Saltar ao contido principal

Aumentan a máis de 106.000 os cobramentos anticipados que xa reciben os beneficiarios dos 'cheques familiares'

Segundo pagamento mensual dos impostos negativos

 

  • No seguinte pagamento, a realizar a finais de abril, incluiranse tamén os novos supostos de familias monoparentais con dous fillos, pensionistas e desempregados
  • Os solicitantes que presentaron con erros o modelo 143 de solicitude de pagamento anticipado poderán axilizar o cobramento completando ou modificando a solicitude por internet ou teléfono

13 de abril de 2015.- A Axencia Tributaria desembolsou xa máis de 106.000 pagamentos anticipados aos beneficiarios das tres novas deducións no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) que incorpora a reforma fiscal para o apoio á familia.

O Real Decreto-Lei 1/2015 estableceu un novo suposto, o de familias monoparentais con dous fillos a cargo, e ampliou o ámbito das deducións familiares anticipadas ao permitir que poidan ser solicitadas tamén polos pensionistas e desempregados que teñan ascendentes ou descendentes con algunha discapacidade ao seu cargo, ou que formen parte dunha familia numerosa ou dunha familia monoparental con dous fillos.Os beneficiarios en virtude destes tres supostos adicionais comezarán a recibir o pagamento mensual a finais de abril.

No segundo mes de funcionamento do sistema de pagamento anticipado, foron máis de 197.000 os pagamentos anticipados solicitados que contabilizou a Axencia Tributaria tras unha primeira fase de depuración de solicitudes.Dos 106.000 pagamentos aboados, case 93.000 corresponden á dedución por familia numerosa, case 13.000 á dedución por descendente minusválido a cargo e máis de 150 á dedución por ascendente minusválido a cargo.

O resto de pagamentos están pendentes de que os solicitantes solucionen diversos erros na cumprimentación do modelo que impiden a súa tramitación (fundamentalmente, non adhesión de todos os beneficiarios nas solicitudes colectivas e consignación incorrecta do número de beneficiarios, tanto en solicitudes individuais coma nas colectivas).


Cuadro de pagos anticipados

DELEGACIÓNS AEAT

PAGAMENTOS ANTICIPADOS

TOTAL

106.022

ANDALUCÍA

21.054

ARAGÓN

2.771

ASTURIAS

1.093

BALEARES

2.274

CANARIAS

2.824

CANTABRIA

962

CASTELA-A MANCHA

6.967

CASTELA E LEÓN

5.683

CATALUÑA

19.371

EXTREMADURA

2.807

GALICIA

3.836

MADRID

18.984

MURCIA

6.595

LA RIOJA

917

C. VALENCIANA

9.061

CEUTA

626

MELILLA

197


Novos supostos

Tras o segundo mes de funcionamento do sistema de pagamento anticipado, a Axencia Tributaria segue recibindo novas solicitudes, máis de 306.000 a día de hoxe, que, unha vez depuradas e solucionados os erros de presentación detectados, se traducirán en novos pagamentos anticipados.Do total de solicitudes presentadas, 9.738 correspóndense co novo suposto de familia monoparental con dous fillos ao seu cargo, mentres que os contribuíntes pensionistas ou desempregados que solicitaron as deducións por familia numerosa ou por familia monoparental, ou por ascendentes ou descendentes con discapacidade a cargo alcanzan 37.134 solicitudes.

A solicitude do pagamento anticipado pódese realizar de xeito individual ou colectivo, se é o caso, mediante a presentación do modelo 143, por cada unha das deducións ás que teñan dereito os beneficiarios (100 euros mensuais por familia numerosa, familia monoparental con dous fillos ao seu cargo, e por cada descendente e ascendente con discapacidade;200 euros no caso de familias numerosas de categoría especial).

As deducións son acumulables (agás a de familia numerosa e familia monoparental con dous fillos, que son alternativas), e calcúlanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos.Se a solicitude non se realizou ata agora, poderase solicitar o pagamento mensual dende abril.De calquera forma, as cantidades que non se tivesen percibido anticipadamente, se poderán deducir na declaración do IRPF a presentar en 2016.


Emenda de erros na presentación de solicitudes

Os solicitantes que presentaron con erros o modelo 143 de solicitude de pagamento anticipado poderán axilizar o cobramento por internet, dentro do apartado específico de deducións familiares da páxina web da Axencia Tributaria, e tamén por teléfono (901 200 345), completando ou modificando a solicitude xa presentada, utilizando os medios de asistencia tributaria que a Axencia pon ao seu servizo.Desta forma, os beneficiarios poderán recibir os pagamentos de acordo coa data inicial de solicitude e, polo tanto, non perderán dereitos con motivo da presentación errónea.

Nos casos de falta de adhesión de beneficiarios, o defecto pódese solucionar accedendo, con ‘Clave PIN’ ou certificado electrónico dos beneficiarios que deben adherirse, ao trámite "Adhesión a solicitude colectiva (resto de solicitantes)".Débese seleccionar a solicitude á que lle falta a adhesión e, na identificación do beneficiario non recollido na solicitude inicial, débese facer ‘clic’ na opción "Adherirse".

Nos casos de consignación incorrecta de beneficiarios, dende hoxe está dispoñible unha opción específica na web da Axencia que permitirá tamén a modificación da solicitude inicial.Para iso, débese acceder, con ‘Clave PIN’ ou certificado, ao trámite “Consulta de detalle e tramitación”, e ao apartado que estará dispoñible para a modificación do modelo 143 presentado.Dous exemplos deste segundo grupo de erros formais son a inclusión dos fillos dunha familia numerosa como beneficiarios cando os beneficiarios son os proxenitores, e as solicitudes individuais nas que se consignan menos beneficiarios dos que realmente teñen dereito.


Procedemento para a solicitude do pagamento anticipado por primeira vez

Unha vez cumprido, o modelo de solicitude pódese presentar por internet na web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es) mediante Clave PIN, DNI electrónico ou certificado dixital.A solicitude tamén se pode formalizar no teléfono 901 200 345 e en calquera oficina da Axencia Tributaria, previa cumprimentación na web da Axencia Tributaria do formulario 143, impresión e firma por parte de todos os solicitantes.

Cando existan varios beneficiarios dunha mesma dedución, o abono anticipado solicítase de xeito colectivo ou individual, elección que se poderá modificar para as distintas deducións en xaneiro de cada ano.

No caso da solicitude colectiva, deben subscribir a solicitude todos os solicitantes que puidesen ter dereito á dedución.Quen figure como primeiro solicitante debe cumprir os requisitos para o abono da dedución no momento en que se presente a solicitude e será quen reciba a transferencia bancaria mensual.Se os beneficiarios optan, en cambio, pola solicitude individual, o importe da dedución divídese entre os distintos solicitantes por partes iguais.


Requisitos

- Título de familia numerosa e/ou certificado de discapacidade:os solicitantes deben comprobar que contan coa documentación  acreditativa de familia numerosa e o certificado de discapacidade do ascendente ou descendente.

Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos os solicitantes que figuren na solicitude, así como dos descendentes e ascendentes con discapacidade.Para menores de 14 anos que non conten con NIF pódese solicitar un NIF coa letra ‘K’ de menores nas oficinas da Axencia Tributaria.

Alta na Seguridade Social ou mutualidade e prazos mínimos de cotización (nas solicitudes colectivas abonda con que o requisito o cumpra quen figure como primeiro solicitante), agás pensionistas e desempregados.