Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria e as empresas reforzan o Código de Boas Prácticas para avanzar en transparencia e seguridade xurídica

Medidas de bo goberno fiscal

  • A AEAT terá á súa disposición información temperá das empresas sobre a súa presenza en paraísos fiscais, cumprimento de ‘BEPS’, estrutura de financiamento e riscos fiscais que consideren máis significativos
  • Establécese un catálogo de 11 indicadores de boas prácticas, de maneira que, se a Axencia considera que unha empresa está a incumprir, poderá reclamar ao consello de administración compromisos concretos co código
  • Este avance na relación cooperativa permitirá unha maior axilidade no control tributario que reducirá a conflitividade e levará ao establecemento dun estándar de bo goberno para as empresas implicadas

 

3 de novembro de 2015.- O Pleno do Foro Tributario de Grandes Empresas acordou a introdución dun anexo ao Código de Boas Prácticas Tributarias para reforzar a relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e as empresas adheridas a este instrumento de bo goberno fiscal mediante unha serie de accións que fomentarán a transparencia e a seguridade xurídica no cumprimento das obrigas tributarias.

A realización destas accións será voluntaria e aberta a todas as empresas que se adhiran ao código, con independencia do seu tamaño, estean ou non representadas no Foro de Grandes Empresas, e servirán de termómetro reputacional para as empresas implicadas, que tamén se poderán beneficiar dunha maior axilidade no control tributario e unha conseguinte redución da conflitividade nas súas relacións coa Administración Tributaria.Contribúese así ao establecemento dun estándar de bo goberno para as empresas implicadas

O anexo ao código considera dous apartados esenciais, referidos ao seguimento do cumprimento do código e ao reforzo das boas prácticas de transparencia fiscal.En relación co primeiro apartado, contémplase un catálogo de indicadores de boas prácticas que permitirán verificar o efectivo cumprimento do código, tanto por parte da Axencia Tributaria como das empresas adheridas a este.

Igualmente, defínese un procedemento específico para a avaliación permanente do grao de cumprimento das recomendacións que recolle o Código de Boas Prácticas e concrétase a posibilidade de deixar constancia do resultado desa avaliación, tanto para supostos de observancia, coma de inobservancia do código.

Paralelamente, e co obxectivo de reforzar as boas prácticas tributarias no ámbito empresarial, establécese un listado de actuacións e decisións en materia fiscal sobre as cales as empresas adheridas ao código poderán informar a Axencia Tributaria.As empresas poderán dar a publicidade que consideren conveniente a esta información.


Indicadores de cumprimento do código

O anexo ao código aprobado hoxe inclúe un total de 22 indicadores de cumprimento do Código de Boas Prácticas, once para a Axencia Tributaria e outros once para as empresas.Para a Axencia, establécense, entre outros compromisos, o de acelerar a posta en coñecemento dos feitos susceptibles dunha regularización tributaria e a actividade probatoria vinculada, establecendo para iso as canles de comunicación adecuadas coa empresa.

De igual forma, a Axencia comprométese a manifestar coa antelación suficiente os criterios administrativos e xurisprudenciais xerais que guían as súas actuacións, a minorar na medida do posible os conflitos derivados da interpretación da normativa aplicable e a procurar unha redución dos tempos do procedemento inspector.
No caso das empresas, considerarase unha práctica indicadora de cumprimento do código que o consello de administración da empresa, ou órgano equivalente, fixase ou fose informado das políticas fiscais da compañía e aprobase as operacións e os investimentos de especial risco fiscal.

Ademais, entre outras boas prácticas, valorarase que a estratexia fiscal da entidade sexa coñecida polos seus altos directivos, que a Axencia Tributaria poida verificar a existencia de regras internas na empresa para mitigar riscos fiscais, que non se utilicen estruturas opacas con fins tributarios e que a entidade colabore na detección de prácticas fiscais fraudulentas nos mercados nos que opera.


Supostos de incumprimento

A partir da avaliación destes indicadores, e no caso de constatar un incumprimento por parte da empresa, a Axencia Tributaria poderá trasladar a súa avaliación ao consello de administración da entidade, reclamando compromisos concretos co Código de Boas Prácticas.Á súa vez, as empresas poderán reclamar o subsanamiento daquelas prácticas que, ao seu xuízo, impliquen un incumprimento do código por parte da Axencia.

Previamente, a AEAT e as empresas poderán deixar constancia do cumprimento ou incumprimento do código no ámbito dos propios procedementos tributarios.Ademais, o anexo aprobado hoxe habilita a Axencia a reflectir na súa Memoria Anual de Actividades o grao de cumprimento do código en termos estatísticos xerais.


Medidas de transparencia fiscal

O anexo ao código tamén establece que as empresas poderán poñer a disposición da Axencia Tributaria, preferentemente con carácter previo á presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, un informe no que acheguen información e explicación sobre unha serie de actuacións e decisións en materia fiscal.

Esta información permitirá á Axencia un coñecemento temperán da política fiscal e de xestión de riscos fiscais das empresas, o que, á súa vez, redundará nunha análise máis próxima no tempo dos controis e regularizacións que considere necesario realizar.Esta anticipación deberá contribuír a unha redución da conflitividade e unha mellora da seguridade xurídica.

Entre outras actuacións e decisións a comunicar e explicar á Axencia, inclúese a presenza en paraísos fiscais, o cumprimento dos principios establecidos no denominado ‘Paquete BEPS’ (‘Basee Erosion and Profit Shifting’, Erosión de Bases e Traslado de Beneficios) da OCDE, a estrutura de financiamento dos grupos empresariais e os riscos fiscais que as propias empresas consideren máis relevantes, así como información sobre as operacións máis transcendentes dende a óptica fiscal aprobadas polo consello de administración.
 
Igualmente, inclúese neste apartado a explicación das operacións societarias máis significativas, a estratexia  fiscal do grupo aprobada polos órganos de goberno e o catálogo de operacións que se someten ao consello de administración da entidade.As empresas que faciliten esta información poderán darlle o nivel de publicidade que consideren oportuno a través das súas canles de comunicación externa e interna.