Saltar ao contido principal

A nova lei antifraude será un piar básico na estratexia de control da Axencia Tributaria en 2013

- Máis dunha decena das prioridades de control están vinculadas coas novas ferramentas da Lei 7/2012, afectando a materias como os pagamentos en efectivo, módulos e medidas preventivas de recadación

- A creación da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional e unha ambiciosa análise do negocio do comercio electrónico guiarán dúas grandes estratexias de control tributario para o futuro

- Reforzarase a loita contra a economía mergullada con 17.000 comparecencias de inspección e 2.600 de recadación, e comezarase a comprobar o xogo ‘en liña ’


A Axencia Tributaria publicou hoxe no  Boletín Oficial do Estado as directrices xerais do Plan de Control Tributario 2013, principal instrumento de planificación da Axencia na loita contra a fraude. O obxectivo orzamentario marcado para este exercicio é obter uns ingresos de 9.130 millóns de euros de efecto recadador directo, o que supón un 11,7% máis que a meta fixada para 2012.

Nesta ocasión, o Plan de Control vén claramente marcado pola posta en marcha da Lei 7/2012 de intensificación de actuacións para a prevención e loita contra a fraude, incluíndo máis dunha decena de liñas de actuación directamente relacionadas con esta norma.

A Axencia Tributaria, polo tanto, vixiará desde o primeiro momento o cumprimento das novas esixencias que marca a Lei 7/2012, e aproveitará as novas ferramentas que ofrece para o control tributario. Entre outras prioridades do Plan de Control 2013 relacionadas coa lei antifraude, destacan as seguintes:

- Control de pagamentos en efectivo. Análise das denuncias que se reciban sobre o incumprimento da limitación de pagamentos en efectivo a 2.500 euros. Tamén se prestará especial atención á existencia de transaccións respecto das que non poida determinarse o medio de pagamento utilizado e, de igual forma, farase un especial seguimento dos movementos de efectivo en aduanas para detectar cantidades que superen o límite autorizado.

- Limitación do réxime de módulos. Comprobarase a evolución dos contribuíntes que quedan excluídos do réxime de estimación obxectiva a partir da entrada en vigor da lei antifraude para perseguir aquelas actuacións dirixidas a permanecer artificialmente no réxime. Haberá un especial seguimento dos empresarios que facturen a outros empresarios unha parte significativa das súas operacións para, cando proceder de acordo coa Lei 7/2012, promover a súa exclusión do réxime.

- Nova información sobre bens e contas no estranxeiro. A Axencia comprobará a situación tributaria de contribuíntes que, non presentando a nova declaración informativa, ofrezan indicios de operacións co estranxeiro que permitan presumir a existencia de bens e dereitos ocultos fóra das nosas fronteiras. No caso de contribuíntes debedores, a declaración informativa aproveitarase para impulsar peticións de asistencia mutua a outros Estados membros da Unión Europea para ese fin de adoptar medidas preventivas ou embargar bens.

- Aplicación do investimento do suxeito pasivo no IVE para a entrega de inmobles e para subcontratistas. Para as operacións previas á entrada en vigor da Lei 7/2012, continuará a persecución de tramas organizadas que pretenden devolucións de IVE mediante a transmisión de inmobles sen contido económico real. Nas novas operacións, vixiarase o cumprimento efectivo da regra de investimento do suxeito pasivo, tanto nas entregas de inmobles como no ámbito dos subcontratistas.

- Impulso ás medidas preventivas para evitar baleirados patrimoniais. Os órganos de recadación, en colaboración coas áreas de Xestión, Inspección e Aduanas, adoptarán as medidas preventivas necesarias para asegurar o cobramento da débeda ante calquera sospeita fundada de non-pagamento. A meta marcada para 2013 é incrementar as medidas preventivas un 20% sobre o obxectivo do ano anterior, superando as 3.500.  En casos de presunto delito fiscal poderase actuar incluso antes do envío do expediente á Fiscalía, segundo o previsto na Lei 7/2012, e investigarase o patrimonio dos imputados para detectar condutas de baleirado patrimonial ou insolvencias punibles. Ademais, potenciarase a adopción de acordos de prohibición de dispor de inmobles dunha sociedade cando se haxan embargado accións do debedor.

- Derivacións de responsabilidade. As principais medidas a levar a cabo para loitar contra a fraude na fase recadadora centraranse nas derivacións de responsabilidade. Neste ámbito, remarcaranse as actuacións tendentes á aplicación dos supostos de levantamento do veo, administradores de feitos e responsables solidarios por ocultación de bens, aproveitando as melloras establecidas pola Lei 7/2012.

-Actuacións fraudulentas no ámbito concursal. Aproveitando os cambios normativos establecidos na lei antifraude, procederase á inadmisión inmediata das solicitudes de adiamento de débedas que sexan considerados créditos contra a masa (posteriores á data de declaración do concurso) e vixiarase a necesaria declaración separada das cotas de IVE reportado antes e despois da data do concurso, así como a total compensación dos saldos pendentes antes da devandita data.

Control da fiscalidade internacional

Outra novidade é a posta en marcha da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI), que prestará especial atención á tributación de grupos empresariais multinacionais e a comprobación de prezos de transferencia. Tamén no ámbito internacional, serán obxecto de atención preferente as persoas ou entidades que localizan de maneira ficticia a súa residencia fiscal noutros países.

Pero, xunto a iso, prestarase tamén especial interese ás operacións que se realicen con territorios ou países que deixaron de figurar na lista de paraísos fiscais por asinar os correspondentes convenios ou acordos. Ao respecto, a Axencia Tributaria practicará requirimentos de información selectiva con obxecto de avaliar o grao de efectividade dos acordos de intercambio de datos de alcance tributario subscritos cos devanditos territorios e, se cumprise, denunciar o seu incumprimento.

Loita contra a economía mergullada

Durante 2013, a Axencia Tributaria seguirá intensificando a súa loita contra a economía mergullada e a presenza dos órganos de control na rúa para efectuar controis masivos e actuacións de captación de información presencial sobre actividades económicas abertas ao público, recintos aduaneiros e establecementos autorizados.

Continuarán as actuacións presenciais dirixidas á detección de alugamentos non declarados e ampliaranse os controis sobre sectores e actividades máis susceptibles de ocultar actividade opaca, ao tempo que se mantén a persecución do emprego de facturas falsas.

En concreto, está previsto realizar 17.000 visitas de verificación do cumprimento fiscal no ámbito de inspección e 2.600 comparecencias de recadación en locais propiedade de debedores. En ambos os dous casos a previsión supón elevar nun 19 %as actuacións efectuadas en 2012.

Tamén seguirán sendo prioritarias as actuacións de investigación contra as tramas organizadas de fraude fiscal ou branqueo de capitais, e moi especialmente as relacionadas coa introdución en territorio aduaneiro de mercadorías procedentes de países asiáticos.

Igualmente, será obxecto de especial atención o contrabando de tabaco, toda vez que a combinación de determinados factores, como a subida de prezos e a crise económica, provocou un aumento do contrabando de tabaco en xeral e dos cigarros en particular que supuxo unha relevante subtracción de ingresos tributarios.

Ademais, reforzarase a presenza efectiva dos órganos de recadación en locais en propiedade de debedores baixos certos supostos, como a posibilidade de que incumprisen dilixencias de embargo cunha transcendencia recadadora relevante. De igual forma, intensificaranse os embargos de pagamentos realizados por terceiros ao debedor mediante tarxeta de crédito.

O comercio ‘en liña ’como plan de futuro

O Plan de Control de 2013 contempla tamén as primeiras actuacións dirixidas de maneira integral e ordenada ao sector do comercio electrónico. Con idea de preparar o terreo para proxectos máis amplos e complexos nos anos seguintes, a Axencia Tributaria comezará a catalogar as principais operativas de xestión de negocio asociado a actividades realizadas exclusivamente a través da rede.

Trátase de determinar patróns de risco fiscal que deban ser obxecto de control e de obter información sobre a actividade económica dos contribuíntes na rede, contrastando as características dos servizos ofertados a través de páxinas web co perfil tributario dos contribuíntes de acordo coa información dispoñible nas bases de datos da Axencia. Tamén se investigarán distintas vías de obtención de información sobre os medios de pagamento empregados na rede.

Este ano arrincará tamén a comprobación das actividades do xogo ‘en liña ’, tanto no que fai á a tributación dos premios en IRPF e IVE como no tocante á a tributación directa en xeral dos operadores do xogo na web.

Planificación agresiva e comprobación

En paralelo a estes focos de actividade, a Axencia Tributaria prevé reforzar os seus controis relacionados coa planificación fiscal agresiva e a comprobación doutras operacións, réximes e sectores de actividade específica. Nese sentido, e entre outros campos de actuación, reforzarase a comprobación da deducibilidade de gastos financeiros, particularmente intragrupo, fomentarase a comprobación conxunta de grupos familiares e sociedades en que participan para impedir transvasamentos fraudulentos de rendas entre uns e outros, e incrementaranse un 25% as actuacións sobre profesionais, para descubrir ingresos non declarados e gastos ficticios.

Tamén será obxecto de atención prioritaria o correcto cálculo e ingreso dos pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades determinadas polo método da base impoñible do ano en curso (o que deben utilizar as grandes empresas).

No marco dos seus plans de control, a Axencia Tributaria analizará se os contribuíntes que se acolleron a procesos de regularización voluntaria da súa situación tributaria, xa sexan estes ordinarios ou extraordinarios, axustáronse á finalidade prevista na normativa reguladora dos devanditos procesos. Así mesmo, a información obtida nestes procesos será cedida ás CCAA cando resulte de interese para a xestión dos tributos respecto dos que sexan competentes.

Ao mesmo tempo, a Axencia Tributaria decidiu incrementar a participación de Vixilancia Aduaneira nas actuacións de loita contra a fraude fiscal. Desta maneira, a loita contra a fraude tributario poderá contar en maior medida coas técnicas de investigación e operativa policial, así como as estratexias de investigación patrimonial e localización de activos propios da loita contra o branqueo de capitais.