Saltar ao contido principal

As declaracións pola Internet crecen un 10% nos dous primeiros meses de campaña e xa superan os 7,1 millóns

Campaña de Renda 2013

  • A Axencia Tributaria devolveu 3.700 millóns de euros a case 5,5 millóns de contribuíntes de IRPF
  • As declaracións que se presentan por Internet e non teñen a súa orixe no borrador de Renda medran un 28% tras a posta en marcha do novo programa PAI simplificado
  • Máis do 76 %das devolucións e o 68% dos importes solicitados xa foron abonados
  • A finais de maio as declaracións presentadas superan en 625.000 ás do pasado ano nas mesmas datas

 

3 de xuño de 2014.- Máis de 7.150.000 contribuíntes presentaron por Internet a súa declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas  (IRPF) correspondente ao exercicio 2013 a data do 30 de maio, o que supón un 9,9% máis que en igual período do pasado ano. Nestes dous primeiros meses de campaña, foron 8.568.000 o total de declaracións xa presentadas, 625.000 máis que nas mesmas datas do ano anterior.

Ata agora, a Axencia Tributaria devolveu 3.700 millóns de euros a 5.485.000 contribuíntes, un 2% máis que na pasada campaña á mesma data, de maneira que o 76% das devolucións solicitadas e o 68% dos importes correspondentes, foron xa aboados.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.325.000 declaracións, de que espérase que 14.600.000 darán dereito a devolución, por un importe total de 10.725 millóns de euros, e 4.050.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 6.725 millóns de euros.

Do total de declaracións xa presentadas, cinco millóns correspóndense con borradores confirmados, cifra lixeiramente inferior á do pasado ano polas mesmas datas, de maneira que toda a aceleración das presentacións rexistradas ata o momento concéntrase no resto das declaracións, aquelas que se confeccionan cos distintos programas de axuda existente e cos datos fiscais que facilita a Axencia Tributaria.

Estas declaracións suman 3.500.000, un 25% máis que nos dous primeiros meses de campaña do ano pasado, de maneira que os contribuíntes que deciden non optar polo borrador, ou non poden facer uso do mesmo polo seu perfil de rendas, tamén están adiantando a súa declaración e, se é o caso, a devolución que lles corresponde.

 

O novo PAI e as presentacións por Internet

De igual forma, son as declaracións distintas do borrador as que concentran o forte crecemento nas presentacións por Internet. Así, mentres se manteñen lixeiramente por riba de 4.100.000 os borradores confirmados por Internet, o resto de declaracións presentadas por esta vía telemática superan xa a cifra de 3.000.000, case un 28% máis que no mesmo período de campaña do ano pasado.

Este forte incremento nas presentacións con programas de axuda coincide coas importantes melloras que a Axencia Tributaria efectuou este ano no programa PAI para facilitar a súa usabilidade e axilizar a presentación. O novo PAI simplificado ofrece o mesmo grao de desagregación de datos que mantiña ata agora, pero cunha descarga de información fiscal e persoal máis cómoda e cunha maior facilidade para o contribuínte á hora de modificar, se cómpre, a devandita información.

Sumando os borradores e o resto de declaracións, a data do 30 de maio máis do 83 %do total de declaracións presentáronse por Internet. Fai dous anos, polas mesmas datas, a proporción de presentacións por esta vía telemática era do 70 %, e fai tres non chegaba ao 60 %.

Por outra banda, a aceleración das presentacións resulta especialmente intensa no caso das declaracións con resultado a ingresar. Estas declaracións, que non implican necesariamente o aboamento inmediato da cota, senón que, pola vía da domiciliación, pódense presentar en calquera momento da campaña e atrasar o pagamento ata o final da mesma, medran un 34% con respecto ás mesmas datas do pasado ano.

 

Servizo de cita previa

Tanto a confirmación do borrador de Renda por Internet, como a presentación telemática da declaración a partir do programa PAI, acelera a devolución e evita o contribuínte os desprazamentos ás oficinas da Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras. En todo caso, para aqueles cidadáns que non desexen utilizar esta vía por entender que requiren unha asistencia máis personalizada e encóntranse dentro do perfil de cita previa, a Axencia pon a disposición as súas oficinas presenciais e servizos telefónicos.

Ata agora se concertaron case 1,9 millóns de citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse algo máis de 3,8 millóns de chamadas telefónicas a través dos diferentes servizos que ofrece a Axencia. O servizo de atención con cita previa manterase ata o 30 de xuño, último día da campaña.

Co obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere lembrar os cidadáns que poden modificar a hora e día asignado para a súa cita, ou comunicar á propia Axencia que decidiron non facer uso da mesma. Cabe lembrar, tamén, que o calendario de citas se vai abrindo progresivamente, polo que se recomenda un uso paulatino do servizo.

 

Quen non están obrigados a declarar

Mánténse a mesma regulación que o ano anterior no referente aos obrigados a presentar a declaración do IRPF. En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite para non declarar redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

- Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.

- Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios, outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

 

Modificación e confirmación do borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, xa que no momento da súa confección a Axencia podería non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

- Inmobles e as súas referencias catastrais

- Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2013)

- Achegas a plans de pensións

- Achegas de cotas sindicais

- Percepcións por subvencións

- Dedución por maternidade

- Dedución por investimento en vivenda habitual

- Dedución por alugamento de vivenda habitual

- Deducións autonómicas

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Por Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático
901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 638444147
Renda (espazo) número de xustificante de borrador (espazo) NIF
(Se é declaración conxunta engádese un (espazo) NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)
901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar (sen domiciliar)

En caixeiros  automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar (sen domiciliar)

Vías presenciais, do 5 de maio ao 30 de xuño (25 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar (sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)Principais servizos de asistencia e información

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia: 901 200 345
  (para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

- Teléfono Renda Información: 901 33 55 33.
  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).


IRPF 2013 (Datos a 30 de maio)

Datos nacionais

IRPF 2012

IRPF 2013

Variación (%) 

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

11.814.805

11.864.459

0,42%

(2) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

7.943.248

8.568.249

7,87%

      Borradores confirmados

5.136.183

5.047.647

-1,72%

      Resto Declaracións

2.807.065

3.520.602

25,42%

(3) DECLARACIÓNS POR INTERNET

6.503.819

7.150.024

9,94%

      Borrador Internet

4.135.857

4.122.679

-0,32%

      Resto Declaracións Internet

2.367.962

3.027.345

27,85%

(4) DECLARACIÓNS A INGRESAR

839.793

1.126.149

34,10%

      Importe (millóns de €)

808,873

1.104,883

36,60%

(5) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

6.903.900

7.208.998

4,42%

      Importe (millóns de €)

5.162,075

5.441,315

5,41%

(6) DEVOLUCIÓNS PAGAS

5.379.251

5.485.374

1,97%

      Importe (millóns de €)

3.678,992

3.697,167

0,49%

Notas:

(4) e (5) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman  233.102.

(7) O dato de citas concertadas refírese a citas vivas (non computan anuladas e modificadas)


Devolucións solicitadas e pagas
(importes en millóns de euros)
 

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2013

Pagas (nº)
IRPF 2013

% Páx./
sol.

Importe solicitado
IRPF 2013

Importe pago
IRPF 2013

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

111.095

86.781

78,11%

69,349

48,499

69,94%

CÁDIZ

160.752

130.307

81,06%

128,803

97,206

75,47%

CÓRDOBA

123.197

93.958

76,27%

77,100

53,548

69,45%

GRANADA

143.515

106.855

74,46%

101,618

67,989

66,91%

HUELVA

87.275

68.477

78,46%

54,384

39,646

72,90%

XAÉN

103.279

78.097

75,62%

58,306

40,835

70,04%

MÁLAGA

231.871

175.956

75,89%

175,871

119,839

68,14%

SEVILLA

305.952

239.353

78,23%

223,654

156,889

70,15%

XEREZ

46.535

37.414

80,40%

33,237

24,495

73,70%

CEUTA

12.007

9.094

75,74%

8,849

6,248

70,61%

MELILLA

11.676

8.582

73,50%

8,358

5,679

67,94%

ANDALUCÍA

1.337.154

1.034.874

77,39%

939,529

660,874

70,34%

HUESCA

34.373

26.144

76,06%

22,990

15,723

68,39%

TERUEL

22.034

16.348

74,19%

13,777

9,312

67,59%

ZARAGOZA

183.839

139.418

75,84%

133,648

91,520

68,48%

ARAGÓN

240.246

181.910

75,72%

170,415

116,554

68,39%

OVIEDO

133.395

103.761

77,78%

110,404

77,885

70,55%

GIJON

66.369

50.908

76,70%

52,634

36,234

68,84%

ASTURIAS

199.764

154.669

77,43%

163,038

114,120

70,00%

ILLAS BALEARES

154.255

114.600

74,29%

112,327

72,465

64,51%

ILLAS BALEARES

154.255

114.600

74,29%

112,327

72,465

64,51%

AS PALMAS

168.389

129.355

76,82%

121,860

83,344

68,39%

TENERIFE

144.408

115.669

80,10%

101,818

73,449

72,14%

CANARIAS

312.797

245.024

78,33%

223,678

156,793

70,10%

CANTABRIA

100.123

73.751

73,66%

79,248

52,168

65,83%

CANTABRIA

100.123

73.751

73,66%

79,248

52,168

65,83%

ALBACETE

60.607

44.988

74,23%

41,243

27,784

67,37%

CIDADE REAL

78.578

60.871

77,47%

53,615

38,098

71,06%

CUENCA

28.625

20.791

72,63%

18,526

12,119

65,42%

GUADALAXARA

47.767

37.248

77,98%

37,024

26,660

72,01%

TOLEDO

107.699

80.912

75,13%

75,745

52,287

69,03%

C.-A MANCHA

323.276

244.810

75,73%

226,153

156,949

69,40%

ÁVILA  

27.256

20.995

77,03%

18,117

12,668

69,92%

BURGOS

70.500

53.509

75,90%

54,286

36,973

68,11%

LEÓN

88.039

67.712

76,91%

62,875

43,703

69,51%

PALENCIA

29.822

23.562

79,01%

20,819

15,010

72,10%

SALAMANCA

61.042

47.221

77,36%

42,969

29,776

69,30%

SEGOVIA

25.845

19.595

75,82%

19,089

12,681

66,43%

SORIA

16.642

12.677

76,17%

10,953

7,494

68,42%

VALLADOLID

102.123

80.577

78,90%

80,720

56,944

70,54%

ZAMORA

29.260

21.825

74,59%

19,234

12,954

67,35%

C. Y LEON

450.529

347.673

77,17%

329,062

228,203

69,35%

BARCELONA

951.339

709.153

74,54%

799,125

525,904

65,81%

XIRONA

110.059

78.970

71,75%

82,933

52,590

63,41%

LLEIDA

63.777

46.569

73,02%

44,800

28,839

64,37%

TARRAGONA

128.533

92.209

71,74%

100,401

63,378

63,12%

CATALUÑA

1.253.708

926.901

73,93%

1.027,259

670,711

65,29%

BADAXOZ

105.869

81.034

76,54%

60,341

42,196

69,93%

CÁCERES

65.838

50.603

76,86%

37,185

26,373

70,92%

ESTREMADURA

171.707

131.637

76,66%

97,526

68,570

70,31%

A CORUÑA

178.463

135.517

75,94%

125,815

86,550

68,79%

LUGO

51.006

38.013

74,53%

30,339

20,350

67,08%

OURENSE

44.555

31.809

71,39%

27,039

17,319

64,05%

PONTEVEDRA

81.550

59.405

72,84%

53,456

35,430

66,28%

VIGO

60.452

45.356

75,03%

45,938

30,504

66,40%

GALICIA

416.026

310.100

74,54%

282,587

190,153

67,29%

MADRID

1.187.362

919.274

77,42%

1.047,207

716,223

68,39%

MADRID

1.187.362

919.274

77,42%

1.047,207

716,223

68,39%

MURCIA

189.011

144.299

76,34%

130,761

89,207

68,22%

CARTAXENA

60.312

48.816

80,94%

43,099

32,300

74,94%

MURCIA

249.323

193.115

77,46%

173,860

121,507

69,89%

NAVARRA

575

324

56,35%

0,391

0,154

39,28%

NAVARRA

575

324

56,35%

0,391

0,154

39,28%

ARABA

306

195

63,73%

0,141

0,083

59,10%

GUIPÚSCOA

367

209

56,95%

0,203

0,077

38,02%

BISCAIA

627

377

60,13%

0,375

0,172

45,92%

PAÍS VASCO

1.300

781

60,08%

0,719

0,333

46,27%

A RIOXA

56.996

40.959

71,86%

42,200

26,156

61,98%

A RIOXA

56.996

40.959

71,86%

42,200

26,156

61,98%

ALACANTE

244.272

184.512

75,54%

164,186

109,441

66,66%

CASTELLÓ

92.520

68.336

73,86%

63,198

40,784

64,53%

VALENCIA

417.065

312.124

74,84%

298,732

195,011

65,28%

C. VALENCIANA

753.857

564.972

74,94%

526,116

345,236

65,62%

TOTAL NACIONAL

7.208.998

5.485.374

76,09%

5.441,315

3.697,167

67,95%


Devolucións pagas IRPF 2012 - 2013
(importes en millóns de euros) 

DELEGACIÓNS
ESPECIAIS

Pagas (nº) IRPF 2012

Pagas (nº)
IRPF 2013

 Var. 2013/
2012 (%)

Importe pago
IRPF 2012

Importe pago
IRPF 2013

 Var. 2013/
2012 (%)

ANDALUCÍA

1.018.597

1.034.874

1,60%

667,205

660,874

-0,95%

ARAGÓN

184.831

181.910

-1,58%

120,965

116,554

-3,65%

ASTURIAS

150.184

154.669

2,99%

113,797

114,120

0,28%

ILLAS BALEARES

106.588

114.600

7,52%

71,222

72,465

1,75%

CANARIAS

241.220

245.024

1,58%

154,119

156,793

1,74%

CANTABRIA

73.486

73.751

0,36%

52,278

52,168

-0,21%

C.- A MANCHA

244.405

244.810

0,17%

157,714

156,949

-0,49%

C. Y LEON

337.338

347.673

3,06%

222,283

228,203

2,66%

CATALUÑA

912.995

926.901

1,52%

666,009

670,711

0,71%

ESTREMADURA

130.080

131.637

1,20%

68,850

68,570

-0,41%

GALICIA

313.827

310.100

-1,19%

193,694

190,153

-1,83%

MADRID

907.322

919.274

1,32%

715,569

716,223

0,09%

MURCIA

182.773

193.115

5,66%

117,823

121,507

3,13%

NAVARRA

303

324

6,93%

0,131

0,154

17,01%

PAÍS VASCO

767

781

1,83%

0,356

0,333

-6,56%

A RIOXA

40.777

40.959

0,45%

26,897

26,156

-2,76%

C. VALENCIANA

533.758

564.972

5,85%

330,079

345,236

4,59%

TOTAL NACIONAL

5.379.251

5.485.374

1,97%

3.678,992

3.697,167

0,49%


Borradores confirmados 

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Total declarac. presentadas (*)
IRPF 2013

Borradores confirmados
IRPF 2013

% Borradores/
Declaracións

ALMERÍA

127.269

78.426

61,62%

CÁDIZ

183.219

130.397

71,17%

CÓRDOBA

143.410

79.886

55,70%

GRANADA

167.556

86.062

51,36%

HUELVA

98.228

68.331

69,56%

XAÉN

119.821

55.308

46,16%

MÁLAGA

270.674

157.071

58,03%

SEVILLA

354.183

230.410

65,05%

XEREZ

52.966

36.058

68,08%

CEUTA

13.873

9.882

71,23%

MELILLA

13.550

8.627

63,67%

ANDALUCÍA

1.544.749

940.458

60,88%

HUESCA

42.054

24.118

57,35%

TERUEL

27.481

14.958

54,43%

ZARAGOZA

227.407

141.446

62,20%

ARAGÓN

296.942

180.522

60,79%

OVIEDO

157.867

103.609

65,63%

GIJON

81.163

49.712

61,25%

ASTURIAS

239.030

153.321

64,14%

ILLAS BALEARES

191.034

101.034

52,89%

ILLAS BALEARES

191.034

101.034

52,89%

AS PALMAS

194.592

127.064

65,30%

STA. CRUZ DE TENERIFE

168.620

108.388

64,28%

CANARIAS

363.212

235.452

64,82%

CANTABRIA

120.892

71.165

58,87%

CANTABRIA

120.892

71.165

58,87%

ALBACETE

72.318

38.595

53,37%

CIDADE REAL

92.524

51.205

55,34%

CUENCA

34.042

16.505

48,48%

GUADALAXARA

56.218

37.922

67,46%

TOLEDO

125.201

75.981

60,69%

CASTELA-A MANCHA

380.303

220.208

57,90%

ÁVILA  

32.787

18.035

55,01%

BURGOS

86.185

52.282

60,66%

LEÓN

106.267

59.830

56,30%

PALENCIA

35.959

21.788

60,59%

SALAMANCA

73.139

41.788

57,14%

SEGOVIA

31.008

16.431

52,99%

SORIA

20.394

11.257

55,20%

VALLADOLID

120.632

75.826

62,86%

ZAMORA

35.073

18.150

51,75%

CASTELA E LEÓN

541.444

315.387

58,25%

BARCELONA

1.147.364

654.320

57,03%

XIRONA

135.623

63.101

46,53%

LLEIDA

76.398

37.435

49,00%

TARRAGONA

154.104

76.073

49,36%

CATALUÑA

1.513.489

830.929

54,90%

BADAXOZ

124.381

72.121

57,98%

CÁCERES

78.728

46.324

58,84%

ESTREMADURA

203.109

118.445

58,32%

A CORUÑA

217.397

116.852

53,75%

LUGO

62.549

28.865

46,15%

OURENSE

57.173

28.490

49,83%

PONTEVEDRA

99.509

49.700

49,95%

VIGO

72.833

44.394

60,95%

GALICIA

509.461

268.301

52,66%

MADRID

1.404.802

927.277

66,01%

MADRID

1.404.802

927.277

66,01%

MURCIA

218.299

124.463

57,01%

CARTAXENA

69.627

45.723

65,67%

MURCIA

287.926

170.186

59,11%

NAVARRA

722

359

49,72%

NAVARRA

722

359

49,72%

ARABA

385

219

56,88%

GUIPÚSCOA

487

246

50,51%

BISCAIA

796

406

51,01%

PAÍS VASCO

1.668

871

52,22%

A RIOXA

69.528

39.985

57,51%

A RIOXA

69.528

39.985

57,51%

ALACANTE

295.815

155.660

52,62%

CASTELLÓ

111.026

56.876

51,23%

VALENCIA

493.097

261.211

52,97%

C. VALENCIANA

899.938

473.747

52,64%

TOTAL NACIONAL

8.568.249

5.047.647

58,91%

(*) Declaracións presentadas inclúe os borradores.

 

 

Presentacións por Internet 

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Totais declaracións
presentadas
IRPF 2013 (**)

Declaracións
presentadas por Internet IRPF 2013 (*)

% Internet/
Totais presentacións

ALMERÍA

127.269

109.967

86,41%

CÁDIZ

183.219

153.646

83,86%

CÓRDOBA

143.410

119.704

83,47%

GRANADA

167.556

142.367

84,97%

HUELVA

98.228

80.733

82,19%

XAÉN

119.821

99.628

83,15%

MÁLAGA

270.674

223.554

82,59%

SEVILLA

354.183

304.027

85,84%

XEREZ

52.966

46.072

86,98%

CEUTA

13.873

9.642

69,50%

MELILLA

13.550

10.437

77,03%

ANDALUCÍA

1.544.749

1.299.777

84,14%

HUESCA

42.054

35.603

84,66%

TERUEL

27.481

23.747

86,41%

ZARAGOZA

227.407

193.129

84,93%

ARAGÓN

296.942

252.479

85,03%

OVIEDO

157.867

128.482

81,39%

GIJON

81.163

64.314

79,24%

ASTURIAS

239.030

192.796

80,66%

ILLAS BALEARES

191.034

157.550

82,47%

ILLAS BALEARES

191.034

157.550

82,47%

AS PALMAS

194.592

159.191

81,81%

STA. CRUZ DE TENERIFE

168.620

138.475

82,12%

CANARIAS

363.212

297.666

81,95%

CANTABRIA

120.892

99.570

82,36%

CANTABRIA

120.892

99.570

82,36%

ALBACETE

72.318

63.303

87,53%

CIDADE REAL

92.524

80.350

86,84%

CUENCA

34.042

28.895

84,88%

GUADALAXARA

56.218

47.766

84,97%

TOLEDO

125.201

106.689

85,21%

CASTELA-A MANCHA

380.303

327.003

85,98%

ÁVILA  

32.787

27.323

83,33%

BURGOS

86.185

71.561

83,03%

LEÓN

106.267

88.716

83,48%

PALENCIA

35.959

29.678

82,53%

SALAMANCA

73.139

60.145

82,23%

SEGOVIA

31.008

25.839

83,33%

SORIA

20.394

17.055

83,63%

VALLADOLID

120.632

100.465

83,28%

ZAMORA

35.073

28.920

82,46%

CASTELA E LEÓN

541.444

449.702

83,06%

BARCELONA

1.147.364

947.339

82,57%

XIRONA

135.623

114.979

84,78%

LLEIDA

76.398

65.106

85,22%

TARRAGONA

154.104

131.981

85,64%

CATALUÑA

1.513.489

1.259.405

83,21%

BADAXOZ

124.381

102.684

82,56%

CÁCERES

78.728

63.198

80,27%

ESTREMADURA

203.109

165.882

81,67%

A CORUÑA

217.397

178.494

82,11%

LUGO

62.549

52.680

84,22%

OURENSE

57.173

45.780

80,07%

PONTEVEDRA

99.509

82.490

82,90%

VIGO

72.833

57.711

79,24%

GALICIA

509.461

417.155

81,88%

MADRID

1.404.802

1.155.474

82,25%

MADRID

1.404.802

1.155.474

82,25%

MURCIA

218.299

195.793

89,69%

CARTAXENA

69.627

62.525

89,80%

MURCIA

287.926

258.318

89,72%

NAVARRA

722

465

64,40%

NAVARRA

722

465

64,40%

ARABA

385

245

63,64%

GUIPÚSCOA

487

252

51,75%

BISCAIA

796

622

78,14%

PAÍS VASCO

1.668

1.119

67,09%

A RIOXA

69.528

55.892

80,39%

A RIOXA

69.528

55.892

80,39%

ALACANTE

295.815

248.010

83,84%

CASTELLÓ

111.026

93.185

83,93%

VALENCIA

493.097

418.576

84,89%

VALENCIA

899.938

759.771

84,42%

TOTAL NACIONAL

8.568.249

7.150.024

83,45%

(*) Declaracións presentadas por Internet inclúe borradores confirmados por Internet. (**) Declaracións presentadas inclúe borradores.