Saltar ao contido principal

Facenda aclara que a fiscalidade das perdas do xogo non xera créditos fiscais

  • As perdas do xogo non xeran créditos fiscais deducibles da cota
  • España ten unha fiscalidade sobre o xogo das máis esixentes do noso medio

3 de abril de 2013.-. En relación coas informacións publicadas hoxe nalgúns medios de comunicación sobre a tributación das ganancias do xogo, o Ministerio de Facenda e Administracións públicas aclara que a fiscalidade das perdas do xogo non xera créditos fiscais. Unicamente poderán minorar a ganancia patrimonial e sempre que estean debidamente acreditadas.

O ano pasado, atendendo á natureza e obxecto do Imposto sobre a Renda, e coa finalidade de gravar o incremento real que se produce no patrimonio do contribuínte derivado da súa participación nas distintas modalidades de xogos, a Lei 16/2012 estableceu a posibilidade de compensar as perdas no xogo obtido no período impositivo coas ganancias obtidas no xogo no mesmo período e ata o límite destas últimas, de maneira que só tribute a ganancia patrimonial neta que, en todo caso, integrarase na base impoñible xeral do contribuínte ao seu tipo marxinal. A devandita lei publicouse no Boletín oficial do Estado o 28 de decembro de 2012.

Non obstante, no caso dos xogos de lotarías que pasaron a gravarse a partir do 1 de xaneiro de 2013 (reservados a operadores do Estado, ONCE, Cruz Vermella, etc.), o tipo aplicable é dun tipo único do 20 %(moi inferior ao tipo marxinal) para o  importe dos premios que exceda de 2.500 euros.

Calquera das dúas modalidades de tributación sinalada, lonxe de supor un menoscabo nas arcas públicas, pasaron a contribuír de maneira activa ao sostemento do noso orzamento de ingresos, sendo esta fiscalidade sobre o xogo unha as máis esixentes do noso medio.

É importante destacar que na maioría dos países de Europa, os xogadores non pagan impostos sobre as ganancias derivadas do xogo. En particular, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bélxica, Bulgaria, República Checa, Alemaña, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Suecia e o Reino Unido, non someten a tributación a devandita ganancias.

A tributación en España é similar á estadounidense. Nos Estados Unidos, todas as ganancias derivadas de xogos de azar clasifícanse como ingreso gravable e deben ser declaradas, sendo as perdas compensables con ganancias ata o monto total das ganancias declaradas.

Esta normativa é de xeral aplicación a todos os operadores e xogos do sector, que tanto para o xogo reservado como para o non reservado, desde o 1 de xaneiro de 2013 pasa a ter unha tributación efectiva das ganancias. En definitiva, a reforma tributaria aprobada aplícase de forma homoxénea, sen que supoña un tratamento preferente para ningunha empresa ou sociedade.