Saltar ao contido principal

Ampliado ao 31 de marzo o prazo para presentar solicitudes de abono anticipado dos 'cheques familiares' con dereito a cobramento dende xaneiro

Regulación dos novos supostos

 

  • Entra en vigor a Orde Ministerial que fixa o procedemento para o cobramento anticipado dos novos ‘cheques’
  • As solicitudes anteriores con erros formais pódense completar, ou substituír, se é o caso, de forma áxil por internet, teléfono e con cita previa nas oficinas da AEAT

 

12 de marzo de 2015.- O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a modificación da Orde Ministerial que amplía ata o 31 de marzo o prazo para presentar solicitudes de abono anticipado dos ‘cheques familiares’ con dereito a cobramento dende xaneiro, e regula tamén o procedemento e os requisitos para solicitar o abono anticipado nos novos supostos incorporados no Real Decreto-lei 1/2015.

Estes novos supostos afectan a familias monoparentais con dous fillos e a perceptores de prestacións por desemprego (contributivas e asistenciais), ou de pensións dos réximes públicos de previsión social e asimilados que formen parte dunha familia numerosa, ou que teñan ao seu cargo ascendentes ou descendentes minusválidos.

A Orde Ministerial tamén introduce unha modificación de carácter técnico no modelo 143 de solicitude de pagamentos anticipados, para aclarar que a data que deben facer constar os solicitantes, nos apartados de dedución por descendente ou ascendente con discapacidade a cargo, é a data de efectos do recoñecemento do grao de discapacidade.

 

Ampliación de prazo

Por outra parte, a Orde regula a ampliación de prazo ata o 31 de marzo para presentar as solicitudes de abono anticipado das deducións cuxo dereito se xerase en xaneiro, febreiro e/ ou marzo.Desta forma, para todos os supostos de beneficiarios dos ‘cheques familiares’, durante o mes de marzo aínda se poderá solicitar o pagamento anticipado de forma acumulada dende xaneiro.

 

A partir de abril perderase o dereito ao cobramento anticipado dende xaneiro ata marzo, pero poderase solicitar o pagamento mensual durante o resto do ano.De calquera forma, as cantidades que non se tivesen percibido anticipadamente, se poderán deducir na declaración do IRPF a presentar en 2016.

A solicitude do pagamento anticipado pódese realizar de xeito individual ou colectivo, se é o caso, mediante a presentación do modelo 143, por cada unha das deducións ás que teñan dereito os beneficiarios (100 euros mensuais por familia numerosa, familia monoparental con dous fillos, e por cada descendente e ascendente con discapacidade;200 euros no caso de familias numerosas de categoría especial).

As deducións son acumulables (agás a de familia numerosa e familia monoparental con dous fillos, que son incompatibles entre si), e calcúlanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos.

 

A quen se estende o ‘cheque familiar’?

Pensionistas y desempregados que formen parte dunha familia numerosa e/ou conten con ascendentes ou descendentes minusválidos a cargo:

  • Contribuíntes que perciban prestacións contributivas e asistenciais do sistema de protección do desemprego.
  • Contribuíntes que perciban pensións aboadas polo Réxime Xeral e os Réximes especiais da Seguridade Social ou polo Réxime de Clases Pasivas do Estado ou que perciban prestacións análogas ás anteriores, recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia, ou autónomos polas mutualidades de previsión social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social (sempre que se trate de prestacións por situacións idénticas ás previstas para a correspondente pensión da Seguridade Social.

Familias monoparentais con dous fillos:

  • Ascendentes separados legalmente, ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos, sen dereito a percibir anualidades por alimentos e polos que teñan dereito á totalidade do mínimo por descendentes previsto no artigo 58 da Lei  35/2006.

 

Solución para erros formais

Os solicitantes que en meses anteriores presentasen con erros formais o modelo 143 de solicitude de pagamento anticipado poderán axilizar o cobramento emendándoos por internet ou por teléfono, ou solicitar cita previa  por internet para atención personalizada nas oficinas da Axencia Tributaria.Nuns casos deberán completar a solicitude xa presentada e noutros substituíla por unha nova.No caso das substitucións, poderán aproveitar a ampliación do prazo para solicitar o pagamento e ter dereito de cobramento anticipado dende xaneiro.

Cando se trate de completar unha solicitude xa presentada (por exemplo, cando non se incluísen a todos os beneficiarios nas solicitudes colectivas), o defecto formal pódese solucionar accedendo, con ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’ ou certificado electrónico dos beneficiarios que deben adherirse, ao trámite "Adhesión a solicitude colectiva (resto de solicitantes).Débese seleccionar a solicitude á que lle falta a adhesión e, na identificación do beneficiario non recollido na solicitude inicial, débese facer ‘clic’ na opción "Adherirse".

Para o caso de consignación incorrecta de beneficiarios, o solicitante poderá dar de baixa a solicitude e presentar unha nova.Para iso, o solicitante debe entrar no trámite "Consulta de detalle e tramitación" e, no apartado de "Servizos dispoñibles", facer ‘clic’ na opción "Baixa de solicitude".Posteriormente, debe presentar unha solicitude nova.Dous exemplos deste segundo grupo de erros formais son a inclusión dos fillos dunha familia numerosa como beneficiarios cando os beneficiarios son os proxenitores e as solicitudes individuais nas que se consignan menos beneficiarios dos que realmente teñen dereito.

 

Procedemento para a solicitude do pagamento anticipado

Unha vez cumprido, o modelo de solicitude pódese presentar por internet na web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es) mediante ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’, DNI electrónico ou certificado dixital.A solicitude tamén se pode formalizar no teléfono 901 200 345 e en calquera oficina da Axencia Tributaria, logo de cumprimentación na web da Axencia, impresión e firma por parte de todos os solicitantes.

Cando existan varios beneficiarios dunha mesma dedución, o abono anticipado solicítase de xeito colectivo ou individual, elección que se poderá modificar para as distintas deducións en xaneiro de cada ano.

No caso da solicitude colectiva, deben subscribir a solicitude todos os solicitantes que puidesen ter dereito á dedución.Quen figure como primeiro solicitante debe cumprir os requisitos para o abono da dedución no momento en que se presente a solicitude e será quen reciba a transferencia bancaria mensual.Se os beneficiarios optan, en cambio, pola solicitude individual, o importe da dedución divídese entre os distintos solicitantes por partes iguais.

 

Requisitos

  • Título de familia numerosa e/ou certificado de discapacidade:os solicitantes deben comprobar que contan coa documentación  acreditativa de familia numerosa e o certificado de discapacidade do ascendente ou descendente.As Comunidades Autónomas envían directamente esta documentación á Axencia Tributaria.
  • Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos os solicitantes que figuren na solicitude, así como dos descendentes e ascendentes con discapacidade.Para menores de 14 anos que non conten con NIF pódese solicitar un NIF coa letra ‘K’ de menores nas oficinas da Axencia Tributaria.
  • Alta na Seguridade Social ou mutualidade e prazos mínimos de cotización (nas solicitudes colectivas abonda con que o requisito o cumpra quen figure como primeiro solicitante), agás pensionistas e desempregados.