Saltar ao contido principal

Os beneficiarios dos novos impostos negativos poderán solicitar á Axencia Tributaria a partir de xaneiro o aboamento anticipado

Novas deducións para a familia

 

  • As novas deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo poderanse obter de forma anticipada, mes a mes
  • A Axencia Tributaria comezou a enviar cartas aos posibles beneficiarios informando dos requisitos e procedemento para a solicitude do cobramento mensual
  • Os beneficiarios deberán presentar un formulario de solicitude, individual ou colectivo, por cada unha das deducións ás que teñan dereito
  • A solicitude poderase presentar por Internet ou teléfono a partir do 7 de xaneiro e presencialmente desde o 3 de febreiro

 

1 de decembro de 2014.- Os beneficiarios das tres novas deducións no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) que incorpora a reforma fiscal para o apoio á familia poderán solicitar a partir do mes de xaneiro próximo o seu aboamento anticipado. As deducións incluiranse na declaración anual de IRPF do 2015, a presentar en 2016, onde se regularizarán as cantidades que se percibisen  como aboamento anticipado.

A Axencia Tributaria comezou xa a enviar cartas informativas aos beneficiarios potenciais, en que recolle os requisitos e procedemento para a percepción mensual destes impostos negativos.

A solicitude do pagamento anticipado poderase realizar de maneira colectiva ou individual mediante a presentación dun novo modelo, o 143, por cada unha das deducións, acumulables entre si, ás que os beneficiarios teñan dereito (100 euros mensuais por familia numerosa e por cada descendente e ascendente con discapacidade; 200 euros no caso de familias numerosas de categoría especial).

As  deducións, que poderán acadar os 1.200 euros anuais por cada descendente ou ascendente con discapacidade e por familia numerosa, e os 2.400 euros no caso de familias numerosas de categoría especial, calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos.

Os requisitos son dous: por un lado, realizar unha actividade pola que se cotice á Seguridade Social ou mutualidade alternativa; por outro, ter dereito á aplicación do mínimo por descendente ou ascendente con discapacidade, ou ser ascendente ou irmán orfo de pai e nai formando parte dunha familia numerosa.

O límite para cada unha das deducións serán as cotizacións e cotas to­tales á Seguridade Social e / ou mutualidades reportadas en cada período impositivo. Se se tivese dereito á dedución por contar con varios ascendentes e / ou descendentes con discapacidade, o límite aplicarase de forma independente respecto de cada un deles .

 

Procedemento para a solicitude do pagamento anticipado

Unha vez cumprimentado, o modelo de solicitude poderase presentar por Internet a partir do 7 de xaneiro na web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) mediante ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’, DNI electrónico ou certificado dixital. Ao final da carta remitida aos beneficiarios recóllese o Código Seguro de Verificación (CSV) requirido para as novas altas en Cl@ve daqueles beneficiarios que non estean rexistrados no PIN 24 horas. A solicitude tamén se poderá formalizar a partir desa data no teléfono 901 200 345.

A partir do 3 de febreiro, a solicitude poderase presentar tamén en calquera oficina da Axencia Tributaria, previa formalización na web da Axencia, impresión e sinatura por parte de todos os solicitantes.

Cando existan varios beneficiarios dunha mesma dedución, o aboamento anticipado solicitarase de maneira colectiva ou individual, elección que se poderá modificar para as distintas deducións en xaneiro de cada ano.

No caso da solicitude colectiva, deberán subscribir a solicitude todos os solicitantes que puidesen ter dereito á dedución. Quen figure como primeiro solicitante deberá cumprir os requisitos para o aboamento da dedución no momento en que se presente a solicitude e será quen reciba a transferencia bancaria mensual. Se os beneficiarios optan, en cambio, pola solicitude individual, o importe da dedución dividirase entre os distintos solicitantes por partes iguais.

 

Quen poden solicitar o aboamento anticipado?

- Ascendentes – ou irmáns orfos de pai e nai – que formen parte dunha familia numerosa.
- Contribuíntes con dereito á aplicación dos mínimos por descendentes ou ascendentes con discapacidade.

 

Requisitos

Título de familia numerosa e / ou certificado de discapacidade : os solicitantes deben comprobar que contan coa  documentación acreditativa de familia numerosa e o certificado de discapacidade do ascendente ou descendente. As Comunidades Autónomas enviarán directamente esta documentación á Axencia Tributaria.
Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos os solicitantes, así como dos descendentes e ascendentes con discapacidade. Para menores de 14 anos que non conten con NIF poderase solicitar un NIF coa letra ‘K’ de menores nas oficinas da Axencia Tributaria.
Alta na Seguridade Social ou mutualidade e prazos mínimos de cotización (nas solicitudes colectivas bastas con que o requisito cúmprao quen figure como primeiro solicitante).