Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria aumenta un 12,5% os seus resultados de loita contra a fraude en 2014 ata alcanzar os 12.318 millóns

Balance anual de resultados de control tributario

 

  • O Plan de Intensificación de Actuacións complétase cun sobrecumplimiento do obxectivo presupostario do 24,5%, 700 millóns de euros máis que o máximo previsto
  • O pasado ano realizáronse 99.580 actuacións inspectoras, un 6,8% máis, cun importe liquidado en inspección de case 5.000 millóns de euros
  • As investigacións patrimoniais para detectar falsos insolventes crecen un 81%, e un 26% as actuacións presenciais para afianzar o cobramento de débedas
  • Efectuáronse 7.410 visitas para aflorar alugueres opacos, un 11,3% máis que en 2013, e se incrementaron un 59% as actuacións con unidades de auditoría informática para descubrir actividade mergullada

 

19 de febreiro de 2015.- A Axencia Tributaria obtivo 12.318 millóns de euros en 2014 como resultado do seu labor na prevención e loita contra a fraude.Desta forma, e malia o descenso das bases impoñibles suxeitas a comprobación nos últimos exercicios, a AEAT obtivo os resultados de control máis altos da súa historia, superando nun 12,5% os conseguidos o ano anterior.

Na consecución destes resultados xogou un papel relevante o Plan de Intensificación de Actuacións implementado o pasado ano, de acordo co cal se pretendía conseguir un sobrecumplimiento de entre o 12% e o 17% con respecto ao obxectivo presupostario de resultados da Axencia.Ao peche de 2014, o sobrecumplimiento alcanzado cífrase nun 24,5%, o que supón superar en 694 millóns de euros o máximo previsto no plan.

Da cifra global de control, 11.484 millóns de euros correspóndense co ‘indicador 3’ de obxectivos, os resultados directos obtidos pola Axencia no exercicio das súas funcións de prevención e loita contra a fraude, que crecen un 13,3% con respecto ao ano anterior.Esta recadación analízase, á súa vez, en ingresos procedentes de actuacións de control, que aumentan un 5,6% ata os 8.681 millóns de euros, e a minoración de devolucións solicitadas polos contribuíntes, onde se rexistra un forte incremento do 46,6% ata alcanzar os 2.803 millóns de euros.

Os ingresos da Axencia Tributaria por loita contra a fraude complétanse con 834 millóns procedentes de declaracións extemporáneas (fóra do prazo voluntario) sen requirimento previo por parte da Axencia.En 2014, os ingresos por delito fiscal procedentes de encomendas de recadación dos xulgados, un total de 187 millóns de euros, pasaron a formar parte do indicador 3 de resultados.


Case 100.000 actuacións inspectoras

Ao longo do pasado ano, a Axencia Tributaria seguiu reforzando a súa actividade inspectora, impulsando un total de 99.580 actuacións nominais de comprobación e investigación, un 6,8% máis que no exercicio anterior e un 35% máis que en 2011.

Deste xeito, estase a lograr compensar o efecto negativo que ten sobre a recadación da loita contra da fraude o feito de que os exercicios suxeitos a comprobación sexan, fundamentalmente, anos de crise económica, coas bases impoñibles en diminución.Neste contexto, os órganos de Inspección da Axencia Tributaria liquidaron case 5.000 millóns de euros de débeda tributaria.

Por ámbitos de control, xunto a áreas que xa se viñan impulsando en anos anteriores e que se continuaron impulsando en 2014, como o sector de profesionais, cun incremento de inspeccións do 35%, e o de  sociedades e socios (+14,6%), o pasado ano reforzáronse sensiblemente as inspeccións para a regularización de beneficios fiscais aplicados incorrectamente (+56%).


O afloramento de economía mergullada

Ao longo de 2014, terceiro ano do plan especial contra a economía mergullada implementado pola Axencia Tributaria, consolidáronse as actuacións presenciais (‘peiteados’) destinadas ao control in situ de obrigas formais e rexistrais en sectores de risco fiscal.Das 21.075 actuacións presenciais de verificación formal realizadas destaca novamente o incremento rexistrado nas visitas destinadas a detectar alugueres opacos (+11,3%), un total de 7.410, e as 11.223 visitas (+9,3%) efectuadas no marco do programa específico sobre economía mergullada.

O programa de actuacións presenciais mantivo a súa estrutura e proposta en 2014, ano no que o salto cualitativo no control da economía mergullada vén dado polo sensible reforzo para estas actuacións que supuxeron as unidades especializadas de auditoría informática (UAI) da Axencia Tributaria.

De acordo coas directrices do Plan de Control Tributario de 2014, o ano pasado a Axencia aumentou sensiblemente a utilización destas unidades expertas na detección de manipulacións electrónicas da contabilidade e ocultacións parciais de actividade.Así, en 2014 se desenvolveron un total de 1.536 actuacións con participación das UAI, un 59% máis que o ano anterior.O obxectivo é seguir impulsando estas unidades especializadas.


Máis investigación patrimonial

A Axencia Tributaria tamén apostou en 2014 por intensificar as actuacións máis cualificadas para a loita contra a fraude na fase recadadora, ámbito en que se obtiveron ingresos en executiva por importe de 6.178 millóns de euros.Co fin de lograr a cobranza efectiva das liquidacións realizadas como consecuencia dos labores de control, incrementáronse moi sensiblemente, un 81%, as actuacións de investigación patrimonial.O pasado ano a Axencia realizou un total de 17.522 investigacións de fondos para detectar falsos insolventes, o que supón cuadriplicar as investigacións que se facían no ano 2012.

Co mesmo obxectivo de ampliar as posibilidades de cobramento efectivo das débedas liquidadas, incrementáronse un 31% os acordos de derivación de responsabilidade (derivación a terceiros diferentes do debedor principal), para alcanzar as 15.374 actuacións, triplicando así as cifras de acordos de derivación que se rexistraban no ano 2011.

Adoptáronse, pola súa vez, un total de 3.624 medidas preventivas para evitar baleirados patrimoniais, un 14,2% máis que en 2013.Dese total, 1.762 medidas preventivas foron levadas a cabo aproveitando as novas ferramentas que ofrece a Lei antifraude de 2012 (Lei 7/2012), por un importe superior aos 1.000 millóns de euros, un 71% máis que no ano anterior.

Ao mesmo tempo, a Axencia incrementou un 40% os acordos para prohibir a disposición de inmobles que pertencen a sociedades con accións embargadas por non pagamento de débedas tributarias, tamén unha ferramenta de loita contra a fraude na fase recadatoria que se incorporou na Lei 7/2012.

De forma paralela, os órganos de recadación da Axencia Tributaria  aumentaron novamente as personaciones vinculadas á loita contra a fraude, concluíndo 2014 con 3.885 visitas presenciais para a realización de embargos, captación de información e detección de insolvencias presuntas, un 26% máis que en 2013, de maneira que se mantén a intensificación iniciada fai agora tres anos nesta modalidade de actuacións recadatorias.