Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria obtén 10.950 millóns en 2013 pola loita contra a fraude a pesar da caída das bases impoñibles

Balance anual de resultados de control tributario

  • Os resultados homoxéneos de control medran un 1,9%, ata os 9.158 millóns de euros e, dentro deles , os ingresos por liquidacións e actos de xestión recadadora, un 6,8%

  • Desenvolvéronse 93.261 actuacións inspectoras, un 10,5% máis que en 2012, e liquidouse a grandes contribuíntes máis de 2.200 millóns, o 40% do total

  • Realizáronse 6.658 visitas para aflorar alugamentos opacos, un 40% máis, 1.152 en relación con comunidades de propietarios e 2.657 sobre facturación e pagamentos en efectivo

28 de marzo de 2014.- A Axencia Tributaria obtivo 10.950 millóns de euros en 2013 como resultado do seu labor na prevención e loita contra a fraude. Esta cifra global inclúe un concepto que non se contabilizaba ata agora, a minoración procedente de solicitudes de rectificación de autoliquidacións, por un importe de 471 millóns de euros. Para os efectos de establecer comparacións interanuais homoxéneas, os resultados totais sitúanse en 10.479 millóns de euros. Estes resultados consolidan os de 2012 e 2013 como os máis altos da historia da Axencia, e acádanse nun contexto de profundo descenso das bases impoñibles suxeitas a comprobación. A débeda media liquidada en Inspección sitúase en 2013 nos 216.334 euros.

Estes resultados chegan tras a singularidade dos resultados de control dos anos 2011 e 2012, que estriba na existencia dun importante volume de sentenzas dos tribunais favorables á Administración que xeraron ingresos extraordinariamente altos por eses conceptos ao incorporarse ás arcas públicas naquel ano, con independencia do momento en que se producisen as liquidacións correspondentes.

En importe, a maior parte destas sentenzas afectou a expedientes iniciados pola Delegación Central de Grandes Contribuíntes (DCGC). En 2013 contabilizáronse na DCGC ingresos por importe de 463 millóns de euros como consecuencia de sentenzas, fronte aos 1.412 millóns de 2012, os 1.035 millóns de 2011 ou os 765 millóns de 2010.

Mellora do resultado homoxéneo

Se se descontan dos resultados de control os importes ingresados en 2012 e 2013 correspondentes a todas as sentenzas favorables á DCGC resoltas en ambos os dous exercicios así como as rectificacións de autoliquidacións computadas desde 2013, o resultado homoxéneo da loita contra a fraude obtido pola Axencia Tributaria (o ‘indicador 3’, que non inclúe as declaracións extemporáneas sen requirimento previo e os ingresos por delito fiscal), mellora un 1,9% en 2013, ata acadar os 9.158 millóns de euros. Pola súa parte, o indicador 3.1.1, que mide os ingresos de liquidacións e actos de xestión recadadora, e é o núcleo dos resultados económicos da loita contra a fraude, medra un 6,8%.

Esta recadación analízase en ingresos procedentes de actuacións de control (‘indicador 3.1 ’) e minoración de devolucións (‘indicador 3.2 ’). No referente aos primeiros, descontando as sentenzas da DCGC en 2012 e 2013 medran un 4,2% ata os 7.724 millóns de euros. O resultado da minoración de devolucións sitúase en 1.434 millóns, afectado pola caída dos importes solicitados nos últimos anos.

Os ingresos da Axencia Tributaria por loita contra a fraude tamén proceden de declaracións extemporáneas (fóra de prazo voluntario) sen requirimento previo e dos expedientes de delito fiscal. A recadación por estes conceptos (‘indicador 4.1 ’) acada os 859 millóns de euros. Dentro desta cifra, os ingresos por delito fiscal, procedentes de encomendas de recadación dos xulgados, medran lixeiramente ata os 41 millóns de euros.

As inspeccións medran un 10%

En paralelo a esta evolución dos resultados recadadores da loita contra a fraude, en 2013 reforzáronse considerablemente as actuacións inspectoras. Así, o pasado ano a Axencia Tributaria impulsou un total de 93.261 actuacións de comprobación e investigación desenvolvida polo Departamento de Inspección, o que supón un 10,5% máis que o ano anterior.

Medidas en termos homoxéneos, o que permite ponderar as actuacións en función da súa distinta complexidade, realizáronse máis de 600.000 actuacións, destacando o incremento de inspeccións no sector de profesionais (+43,5%) e facturación irregular (+44,4%).

Este reforzo da actuación inspectora da Axencia Tributaria permitiu compensar o efecto negativo sobre a recadación da loita contra a fraude que supón o feito de que en 2013 estéanse investigando xa plenamente exercicios de crise económica, coas bases impoñibles en permanente diminución.

Nese contexto, o importe liquidado polos órganos de Inspección da Axencia Tributaria acada os 5.651 millóns de euros, dos que case un 40% (máis de 2.200 millóns de euros) correspóndense con expedientes da DCGC .

Cobramento efectivo das débedas

O reforzo do control da fraude trasladouse igualmente ao ámbito recadador. Así, a Axencia Tributaria mellorou novamente a súa capacidade para ingresar débedas previamente liquidadas. Tras mellorar un en 2012 as actuacións de recadación en fase executiva con ingreso, en 2013 os resultados destas actuacións medraron un 10,1%, ata os 6.809 millóns de euros, de maneira que os ingresos en executiva acumulan xa un incremento de máis do 30 %en dous anos.

Tamén no ámbito de recadación, adoptáronse 3.173 medidas preventivas para garantir o cobramento de débedas, un 6,7% máis que o ano anterior, das que aquelas que se levaron a cabo aproveitando as novas ferramentas que ofrece a Lei Antifraude de 2012 sumaron o pasado ano 1.756, por un importe superior aos 600 millóns de euros. Pola súa parte, as derivacións de responsabilidade, que permiten ampliar as posibilidades de cobramento das débedas, aumentaron un 58,5% para acadar as 11.697 actuacións.

Economía mergullada

Aínda que os resultados da loita contra a fraude teñen sempre un necesario compoñente de control da actividade declarada, xa desde 2012 a Axencia Tributaria vén impulsando un plan especial contra a economía mergullada. No marco deste plan, e ao tempo que remarca as actuacións inspectoras relacionadas con novas fontes de información, como a derivada do modelo 720 de declaración de bens e dereitos no estranxeiro, a procedente de países que deixaron de ter a consideración de paraísos fiscais ou a do consumo eléctrico, a Axencia reforzou as súas actuacións presenciais dirixidas ao control in situ de obrigas formais e rexistrais en sectores de risco fiscal.

Neste ámbito, das 21.741 actuacións presenciais de verificación formal finalizadas en 2013, destacan as 6.658 visitas efectuadas para aflorar alugamentos mergullados, case un 40% máis que en 2012, e os novos programas definidos tanto para a obtención de información de comunidades de propietarios en relación cos seus provedores (1.152 actuacións), como para verificar o cumprimento da limitación de efectivo e a realidade de servizos facturados (2.657 visitas).

A estes tres programas súmanse 10.270 actuacións realizadas, tamén dentro do plan xeral de máis de 21.000 visitas,  no marco dun programa específico sobre economía mergullada, onde destacan 478 actuacións sobre presuntos emisores de facturas falsas, das que se detectou risco fiscal no 37 %dos casos.

Xunto a estas actuacións despregadas polos órganos de inspección, que pretenden desalentar a utilización de prácticas de elusión e fomentar a concienciación tributaria cidadá, os órganos de recadación reforzaron tamén as comparecencias vinculadas á loita contra a fraude en fase recadadora, pechando 2013 con 3.078 visitas para a realización de embargos, captación de información e detección de insolvencias presuntas, un 39% máis que en 2012 e case o dobre que no ano 2011.