Saltar ao contido principal

Máis do 20% dos contribuíntes xa presentaron a súa declaración da Renda antes do inicio do servizo de atención en oficinas da campaña

Campaña de Renda 2013

  • A Axencia Tributaria devolveu ata agora 1.427 millóns de euros, un 10,1% máis que o pasado ano, a 2.157.000 declarantes de IRPF
  • 951.000 contribuíntes, un 32,4% máis, realizaron xa a súa declaración co programa PAI, que este ano inclúe melloras para axilizar a presentación
  • A asistencia en oficinas para a confección da declaración comeza hoxe e manterase ata o 30 de xuño, último día de campaña


12 de maio de 2014.-
A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo de atención en oficinas para a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2013 (IRPF 2013) a aqueles contribuíntes que requiran asistencia especializada. Ata agora, foron xa 4.211.000 contribuíntes os que presentaron a súa declaración ou confirmaron o seu borrador de Renda, un 6,2% máis que o pasado ano nas mesmas datas, de maneira que máis dun 20 %dos declarantes previstos nesta campaña xa presentaron a súa declaración antes do inicio da campaña presencial.

O servizo de atención con cita previa manterase ata o 30 de xuño, último día da campaña. A vía de presentación por Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ) segue a disposición dos contribuíntes que prefiran axilizar as súas xestións sen ter que desprazarse ata as oficinas da Axencia ou entidades colaboradoras. A utilización de Internet para a presentación xa permitiu obter a súa devolución a máis de 2.157.000 contribuíntes, un 7,4% máis que o pasado ano, por un importe de 1.427 millóns de euros, un 10,1% máis.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.325.000 declaracións, de que espérase que 14.600.000 darán dereito a devolución, por un importe total de 10.725 millóns de euros, e 4.050.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 6.725 millóns de euros.

 

Medran as declaracións co programa PAI

A data do 12 de maio, as presentacións efectuadas por Internet, 3.986.000 ata o momento, aumentan un 7,2% con respecto á mesma data do pasado ano. A aceleración das presentacións por Internet apréciase tamén nas declaracións que hai que ingresar, cun crecemento do 28,5 %en número e do 40,2 %en importe con respecto ás mesmas datas do ano pasado.

Fronte á tónica de consolidación que se aprecia nas confirmacións de borradores, máis de 3.259.000 ata agora, especialmente relevante resulta a evolución das declaracións de IRPF presentado co programa PAI e os datos fiscais que facilita a Axencia Tributaria, e con outros servizos de axuda. Estes contribuíntes, que deciden non optar polo borrador, ou non poden facer uso do mesmo polo seu perfil de rendas, tamén están adiantando a súa declaración e, se é o caso, a devolución que lles corresponde.

Ata agora, un total de 951.832 contribuíntes, un 32,4% máis que o ano anterior, realizaron a súa declaración con este programa de axuda, que na presente campaña conta con importantes melloras para facilitar a súa usabilidade e axilizar a presentación. O novo PAI simplificado pretende sumar á versatilidade do tradicional programa de axuda toda a simplicidade e facilidade de comprensión que permite o borrador de IRPF. Así, ofrecerá o mesmo grao de desagregación de datos que mantiña ata agora, pero cunha descarga de información fiscal e persoal máis cómoda e cunha maior facilidade para o contribuínte á hora de modificar, se cómpre, a devandita información.

Confírmase, en paralelo, a consolidación do sistema REN0 como medio de solicitude de números de referencia para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais. Hoxe en día xa se tramitaron máis de 8,3 millóns de solicitudes deste servizo, que permite realizar as xestións sen necesidade de contar con certificado electrónico e sen esperar á recepción dos borradores e datos fiscais por correo.

Xunto a este servizo, o presente ano a Axencia Tributaria incorporou a posibilidade de realizar as mesmas xestións co ‘PIN 24 horas’, incluíndo a solicitude de cita previa, ademais doutras alleas á campaña de Renda. Preto de 400.000 contribuíntes xa dispón deste servizo. A diferenza do REN0 , o PIN non require que o contribuínte lembre o recadro 620 da declaración do ano anterior e permite presentar declaracións a ingresar e efectuar telematicamente o ingreso sen necesidade de domiciliación en conta. O contribuínte poderá elixir entre os dous sistemas, ou utilizar ambos os dous, xa que son plenamente compatibles.

 

Comeza o servizo de cita previa

Tanto a confirmación do borrador de Renda por Internet, como a presentación telemática da declaración a partir do programa PAI, acelera a devolución e evita o contribuínte os desprazamentos ás plataformas habilitadas pola Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras.

En todo caso, para aqueles cidadáns que non desexen utilizar a vía telemática por entender que requiren unha asistencia máis personalizada, a Axencia Tributaria pon a disposición as súas oficinas presenciais e servizos telefónicos. Ata agora se concertaron máis dun millón de citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse 1,9 millóns de chamadas telefónicas a través dos diferentes servizos que ofrece a Axencia.

Como outros anos, e a pesar da crecente utilización de Internet como vía para axilizar os trámites da Renda, nas primeiras semanas de campaña pódese producir unha alta demanda no servizo de solicitude de cita previa. Cabe lembrar que o calendario de citas previo se vai abrindo progresivamente, de maneira que se recomenda aos contribuíntes unha utilización paulatina do servizo.

Pola súa parte, e co obxecto de mitigar na medida do posible unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere lembrar os cidadáns que poden modificar a hora e día asignado para a súa cita, ou comunicar, se é o caso á propia Axencia, que decidiron non facer uso da mesma. Actualmente, en máis do 25 %das citas concedidas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presenta.

 

Quen non están obrigados a declarar

Mánténse a mesma regulación que o ano anterior no referente aos obrigados a presentar a declaración do IRPF. En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite para non declarar redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

- Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.

- Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios, outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

 

Quen poden utilizar o borrador de Renda

Na campaña de IRPF 2013 mánténse o perfil ampliado de usuario do borrador de Renda que se introduciu na campaña anterior. Así, ademais dos contribuíntes que conten con rendementos do traballo, rendementos do capital mobiliario con retención ou ingreso a conta e ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, poderán utilizar o borrador aqueles que conten con perdas derivadas de fondos de investimento, sexan perceptores de subvencións non destinadas a actividades económicas, teñan ata oito inmobles non arrendados, sexan titulares de valores públicos amortizados con rendemento cero ou percibisen rendementos do capital mobiliario e inmobiliario procedente de entidades en atribución de rendas.

A dedución por adquisición de vivenda habitual con préstamo hipotecario, a redución por achegas a plans de pensións e a dedución por donativos non impiden recibir o borrador.

Todos estes contribuíntes, non sendo que estean obrigados a presentar a declaración por ter unha actividade profesional, empresarial, agrícola ou gandeira, arrendamentos ou ganancias patrimoniais sen retención, poderán utilizar o borrador da declaración.

 

Como obter o PIN 24 horas e o número de referencia (REN0)?

A obtención do PIN 24 horas require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior con vixencia dun día natural. O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

- Presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de cita previa nin documentación algunha, agás a exhibición do propio documento de identificación.

- A través de Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘PIN24H’. Neste caso, ademais do DNI e o número de móbil, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular como información de contraste.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite deberá acceder á icona ‘PIN24H’ e solicitaro. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e unha clave ou contrasinal de catro caracteres á súa elección que definirá o contribuínte para cada solicitude de PIN. A continuación, recibirá por SMS o PIN cos tres díxitos que, canda a clave constitúen o código de acceso que poderá utilizar durante ese mesmo día natural.

Para a utilización do servizo REN0 solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, o recadro 620 da Renda 2012 e un número de móbil ao que se enviará unha SMS co número de referencia. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 620 se lles solicitará o código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte.

 

Modificación e confirmación do borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, xa que no momento da súa confección a Axencia podería non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

- Inmobles e as súas referencias catastrais
- Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2013)
- Achegas a plans de pensións
- Achegas de cotas sindicais
- Percepcións por subvencións
- Dedución por maternidade
- Dedución por investimento en vivenda habitual
- Dedución por alugamento de vivenda habitual
- Deducións autonómicas

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o 5 de novembro).

- Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Por Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático

901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 638444147

Renda (espazo) número de xustificante de borrador (espazo) NIF

(Se é declaración conxunta engádese un (espazo) NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

En caixeiros automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)


- Vías presenciais, do 5 de maio ao 30 de xuño (25 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

 

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar

(sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

 

Principais servizos de asistencia e información

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
(ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia: 901 200 345
(para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

- Teléfono Renda Información: 901 33 55 33.
(para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).


IRPF 2013 (Datos a 12 de maio)


Datos nacionais

IRPF 2012

IRPF 2013

2013/2012 (%)

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

8.639.650

8.318.448

3,72%-

(2) BORRADORES E DF VISUALIZADOS

10.054.411

9.851.629

2,02%-

(3) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

3.965.331

4.211.010

6,20%

Borradores confirmados

3.246.721

3.259.178

0,38%

Resto de Declaracións

718.610

951.832

32,45%

(4) DECLARACIÓNS POR INTERNET

3.718.966

3.986.548

7,20%

Borradores confirmados

3.000.356

3.034.826

1,15%

Resto de Declaracións

718.610

951.722

32,44%

(5) DECLARACIÓNS A INGRESAR

264.060

339.446

28,55%

Importe (millóns de €)

182,325

255,674

40,23%

(6) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

3.619.297

3.775.367

4,31%

Importe (millóns de €)

2.791,685

2.920,153

4,60%

(7) DEVOLUCIÓNS PAGAS

2.008.728

2.157.546

7,41%

Importe (millóns de €)

1.296,334

1.427,523

10,12%

       

Notas:

     

(5) e (6) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman 96.197.

 

DECLARACIÓNS PRESENTADAS

     

Datos IRPF 2012:  12 de maio de 2013

     

Datos IRPF 2013:  12 de maio de 2014

DELEGACIÓNS  ESPECIAIS

Declaracións Presentadas IRPF 2012

Declaracións Presentadas IRPF 2013

VARIACIÓN  2012/2013 (%)

 

Número

Número

Número

ANDALUCÍA

770.056

807.587

4,87%

ARAGÓN

123.734

135.021

9,12%

ASTURIAS

111.399

120.503

8,17%

ILLAS BALEARES

78.307

83.172

6,21%

CANARIAS

188.803

195.220

3,40%

CANTABRIA

55.918

59.224

5,91%

CASTELA-A MANCHA

168.879

178.794

5,87%

CASTELA E LEÓN

233.364

253.296

8,54%

CATALUÑA

676.239

717.607

6,12%

ESTREMADURA

82.349

90.977

10,48%

GALICIA

207.490

217.776

4,96%

MADRID

721.446

768.827

6,57%

MURCIA

138.654

148.902

7,39%

NAVARRA

231

268

16,02%

PAÍS VASCO

615

628

2,11%

A RIOXA

26.449

29.402

11,16%

VALENCIA

381.398

403.805

5,87%

TOTAL NACIONAL

3.965.331

4.211.009

6,20%
Campaña por delegacións (datos a 12 de maio)

DECLARACIÓNS PRESENTADAS

DELEGACIÓNS

Declaracións presentadas IRPF 2013

ALMERÍA

66.836

CÁDIZ

110.681

CÓRDOBA

67.350

GRANADA

80.878

HUELVA

52.468

XAÉN

51.140

MÁLAGA

136.326

SEVILLA

195.842

XEREZ

32.576

CEUTA

6.879

MELILLA

6.611

ANDALUCÍA

807.587

HUESCA

17.060

TERUEL

9.532

ZARAGOZA

108.429

ARAGÓN

135.021

OVIEDO

81.245

GIJON

39.258

ASTURIAS

120.503

ILLAS BALEARES

83.172

ILLAS BALEARES

83.172

AS PALMAS

106.095

STA CRUZ DE TENERIFE

89.125

CANARIAS

195.220

CANTABRIA

59.224

CANTABRIA

59.224

ALBACETE

30.669

CIDADE REAL

43.270

CUENCA

13.200

GUADALAXARA

29.692

TOLEDO

61.963

CASTELA-A MANCHA

178.794

ÁVILA  

14.443

BURGOS

39.001

LEÓN

49.602

PALENCIA

16.530

SALAMANCA

34.184

SEGOVIA

13.494

SORIA

8.571

VALLADOLID

63.570

ZAMORA

13.901

CASTELA E LEÓN

253.296

BARCELONA

558.614

XIRONA

56.668

LLEIDA

31.002

TARRAGONA

71.323

CATALUÑA

717.607

BADAXOZ

56.576

CÁCERES

34.401

ESTREMADURA

90.977

A CORUÑA

96.596

LUGO

23.609

OURENSE

22.559

PONTEVEDRA

41.276

VIGO

33.736

GALICIA

217.776

MADRID

768.828

MADRID

768.828

MURCIA

108.563

CARTAXENA

40.339

MURCIA

148.902

NAVARRA

268

NAVARRA

268

ARABA

143

GUIPÚSCOA

132

BISCAIA

353

PAÍS VASCO

628

A RIOXA

29.402

A RIOXA

29.402

ALACANTE

130.667

CASTELLÓ

46.898

VALENCIA

226.240

C. VALENCIANA

403.805

TOTAL NACIONAL

4.211.010
DEVOLUCIÓNS PAGAS

 

DELEGACIÓNS

Dev. pago IRPF 2012

Dev. pago IRPF 2013

Var. 2013/2012 (%)

Número

Importe

Número

Importe

Número

Importe

ALMERÍA

32.553

17,502

36.214

19,137

11,25%

9,34%

CÁDIZ

61.440

45,336

64.431

49,256

4,87%

8,65%

CÓRDOBA

34.152

18,940

34.978

21,145

2,42%

11,64%

GRANADA

36.390

22,780

39.634

25,911

8,91%

13,75%

HUELVA

26.175

15,390

30.534

17,916

16,65%

16,41%

XAÉN

24.687

13,114

25.297

14,425

2,47%

10,00%

MÁLAGA

67.356

44,893

70.773

48,747

5,07%

8,58%

SEVILLA

98.970

63,069

107.317

71,238

8,43%

12,95%

XEREZ

18.173

11,339

18.411

12,259

1,31%

8,11%

CEUTA

3.801

2,568

3.463

2,392

-8,89%

6,86%-

MELILLA

3.117

2,196

3.041

2,075

-2,44%

-5,48%

ANDALUCÍA

406.814

257,126

434.093

284,500

6,71%

10,65%

HUESCA

7.768

4,456

8.659

4,940

11,47%

10,87%

TERUEL

4.173

2,182

4.622

2,565

10,76%

17,51%

ZARAGOZA

48.895

30,866

54.183

34,714

10,82%

12,47%

ARAGÓN

60.836

37,505

67.464

42,219

10,89%

12,57%

OVIEDO

38.880

28,329

43.527

32,441

11,95%

14,52%

GIJON

18.912

12,849

20.432

14,166

8,04%

10,25%

ASTURIAS

57.792

41,178

63.959

46,607

10,67%

13,18%

ILLAS BALEARES

35.558

21,751

39.115

24,084

10,00%

10,72%

ILLAS BALEARES

35.558

21,751

39.115

24,084

10,00%

10,72%

AS PALMAS

51.854

30,491

53.804

32,902

3,76%

7,91%

STA CRUZ DE TENERIFE

43.578

24,911

47.191

28,916

8,29%

16,08%

CANARIAS

95.432

55,402

100.995

61,818

5,83%

11,58%

CANTABRIA

28.193

18,653

29.598

20,168

4,98%

8,12%

CANTABRIA

28.193

18,653

29.598

20,168

4,98%

8,12%

ALBACETE

13.972

8,239

14.938

9,344

6,91%

13,41%

CIDADE REAL

21.671

13,233

22.195

14,340

2,42%

8,37%

CUENCA

5.887

3,382

6.186

3,762

5,08%

11,25%

GUADALAXARA

14.045

9,937

15.691

11,383

11,72%

14,55%

TOLEDO

31.508

20,365

32.295

21,241

2,50%

4,30%

C.-A MANCHA

87.083

55,156

91.305

60,071

4,85%

8,91%

ÁVILA  

6.389

3,577

7.149

4,271

11,90%

19,41%

BURGOS

15.555

10,070

18.463

12,334

18,69%

22,48%

LEÓN

23.536

14,434

24.919

15,509

5,88%

7,45%

PALENCIA

7.456

4,260

8.588

5,141

15,18%

20,68%

SALAMANCA

16.993

9,775

18.028

10,896

6,09%

11,47%

SEGOVIA

5.201

3,025

6.571

4,081

26,34%

34,91%

SORIA

3.595

1,866

4.148

2,300

15,38%

23,30%

VALLADOLID

30.413

20,243

33.732

23,039

10,91%

13,81%

ZAMORA

6.641

3,558

7.078

4,036

6,58%

13,43%

C. Y LEON

115.779

70,808

128.676

81,609

11,14%

15,25%

BARCELONA

257.357

180,964

274.847

194,000

6,80%

7,20%

XIRONA

24.614

14,748

25.763

16,144

4,67%

9,47%

LLEIDA

13.779

7,849

14.849

8,603

7,77%

9,59%

TARRAGONA

31.393

20,834

33.587

22,446

6,99%

7,74%

CATALUÑA

327.143

224,395

349.046

241,193

6,70%

7,49%

BADAXOZ

28.773

14,538

29.683

15,854

3,16%

9,06%

CÁCERES

16.324

8,231

17.816

9,366

9,14%

13,79%

ESTREMADURA

45.097

22,769

47.499

25,221

5,33%

10,77%

A CORUÑA

46.408

28,064

48.536

31,338

4,59%

11,67%

LUGO

10.777

5,208

11.156

5,872

3,52%

12,75%

OURENSE

10.473

5,212

10.289

5,449

1,76%-

4,54%

PONTEVEDRA

19.994

11,291

19.771

11,901

1,12%-

5,40%

VIGO

16.845

10,517

17.336

11,679

2,91%

11,05%

GALICIA

104.497

60,292

107.088

66,239

2,48%

9,86%

MADRID

374.006

276,675

404.299

298,416

8,10%

7,86%

MADRID

374.006

276,675

404.299

298,416

8,10%

7,86%

MURCIA

48.905

28,340

54.025

32,032

10,47%

13,03%

CARTAXENA

19.748

12,403

22.352

14,352

13,19%

15,72%

MURCIA

68.653

40,743

76.377

46,384

11,25%

13,85%

NAVARRA

107

0,045

78

0,045

-27,10%

1,24%

NAVARRA

107

0,045

78

0,045

-27,10%

1,24%

ARABA

67

0,023

54

0,026

-19,40%

13,29%

GUIPÚSCOA

47

0,019

39

0,018

-17,02%

-6,21%

BISCAIA

142

0,064

117

0,046

17,61%-

-27,95%

PAÍS VASCO

256

0,106

210

0,090

-17,97%

-15,11%

A RIOXA

12.837

7,983

13.397

8,340

4,36%

4,48%

A RIOXA

12.837

7,983

13.397

8,340

4,36%

4,48%

ALACANTE

63.126

34,810

67.598

38,958

7,08%

11,92%

CASTELLÓ

20.636

11,274

23.265

13,277

12,74%

17,76%

VALENCIA

104.883

59,663

113.484

68,284

8,20%

14,45%

C. VALENCIANA

188.645

105,748

204.347

120,519

8,32%

13,97%

TOTAL NACIONAL

2.008.728

1.296,334

2.157.546

1.427,523

7,41%

10,12%

Importes en millóns de euros.