Saltar ao contido principal

Os contribuíntes declaran por primeira vez en 2015 máis de 2.700 millóns de euros en contas no estranxeiro.

Modelo 720

  • Máis de 14.300 millóns foron declarados por primeira vez este ano, incluíndo contas, máis de 700 millóns en inmobles e case 10.900 millóns en fondos, accións e seguros
  • Sumando o declarado por primeira vez nos tres anos de vixencia do '720’, incorporáronse máis de 21.600 millóns de euros en contas, 11.000 millóns en inmobles e máis de 91.700 millóns en fondos, accións e seguros
  • O total de bens e dereitos declarados, máis de 124.000 millóns, engrosan xa a base de datos da Axencia Tributaria para presentes e futuras comprobacións

 

14 de maio de 2015.-
Máis de 2.700 millóns de euros en contas bancarias e de crédito engadíronse este ano ao total de patrimonios declarados por primeira vez no modelo 720 de bens e dereitos no estranxeiro.O total incorporado por vez primeira polos contribuíntes ao modelo en 2015, terceiro ano no que está en vigor a declaración informativa, suma 14.300 millóns de euros, incluíndo, ademais das contas, máis de 700 millóns en inmobles e case 10.900 millóns en fondos, accións e seguros.

Tras as declaracións presentadas o primeiro ano, os contribuíntes foron actualizando a súa relación de bens e dereitos no estranxeiro nos dous exercicios seguintes, reflectindo, por separado, aqueles patrimonios que afirman declarar por primeira vez tanto na declaración presentada en 2014, coma na de 2015;aqueles nos que concorren as circunstancias para volver declarar (incremento para cada grupo de bens e dereitos superior a 20.000 euros) e aqueles que foron extinguidos ou revogados.

Como resultado de todo iso, os contribuíntes consignaron como declarados por primeira vez no modelo máis de 124.000 millóns de euros (máis de 89.400 millóns o primeiro ano, 20.700 millóns o segundo e 14.300 millóns de euros o terceiro).Por tipos de bens, declaráronse máis de 21.600 millóns de euros en contas, 11.000 millóns en inmobles  e máis de 91.700 millóns en fondos, seguros e accións.

Paralelamente, os contribuíntes declararon no segundo ano de presentación bens e dereitos xa declarados previamente por un importe de máis de 70.100 millóns de euros e bens e dereitos revogados ou extinguidos por importe de case 15.900 millóns.No terceiro ano volveron declarar patrimonio xa declarado previamente por importe de 45.900 millóns de euros, así como bens e dereitos revogados ou extinguidos por un importe superior aos 12.600 millóns.

O incremento de control do patrimonio no estranxeiro pola crecente  captación de información tributaria internacional induce a cada vez máis contribuíntes a cumprir a obriga, polo que continúan recibíndose declaracións presentadas fose de prazo para evitar as sancións derivadas do incumprimento.Así, por exemplo, dentro do prazo ordinario de presentación do primeiro ano que concluía o 1 de maio de 2013, recibíronse 131.411 declaracións.Case dous anos despois, aínda se veñen recibindo declaracións que xa superan as 135.000.

O control do patrimonio no exterior

Toda esta información, para os efectos de comprobacións presentes e futuras, segue nutrindo a base de datos da Axencia Tributaria, que continúa coa análise dos máis de 7.000 contribuíntes preseleccionados para comprobación inspectora por non presentar o modelo 720 debendo facelo, de acordo coa información de que dispón a Axencia, ou ben por efectuar a declaración de xeito incorrecto.

Á súa vez, a Axencia Tributaria xa utilizou a información que ofrecía este modelo nos seus controis extensivos durante 2013 e 2014.Así, no primeiro ano no que dispuxo desta valiosa información sobre patrimonio exterior, a Axencia Tributaria seleccionou un total de 550 contribuíntes que non declararan as imputacións inmobiliarias correspondentes a unha serie de inmobles de moi alto valor que si incluíran no modelo 720.Como resultado daquelas actuacións, practicouse liquidación a 121 contribuíntes, por un importe, incluíndo sancións e xuros de mora, de case 2 millóns de euros.

Ao mesmo tempo, e co obxectivo de utilizar ao máximo a información dispoñible, tamén promovendo o cumprimento voluntario das obrigas tributarias, a Axencia Tributaria lanzou nas dúas últimas campañas de Renda decenas de miles de mensaxes de aviso, a través do documento de datos fiscais, para recordar aos contribuíntes que incorporaran bens ao modelo 720, que debían declarar no seu IRPF as rendas procedentes dos devanditos bens.

Esta ampliación do control do patrimonio situado no estranxeiro permite ensanchar as bases impoñibles dos impostos porque a presentación do modelo 720 induce á correcta tributación no Imposto sobre o Patrimonio e o IRPF.

Cadro xeral 720

EXERCICIO

Nº DECLARANTES

VALOR PATRIMONIO DECLARADO (mil.euros)

2013

135.081

89.448

 

2014

Bens ou dereitos declarados por primeira vez

32.510

20.713

Bens ou dereitos xa declarados anteriormente

29.058

70.171

Bens ou dereitos declarados por extinción ou revogación

29.694

15.898

 

2015

Bens ou dereitos declarados por primeira vez

27.576

14.324

Bens ou dereitos xa declarados anteriormente

30.149

45.907

Bens ou dereitos declarados por extinción ou revogación

26.210

12.613

Cadros 720 por tipos de bens

EXERCICIO

Nº DECLARANTES

TIPO DE BEN OU DEREITO

VALOR PATRIMONIO DECLARADO (mill.euros)

2013

135.081

Contas bancarias ou de crédito

14.912

Accións ou participacións en I.I. Colectiva

17.194

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

2.472

Valores e dereitos

45.689

Inmobles:titularidade e dereitos reais

9.181

TOTAL

89.448

 

EXERCICIO

Nº DECLARANTES

TIPO DE BEN OU DEREITO

VALOR PATRIMONIO DECLARADO (mill.euros)

2014

Bens ou dereitos declarados por primeira vez

32.510

Contas bancarias ou de crédito

4.033

Accións ou participacións en I.I.Colectiva

8.196

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

278

Valores e dereitos

7.174

Inmobles:titularidade e dtos reais

1.032

TOTAL

20.713

Bens ou dereitos xa declarados anteriormente

29.058

Contas bancarias ou de crédito

4.110

Accións ou participacións en I.I.Colectiva

7.620

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

737

Valores e dereitos

57.121

Inmobles:titularidade e dtos reais

583

TOTAL

70.171

Bens ou dereitos declarados por extinción ou revogación

29.694

Contas bancarias ou de crédito

1.602

Accións ou participacións en I.I.Colectiva

6.389

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

228

Valores e dereitos

7.454

Inmobles:titularidade e dtos reais

225

TOTAL

15.898

         

EXERCICIO

Nº DECLARANTES

TIPO DE BEN OU DEREITO

VALOR PATRIMONIO DECLARADO (mill.Euros)

2015

Bens ou dereitos declarados por primeira vez

27.576

Contas bancarias ou de crédito

2.740

Accións ou participacións en I.I.Colectiva

5.552

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

295

Valores e dereitos

4.965

Inmobles:titularidade e dtos reais

772

TOTAL

14.324

Bens ou dereitos xa declarados anteriormente

30.149

Contas bancarias ou de crédito

4.512

Accións ou participacións en I.I.Colectiva

10.497

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

883

Valores e dereitos

29.140

Inmobles:titularidade e dtos reais

875

TOTAL

45.907

Bens ou dereitos declarados por extinción ou revogación

26.210

Contas bancarias ou de crédito

1.075

Accións ou participacións en I.I.Colectiva

4.888

Seguros e rendas temporais ou vitalicias

76

Valores e dereitos

6.360

Inmobles:titularidade e dtos reais

214

TOTAL

12.613