Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolve máis de 370 millóns de euros superados a primeira semana de campaña da Renda

Campaña de Renda 2012

 

  • Máis dun millón de contribuíntes confirmaron xa o seu borrador do IRPF, un 13,4% máis que no oitavo día de campaña do ano pasado.
  • Desde mañá estará dispoñible o programa PAI, co que se poderá presentar a declaración por Internet a partir do 24 de abril. 
  • Este ano prévénse 19,5 millóns de declaracións, de que 14,9 millóns serán a devolver, por importe de 10.665 millóns de euros. 

9 de abril de 2012.- A Axencia Tributaria acordou xa a devolución de 371,3 millóns de euros superados a primeira semana de campaña telemática do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2012 (IRPF 2012), un 41% máis que no oito primeiros días da campaña do ano pasado. Hoxe en día son máis de 456.300 as devolucións acordadas, cifra superior nun 17,9 %á do mesmo período de campaña non presencial do pasado exercicio, que nesta data aínda non arrincara (a campaña por Internet e teléfono de IRPF 2011 comezou o 10 de abril). Pola súa parte, aboáronse xa máis de 300.900 devolucións, un 53,7% máis que en igual período do pasado ano, por importe de 253,9 millóns de euros, un 69,6% máis.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.525.000 declaracións, de que 14.935.000 darán dereito a devolución, por un importe total de 10.665 millóns de euros, e 4.100.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 6.525 millóns de euros.

Este ano serán máis de 21 millóns de borradores e datos fiscais os que se porán a disposición dos cidadáns, incluíndo os borradores destinados a máis de 1,5 millóns de contribuíntes que, debido ás características da súa Renda, ata agora non tiñan a oportunidade de presentar a declaración aproveitando a proposta que tradicionalmente vén elaborando a Axencia. Entre estes novos beneficiarios potenciais do borrador encóntranse os contribuíntes con perdas derivadas de fondos de investimento, os perceptores de subvencións non destinadas a actividades económicas e os contribuíntes cun máximo de oito inmobles non arrendados (sen contar a vivenda habitual, un rocho e dúas prazas de garaxe).

A confirmación do borrador de Renda por Internet acelera a devolución e evita o contribuínte os desprazamentos ás plataformas habilitadas pola Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras.

Máis dun millón de borradores confirmados

A data do 9 de abril son xa 1.006.000 os borradores confirmados polos contribuíntes, un 13,4% máis que un ano antes, e recibíronse e tramitado 3,2 millóns de solicitudes do número de referencia para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais a través do sistema REN0, un 29,1% máis que o pasado ano no mesmo período.

Nesta campaña prévése que 15 millóns de contribuíntes utilicen este servizo, que permite realizar as xestións sen necesidade de contar con certificado electrónico e sen esperar á recepción dos borradores e datos fiscais por correo. A pasada campaña 12,6 millóns de cidadáns utilizaron o servizo, practicamente duplicando as cifras do ano anterior.

Accedendo por Internet ao servizo REN0, pódese obter o borrador de forma inmediata: solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, o recadro 620 da Renda 2011 e un número de móbil ao que se enviará unha SMS co número de referencia para a consulta, revisión, se é o caso modificación e confirmación do borrador, que implica xa a presentación da declaración. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 620 se lles solicitará o código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte.

O programa PAI, dispoñible desde mañá

Ademais da presentación de borradores, este ano tamén se adianta a posibilidade de presentar declaracións por Internet a través do programa de axuda PAI, que mañá mesmo xa estará dispoñible. Con este apoio, e aproveitando os datos fiscais que facilita a Axencia Tributaria, os contribuíntes poderán confeccionar e presentar a súa Renda por primeira vez desde o mes de abril, o próximo día 24, e comezarán a recibir as devolucións vinculadas cunha declaración a partir do 6 de maio.

Xunto á ampliación do perfil do borrador, a crecente utilización do servizo REN0 e o incremento das presentacións por Internet, mánténse a atención personalizada en oficinas, onde o servizo comezarase a prestar a partir do 13 de maio, aínda que desde o día 6 de maio xa será posible presentar as declaracións en oficinas da Axencia, instalacións dispostas polas CCAA e entidades colaboradoras. O último día de campaña da Renda 2012 será o 1 de xullo.

Evolución de devolucións e borradores

(datos do sétimo día de campaña: 8 de abril para IRPF 2012 e 16 de abril para IRPF 2011)

 

 

BORRADORES CONFIRMADOS

IRPF 2011

BORRADORES CONFIRMADOS

IRPF 2012

VARIACIÓN

2011 / 2012 (%)

Número

Número

Número

TOTAL NACIONAL

752.862

860.610

14,31%

ANDALUCÍA

160.735

186.769

16,20%

ARAGÓN

20.530

23.927

16,55%

ASTURIAS

20.960

25.390

21,14%

BALEARES

14.761

15.596

5,66%

CANARIAS

38.315

43.984

14,80%

CANTABRIA

10.632

12.108

13,88%

CASTELA-A MANCHA

32.299

34.096

5,56%

CASTELA E LEÓN

37.387

44.713

19,60%

CATALUÑA

116.929

145.773

24,67%

ESTREMADURA

15.100

16.887

11,83%

GALICIA

36.783

43.555

18,41%

MADRID

158.220

169.851

7,35%

MURCIA

19.880

24.727

24,38%

A RIOXA

3.925

4.578

16,64%

C. VALENCIANA

66.252

68.530

3,44%

  

 

DEVOLUCIÓNS PAGAS

IRPF 2011

DEVOLUCIÓNS PAGAS

IRPF 2012

VARIACIÓN

2011 / 2012 (%)

Número

Importe en millóns  de euros

Número

Importe en millóns  de euros

Número

Importe

TOTAL NACIONAL

64.215

63,054

157.332

98,985

145,01%

56,99%

ANDALUCÍA

15.204

15,601

35.119

22,555

130,99%

44,57%

ARAGÓN

1.676

1,569

4.429

2,609

164,26%

66,24%

ASTURIAS

1.746

1,688

4.775

3,117

173,48%

84,71%

BALEARES

1.323

1,231

2.771

1,658

109,45%

34,65%

CANARIAS

3.293

2,898

6.818

4,063

107,05%

40,22%

CANTABRIA

850

0,856

2.292

1,434

169,65%

67,60%

CASTELA-A MANCHA

2.780

2,750

6.556

4,101

135,83%

49,12%

CASTELA E LEÓN

2.943

2,783

8.358

4,929

184,00%

77,13%

CATALUÑA

8.990

8,756

25.128

16,329

179,51%

86,49%

ESTREMADURA

1.268

1,124

3.341

1,813

163,49%

61,33%

GALICIA

2.972

2,620

8.674

4,936

191,86%

88,35%

MADRID

13.610

14,131

31.521

21,201

131,60%

50,04%

MURCIA

1.573

1,650

3.914

2,485

148,82%

50,67%

A RIOXA

285

0,251

858

0,505

201,05%

101,30%

C. VALENCIANA

5.691

5,136

12.765

7,245

124,30%

41,07%Quen non están obrigados a declarar

- Mánténse a mesma regulación que o ano anterior no referente aos obrigados a presentar a declaración do IRPF. En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite para non declarar redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

  • Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.
  • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

- Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Como e cando modificar o borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, xa que, no momento da súa confección, a Axencia podería non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador. Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

- Inmobles e as súas referencias catastrais
- Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2012)
- Achegas a plans de pensións
- Achegas de cotas sindicais
- Percepcións por subvencións
- Dedución por maternidade
- Dedución por investimento en vivenda habitual
- Dedución por alugamento de vivenda habitual
- Dedución por achegas á conta vivenda
- Deducións autonómicas

Co obxectivo de facilitar o autoservizo ao contribuínte, incorporáronse á páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) un total de 14 vídeos explicativos que mostran como modificar o borrador de Renda nos supostos máis habituais.

Cando o contribuínte desexe modificar o borrador pode facero:

- por Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
- por teléfono: 901 200 345 (luns a venres, de 9 a 21 horas).
- nas oficinas da Axencia Tributaria ou CCAA (previa cita, que pode solicitarse por Internet, ou nos teléfonos 901 12 12 24 e 901 22 33 44)
- en entidades colaboradoras

Confirmación do borrador

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 26 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o  1 de xullo, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo):

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Por Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático

901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 217223

Renda (espazo) número de xustificante de borrador (espazo) NIF

(Se é declaración conxunta engádese un (espazo) NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

En caixeiros   automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

 

Vías presenciais, do 6 de maio ao 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo):

 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)


Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante o número de referencia do borrador ou datos fiscais, ou ben utilizando o DNI-E ou certificado electrónico.

O prazo para a presentación esténdese ata o 1 de xullo (ata o 26 de xuño para os pagamentos con domiciliación, aínda que nestes casos se poderá presentar ata o 1 de xullo co número de referencia do borrador, sempre que se obtivese previamente o xustificante de pagamento que achega o banco).

Principais servizos de asistencia e información

- Internet. sede.agenciatributaria.gob.es
    (ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia: 901 200 345.
   (para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

- Teléfono Renda Información: 901 33 55 33.
   (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).