Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria inicia un control exhaustivo da economía dixital e fomentará a detección precoz de actividades ocultas

Plan de Control Tributario 2014

  • Persoal especializado en auditoría informática, coordinado pola ONIF , reforzará as actuacións presenciais contra a economía mergullada para detectar actividade non declarada
  • En materia de fiscalidade internacional, a ONFI planificará a selección de contribuíntes para inspección, explotarase a información de bens no estranxeiro e faranse 340 actuacións sobre operacións con paraísos fiscais
  • Reforzarase o uso das ferramentas para o cobramento de débedas que ofrece a lei antifraude e intensificarase a esixencia de responsabilidades en procesos concursais

 
31 de marzo de 2014.-
A Axencia Tributaria iniciará este ano unha investigación en profundidade da chamada ‘economía dixital’, ámbito no que, aproveitando a deslocalización que permite a rede, poden ocultarse diversas formas de fraude, incluíndo tanto actividades totalmente somerxidas, como outras que disimulan a súa operativa baixa aparencia estranxeira para eludir as obrigas fiscais en España.

Estas actuacións, canda o papel protagonista que xogará o persoal dedicado á auditoría informática nas investigacións sobre economía mergullada, as actuacións directas que comezará a realizar a Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI) e a explotación da nova información e ferramentas de control que ofrece a lei antifraude de 2012 (Lei 7/2012), marcarán o Plan de Control Tributario 2014, cuxas directrices xerais publica hoxe o Boletín Oficial do Estado.

Tras un primeiro estudo, en 2013, das principais operativas de xestión de negocio asociado a actividades realizadas exclusivamente a través da rede, e ao tempo que determina patróns de risco fiscal que deban ser obxecto de análise, a Axencia Tributaria fixará en 2014 unha atención prioritaria en dúas grandes áreas de control no ámbito da economía dixital: fabricantes ou prestadores de servizos que comercializan os seus bens ou servizos a través de Internet, ao obxecto de garantir a correcta tributación en España das rendas xeradas na actividade económica, e persoas físicas ou entidades titulares de páxinas web receptoras de publicidade, para asegurar a axeitada tributación dos ingresos publicitarios no noso país.

 

Loita contra a economía mergullada

Ao mesmo tempo, a Axencia Tributaria manterá en 2014 como un dos principais focos da súa actividade a execución dunha estratexia coordinada de loita contra a economía mergullada, buscando a detección precoz de actividades ocultas e potenciando as actuacións presenciais. A principal novidade neste ámbito será o papel protagonista que xogará o persoal especializado en técnicas de auditoría informática, cuxa unidade de control radica na Oficina Nacional de Investigación da Fraude, a ONIF, co obxectivo de detectar manipulacións dos libros de contabilidade e dos libros rexistro, de leva de dobre contabilidade ou de ocultación parcial da actividade.

Tamén en materia de economía mergullada, serán prioritarias as actuacións presenciais dirixidas á análise da facturación e os medios de pagamento para verificar o cumprimento da limitación de pagamentos en efectivo establecido na Lei 7/2012. Igualmente, intensificarase o cruzamento de información relativa a fluxos de fondos, facturación con tarxetas de crédito ou situacións patrimoniais inconsistentes coas declaracións tributarias, e reforzarase a explotación de información doutras Administracións Públicas, especialmente no relativo ao exercicio de actividades económicas.

En 2014, por outra banda, as actividades profesionais continuarán sendo obxecto de especial seguimento, cun incremento no obxectivo de actuacións planificadas do 14,7 %. No caso de profesionais que operen en sectores onde sexa habitual o cobramento en metálico, se examinará a aplicación da limitación de pagamentos en efectivo.

Igualmente, intensificaranse as actuacións dirixidas a detectar a utilización abusiva de formas societarias en actividades empresariais nas súas relacións con socios, traballadores, administradores ou persoas vinculadas con eles, dirixidas a unha diminución improcedente da tributación global. Neste ámbito planificáronse 1.919 actuacións, un 8% máis que as planificadas en 2013.

 

Fiscalidade internacional

No ámbito da fiscalidade internacional, destaca en 2014 o inicio de actuacións directas por parte da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI) que, ademais dos labores de planificación de áreas de risco e fixación de criterios para a coordinación de actuacións, comezará a planificar a selección de contribuíntes susceptibles de inspección, así como a coordinar e apoiar as que leven a cabo as distintas dependencias rexionais de Inspección nos asuntos máis transcendentes e complexos.

O labor de control na área da fiscalidade internacional pivotará, entre outros ámbitos, sobre a utilización abusiva de mecanismos “híbridos” que permiten unha minoración artificial da tributación facendo uso dos convenios para evitar a dobre imposición, operacións con paraísos fiscais, falsos residentes en terceiros países, e profesionais non residentes que realizan actividade económica en España.

No caso dos paraísos fiscais, en 2014 planificáronse máis de 340 actuacións dirixidas a verificar operacións realizadas con estes territorios, analizando as súas implicacións fiscais e procedendo ás correspondentes regularizacións. Tamén estas actuacións coordinaraas a ONFI.

Ademais, en 2014 comezará a dar os seus froitos o proxecto de investigación dirixido pola Oficina Nacional de Investigación da Fraude, a ONIF, para a captación de información sobre titulares de tarxetas emitidas con cargo a contas no exterior, ou tarxetas ‘offshore’.

 

Ferramentas da lei antifraude

Unha dos grandes labores de explotación de información que se producirá este ano é a derivada da obriga de informar de bens e dereitos no estranxeiro, o modelo 720, que incorporou a Lei 7/2012. Estas actuacións afectarán tanto á área de Inspección, para determinar defectos de tributación na imposición directa e detectar eventuais incumprimentos da obriga de declarar; como a Xestión, con vistas á comprobación periódica do IRPF; e a Recadación, para a intensificación de embargos de bens e dereitos no estranxeiro.

De igual forma, os novos supostos de exclusión do réxime de estimación obxectiva que fixou a Lei 7/2012 levarán a un reforzo das actuacións de control destinado a verificar que a modificación do réxime non deu lugar a unha intensificación da fraude asociada a un uso abusivo do réxime. Especialmente, analizaranse supostos de división artificial da actividade para conseguir o mantemento no réxime de módulos.

Tamén en 2014, a área de Recadación poderá comezar a aplicar o novo suposto de derivación de responsabilidade introducida pola Lei 7/2012, destinado a facilitar a acción de cobramento contra os administradores daquelas empresas que, carentes de patrimonio embargable pero con actividade económica regular, presentan de maneira recorrente autoliquidacións sen ingreso efectivo.

Canda estas medidas, e o reforzo xeneralizado das derivacións de responsabilidade, as medidas preventivas para afianzar o cobramento das débedas e as actuacións de investigación patrimonial que permitan detectar posibles insolvencias ficticias, potenciaranse, ademais, os acordos de prohibición de dispor dos bens inmobles das entidades cuxas accións ou participacións fosen obxecto de embargo, combatendo así a fraude derivada da despatrimonialización de sociedades.

O labor recadador da Axencia Tributaria verase reforzada polo control das solicitudes sistemáticas de adiamentos dirixidos ao atraso inxustificado do pagamento das débedas tributarias e, no caso de retencións e ingresos a conta, ou de debedores en proceso concursal, farase un especial seguimento daquelas solicitudes que deban ser obxecto de inadmisión.

O maior énfase que porá a Axencia Tributaria para garantir o cobramento das débedas acadará tamén ao ámbito concursal, onde se esixirá a responsabilidade tributaria correspondente aos concursados e administradores concursais que, coa súa acción ou inacción, prexudiquen a Facenda Pública.

 

Contrabando de tabaco

En materia de control de Aduanas e Impostos Especiais, prestarase especial atención ao contrabando de tabaco. A combinación de determinados factores no contexto económico e social provocou un incremento do contrabando de tabaco en xeral e dos cigarros en particular que supuxo unha relevante detracción de ingresos tributarios. En 2014 impulsaranse os controis mediante a constante avaliación dos principais sectores intervenientes: transporte, distribución retallista, viaxeiros, envíos postais, depósitos fiscais ou comercio electrónico.

Así mesmo, serán obxecto de control nos recintos aduaneiros os movementos de efectivo por viaxeiros e, en coordinación coa área de Inspección, analizaranse as actividades de importación e de venda de produtos importados con obxecto de detectar transaccións internas non declaradas, ou a infravaloración na importación ou nas vendas interiores subseguintes á importación, analizando as marxes reais da actividade.