Saltar ao contido principal

A recadación da Axencia Tributaria pola loita contra a fraude crece un 10,1% en 2012 ata os 11.517 millóns

- Os ingresos directos por actuacións de control suman 8.821 millóns, un 16,9% máis que en 2011 e un 32,8% sobre o previsto

- A Delegación de Grandes Contribuíntes concentra un terzo da recadación directa por control e da débeda liquidada en inspección

- Realizáronse 14.300 actuacións presenciais de inspección para combater a economía mergullada

- Adoptáronse case 3.000 medidas preventivas para garantir o cobramento de débedas, un 33% máis que no exercicio anterior


Os resultados da prevención e loita contra a fraude melloraron en 2012, ano en que a recadación total procedente da loita contra a fraude medrou un 10,1% ata os 11.517 millóns de euros. Trátase de cantidades efectivamente incorporadas ás arcas públicas, contribuíndo así á consecución dos obxectivos de ingresos do Estado para 2012.

Dentro desta cifra global, os principais ingresos vinculados coas actuacións de control da fraude tributaria e aduaneiro (é dicir, excluíndo as declaracións extemporáneas sen requirimento previo e os ingresos por delito fiscal) medran un 12,6% ata os 10.401 millóns de euros, o que supón mellorar nun 27 %o obxectivo establecido.

Pola súa parte, esta recadación analízase en ingresos procedentes de actuacións de control e minoración de devolucións. No referente aos primeiros, medran un 16,9% ata acadar os 8.821 millóns de euros. Practicamente un terzo desta recadación, o 32,3%, concéntrase na Delegación Central de Grandes Contribuíntes. O ano anterior, esta delegación da Axencia, que investiga ás grandes empresas e patrimonios, absorbeu o 28,8% dos ingresos procedentes de actuacións de control.

Os ingresos da Axencia Tributaria por loita contra a fraude tamén proceden das minoracións de devolucións, de declaracións extemporáneas (fóra de prazo voluntario) sen requirimento previo e dos expedientes de delito fiscal. En concreto, os ingresos por devolucións minoradas caen un 6,8% ata os 1.579 millóns de euros, nun contexto de caída das solicitudes de devolución por parte dos contribuíntes. A recadación obtida por extemporáneas sen requirimento previo acada os 1.076 millóns de euros, un 7,5% máis que en 2011, mentres que os ingresos por delito fiscal, procedentes de encomendas de recadación dos xulgados suman 40 millóns de euros.

O total de declaracións extemporáneas presentadas polos contribuíntes en 2012, con e sen requirimento previo, ascende a 1.011.155, un 2,3% menos que o ano anterior. A recadación por estas regularizacións aumentou un 32%, ata os 1.593 millóns de euros, unha contía similar á de anos precedentes (1.544 millóns de euros en 2010).

 470.000 actuacións homoxéneas de inspección

Xunto a esta mellora dos resultados recadadores da loita contra a fraude, en 2012 reforzáronse as actuacións inspectoras. Así, o pasado ano a Axencia Tributaria impulsou case 470.000 actuacións inspectoras homoxéneas sobre tributos internos, un 5,9% máis que en 2011. Este incremento resulta especialmente intenso no ámbito do control de profesionais, onde as actuacións medran un 22% e o análise de signos externos de riqueza permitiu liquidar actas de inspección por un importe superior aos 10 millóns de euros.

Ao mesmo tempo, en 2012 a débeda liquidada en inspección medrou un 3,8% ata os 5.732 millóns de euros. De novo neste ámbito confírmase a importancia do labor desenvolvido pola Delegación Central de Grandes Contribuíntes, que concentra máis do 37 %dos importes liquidados. No conxunto do ano, a Axencia Tributaria inspeccionou 24.772 contribuíntes e liquidou débeda por importe de 5.732 millóns de euros, do que resulta unha débeda media liquidada de máis de 231.000 euros por contribuínte, fronte aos 227.700 de 2011.

A Axencia Tributaria tamén decidiu reforzar o control que realiza con carácter máis extensivo. O número de actuacións medra un 16,7%, destacando especialmente o maior control efectuado sobre as declaracións de IVE e Sociedades, onde as actuacións medran un 30% sobre 2011.

O reforzo do control da fraude trasladouse tamén ao ámbito recadador. Así, a Axencia Tributaria logrou mellorar a súa capacidade para ingresar débedas previamente liquidadas. En 2012, as actuacións de recadación en fase executiva con ingreso traducíronse en 6.183 millóns de euros, un 18,4% máis que en 2011.

Paralelamente, adoptáronse 2.973 medidas preventivas para garantir o cobramento de débedas, un 33% máis que o ano anterior, e incrementáronse un 42% as derivacións de responsabilidade, acadando as 7.378 actuacións.

Novas fontes de información

Ao longo de 2012, e de acordo co previsto nas Directrices do Plan de Control Tributario, a Axencia Tributaria tamén remarcou sensiblemente as actuacións inspectoras relacionadas con novas fontes de información. Así, como xa se avanzou en setembro pasado ao presentar o balance de resultados ata xullo, a Axencia remitiu máis de 400 requirimentos de información sobre entradas de divisas a países que deixaron de ter a consideración de paraísos fiscais.

Outro vector clave para a obtención de información é a explotación dos datos sobre consumo eléctrico, cuxo análise levou a iniciar 4.700 actuacións de investigación sobre inmobles en alugamento. Nalgunhas áreas xeográficas a Axencia Tributaria comprobou que un 75% destes arrendamentos non se declaraban. Pola súa parte, realizáronse 985 visitas presenciais para detectar vivendas que se declaran como residencia habitual e que poderían ser realmente segundas residencias. Nesta segunda liña de investigación detectouse risco fiscal no 70 %dos casos analizados.

Igualmente, a análise da información sobre cobramentos con tarxetas de crédito ou débito levou ao inicio de actuacións sobre máis de 780 contribuíntes non dados de alta nunha actividade económica, ou ben cun volume de facturación por este medio de cobramento excesivo en relación coas vendas declaradas. Dentro deste perfil de contribuíntes detectouse a presentación de declaracións extemporáneas por un valor superior aos 685.000 euros.

Plan especial contra a economía mergullada

O panorama económico tamén levou á decisión de deseñar un plan especial contra a economía mergullada. En virtude do mesmo, desde a pasada primavera a Axencia Tributaria vén desenvolvendo un programa de actuacións presenciais en sectores ou áreas de especial relevancia socioeconómica. Fronte a un obxectivo inicial de 12.000 visitas, a peche de 2012 realizáranse máis de 14.300 e detectáronse situacións de risco fiscal en máis do 37 %dos casos analizados.

Xunto a estas actuacións despregadas polos órganos de inspección, que pretenden desalentar a utilización de prácticas de elusión e fomentar a concienciación tributaria cidadá, os órganos de recadación reforzaron tamén as comparecencias vinculadas á loita contra a fraude en fase recadadora, pechando 2012 con 2.200 visitas para a realización de embargos, captación de información e detección de insolvencias presuntas, fronte ás 1.600 desenvolvidas o ano anterior.