Saltar ao contido principal

Os contribuíntes con débedas ata 30.000 euros poderán solicitar aprazamentos de pagamento sen necesidade de achegar garantías

Maiores facilidades para o pagamento de débedas

  • Nos últimos anos, a Axencia Tributaria recibiu máis de 25.000 solicitudes anuais de aprazamento de débedas situadas entre o anterior límite para a exención de garantías, 18.000 euros, e o novo límite de 30.000 euros
  • O total de aprazamentos concedidos dende 2011 suma máis de 30.800 millóns de euros, e dese importe case un 70% beneficiou a pemes e autónomos
  • Xunto coa exención de achegar garantías, os contribuíntes contarán cun tipo de xuro de demora que se situará nun novo mínimo do 3,75% para 2016

 

19 de outubro de 2015.- Os contribuíntes que presenten solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de pagamento de débedas tributarias ata 30.000 euros quedarán exentos de achegar garantías para a súa concesión, de acordo cunha orde ministerial que se publicará proximamente no Boletín Oficial do Estado, que regula o novo límite para a exención, situado ata agora nos 18.000 euros.

Deste xeito, un maior número de contribuíntes contará con máis facilidades para o cumprimento das súas obrigas tributarias.De media, a Axencia Tributaria vén recibindo nos últimos anos máis de 25.000 solicitudes anuais de aprazamento ou fraccionamento de débedas situadas entre os 18.000 e os 30.000 euros.Entre 2011 e 2014, o importe das solicitudes de aprazamento que agora pasan a quedar eximidas da achega de garantías para a súa concesión sumou máis de 2.500 millóns de euros.

Esta mellora nas facilidades de pagamento de débedas afectará a todas as solicitudes de aprazamento e fraccionamento que se presenten ante a Axencia Tributaria, con excepción das débedas xeradas pola falta de ingreso das retencións de IRPF, que seguen sendo inaprazables, salvo a concorrencia das causas excepcionais taxadas por lei, e das débedas para as cales o Código Aduaneiro Comunitario establece unha regulación independente.Redución de custos indirectos

A exención de garantías nas solicitudes de aprazamentos e fraccionamentos supón para o contribuínte unha clara redución de cargas indirectas, dado que a solicitude do aprazamento se pode tramitar de forma máis sinxela e rápida, e o solicitante non ten que asumir os custos derivados da solicitude de avais, hipotecas ou outras garantías.

Con esta ampliación do perímetro de exención de garantías afóndase na mellora das condicións para a concesión de aprazamentos que xa vén dada polo financiamento historicamente baixo existente para a débeda tributaria.Para 2016, o tipo de xuro de mora, o que rexe para os aprazamentos e fraccionamentos de débedas tributarias, baixará do 4,375% vixente en 2015 a un novo mínimo do 3,75%.

Nos últimos catro anos, a Axencia Tributaria concedeu aprazamentos por un importe superior aos 30.800 millóns de euros, e dese total case un 70% supuxo maiores facilidades de pagamento de débedas tributarias para o colectivo de pemes e autónomos.