Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 3.700 millóns de euros a 5,5 millóns de contribuíntes de IRPF

Campaña de Renda 2012

A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 3.700 millóns de euros a 5,5 millóns de contribuíntes de IRPF 

  • Máis do 77 %das devolucións solicitadas xa foron abonadas, o que supón once puntos máis que o ano pasado nas mesmas datas 
  • Un 80% dos 8,2 millóns de declaracións recibidas presentáronse por Internet, fronte ao 70% rexistrado a anterior campaña 
  • Os borradores presentados acadan os 5,3 millóns, destacando as confirmacións por Internet, que medran un 16% con respecto á pasada campaña, impulsadas pola ampliación do perfil do borrador 
  • O servizo REN0 foi utilizado ata o momento por case 12 millóns de contribuíntes, un 14,5% máis que o ano anterior

3 de xuño de 2013.- A Axencia Tributaria devolveu xa, a data do 31 de maio, 3.733 millóns de euros, correspondentes a máis de 5.530.000 contribuíntes, na campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) de 2012. O 77% das devolucións solicitadas xa se aboaron ao contribuínte, once puntos máis que o pasado ano nas mesmas datas. Esta aceleración no ritmo das devolucións pagas, que medran un 16% tanto en número coma en importe, resulta especialmente significativa se se ten en conta a evolución do número de reintegros solicitados (-0,4%, en liña coa caída do 0,95 %estimada para o conxunto da campaña).

O principal factor determinante da aceleración das devolucións é o forte incremento rexistrado, tamén este ano, na utilización de Internet, tanto para a confirmación de borradores como de declaracións co programa de axuda PAI, cun aumento de presentacións por vía telemática do 16 %e 17%, respectivamente.

Así, a data do 31 de maio, dos case 8,3 millóns de declaracións (entre borradores e resto de declaracións) xa presentadas, 6,7 millóns, un 80%, presentáronse por Internet, co que o peso desta vía de presentación sobre o total está medrando dez puntos nun ano. Na pasada campaña, polas mesmas datas, a proporción de presentacións  por vía telemática era do 70 %e fai dous anos non chegaba ao 60 %do total.

A aceleración das presentacións por Internet séguese apreciando, pola súa parte, nas declaracións que hai que ingresar, cun crecemento do 11 %en número e do 27 %en importe con respecto ás mesmas datas do ano pasado.

Este forte incremento no uso de Internet para a presentación dos borradores e declaracións da Renda tamén está relacionado co maior aproveitamento do servizo REN0. A data do 31 de maio, o servizo expreso para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais fora utilizados xa por 11,9 millóns de contribuíntes, un 14,5% máis que o ano pasado.

Servizo de cita previa

De calquera forma, para aqueles contribuíntes que non desexen utilizar Internet para a presentación da súa Renda, como todos os anos a Axencia Tributaria pon a disposición as súas oficinas presenciais e servizos telefónicos. A peche de maio xa se concertaron máis de 1,9 millóns de citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse máis de 5,1 millóns de chamadas telefónicas.

Como outros anos, e a pesar da crecente utilización de Internet como vía para axilizar os trámites da Renda, nas primeiras semanas de campaña presencial produciuse unha alta demanda no servizo de solicitude de cita previa. O calendario de citas vaise abrindo progresivamente, de maneira que se recomenda aos contribuíntes unha utilización paulatina do servizo.

Ao mesmo tempo, co obxecto de mitigar na medida do posible unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere lembrar os cidadáns que poden modificar a hora e día asignado para a súa cita, ou comunicar, se é o caso á propia Axencia, que decidiron non facer uso da mesma. Actualmente, en máis do 25 %das citas concedidas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presenta.

O servizo de atención con cita previa manterase ata o 1 de xullo, último día da campaña. A vía de presentación por Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ) segue a disposición dos contribuíntes que prefiran axilizar as súas xestións sen ter que desprazarse ata as oficinas da Axencia ou entidades colaboradoras.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.525.000 declaracións, de que 14.935.000 darán dereito a devolución, por un importe total de 10.665 millóns de euros, e 4.100.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 6.525 millóns de euros.

Quen non están obrigados a declarar

-       Mánténse a mesma regulación que o ano anterior no referente aos obrigados a presentar a declaración do IRPF. En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite para non declarar redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos: 

  • Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.
  • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

 -       Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Como e cando modificar o borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, xa que, no momento da súa confección, a Axencia podería non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador. Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

- Inmobles e as súas referencias catastrais

- Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2012)

- Achegas a plans de pensións

- Achegas de cotas sindicais

- Percepcións por subvencións

- Dedución por maternidade

- Dedución por investimento en vivenda habitual

- Dedución por alugamento de vivenda habitual

- Dedución por achegas á conta vivenda

- Deducións autonómicas

Co obxectivo de facilitar o autoservizo ao contribuínte, incorporáronse á páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) un total de 14 vídeos explicativos que mostran como modificar o borrador de Renda nos supostos máis habituais.

Cando o contribuínte desexe modificar o borrador pode facero:

- por Internet: sede.agenciatributaria.gob.es

- por teléfono: 901 200 345 (luns a venres, de 9 a 21 horas).

- nas oficinas da Axencia Tributaria ou CCAA (previa cita, que pode solicitarse por Internet, ou nos teléfonos 901 12 12 24 e 901 22 33 44)

- en entidades colaboradoras

Confirmación do borrador

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 26 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o  1 de xullo, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo): 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Por Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático

901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 217223

Renda (espazo) número de xustificante de borrador (espazo) NIF

(Se é declaración conxunta engádese un (espazo) NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

En caixeiros   automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

Vías presenciais, do 6 de maio ao 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo):

 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

 Principais servizos de asistencia e información

 - Internet. sede.agenciatributaria.gob.es

(ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia: 901 200 345

(para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

- Teléfono Renda Información: 901 33 55 33.

(para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).


IRPF 2012 (Datos a 31 de maio)
 

Datos nacionais

IRPF 2011

IRPF 2012

Variación (%) 

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

10.437.897

11.949.439

14,48%

(2) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

8.160.790

8.286.782

1,54%

      Borradores confirmados

5.096.859

5.296.234

3,91%

      Resto Declaracións

3.063.931

2.990.548

-2,40%

(3) DECLARACIÓNS POR INTERNET

5.739.370

6.680.448

16,40%

      Borrador Internet

3.618.853

4.197.518

15,99%

      Resto Declaracións Internet

2.120.517

2.482.930

17,09%

(4) DECLARACIÓNS A INGRESAR

826.510

918.330

11,11%

      Importe (millóns de €)

694,974

884,945

27,33%

(5) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

7.189.904

7.159.312

-0,43%

      Importe (millóns de €)

5.408,643

5.339,677

-1,28%

(6) DEVOLUCIÓNS PAGAS

4.775.049

5.537.929

15,98%

      Importe (millóns de €)

3.216,156

3.733,713

16,09%

(7) CITAS CONCERTADAS

2.177.982

1.930.721

-11,35%

Notas:

 

(4) e (5) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman  209.140.

(7) O dato de citas concertadas refírese a citas vivas (non computan anuladas e modificadas)

Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2012

Pagas (nº)

IRPF 2012

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2012

Importe pago

IRPF 2012

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

107.279

85.562

79,76%

67,136

48,775

72,65%

CÁDIZ

163.606

132.755

81,14%

131,103

99,492

75,89%

CÓRDOBA

120.603

95.703

79,35%

74,358

54,477

73,26%

GRANADA

137.928

107.579

78,00%

96,793

68,452

70,72%

HUELVA

80.460

63.356

78,74%

51,855

38,048

73,37%

XAÉN

105.332

82.987

78,79%

60,276

44,034

73,05%

MÁLAGA

231.502

179.255

77,43%

174,826

123,470

70,62%

SEVILLA

306.460

241.935

78,95%

223,640

160,538

71,78%

XEREZ

48.036

39.337

81,89%

33,788

25,523

75,54%

CEUTA

12.343

9.774

79,19%

9,090

6,884

75,73%

MELILLA

11.750

9.202

78,31%

8,630

6,319

73,22%

ANDALUCÍA

1.325.299

1.047.445

79,03%

931,495

676,012

72,57%

HUESCA

37.390

27.749

74,22%

25,505

16,923

66,35%

TERUEL

23.464

16.927

72,14%

14,654

9,465

64,59%

ZARAGOZA

189.897

146.450

77,12%

138,023

96,726

70,08%

ARAGÓN

250.751

191.126

76,22%

178,182

123,114

69,09%

OVIEDO

130.389

103.564

79,43%

106,908

78,658

73,58%

GIJON

65.381

51.345

78,53%

51,642

37,082

71,81%

ASTURIAS

195.770

154.909

79,13%

158,550

115,740

73,00%

ILLAS BALEARES

148.852

109.622

73,64%

110,997

72,371

65,20%

ILLAS BALEARES

148.852

109.622

73,64%

110,997

72,371

65,20%

AS PALMAS

164.080

131.176

79,95%

116,172

84,641

72,86%

STA CRUZ DE TENERIFE

141.675

115.028

81,19%

97,353

71,168

73,10%

CANARIAS

305.755

246.204

80,52%

213,525

155,808

72,97%

CANTABRIA

98.055

75.570

77,07%

76,420

53,093

69,48%

CANTABRIA

98.055

75.570

77,07%

76,420

53,093

69,48%

ALBACETE

60.239

46.388

77,01%

40,270

28,145

69,89%

CIDADE REAL

79.479

63.168

79,48%

53,381

38,891

72,86%

CUENCA

28.055

21.431

76,39%

17,817

12,377

69,47%

GUADALAXARA

47.842

37.722

78,85%

37,159

27,163

73,10%

TOLEDO

107.395

83.251

77,52%

74,484

53,521

71,86%

CASTELA-A MANCHA

323.010

251.960

78,00%

223,111

160,098

71,76%

ÁVILA  

27.676

20.540

74,22%

18,129

12,113

66,82%

BURGOS

70.950

53.032

74,75%

54,943

36,843

67,06%

LEÓN

89.085

69.274

77,76%

63,721

45,333

71,14%

PALENCIA

30.648

23.511

76,71%

21,351

14,527

68,04%

SALAMANCA

62.655

48.255

77,02%

42,600

29,236

68,63%

SEGOVIA

26.207

18.238

69,59%

18,942

11,405

60,21%

SORIA

17.317

12.704

73,36%

11,709

7,365

62,90%

VALLADOLID

106.011

81.406

76,79%

82,496

56,166

68,08%

ZAMORA

31.628

23.806

75,27%

20,365

13,702

67,28%

CASTELA E LEÓN

462.177

350.766

75,89%

334,256

226,691

67,82%

BARCELONA

929.319

711.272

76,54%

764,002

525,305

68,76%

XIRONA

110.839

82.682

74,60%

82,099

54,604

66,51%

LLEIDA

63.781

47.601

74,63%

44,986

29,639

65,89%

TARRAGONA

128.460

96.085

74,80%

99,354

66,531

66,96%

CATALUÑA

1.232.399

937.640

76,08%

990,441

676,079

68,26%

BADAXOZ

107.075

83.829

78,29%

59,797

43,154

72,17%

CÁCERES

66.766

53.064

79,48%

37,139

27,176

73,17%

ESTREMADURA

173.841

136.893

78,75%

96,936

70,330

72,55%

A CORUÑA

176.314

137.963

78,25%

122,050

87,036

71,31%

LUGO

51.614

39.433

76,40%

30,683

20,993

68,42%

OURENSE

46.259

35.060

75,79%

27,397

18,524

67,61%

PONTEVEDRA

82.992

63.812

76,89%

53,860

37,930

70,42%

VIGO

61.579

48.535

78,82%

45,360

32,541

71,74%

GALICIA

418.758

324.803

77,56%

279,350

197,024

70,53%

MADRID

1.182.207

926.704

78,39%

1.025,353

724,047

70,61%

MADRID

1.182.207

926.704

78,39%

1.025,353

724,047

70,61%

MURCIA

186.641

141.458

75,79%

130,374

88,160

67,62%

CARTAXENA

59.477

46.853

78,77%

43,598

31,367

71,94%

MURCIA

246.118

188.311

76,51%

173,972

119,527

68,70%

NAVARRA

499

310

62,12%

0,268

0,134

50,17%

NAVARRA

499

310

62,12%

0,268

0,134

50,17%

ARABA

317

222

70,03%

0,173

0,098

56,69%

GUIPÚSCOA

356

163

45,79%

0,163

0,062

38,04%

BISCAIA

621

406

65,38%

0,377

0,200

53,08%

PAÍS VASCO

1.294

791

61,13%

0,713

0,360

50,52%

A RIOXA

57.180

42.142

73,70%

41,635

27,344

65,68%

A RIOXA

57.180

42.142

73,70%

41,635

27,344

65,68%

ALACANTE

237.226

179.163

75,52%

157,691

106,501

67,54%

CASTELLÓ

86.090

64.001

74,34%

57,350

38,081

66,40%

VALENCIA

414.031

309.569

74,77%

289,432

191,359

66,12%

VALENCIA

737.347

552.733

74,96%

504,473

335,940

66,59%

TOTAL NACIONAL

7.159.312

5.537.929

77,35%

5.339,677

3.733,713

69,92%

Borradores confirmados 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total declarac. presentadas (*)

IRPF 2012

Borradores confirmados

IRPF 2012

% Borradores /

Declaracións

ALMERÍA

121.983

78.321

64,21%

CÁDIZ

183.601

136.462

74,33%

CÓRDOBA

137.047

83.853

61,19%

GRANADA

156.520

88.022

56,24%

HUELVA

89.743

64.773

72,18%

XAÉN

119.154

59.171

49,66%

MÁLAGA

264.470

163.558

61,84%

SEVILLA

348.190

235.770

67,71%

XEREZ

54.175

37.949

70,05%

CEUTA

13.998

10.640

76,01%

MELILLA

13.450

8.705

64,72%

ANDALUCÍA

1.502.331

967.224

64,38%

HUESCA

44.506

25.481

57,25%

TERUEL

28.312

15.481

54,68%

ZARAGOZA

228.911

145.160

63,41%

ARAGÓN

301.729

186.122

61,69%

OVIEDO

150.432

106.608

70,87%

GIJON

77.324

51.826

67,02%

ASTURIAS

227.756

158.434

69,56%

ILLAS BALEARES

176.941

100.611

56,86%

ILLAS BALEARES

176.941

100.611

56,86%

AS PALMAS

185.304

132.779

71,65%

STA CRUZ DE TENERIFE

161.395

112.221

69,53%

CANARIAS

346.699

245.000

70,67%

CANTABRIA

113.991

75.603

66,32%

CANTABRIA

113.991

75.603

66,32%

ALBACETE

70.083

41.402

59,08%

CIDADE REAL

91.495

56.038

61,25%

CUENCA

32.733

17.551

53,62%

GUADALAXARA

55.091

39.045

70,87%

TOLEDO

122.015

79.210

64,92%

CASTELA-A MANCHA

371.417

233.246

62,80%

ÁVILA  

32.384

19.418

59,96%

BURGOS

83.797

53.895

64,32%

LEÓN

104.777

64.398

61,46%

PALENCIA

35.639

23.628

66,30%

SALAMANCA

72.776

46.742

64,23%

SEGOVIA

30.712

17.736

57,75%

SORIA

20.458

12.405

60,64%

VALLADOLID

121.740

83.996

69,00%

ZAMORA

36.734

20.955

57,05%

CASTELA E LEÓN

539.017

343.173

63,67%

BARCELONA

1.089.191

671.122

61,62%

XIRONA

132.720

66.121

49,82%

LLEIDA

75.072

38.002

50,62%

TARRAGONA

150.764

78.461

52,04%

CATALUÑA

1.447.747

853.706

58,97%

BADAXOZ

121.489

76.737

63,16%

CÁCERES

77.835

50.692

65,13%

ESTREMADURA

199.324

127.429

63,93%

A CORUÑA

206.195

129.982

63,04%

LUGO

61.218

32.875

53,70%

OURENSE

55.540

32.881

59,20%

PONTEVEDRA

97.915

56.125

57,32%

VIGO

71.774

49.608

69,12%

GALICIA

492.642

301.471

61,19%

MADRID

1.360.613

984.387

72,35%

MADRID

1.360.613

984.387

72,35%

MURCIA

211.862

125.386

59,18%

CARTAXENA

67.909

45.326

66,75%

MURCIA

279.771

170.712

61,02%

NAVARRA

614

365

59,45%

NAVARRA

614

365

59,45%

ARABA

407

246

60,44%

GUIPÚSCOA

491

274

55,80%

BISCAIA

782

405

51,79%

PAÍS VASCO

1.680

925

55,06%

A RIOXA

67.410

42.332

62,80%

A RIOXA

67.410

42.332

62,80%

ALACANTE

277.526

165.285

59,56%

CASTELLÓ

101.006

58.956

58,37%

VALENCIA

478.568

281.253

58,77%

VALENCIA

857.100

505.494

58,98%

TOTAL NACIONAL

8.286.782

5.296.234

63,91%

(*) Declaracións presentadas inclúe os borradores.

 

Presentacións por Internet 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Totais declaracións

Presentadas

IRPF 2012 (**)

Declaracións
presentadas por Internet IRPF 2012 (*)

% Internet /

Totais presentacións

ALMERÍA

121.983

102.237

83,81%

CÁDIZ

183.601

149.945

81,67%

CÓRDOBA

137.047

109.815

80,13%

GRANADA

156.520

127.796

81,65%

HUELVA

89.743

71.267

79,41%

XAÉN

119.154

93.845

78,76%

MÁLAGA

264.470

210.347

79,54%

SEVILLA

348.190

293.508

84,30%

XEREZ

54.175

45.644

84,25%

CEUTA

13.998

9.884

70,61%

MELILLA

13.450

10.109

75,16%

ANDALUCÍA

1.502.331

1.224.397

81,50%

HUESCA

44.506

36.152

81,23%

TERUEL

28.312

23.082

81,53%

ZARAGOZA

228.911

186.971

81,68%

ARAGÓN

301.729

246.205

81,60%

OVIEDO

150.432

117.476

78,09%

GIJON

77.324

58.684

75,89%

ASTURIAS

227.756

176.160

77,35%

ILLAS BALEARES

176.941

142.065

80,29%

ILLAS BALEARES

176.941

142.065

80,29%

AS PALMAS

185.304

148.636

80,21%

STA CRUZ DE TENERIFE

161.395

129.146

80,02%

CANARIAS

346.699

277.782

80,12%

CANTABRIA

113.991

91.283

80,08%

CANTABRIA

113.991

91.283

80,08%

ALBACETE

70.083

58.136

82,95%

CIDADE REAL

91.495

75.705

82,74%

CUENCA

32.733

26.593

81,24%

GUADALAXARA

55.091

45.271

82,17%

TOLEDO

122.015

101.722

83,37%

CASTELA-A MANCHA

371.417

307.427

82,77%

ÁVILA  

32.384

25.489

78,71%

BURGOS

83.797

66.368

79,20%

LEÓN

104.777

86.065

82,14%

PALENCIA

35.639

27.302

76,61%

SALAMANCA

72.776

55.736

76,59%

SEGOVIA

30.712

23.580

76,78%

SORIA

20.458

15.392

75,24%

VALLADOLID

121.740

95.968

78,83%

ZAMORA

36.734

28.109

76,52%

CASTELA E LEÓN

539.017

424.009

78,66%

BARCELONA

1.089.191

874.694

80,31%

XIRONA

132.720

110.789

83,48%

LLEIDA

75.072

62.261

82,94%

TARRAGONA

150.764

126.940

84,20%

CATALUÑA

1.447.747

1.174.684

81,14%

BADAXOZ

121.489

94.726

77,97%

CÁCERES

77.835

57.280

73,59%

ESTREMADURA

199.324

152.006

76,26%

A CORUÑA

206.195

162.755

78,93%

LUGO

61.218

49.104

80,21%

OURENSE

55.540

41.639

74,97%

PONTEVEDRA

97.915

78.099

79,76%

VIGO

71.774

55.174

76,87%

GALICIA

492.642

386.771

78,51%

MADRID

1.360.613

1.081.890

79,51%

MADRID

1.360.613

1.081.890

79,51%

MURCIA

211.862

188.004

88,74%

CARTAXENA

67.909

59.765

88,01%

MURCIA

279.771

247.769

88,56%

NAVARRA

614

358

58,31%

NAVARRA

614

358

58,31%

ARABA

407

236

57,99%

GUIPÚSCOA

491

277

56,42%

BISCAIA

782

551

70,46%

PAÍS VASCO

1.680

1.064

63,33%

A RIOXA

67.410

50.869

75,46%

A RIOXA

67.410

50.869

75,46%

ALACANTE

277.526

222.196

80,06%

CASTELLÓ

101.006

79.863

79,07%

VALENCIA

478.568

393.650

82,26%

VALENCIA

857.100

695.709

81,17%

TOTAL NACIONAL

8.286.782

6.680.448

80,62%

(*) Declaracións presentadas por Internet inclúe borradores confirmados por Internet.
(**) Declaracións presentadas inclúe borradores.