Saltar ao contido principal

Máis de 4,6 millóns de contribuíntes presentaron xa a súa declaración, 745.000 máis que o ano pasado antes do inicio da atención en oficinas.

Campaña de Renda 2014

 • A Axencia Tributaria devolveu ata a data 1.711 millóns de euros, un 49% máis que o pasado ano, a 2.946.000 declarantes de IRPF
 • O 69% do incremento nas declaracións concéntrase nas realizadas co programa PAI, que este ano se puideron presentar dende o primeiro día de campaña
 • A asistencia en oficinas para a confección da declaración comeza hoxe e manterase ata o 30 de xuño, último día de campaña


11 de maio de 2015.- Máis de 4,6 millóns de contribuíntes presentaron a súa declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2014 (IRPF 2014) a día de hoxe, cando a Axencia Tributaria inicia a atención en oficinas para os contribuíntes que requiran asistencia especializada.Desta forma, preto de 745.000 contribuíntes máis que o ano pasado adiantaron por internet a presentación da súa declaración sen necesidade de esperar ao inicio da atención personalizada, un incremento directamente vinculado coa posibilidade, aberta por primeira vez este ano, de presentar dende o inicio da campaña declaracións confeccionadas co programa ‘PAI’ e outros servizos de axuda.

En paralelo a este adianto na presentación de declaracións (a día de hoxe presentáronse un 19% máis de declaracións), estase a producir unha moi sensible aceleración nas devolucións.A utilización de internet para a presentación xa permitiu obter a súa devolución a 2.946.000 contribuíntes, un 65% máis que o pasado ano, por un importe de 1.711 millóns de euros, un 49% máis.O notable incremento rexistrado nas presentacións alcanza igualmente a aquelas con resultado a ingresar, que aumentan un 34% con respecto ao ano pasado no mesmo período.

A Axencia Tributaria prevé que a presente campaña conte con 19.275.000 declaracións, das cales máis dun 24% xa se presentaron.14.255.000 declaracións darán dereito a devolución, por un importe total de 10.550 millóns de euros, e 4.280.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 7.350 millóns de euros.

O servizo de atención con cita previa, que arranca hoxe, manterase ata o 30 de xuño, último día da campaña, pero a vía de presentación por internet (sede.agenciatributaria.gob.es) segue a disposición dos contribuíntes que prefiran axilizar as súas xestións sen ter que desprazarse ata as oficinas da Axencia ou entidades colaboradoras.

Antes e máis doado para máis contribuíntes

O forte adianto rexistrado ata a data na presentación de declaracións concéntrase nas presentacións co PAI e servizos equivalentes.Un 69% do incremento rexistrado na presentación de declaracións correspóndese con contribuíntes que utilizaron estes servizos de axuda.Así, mentres as presentacións de borradores de IRPF crecen un 7%, as efectuadas co PAI increméntanse un 66%.

Xunto á posibilidade de presentar a declaración dende o inicio da campaña (dúas semanas antes que o ano pasado, cando as declaracións con PAI non se podían facer efectivas ata o 23 de abril), estes contribuíntes, que deciden non optar polo borrador, ou non poden facer uso deste polo seu perfil de rendas, pódense beneficiar de novas melloras no programa de axuda.

Neste sentido, o PAI da presente campaña conta cun traslado automático de datos fiscais e persoais que resulta aplicable a todos os contribuíntes.A diferenza do que sucedía o ano pasado, cando determinados perfís de declarantes quedaban excluídos desta opción, agora só determinados datos deberán ser incorporados coa participación do contribuínte.Deste xeito ofrécese un produto para a presentación da Renda que conta coa versatilidade do tradicional programa de axuda e a sinxeleza do borrador de IRPF.

O PAI inclúe outras melloras que implican ofrecer máis información ao contribuínte para a confección da súa declaración.Entre elas, destaca a inclusión de avisos ao finalizar o proceso de descarga de datos fiscais para facilitar que os contribuíntes poidan exercer o seu dereito a reducir a súa carga fiscal compensando saldos negativos con rendas positivas xeradas en 2014.

Comeza o servizo de cita previa

Tanto a confirmación do borrador de Renda por internet, como a presentación telemática da declaración a partir do programa PAI ou equivalentes, acelera a devolución e evita ao contribuínte os desprazamentos ás plataformas habilitadas pola Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras.

En todo caso, para unha asistencia máis personalizada, a Axencia Tributaria pon a disposición do contribuínte as súas oficinas e servizos telefónicos.Ata agora concertáronse máis de 860.000 citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse 1,3 millóns de chamadas telefónicas a través dos diferentes servizos que ofrece a Axencia.

Como outros anos, e a pesar da crecente utilización de internet como vía para axilizar os trámites da Renda, nas primeiras semanas de campaña pódese producir unha alta demanda no servizo de solicitude de cita previa.Cabe recordar que o calendario de citas previas se vai abrindo progresivamente, de maneira que se recomenda aos contribuíntes unha utilización paulatina do servizo.

Á súa vez, e  co obxecto de mitigar na medida do posible unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere recordar aos cidadáns que poden modificar a hora e día asignados para a súa cita, ou comunicar, se é o caso á propia Axencia, que decidiron non facer uso desta.Noutras campañas, en máis do 25% das citas concedidas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presenta.

Quen non está obrigado a declarar

Mantense a mesma regulación que o ano anterior en canto aos obrigados a presentar a declaración do IRPF.En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite anterior redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (salvo excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

Dividendos, intereses e plusvalías sometidos a retención cun tope  conxunto de 1.600 euros.

Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, xunto con perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Quen pode utilizar o borrador de Renda

Na campaña de IRPF 2014 mantense o perfil ampliado de usuario do borrador de Renda que se introduciu na campaña anterior.Así, ademais dos contribuíntes que conten con rendementos do traballo, rendementos do capital mobiliario con retención ou ingreso a conta e ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, poderán utilizar o borrador aqueles que conten con perdas derivadas de fondos de investimento, sexan perceptores de subvencións non destinadas a actividades económicas, teñan ata oito inmobles non arrendados, sexan titulares de valores públicos amortizados con rendemento cero ou percibisen rendementos do capital mobiliario e inmobiliario procedentes de entidades en atribución de rendas.

A dedución por adquisición de vivenda habitual con préstamo hipotecario, a redución por achegas a plans de pensións e a dedución por donativos non exclúen do perfil de usuario do borrador.

Todos estes contribuíntes, salvo que estean obrigados a presentar a declaración por ter unha actividade profesional, empresarial, agrícola ou gandeira, arrendamentos ou ganancias patrimoniais sen retención, poderán utilizar o borrador da declaración.

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia (REN0)?

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior con vixencia dun día natural.O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

Presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria achegando o DNI, un correo electrónico e un número de teléfono móbil, sen necesidade de cita previa nin documentación ningunha, salvo a exhibición do propio documento de identificación.

A través de internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá aos que a soliciten a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, ademais do DNI e o número de móbil, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria da que sexa titular como información de contraste.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, dende o enlace dispoñible no propio trámite ou a través da icona ‘Clave PIN’ poderá solicitalo.Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e un contrasinal de catro carácteres á súa elección que definirá o contribuínte para cada solicitude.A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, xunto co contrasinal, constitúen o código de acceso que poderá utilizar durante ese mesmo día natural.

Para a utilización do servizo REN0 solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, a casa 415 da Renda 2013 e un número de móbil ao que se enviará un SMS co número de referencia.Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar da casa 415 solicitaráselles o código dunha conta bancaria da que sexa titular o contribuínte.

Modificación e confirmación do borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, dado que no momento da súa confección a Axencia podería non dispoñer de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que quizais o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2014)
 • Achegas a plans de pensións
 • Achegas de cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Dedución por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Dedución por aluguer de vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado a devolver ou a ingresar, e se se domicilía ou non o pagamento.Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda.A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos nos que se pode utilizar esta vía

Por internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS
Por teléfono (VRU), servizo automático
901 12 12 24 (as 24 horas)
A devolver
Por SMS, ao 638444147
Renta(espacio)número de xustificante de borrador(espacio)NIF

(Se é declaración conxunta engádese un (espacio)NIF do cónxuxe

A devolver
Por teléfono (operador)
901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)
A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)
Por banca electrónica e telefónica A devolver e ingresar
(sen domiciliar)
En caixeiros  automáticos de certas entidades A devolver e ingresar
(sen domiciliar)

Vías presenciais, ata o 30 de xuño (25 de xuño se se domicilía o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

VÍAS DE CONFIRMACIÓN Casos nos que se pode utilizar esta vía
Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras A devolver e ingresar
(sen domiciliar)
Nas oficinas da AEAT ou CCAA A devolver e ingresar
(domiciliando o pagamento)

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono Asistencia:901 200 345

  (para xestionar o borrador;de 9 a 21 horas, de luns a venres).

 • Teléfono Renda Información:901 33 55 33.

  (para resolver dúbidas;de 9 a 19 horas, de luns a venres).

IRPF 2014 (Datos a 11 de maio)

Datos nacionais

IRPF 2013

IRPF 2014

2014/2013 (%)

 

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

7.990.129

8.529.224

6,75%

(2) BORRADORES E DF VISUALIZADOS

9.490.894

10.023.561

5,61%

(3) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

3.902.239

4.647.638

19,10%

Borradores confirmados

3.123.853

3.354.668

7,39%

Resto de Declaracións

778.386

1.292.970

66,11%

(4) DECLARACIÓNS POR INTERNET

3.696.885

4.437.583

20,04%

Borradores confirmados

2.918.514

3.144.746

7,75%

Resto de Declaracións

778.371

1.292.837

66,10%

(5) DECLARACIÓNS A INGRESAR

298.107

400.817

34,45%

Importe (millóns de €)

216,812

328,151

51,35%

(6) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

3.516.042

4.139.958

17,74%

Importe (millóns de €)

2.718,770

3.195,077

17,52%

(7) DEVOLUCIÓNS PAGADAS

1.786.894

2.946.132

64,87%

Importe (millóns de €)

1.146,277

1.711,086

49,27%

Notas:

(5) y (6) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman 106.863.

Campaña por delegacións

DELEGACIÓNS  ESPECIAIS

Declaracións presentadas IRPF 2013

Declaracións presentadas IRPF 2014

VARIACIÓN  2014/2013 (%)

Número

Número

Número

ANDALUCIA

756.411

893.947

18,18%

ARAGON

124.512

143.567

15,30%

ASTURIAS

113.408

125.905

11,02%

ILLES BALEARS

76.178

89.605

17,63%

CANARIAS

183.321

210.334

14,74%

CANTABRIA

54.955

64.019

16,49%

CASTELA-A MANCHA

165.193

205.349

24,31%

CASTELA E LEON

234.243

270.019

15,27%

CATALUÑA

654.204

792.205

21,09%

EXTREMADURA

84.454

98.596

16,75%

GALICIA

199.400

238.805

19,76%

MADRID

720.356

873.539

21,26%

MURCIA

137.763

163.276

18,52%

NAVARRA

247

336

36,03%

PAIS VASCO

584

720

23,29%

LA RIOJA

27.036

32.171

18,99%

VALENCIA

369.974

445.245

20,34%

TOTAL NACIONAL

3.902.239

4.647.638

19,10%

 

DELEGACIÓNS

Declaracións presentadas IRPF 2014

ALMERIA

75.397

CADIZ

118.103

CORDOBA

75.760

GRANADA

87.681

HUELVA

59.611

JAEN

59.404

MALAGA

146.493

SEVILLA

219.994

XEREZ

36.055

CEUTA

7.851

MELILLA

7.598

ANDALUCIA

893.947

HUESCA

18.467

TERUEL

10.362

ZARAGOZA

114.738

ARAGON

143.567

OVIEDO

84.527

GIJON

41.378

ASTURIAS

125.905

ILLES BALEARS

89.605

ILLAS BALEARES

89.605

LAS PALMAS

115.814

STA CRUZ DE TENERIFE

94.520

CANARIAS

210.334

CANTABRIA

64.019

CANTABRIA

64.019

ALBACETE

36.247

CIDADE REAL

50.377

CUENCA

15.304

GUADALAJARA

33.374

TOLEDO

70.047

CASTELA-A MANCHA

205.349

AVILA  

15.290

BURGOS

41.350

LEON

52.171

PALENCIA

17.570

SALAMANCA

36.566

SEGOVIA

15.028

SORIA

9.160

VALLADOLID

68.131

ZAMORA

14.753

CASTELA E LEON

270.019

BARCELONA

615.529

GIRONA

62.900

LLEIDA

35.500

TARRAGONA

78.276

CATALUÑA

792.205

BADAXOZ

60.634

CACERES

37.962

ESTREMADURA

98.596

A CORUÑA

106.242

LUGO

25.906

OURENSE

24.867

PONTEVEDRA

44.306

VIGO

37.484

GALICIA

238.805

MADRID

873.539

MADRID

873.539

MURCIA

118.981

CARTAXENA

44.295

MURCIA

163.276

NAVARRA

336

NAVARRA

336

ALAVA

162

GUIPUZCOA

186

BISCAIA

372

PAIS VASCO

720

LA RIOJA

32.171

A RIOXA

32.171

ALICANTE

144.115

CASTELLON

52.516

VALENCIA

248.614

C. VALENCIANA

445.245

TOTAL NACIONAL

4.647.638

 

 

DELEGACIÓNS

Dev.pagadas IRPF 2013

Dev.pagadas IRPF 2014

Var.2014/2013 (%)

Número

Importe

Número

Importe

Número

Importe

ALMERIA

30.769

15,524

50.643

22,923

64,59%

47,66%

CADIZ

55.238

41,410

79.352

51,990

43,65%

25,55%

CORDOBA

29.342

17,144

46.970

24,671

60,08%

43,90%

GRANADA

32.582

20,621

52.695

29,360

61,73%

42,38%

HUELVA

26.357

15,005

41.759

20,259

58,44%

35,01%

JAEN

20.769

11,326

35.920

17,721

72,95%

56,47%

MALAGA

58.654

39,440

92.036

54,590

56,91%

38,41%

SEVILLA

89.911

57,804

141.108

82,159

56,94%

42,13%

XEREZ

15.958

10,324

24.681

14,360

54,66%

39,09%

CEUTA

2.690

1,767

5.303

3,430

97,14%

94,15%

MELILLA

2.286

1,534

4.873

3,114

113,17%

103,01%

ANDALUCIA

364.556

231,899

575.340

324,578

57,82%

39,97%

HUESCA

7.132

3,961

11.532

5,864

61,69%

48,04%

TERUEL

3.798

2,027

6.281

3,011

65,38%

48,57%

ZARAGOZA

44.843

28,012

70.671

39,960

57,60%

42,66%

ARAGON

55.773

34,000

88.484

48,836

58,65%

43,64%

OVIEDO

35.848

26,134

55.440

35,852

54,65%

37,18%

GIJON

17.118

11,507

26.539

16,324

55,04%

41,87%

ASTURIAS

52.966

37,641

81.979

52,176

54,78%

38,61%

ILLES BALEARS

31.467

18,650

53.294

29,641

69,36%

58,93%

ILLAS BALEARES

31.467

18,650

53.294

29,641

69,36%

58,93%

LAS PALMAS

43.518

25,331

75.006

42,371

72,36%

67,27%

STA CRUZ DE TENERIFE

38.971

22,996

62.412

34,262

60,15%

48,99%

CANARIAS

82.489

48,327

137.418

76,633

66,59%

58,57%

CANTABRIA

24.529

16,332

40.684

24,991

65,86%

53,01%

CANTABRIA

24.529

16,332

40.684

24,991

65,86%

53,01%

ALBACETE

12.206

7,376

23.242

12,829

90,41%

73,92%

CIDADE REAL

18.731

11,780

32.787

18,643

75,04%

58,25%

CUENCA

5.139

3,045

9.360

4,769

82,14%

56,63%

GUADALAJARA

12.914

9,176

22.359

14,414

73,14%

57,08%

TOLEDO

27.387

17,581

46.075

27,446

68,24%

56,11%

C.-A MANCHA

76.377

48,958

133.823

78,101

75,21%

59,53%

AVILA  

5.815

3,298

9.464

4,704

62,75%

42,64%

BURGOS

14.732

9,428

24.553

14,581

66,66%

54,66%

LEON

19.956

11,858

32.980

18,546

65,26%

56,40%

PALENCIA

6.888

3,909

11.225

6,109

62,96%

56,26%

SALAMANCA

14.852

8,529

22.996

11,987

54,83%

40,55%

SEGOVIA

5.302

3,159

8.989

4,738

69,54%

49,99%

SORIA

3.336

1,749

5.685

2,780

70,41%

58,95%

VALLADOLID

27.725

18,335

43.994

26,206

58,68%

42,93%

ZAMORA

5.756

3,067

9.115

4,509

58,36%

47,04%

C. E LEON

104.362

63,332

169.001

94,161

61,94%

48,68%

BARCELONA

226.272

156,779

378.546

233,028

67,30%

48,63%

GIRONA

20.704

12,513

35.762

19,911

72,73%

59,12%

LLEIDA

12.066

6,730

21.692

11,019

79,78%

63,72%

TARRAGONA

27.540

18,041

46.733

27,189

69,69%

50,70%

CATALUÑA

286.582

194,064

482.733

291,146

68,44%

50,03%

BADAXOZ

25.182

12,989

38.649

17,792

53,48%

36,98%

CACERES

14.640

7,348

23.858

10,824

62,96%

47,31%

ESTREMADURA

39.822

20,337

62.507

28,616

56,97%

40,71%

A CORUÑA

39.494

23,812

66.823

35,613

69,20%

49,56%

LUGO

9.029

4,325

15.922

7,003

76,34%

61,90%

OURENSE

8.377

4,060

14.922

6,501

78,13%

60,11%

PONTEVEDRA

16.017

9,002

27.080

13,481

69,07%

49,75%

VIGO

14.000

8,770

24.158

13,474

72,56%

53,63%

GALICIA

86.917

49,970

148.905

76,071

71,32%

52,23%

MADRID

334.704

241,542

573.080

377,993

71,22%

56,49%

MADRID

334.704

241,542

573.080

377,993

71,22%

56,49%

MURCIA

45.687

26,234

75.117

38,133

64,42%

45,36%

CARTAXENA

19.270

12,056

29.448

16,457

52,82%

36,50%

MURCIA

64.957

38,290

104.565

54,590

60,98%

42,57%

NAVARRA

55

0,032

129

0,051

134,55%

59,96%

NAVARRA

55

0,032

129

0,051

134,55%

59,96%

ALAVA

44

0,020

89

0,028

102,27%

38,17%

GUIPUZCOA

33

0,014

82

0,038

148,48%

160,68%

BISCAIA

86

0,034

187

0,081

117,44%

141,78%

PAIS VASCO

163

0,068

358

0,147

119,63%

115,20%

LA RIOJA

10.733

6,448

18.525

10,196

72,60%

58,13%

A RIOXA

10.733

6,448

18.525

10,196

72,60%

58,13%

ALICANTE

56.813

31,369

89.759

45,800

57,99%

46,00%

CASTELLON

19.449

10,557

32.016

16,114

64,62%

52,64%

VALENCIA

94.180

54,461

153.532

81,246

63,02%

49,18%

C. VALENCIANA

170.442

96,387

275.307

143,160

61,53%

48,53%

TOTAL NACIONAL

1.786.894

1.146,277

2.946.132

1.711,086

64,87%

49,27%

Importes en millóns de euros.