Saltar ao contido principal

Modificación do límite á deducibilidade de gastos financeiros no Imposto sobre Sociedades

A Lei 13/2023, do 24 de maio, pola que se modifican a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en transposición da Directiva (UE) 2021/514 do Consello do 22 de marzo de 2021, pola que se modifica a Directiva 2011/16/UE relativa á cooperación administrativa no ámbito da fiscalidade, e outras normas tributarias, establece na súa Disposición Final 5ª unha nova redacción da regra de limitación de deducibilidade de gastos financeiros  contida no artigo 16 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (de agora en diante LIS).

Esta modificación normativa ten como razón de ser a necesidade de axeitar totalmente a normativa española sobre limitación de deducibilidade de gastos financeiros ao contido do artigo 4 da Directiva (UE) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016. Como explica o apartado VI do Preámbulo da Lei 13/2023, España acolleuse á excepción regulada no artigo 11, apartado 6, da devandita Directiva. Este precepto establecía que “aqueles Estados membros que teñan normas nacionais específicas para impedir os riscos en materia de BEPS na data do 8 de agosto de 2016, que sexan igualmente eficaces para os efectos da norma de limitación de intereses establecidos na presente Directiva, poderán aplicar as devanditas normas específicas ata que termine o primeiro exercicio orzamentario seguinte á data de publicación do acordo entre os membros da  OCDE que figure no sitio web oficial sobre unhas normas mínimas en relación coa acción 4 do BEPS, pero a máis tardar ata o 1 de xaneiro de 2024”.

A norma española sobre limitación de intereses (que existía no noso ordenamento desde que a introducise o Real Decreto-lei 12/2012, do 30 de marzo, no artigo 20 do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades), foi considerada pola Comisión Europea como igualmente eficaz á establecida no artigo 4 da Directiva, mediante carta de localización de data 8 de febreiro de 2018. A pesar diso , e de conformidade co artigo 11.6 da Directiva, resultaba necesario axeitar a normativa española ao artigo 4 da Directiva antes do 1 de xaneiro de 2024. Con este propósito, a Lei 13/2023 introduce dúas importantes novidades na redacción ata agora existente:

  • En primeiro lugar, establécese unha regra que conecta a magnitude do beneficio operativo sobre a que se calcula o límite (do 30 %) de deducibilidade de gastos financeiros netos coa base impoñible do Imposto sobre Sociedades. Deste xeito, a nova redacción do artigo 16 da  LIS engade á antiga redacción (apartado 1, parágrafo 3º) un último inciso co seguinte literal: “En ningún caso, formarán parte do beneficio operativo os ingresos, gastos ou rendas que non se integrasen na base impoñible deste Imposto ”. A necesidade de considerar un beneficio operativo impoñible alíñase, así, co que se establece no artigo 4, apartado 2, da Directiva, segundo o cal “o EBITDA calcularase volvendo incorporar á renda suxeita ao imposto sobre sociedades no Estado membro do contribuínte, os importes corrixidos a efectos fiscais dos custos de endebedamento excedentario, así como os importes corrixidos a efectos fiscais en concepto de depreciación e amortización. A renda exenta de impostos quedará excluída do ABITDA  do contribuínte ”.

  • En segundo lugar, elimínase do apartado 6 do artigo 16 da  LIS a regra de exclusión subxectiva das entidades equiparadas ás entidades de crédito e aseguradoras (letra a). En particular, elimínase o seguinte parágrafo: “O mesmo tratamento recibirán, igualmente, os fondos de titulización hipotecaria, regulados na Lei 19/1992, do 7 de xullo, sobre Réxime de Sociedades e Fondos de Investimento Inmobiliario e sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, e os fondos de titulización de activos a que se refire a Disposición adicional quinta.2 da Lei 3/1994, do 14 de abril, pola que se adapta a lexislación española en materia de crédito á Segunda Directiva de Coordinación Bancaria e introdúcense outras modificacións relativas ao sistema financeiro”.

Por último, aínda que a Disposición Final 8ª da Lei 13/2023 establece que esta entrará en vigor ao día seguinte á súa publicación no BOE , no caso da modificación do artigo 16 da LIS, a propia Disposición Final 5ª establece que a mesma introdúcese “con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2024”.

Podes consultar o texto íntegro da lei na seguinte ligazón: Lei 13/2023, do 24 de maio.