Saltar ao contido principal

Máis de 8 millóns de contribuíntes que presentan a Renda por internet co programa PAI poderán adiantar este ano as súas devolucións

Arranca a Campaña telemática de Renda 2014

 

  • O período de presentación para as declaracións con programas de axuda por vía telemática arranca hoxe, dúas semanas antes que o ano pasado, e ao mesmo tempo que a presentación telemática de borradores§ El traslado inicial de datos fiscais ao PAI será totalmente automático, o que permitirá axilizar a presentación con independencia do perfil do contribuínte
  • Comeza internamente a implantación dun novo sistema, denominado ‘Renta WEB’, que no futuro levará á converxencia dos borradores e declaracións nun produto integrado para a presentación ‘on line’
  • A utilización da vía telemática permitirá recibir as primeiras devolucións de IRPF o 9 de abril
  • Na campaña deste ano está prevista a presentación de  19.275.000 declaracións, primeiro incremento en tres anos, das cales 14.255.000 serán a devolver, por importe de 10.550 millóns de euros

 

7 de abril de 2015.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para xestionar por vía telemática a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2014 (IRPF 2014).A principal novidade da campaña deste ano é a unificación da data de inicio para a presentación por internet tanto de borradores de IRPF, coma de declaracións co PAI e outros programas de axuda.

Esta unificación de datas implica, na práctica, un sensible adianto de dúas semanas na recepción por internet de declaracións confeccionadas co PAI (o pasado ano as presentacións co PAI non se podían realizar ata o 23 de abril) e outros programas de axuda;polo tanto, supón tamén un adianto no inicio das devolucións que lles correspondan a un gran número de contribuíntes.

Concretamente, o pasado ano máis de oito millóns de contribuíntes presentaron a súa declaración de IRPF por vía telemática cun programa de axuda.Este é o colectivo de potenciais beneficiarios do adianto e unificación das datas de presentación, sen ter en conta posibles novos usuarios do sistema de presentación por internet que desexen aproveitar tamén as vantaxes e axilidade da vía telemática.Igualmente poderanse beneficiar deste adianto en dúas semanas da posibilidade de presentación os preto de 190.000 declarantes do Imposto sobre Patrimonio estimados para esta campaña.

 

Volve crecer o número de declarantes

Está previsto que a presente campaña conte con 19.275.000 declaracións, o que supón o primeiro incremento no número de declarantes de IRPF nos últimos tres anos.Dese total, 14.255.000 declaracións darán dereito a devolución, por un importe total de 10.550 millóns de euros, e 4.280.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 7.350 millóns de euros.

O prazo de presentación finalizará o 30 de xuño, tanto para as declaracións a ingresar como a devolver.Non obstante, nas declaracións a ingresar se se opta por realizar o pagamento mediante domiciliación bancaria o prazo de presentación abranguerá ata o 25 de xuño.A campaña presencial comezará o 11 de maio, ao igual que a asistencia en oficinas.

A atención en internet e por teléfono iníciase hoxe.As devolucións iniciaranse o próximo 9 de abril para os contribuíntes que, unha vez revisado, presenten por internet, a través da web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es), o seu borrador de IRPF ou a súa declaración co programa PAI, que xa está dispoñible, ou outros programas de axuda.


Melloras no programa PAI ‘simplificado’

Tras as melloras incorporadas a pasada campaña no programa PAI, cando se estableceu unha variante simplificada para facilitar a descarga e modificación da información fiscal e persoal, este ano establécense novas melloras na descarga de datos fiscais, ao obxecto de ofrecer un produto para a presentación da Renda que conte coa versatilidade do tradicional programa de axuda e a sinxeleza que ofrece o borrador de IRPF.

Na campaña anterior, existían dúas modalidades para o traslado dos datos fiscais e persoais:unha, a tradicional, ‘paso a paso’, descargando cada un dos datos;outra, a que se incorporou entón, que implicaba o traslado automático de todos os datos posibles, pero que unicamente era aplicable a determinado perfil de contribuíntes.

Agora, o programa PAI terá unha modalidade única, a de traslado automático, que será aplicable a todos os contribuíntes.Aqueles datos que non poidan ser trasladables de xeito automático ao requirir unha consulta previa, xa si deberán contar coa participación do contribuínte para a súa incorporación.

O PAI inclúe outras melloras que implican ofrecer máis información ao contribuínte para a confección da súa declaración.Entre elas, destaca a inclusión de avisos ao finalizar o proceso de descarga de datos fiscais para informar da existencia de partidas negativas pendentes de compensar, e de transmisións de inmobles, que poden ter incidencia na declaración.Esta medida facilita que os contribuíntes poidan exercer o seu dereito a reducir a súa carga fiscal compensando saldos negativos con rendas positivas xeradas en 2014.

De igual forma, incorpórase un recordatorio para os contribuíntes que tivesen modificado o seu domicilio fiscal, indicando que deben marcar a casa correspondente na declaración e reflectir o novo domicilio.

 

‘RENDE WEB’, a unión de PAI e borrador

En paralelo, esta campaña a Axencia Tributaria utilizará internamente un novo produto, denominada ‘RENDA WEB’. Este produto é unha integración do programa PAI e o borrador que non require descarga algunha de programas nin dos ficheiros de datos fiscais, senón que permite a confección da declaración directamente no ámbito web da Axencia.Unha vez comprobado o seu correcto funcionamento, a ‘RENDA WEB’ estaría dispoñible na seguinte campaña de IRPF para a súa utilización por todos os contribuíntes que desexen presentar a súa Renda por vía telemática.

Con este paso, a Axencia Tributaria encamíñase cara á creación dun único produto para a presentación ‘on line’ da Renda, substitutivo tanto do borrador, coma do programa PAI, que unificaría  nunha única actuación integrada todos os trámites actualmente necesarios para a confección e presentación da declaración.

 

Compatibilidade de ‘Clave PIN’ e o REN0

Ao igual que o pasado ano, na presente campaña da Renda os contribuíntes contarán co PIN 24 horas (agora denominado ‘Clave PIN’) como alternativa ao servizo REN0 que permite obter o nº de referencia para a obtención rápida do borrador e os datos fiscais, así como  a presentación da declaración e, no seu caso, a consulta do estado da devolución.O contribuínte poderá elixir entre os dous sistemas, ou utilizar ambos os dous, dado que son plenamente compatibles.Igualmente, e como xa é tradicional, para todos os trámites de Renda se poderán utilizar tanto o certificado electrónico coma o DNI electrónico.

A diferenza do REN0, Clave PIN non require que o contribuínte recorde a casa 415 da declaración do ano anterior, permite presentar declaracións a ingresar e tamén efectuar telematicamente o ingreso sen necesidade de domiciliación en conta.

Ademais, Clave PIN pódese utilizar para outros trámites alleos á Campaña de Renda e para servizos doutros organismos, como a Seguridade Social ou a Dirección Xeral de Tráfico, e non é necesario recordar a clave de acceso.Á súa vez, o sistema REN0 permite utilizar o mesmo número de referencia durante toda a campaña, pero nos casos de declaracións a ingresar unicamente poderase realizar o pagamento con domiciliación.

 

Información adicional ao contribuínte

Tamén como novidade para esta campaña, tanto nos borradores de declaración, coma nos xustificantes de presentación da declaración, se proporcionará aos contribuíntes información relacionada co destino dos seus impostos.

Así, no marco da recentemente aprobada Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (Lei 19/2013) e coa finalidade de que os contribuíntes poidan coñecer o uso e destino da recadación dos diferentes tributos, informaráselles da repartición que terán os ingresos tributarios correspondentes coa súa liquidación entre Administración estatal e autonómica, e tamén o destino dado, por políticas de gasto (clasificación funcional do gasto das Administracións Públicas de Nacións Unidas), a todos os ingresos que perciben as Administracións Públicas, atendendo ao último exercicio contable pechado (2013).

 

Reforzo do sistema ‘Verifica’

Ao finalizar a Campaña de Renda, a Axencia Tributaria poñerá en marcha o procedemento ‘Verifica’ de comprobación rápida de declaracións de IRPF con resultado a devolver.Este sistema xa estivo en funcionamento o pasado ano como proxecto piloto, e agora ampliaranse un maior número de contribuíntes.

A través da web da Axencia (sede.agenciatributaria.gob.es), mediante Clave PIN e certificado electrónico, contribuíntes que, por exemplo, conten con erros aritméticos na súa declaración, que duplicasen un gasto ou esquecesen incluír algún dato, poderán, grazas ao procedemento Verifica, acelerar a xestión da súa devolución sen ter que esperar a que lles chegue ao domicilio a notificación do inicio do correspondente procedemento tributario.

Mediante o sistema de comprobación tradicional, a Axencia Tributaria dispón de prazo ata o 31 de decembro do ano en curso para resolver a solicitude de devolución e notificar a correspondente liquidación, sen devindicación de xuros de mora, a través dun procedemento que polos trámites que leva consigo, pode alongarse no tempo e implicar que a devolución se acordase despois desa data.Co procedemento Verifica, a devolución axilízase significativamente, ao acelerarse ao máximo todos os trámites de notificación e alegacións.

 

Quen non está obrigado a declarar

Mantense a mesma regulación que o ano anterior en canto aos obrigados a presentar a declaración do IRPF.En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite anterior redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (salvo excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

- Dividendos, intereses e plusvalías sometidos a retención cun tope  conxunto de 1.600 euros.

- Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, xunto con perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

 

Quen pode utilizar o borrador de Renda

Na campaña de IRPF 2014 mantense o perfil ampliado de usuario do borrador de Renda que se introduciu na campaña anterior.Así, ademais dos contribuíntes que conten con rendementos do traballo, rendementos do capital mobiliario con retención ou ingreso a conta e ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, poderán utilizar o borrador aqueles que conten con perdas derivadas de fondos de investimento, sexan perceptores de subvencións non destinadas a actividades económicas, teñan ata oito inmobles non arrendados, sexan titulares de valores públicos amortizados con rendemento cero ou percibisen rendementos do capital mobiliario e inmobiliario procedentes de entidades en atribución de rendas.

A dedución por adquisición de vivenda habitual con préstamo hipotecario, a redución por achegas a plans de pensións e a dedución por donativos non exclúen do perfil de usuario do borrador.

Todos estes contribuíntes, salvo que estean obrigados a presentar a declaración por ter unha actividade profesional, empresarial, agrícola ou gandeira, arrendamentos ou ganancias patrimoniais sen retención, poderán utilizar o borrador da declaración.

 

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia (REN0)?

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior con vixencia dun día natural.O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

Presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria achegando o DNI, un correo electrónico e un número de teléfono móbil, sen necesidade de cita previa nin documentación ningunha, salvo a exhibición do propio documento de identificación.

A través de internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá aos que a soliciten a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, ademais do DNI e o número de móbil, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria da que sexa titular como información de contraste.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, dende o enlace dispoñible no propio trámite ou a través da icona ‘Clave PIN’ poderá solicitalo.Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e un contrasinal de catro carácteres á súa elección que definirá o contribuínte para cada solicitude.A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, xunto co contrasinal, constitúen o código de acceso que poderá utilizar durante ese mesmo día natural.

Para a utilización do servizo REN0 solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, a casa 415 da Renda 2013 e un número de móbil ao que se enviará un SMS co número de referencia.Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar da casa 415 solicitaráselles o código dunha conta bancaria da que sexa titular o contribuínte.

 Modificación e confirmación do borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, dado que no momento da súa confección a Axencia podería non dispoñer de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que quizais o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

- Inmobles e as súas referencias catastrais
- Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2014)
- Achegas a plans de pensións
- Achegas de cotas sindicais
- Percepcións por subvencións
- Dedución por maternidade
- Dedución por investimento en vivenda habitual
- Dedución por aluguer de vivenda habitual
- Deducións autonómicas

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado a devolver ou a ingresar, e se se domicilía ou non o pagamento.Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda.A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 7 de abril ao 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE CONFIRMACI&ÓN

Casos nos que se pode utilizar esta vía

Por internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático
901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 638444147
Renta(espacio)número de xustificante de borrador(espacio)NIF
(Se é declaración conxunta engádese un (espacio)NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)
901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar(sin domiciliar)

En caixeiros  automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar(sin domiciliar)

Vías presenciais, do 11 de maio ao 30 de xuño (25 de xuño se se domicilía o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

 

VÍAS DE CONFIRMACI&ÓN

Casos nos que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar
(sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar
(domiciliando o pagamento)

 

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o Imposto sobre o Patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo a CCAA.Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facelo exclusivamente por internet, mediante Clave PIN, o número de referencia do borrador ou datos fiscais, ou ben utilizando o DNI-e ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza hoxe e esténdese ata o 30 de xuño (ata o 25 de xuño para os pagamentos con domiciliación, aínda que nestes casos se poderá presentar ata o 30 de xuño co número de referencia do borrador, sempre que se obtivese previamente o xustificante de pagamento que achega o banco).Con Clave PIN poderase presentar en todo caso ata o día 30 sen necesidade de domiciliar.

 

Principais servizos de asistencia e información

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofrece información e xestións sen horarios).

- Teléfono Asistencia:901 200 345
  (para xestionar o borrador;de 9 a 21 horas, de luns a venres).

- Teléfono Renda Información:901 33 55 33.
   (para resolver dúbidas;de 9 a 19 horas, de luns a venres).