Saltar ao contido principal

Máis de 4,2 millóns de contribuíntes presentaron a súa declaración da Renda antes do inicio do servizo de atención en oficinas da campaña

Campaña de Renda 2012

Máis de 4,2 millóns de contribuíntes presentaron a súa declaración da Renda antes do inicio do servizo de atención en oficinas da campaña 

  • A Axencia Tributaria devolveu xa 1.321 millóns de euros, un 18,9% máis que o pasado ano, a máis de 2 millóns de declarantes de IRPF 
  • 3,9 millóns de contribuíntes presentaron a súa declaración por Internet, un 34,4% máis que a pasada campaña nas mesmas datas 
  • A asistencia en oficinas para a confección da declaración comeza hoxe e manterase ata o 1 de xullo, último día de campaña 
  • Este ano prévénse 19,5 millóns de declaracións, de que 14,9 millóns serán a devolver, por importe de 10.665 millóns de euros

13 de maio de 2013.- Desde hoxe, a Axencia Tributaria abre o prazo de atención en oficinas para facilitar a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2012 (IRPF 2012) a aqueles contribuíntes que requiran asistencia especializada. Ata agora foron xa máis de 4,2 millóns de contribuíntes os que presentaron a súa declaración ou confirmaron o seu borrador de Renda, un 22,4% máis que o pasado ano nas mesmas datas.

O servizo de atención con cita previa manterase ata o 1 de xullo, último día da campaña. A vía de presentación por Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ) segue a disposición dos contribuíntes que prefiran axilizar as súas xestións sen ter que desprazarse ata as oficinas da Axencia ou entidades colaboradoras. A utilización de Internet para a presentación xa permitiu obter a súa devolución a máis de 2 millóns de contribuíntes, un 25,5% máis que o pasado ano, por un importe de 1.321 millóns de euros, un 18,9% máis.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.525.000 declaracións, de que 14.935.000 darán dereito a devolución, por un importe total de 10.665 millóns de euros, e 4.100.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 6.525 millóns de euros.

A presentación por Internet medra un 34,4%

A data do 13 de maio, as presentacións por Internet, 3,9 millóns ata o momento, aumentan un 34,4% con respecto á mesma data do pasado ano. No caso dos borradores xa confirmados por Internet, máis de 3,1 millóns, o crecemento é do 29,2 %. A iso súmanse 858.555 declaracións de IRPF presentado co programa PAI e os datos fiscais que facilita a Axencia Tributaria, das que 855.541 declaracións foron presentadas por Internet.

Estes contribuíntes, que deciden non optar polo borrador, ou non poden facer uso do mesmo polo seu perfil de rendas, tamén están adiantando a súa declaración e, se é o caso, a devolución que lles corresponde. A aceleración das presentacións por Internet séguese apreciando tamén nas declaracións que hai que ingresar, cun crecemento do 32,2 %en número e do 46 %en importe con respecto ás mesmas datas do ano pasado.

De igual forma, séguese acelerando o proceso de solicitudes de números de referencia para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais a través do sistema REN0. Hoxe en día xa se tramitaron máis de 8,9 millóns de solicitudes deste servizo, que permite realizar as xestións sen necesidade de contar con certificado electrónico e sen esperar á recepción dos borradores e datos fiscais por correo.

Accedendo por Internet ao servizo REN0 pódese obter o borrador de forma inmediata: solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, o recadro 620 da Renda 2011 e un número de móbil ao que se enviará unha SMS co número de referencia para a consulta, revisión, se é o caso modificación e confirmación do borrador, que implica xa a presentación da declaración. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 620 se lles solicitará o código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Aqueles contribuíntes que non fixesen uso do número de referencia obtida a través do sistema REN0 ou das alertas a móbiles, recibirán o seu borrador ou datos fiscais por correo.

Comeza o servizo de cita previa

En todo caso, para aqueles cidadáns que non desexen utilizar a vía telemática por entender que requiren unha asistencia máis personalizada, a Axencia Tributaria pon a disposición as súas oficinas presenciais e servizos telefónicos. Ata agora se concertaron máis de 1 millón de citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse máis de 2,7 millóns de chamadas telefónicas a través dos diferentes servizos que ofrece a Axencia.

Como outros anos, e a pesar da crecente utilización de Internet como vía para axilizar os trámites da Renda, nas primeiras semanas de campaña pódese producir unha alta demanda no servizo de solicitude de cita previa. Cabe lembrar que o calendario de citas previo se vai abrindo progresivamente, de maneira que se recomenda aos contribuíntes unha utilización paulatina do servizo.

Pola súa parte, e  co obxecto de mitigar na medida do posible unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere lembrar os cidadáns que poden modificar a hora e día asignado para a súa cita, ou comunicar, se é o caso á propia Axencia, que decidiron non facer uso da mesma. Actualmente, en máis do 25 %das citas concedidas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presenta. 

Quen non están obrigados a declarar 

- Mánténse a mesma regulación que o ano anterior no referente aos obrigados a presentar a declaración do IRPF. En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite para non declarar redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

  • Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.
  • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

 -       Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros. 

Como e cando modificar o borrador de Renda 

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, xa que, no momento da súa confección, a Axencia podería non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador. Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes: 

- Inmobles e as súas referencias catastrais
- Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2012)
- Achegas a plans de pensións
- Achegas de cotas sindicais
- Percepcións por subvencións
- Dedución por maternidade
- Dedución por investimento en vivenda habitual
- Dedución por alugamento de vivenda habitual
- Dedución por achegas á conta vivenda
- Deducións autonómicas

Co obxectivo de facilitar o autoservizo ao contribuínte, incorporáronse á páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) un total de 14 vídeos explicativos que mostran como modificar o borrador de Renda nos supostos máis habituais.

Cando o contribuínte desexe modificar o borrador pode facero:

- por Internet: sede.agenciatributaria.gob.es

- por teléfono: 901 200 345 (luns a venres, de 9 a 21 horas).

- nas oficinas da Axencia Tributaria ou CCAA (previa cita, que pode solicitarse por Internet, ou nos teléfonos 901 12 12 24 e 901 22 33 44)

- en entidades colaboradoras 

Confirmación do borrador 

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 26 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o  1 de xullo, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro). 

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo): 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Por Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático

901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 217223

Renda (espazo) número de xustificante de borrador (espazo) NIF

(Se é declaración conxunta engádese un (espazo) NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

En caixeiros   automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

 - Vías presenciais, do 6 de maio ao 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 1 de xullo):

 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

 Principais servizos de asistencia e información

 - Internet. sede.agenciatributaria.gob.es  (ofrece información e xestións sen horarios).

 - Teléfono Asistencia: 901 200 345 (para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

 - Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).

IRPF 2012 (Datos a 13 de maio) 

Datos nacionais

IRPF 2011

IRPF 2012

2012/2011 (%)

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

7.168.840

8.947.576

24,81%

(2) BORRADORES E DF VISUALIZADOS

8.836.710

10.383.438

17,50%

(3) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

3.445.835

4.218.330

22,42%

Borradores confirmados

2.777.825

3.359.775

20,95%

Resto de Declaracións

668.010

858.555

28,52%

(4) DECLARACIÓNS POR INTERNET

2.948.551

3.963.894

34,44%

Borradores confirmados

2.403.459

3.105.353

29,20%

Resto de Declaracións

545.092

858.541

57,50%

(5) DECLARACIÓNS A INGRESAR

222.821

294.612

32,22%

Importe (millóns de €)

144,067

210,332

46,00%

(6) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

3.171.793

3.835.213

20,92%

Importe (millóns de €)

2.529,633

2.960,199

17,02%

(7) DEVOLUCIÓNS PAGAS

1.641.550

2.060.395

25,52%

Importe (millóns de €)

1.111,125

1.321,192

18,91%

(8) CITAS CONCERTADAS

1.401.249

1.046.791

-25,30%

       

Notas:

     

(5) e (6) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman 88.505.

(8) O dato de citas concertadas refírese a citas vivas (non computan anuladas e modificadas)

Campaña por delegacións

Datos a 13 de maio de 2013

   

DELEGACIÓNS

Declaracións presentadas IRPF 2012

ALMERÍA

65.733

CÁDIZ

112.595

CÓRDOBA

67.616

GRANADA

78.832

HUELVA

48.612

XAÉN

52.541

MÁLAGA

138.171

SEVILLA

201.841

XEREZ

31.858

CEUTA

7.729

MELILLA

6.875

ANDALUCÍA

812.403

HUESCA

16.664

TERUEL

9.369

ZARAGOZA

106.506

ARAGÓN

132.539

OVIEDO

78.496

GIJON

38.683

ASTURIAS

117.179

ILLAS BALEARES

84.151

ILLAS BALEARES

84.151

AS PALMAS

108.250

STA CRUZ DE TENERIFE

90.064

CANARIAS

198.314

CANTABRIA

59.341

CANTABRIA

59.341

ALBACETE

31.158

CIDADE REAL

43.544

CUENCA

13.272

GUADALAXARA

29.653

TOLEDO

62.780

CASTELA-A MANCHA

180.407

ÁVILA  

13.785

BURGOS

36.776

LEÓN

51.216

PALENCIA

16.023

SALAMANCA

33.922

SEGOVIA

12.529

SORIA

8.312

VALLADOLID

63.104

ZAMORA

14.104

CASTELA E LEÓN

249.771

BARCELONA

562.027

XIRONA

60.432

LLEIDA

31.508

TARRAGONA

72.949

CATALUÑA

726.916

BADAXOZ

55.373

CÁCERES

32.748

ESTREMADURA

88.121

A CORUÑA

97.904

LUGO

24.397

OURENSE

22.802

PONTEVEDRA

42.532

VIGO

34.784

GALICIA

222.419

MADRID

760.157

MADRID

760.157

MURCIA

108.629

CARTAXENA

39.397

MURCIA

148.026

NAVARRA

249

NAVARRA

249

ARABA

146

GUIPÚSCOA

166

BISCAIA

346

PAÍS VASCO

658

A RIOXA

28.407

A RIOXA

28.407

ALACANTE

131.192

CASTELLÓ

45.000

VALENCIA

233.080

C. VALENCIANA

409.272

TOTAL NACIONAL

4.218.330

Evolución da campaña por delegacións

Os datos de devolucións pagas das seguintes táboas ofrécense, tanto para IRPF 2011 como para IRPF 2012, a data do 13 de maio.

DEVOLUCIÓNS PAGAS

 

DELEGACIÓNS

Dev. pago IRPF 2011

Dev. pago IRPF 2012

VARIACIÓN  2011/2012 (%)

Número

Importe

Número

Importe

Número

Importe

ALMERÍA

23.700

13,740

33.413

17,855

40,98%

29,94%

CÁDIZ

50.683

38,798

62.558

45,896

23,43%

18,30%

CÓRDOBA

26.400

15,731

35.371

19,381

33,98%

23,20%

GRANADA

29.482

19,570

37.325

23,187

26,60%

18,48%

HUELVA

20.377

12,883

26.971

15,744

32,36%

22,20%

XAÉN

18.932

10,733

25.387

13,385

34,10%

24,70%

MÁLAGA

55.288

38,487

69.048

45,722

24,89%

18,80%

SEVILLA

83.411

56,416

101.246

64,101

21,38%

13,62%

XEREZ

15.278

10,140

18.422

11,462

20,58%

13,04%

CEUTA

3.000

2,073

3.867

2,605

28,90%

25,70%

MELILLA

2.760

2,005

3.174

2,218

15,00%

10,63%

ANDALUCÍA

329.311

220,576

416.782

261,556

26,56%

18,58%

HUESCA

5.784

3,475

8.019

4,558

38,64%

31,16%

TERUEL

2.944

1,721

4.356

2,249

47,96%

30,67%

ZARAGOZA

37.582

24,958

50.186

31,511

33,54%

26,26%

ARAGÓN

46.310

30,154

62.561

38,318

35,09%

27,07%

OVIEDO

31.362

22,415

39.844

28,879

27,05%

28,83%

GIJON

13.881

9,641

19.347

13,090

39,38%

35,77%

ASTURIAS

45.243

32,056

59.191

41,969

30,83%

30,92%

ILLAS BALEARES

31.436

20,775

36.497

22,194

16,10%

6,83%

ILLAS BALEARES

31.436

20,775

36.497

22,194

16,10%

6,83%

AS PALMAS

44.378

26,478

53.247

31,156

19,99%

17,67%

STA CRUZ DE TENERIFE

38.311

22,818

44.615

25,356

16,45%

11,12%

CANARIAS

82.689

49,296

97.862

56,512

18,35%

14,64%

CANTABRIA

22.150

15,307

28.977

19,054

30,82%

24,48%

CANTABRIA

22.150

15,307

28.977

19,054

30,82%

24,48%

ALBACETE

11.634

7,324

14.394

8,435

23,72%

15,16%

CIDADE REAL

16.967

11,228

22.362

13,590

31,80%

21,04%

CUENCA

4.510

2,705

6.089

3,472

35,01%

28,36%

GUADALAXARA

11.507

8,877

14.413

10,144

25,25%

14,28%

TOLEDO

26.037

17,864

32.342

20,787

24,22%

16,36%

C.-A MANCHA

70.655

47,998

89.600

56,428

26,81%

17,56%

ÁVILA  

4.240

2,352

6.627

3,675

56,30%

56,27%

BURGOS

11.923

8,239

16.100

10,351

35,03%

25,64%

LEÓN

17.260

10,670

24.264

14,787

40,58%

38,58%

PALENCIA

5.778

3,537

7.656

4,360

32,50%

23,27%

SALAMANCA

12.996

7,667

17.415

9,951

34,00%

29,79%

SEGOVIA

4.655

2,842

5.374

3,105

15,45%

9,26%

SORIA

2.405

1,405

3.744

1,936

55,68%

37,78%

VALLADOLID

25.164

17,459

31.265

20,674

24,24%

18,41%

ZAMORA

4.749

2,681

6.828

3,629

43,78%

35,36%

C. Y LEON

89.170

56,852

119.273

72,468

33,76%

27,47%

BARCELONA

206.534

150,475

262.920

183,966

27,30%

22,26%

XIRONA

18.092

11,398

25.248

15,033

39,55%

31,90%

LLEIDA

9.958

5,958

14.163

8,011

42,23%

34,45%

TARRAGONA

23.969

16,340

32.062

21,143

33,76%

29,39%

CATALUÑA

258.553

184,171

334.393

228,152

29,33%

23,88%

BADAXOZ

24.163

12,884

29.816

14,913

23,40%

15,75%

CÁCERES

13.560

7,080

16.869

8,446

24,40%

19,29%

ESTREMADURA

37.723

19,964

46.685

23,359

23,76%

17,01%

A CORUÑA

38.299

23,531

47.722

28,635

24,60%

21,69%

LUGO

8.217

4,017

11.122

5,326

35,35%

32,60%

OURENSE

8.193

4,084

10.821

5,353

32,08%

31,05%

PONTEVEDRA

15.509

9,028

20.657

11,580

33,19%

28,26%

VIGO

13.539

8,599

17.297

10,736

27,76%

24,85%

GALICIA

83.757

49,259

107.619

61,629

28,49%

25,11%

MADRID

317.915

248,053

382.578

281,626

20,34%

13,53%

MADRID

317.915

248,053

382.578

281,626

20,34%

13,53%

MURCIA

36.192

22,298

50.348

28,942

39,11%

29,80%

CARTAXENA

14.803

9,925

20.195

12,613

36,43%

27,08%

MURCIA

50.995

32,223

70.543

41,555

38,33%

28,96%

NAVARRA

95

0,051

108

0,045

13,68%

-11,59%

NAVARRA

95

0,051

108

0,045

13,68%

-11,59%

ARABA

50

0,020

68

0,023

36,00%

15,55%

GUIPÚSCOA

71

0,025

49

0,020

-30,99%

-19,69%

BISCAIA

99

0,041

146

0,066

47,47%

60,01%

PAÍS VASCO

220

0,086

263

0,109

19,55%

26,78%

A RIOXA

9.743

6,354

13.315

8,221

36,66%

29,39%

A RIOXA

9.743

6,354

13.315

8,221

36,66%

29,39%

ALACANTE

56.305

32,604

64.917

35,534

15,30%

8,98%

CASTELLÓ

17.257

9,873

21.255

11,503

23,17%

16,51%

VALENCIA

92.023

55,472

107.976

60,961

17,34%

9,90%

C. VALENCIANA

165.585

97,950

194.148

107,998

17,25%

10,26%

TOTAL NACIONAL

1.641.550

1.111,125

2.060.395

1.321,192

25,52%

18,91%

Importes en millóns de euros.