Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria e a Consellaría de Economía, Facenda e Seguridade das Canarias simplifican os trámites do comercio electrónico e os intercambios coa península

Axilización administrativa

  • Suprímese o DUA de exportación nos intercambios Canarias – Península para calquera envío de menos de 10.000 euros e para os dirixidos a unha sede da mesma empresa
  • Os particulares e pequenos empresarios poderán utilizar un DUA simplificado para a importación de mercadorías nas Canarias, evitando custos de tramitación a través de terceiros
  • O DUA de importación poderao presentar o vendedor ou o seu representante, co que o comprador evítase custos adicionais aos asumidos no momento da adquisición


27 de febreiro de 2014.-
A Axencia Tributaria e a Consellaría de Economía, Facenda e Seguridade do Goberno das Canarias, en coordinación coa Secretaría de Estado de Comercio do Ministerio de Economía,  adoptaron unha serie de medidas coa finalidade de simplificar os trámites administrativos aos que se ven sometidas as mercadorías nos intercambios entre Canarias e a Península, coa finalidade de reducir custos dos operadores e de facilitar o comercio, especialmente na súa vertente electrónica. Estas medidas, incardinadas nas simplificacións administrativas propostas no marco da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA), iranse implantando de forma gradual e estarán plenamente operativas en verán deste ano.

Así, nunha primeira fase, en abril, procederase a axilizar os despachos de mercadorías que chegan a Canarias a través da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos. Para iso, desenvolveuse un sistema mediante o cal os particulares e os empresarios ou profesionais que  sexan persoas físicas poderán efectuar o despacho aduaneiro e fiscal da mercadoría a través dun formulario simplificado que estará dispoñible na Sede electrónica da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ).

Desta maneira, o comprador evítase custos derivados da súa tramitación a través de intermediarios. O único requisito é ser persoa física e dispor dun certificado ou DNI Electrónico que permita identificar a persoa que presenta a declaración (DUA).

Se se trata de mercadorías procedentes de terceiros países, os particulares poderán presentar o DUA simplificado debendo incluír a referencia do número de envío postal. No caso de envíos intracomunitarios (mercadoría procedente doutros Estados Membros, ou de Península e as Baleares), Correos e Telégrafos facilitará ao destinatario do envío o número da partida de declaración sumaria necesario para presentar esta Declaración Simplificada.


Supresión de 2,2 millóns de DUA de exportación

A segunda fase deste programa de axilización dos intercambios comerciais comprende dous tipos de medidas, as dirixidas a simplificar os procedementos administrativos nos intercambios entre Canarias e a Península, e os que van dirixidos a facilitar o comercio electrónico. A implantación desta segunda fase realizarase antes do mes de xullo, xa que os operadores requiren un período de adaptación previa dos seus sistemas informáticos.

Actualmente para o envío de calquera mercadoría de Península a Canarias, ou viceversa, cómpre presentar un DUA de exportación na Aduana desde a que se realiza o envío e un DUA de importación na Aduana á que chegan as mercadorías. Agora se suprime o DUA de exportación naqueles casos en que o valor da mercadoría sexa inferior a 10.000 euros, ou cando os envíos non supoñan traspaso de propiedade; é dicir, envíos entre sedes da mesma empresa. Esta medida supón a eliminación de máis de 2,2 millóns de DUA de exportación.

Para  acreditar a exportación para os efectos do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), ou do Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC), o exportador poderá descargarse un certificado desde a Sede electrónica da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ). Con esta medida reduciranse os custos, tanto directos coma indirectos, dos operadores económicos e facilitarase o comercio entre as Illas e o resto do territorio nacional.


Medidas para facilitar o comercio electrónico

Co mesmo calendario previsto de entrada en funcionamento, e co obxectivo de facilitar o comercio electrónico entre Canarias e a Península e viceversa, ademais de suprimirse o DUA de exportación habilítase a posibilidade de que o DUA de importación poida ser presentado polo vendedor ou por un representante aduaneiro deste , de xeito que o comprador poida recibir a mercadoría no seu domicilio, sen ningún outro trámite e sen custo adicional ás cantidades pagas ao vendedor no momento da compra. O pagamento dos tributos que graven a importación desta mercadoría realizaríaa o vendedor, por conta do comprador.

Desta forma conséguese que as vendas a distancia cumpran cos dous requisitos esenciais que debe ter o comercio electrónico para o seu desenvolvemento, a simplicidade de trámites e a adquisición da mercadoría por un prezo certo, sen que o comprador teña que soportar posteriormente custos adicionais inesperados.


Compromiso coa simplificación administrativa

Todas estas medidas son unha mostra do compromiso da Axencia Tributaria e o Goberno de Canarias coa simplificación dos trámites administrativos, como xa se puxo de manifesto no ano 2005 coa sinatura do convenio para a creación dun Portelo Único para o Comercio Exterior nas Canarias.

Froito dese acordo desenvolveuse o proxecto VEXCAN, polo que se unificaron as declaracións de importación e exportación nunha soa que se presenta por vía telemática e que ten validez tanto para a Axencia Tributaria como para o Goberno das Canarias. VEXCAN está funcionando desde o ano 2006 para as exportacións e desde 2007 para as importacións e supuxo unha gran simplificación nos trámites que teñen que realizar os operadores e unha importante redución nos seus custos asociados.