Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria pon en marcha un novo programa PADRE simplificado para a Renda 2013

Campaña de Renda 2013

 

 • O novo PAI permitirá a descarga conxunta de todos os datos da unidade familiar e ofrecerá un resumo de resultados con ligazóns para axilizar a presentación
 • Os contribuíntes poderán utilizar o ‘PIN 24 horas’ como alternativa ao REN0 para realizar os trámites da Renda
 • A utilización da vía telemática permitirá recibir as primeiras devolucións o 3 de abril e presentar a declaración co programa PAI  xa desde o 23 de abril
 • Na campaña deste ano está prevista a presentación de  19,3 millóns de declaracións, das que 14,6 millóns serán a devolver por importe de 10.725 millóns de euros

 

1 de abril de 2014.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para xestionar por vía telemática o borrador de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2013 (IRPF 2013). A campaña deste ano contará, como principal novidade, coa posta en marcha dun novo programa PAI simplificado que facilitará a descarga de datos fiscais e persoais para a confección e presentación da declaración.

Este ano serán máis de 21 millóns de borradores e datos fiscais os que se porán a disposición dos cidadáns. Está previsto que a presente campaña conte con 19.325.000 declaracións, de que 14.600.000 darán dereito a devolución, por un importe total de 10.725 millóns de euros, e 4.050.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 6.725 millóns de euros.

A atención en oficinas, administracións e plataformas de Renda arrincará o 12 de maio e o último día de campaña da Renda 2013 será o 30 de xuño. Na presente campaña, ao colectivo de contribuíntes que viñan utilizando o servizo de cita previa para a confección da declaración poderanse sumar arredor de 35.000 contribuíntes que presentaban a súa declaración manuscrita, un formato de presentación que este ano non será posible ante a desaparición do modelo preimpreso de declaración. Todos estes contribuíntes poderán utilizar o servizo de cita previa.

A atención na internet e por teléfono comeza hoxe. As devolucións iniciaranse o vindeiro 3 de abril para os contribuíntes que, unha vez revisado, presenten o seu borrador de IRPF por Internet na páxina da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ). Do mesmo xeito que o pasado ano, a presentación de declaracións por Internet, a través do programa PAI (dispoñible a partir do 8 de abril), será posible desde este mes de abril, o próximo día 23, e as primeiras devolucións correspondentes con declaracións comezarán o día 5 de maio.

 

O novo programa PAI

Co obxectivo de seguir facilitando as xestións do contribuínte, na campaña de Renda 2013 a Axencia Tributaria poñerá en marcha un novo programa PAI que pretende sumar á versatilidade do tradicional programa de axuda toda a simplicidade e facilidade de comprensión que ofrece o borrador de IRPF.

Este ‘PAI simplificado’, de que se poderán beneficiar todos os declarantes de Renda, ofrecerá o mesmo grao de desagregación de datos que permitía ata agora, pero cunha descarga de información fiscal e persoal máis cómoda e cunha maior facilidade para o contribuínte á hora de modificar, se cómpre, a devandita información.

Principais vantaxes do novo ‘PAI simplificado ’:

Descarga conxunta de datos : Xunto ao sistema habitual de descarga dos datos fiscais e persoais de cada un dos membros da unidade familiar, o PAI permitirá este ano, como novidade, a descarga de todos estes arquivos de maneira conxunta. Así, tras introducir a identificación dos contribuíntes (nome, apelidos e NIF) e a forma de autenticación (PIN 24 horas, número de referencia a través do REN0 ou certificado electrónico) incorporaranse ao programa os ficheiros e procederase ao traslado dos datos que conteñen. En función dos datos, ese traslado poderá efectuarse da forma habitual (paso a paso, dando a opción ao contribuínte de incluíros ou non), ou de maneira automática, incorporando os datos directamente á declaración.

Novo documento de resumo de resultados : Tras a identificación previa e a descarga e traslado dos datos, o programa ofrecerá ao contribuínte nunha única pantalla un resumo das cinco declaracións que pode calcular (declarante, cónxuxe, dous fillos con rendas e conxunta). Este resumo non se limitará a ofrecer o resultado da declaración, senón que incluirá todos os conceptos que determinan ese resultado.

Acceso directo desde o resumo a toda a declaración : Desde este documento, e a través de ligazóns poderanse realizar as modificacións necesarias na declaración sen necesidade de navegar por todo o programa PAI, xa que se remitirá ao contribuínte directamente ao apartado que corresponda. Finalmente, desde ese mesmo cadro de resultados poderase efectuar unha vista previa e presentar a declaración.

Ao mesmo tempo, os contribuíntes que prefiran utilizar a versión tradicional do PAI, coa navegación por todas as pantallas do programa, poderán seguir facendoo e poderanse beneficiar dunha serie de melloras na inclusión de datos fiscais. En concreto, a partir deste ano tamén se poderán incorporar e completar os datos fiscais correspondentes a rendementos de capital inmobiliaria e ás cotizacións de autónomos de membros de consellos de administración.

 

Compatibilidade do PIN 24 horas e o REN0

A presente campaña da Renda contará tamén coa novidade do PIN 24 horas como alternativa ao servizo REN0 para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais, así como para a presentación da declaración e, se é o caso, a consulta do estado da devolución.

A diferenza do REN0 , o PIN 24 horas non require que o contribuínte lembre o recadro 620 da declaración do ano anterior e permite presentar declaracións a ingresar e efectuar telematicamente o ingreso sen necesidade de domiciliación en conta. O PIN, ademais, pódese utilizar para outros trámites alleos á campaña e non cómpre lembrar a clave de acceso, xa que cada día se pode solicitar unha nova. Pola contra, o sistema REN0 permite utilizar a mesma clave durante toda a campaña. O contribuínte poderá elixir entre os dous sistemas, ou utilizar ambos os dous, xa que son plenamente compatibles.

 

Aviso sobre rendas do estranxeiro

Durante a campaña, por outra banda, informarase a colectivos específicos sobre a necesidade de ter en conta, para os efectos da declaración, aquelas rendas percibidas en 2013 de que non teña constancia a Axencia Tributaria. É o caso dos declarantes do modelo 720 sobre bens e dereitos no estranxeiro, dos perceptores de pensións no estranxeiro e dos contribuíntes que conten con imputacións derivadas da Directiva sobre Fiscalidade do Aforro; casos nos que a Axencia advirte de que a existencia de rendementos obtidos o pasado ano implica a necesidade de incluíros na declaración.

 

Acceso ao portal de Renda 2013 a través de móbiles e tablets PC

Tamén como novidade, este ano o acceso ao portal de Renda 2013 na web da Axencia (sede.agenciatributaria.gob.es ) vai ofrecerse en vista móbil. O deseño visual do portal axeitarase ás características do dispositivo móbil desde o que se acceda e será posible facer todos os trámites co PIN 24 horas ou o número de referencia proporcionado co REN0 .

Ao mesmo tempo, porase a disposición dos usuarios de tablets PC e móbiles intelixentes dúas aplicacións da Axencia Tributaria: unha para o acceso aos servizos da Axencia, incluíndo a posibilidade de cotexar documentos mediante o código QR e localizar a oficina da Axencia máis próxima ao contribuínte, e outra aplicación para a obtención do PIN directamente no dispositivo.

 

Quen non están obrigados a declarar

Mánténse a mesma regulación que o ano anterior no referente aos obrigados a presentar a declaración do IRPF. En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

 

O límite para non declarar redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

- Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.

- Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios, outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

 

Quen poden utilizar o borrador de Renda

Na campaña de IRPF 2013 mánténse o perfil ampliado de usuario do borrador de Renda que se introduciu na campaña anterior. Así, ademais dos contribuíntes que conten con rendementos do traballo, rendementos do capital mobiliario con retención ou ingreso a conta e ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, poderán utilizar o borrador aqueles que conten con perdas derivadas de fondos de investimento, sexan perceptores de subvencións non destinadas a actividades económicas, teñan ata oito inmobles non arrendados, sexan titulares de valores públicos amortizados con rendemento cero ou percibisen rendementos do capital mobiliario e inmobiliario procedente de entidades en atribución de rendas.

A dedución por adquisición de vivenda habitual con préstamo hipotecario, a redución por achegas a plans de pensións e a dedución por donativos non impiden recibir o borrador.

Todos estes contribuíntes, non sendo que estean obrigados a presentar a declaración por ter unha actividade profesional, empresarial, agrícola ou gandeira, arrendamentos ou ganancias patrimoniais sen retención, poderán utilizar o borrador da declaración.

 

Como obter o PIN 24 horas e o número de referencia (REN0)?

A obtención do PIN 24 horas require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior con vixencia dun día natural. O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

Presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de cita previa nin documentación algunha, agás a exhibición do propio documento de identificación.

A través de Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘PIN24H’. Neste caso, ademais do DNI e o número de móbil, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular como información de contraste.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite deberá acceder á icona ‘PIN24H’ e solicitaro. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e unha clave ou contrasinal de catro caracteres á súa elección que definirá o contribuínte para cada solicitude de PIN. A continuación, recibirá por SMS o PIN cos tres díxitos que, canda a clave constitúen o código de acceso que poderá utilizar durante ese mesmo día natural.

Para a utilización do servizo REN0 solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, o recadro 620 da Renda 2012 e un número de móbil ao que se enviará unha SMS co número de referencia. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 620 se lles solicitará o código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte.

 

Modificación e confirmación do borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, xa que no momento da súa confección a Axencia podería non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2013)
 • Achegas a plans de pensións
 • Achegas de cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Dedución por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Dedución por alugamento de vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 1 de abril ao 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación): 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Por Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático
901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 638444147
Renda (espazo) número de xustificante de borrador (espazo) NIF
(Se é declaración conxunta engádese un (espazo) NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)
901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar (sen domiciliar)

En caixeiros  automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar (sen domiciliar)- V ías presenciais, do 5 de maio ao 30 de xuño (25 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar (sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

 

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante o PIN 24 horas, o número de referencia do borrador ou datos fiscais, ou ben utilizando o DNI-E ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza o 23 de abril e esténdese ata o 30 de xuño (ata o 25 de xuño para os pagamentos con domiciliación, aínda que nestes casos se poderá presentar ata o 30 de xuño co número de referencia do borrador, sempre que se obtivese previamente o xustificante de pagamento que achega o banco). Co PIN 24 horas poderase presentar en todo caso ata o día 30 sen necesidade de domiciliar o pagamento.

 

Principais servizos de asistencia e información

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es  (ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia: 901 200 345 (para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

- Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).