Saltar ao contido principal

Xa recibiron a súa devolución de IRPF 5.700.000 contribuíntes, 893.000 máis que o ano pasado

Campaña de Renda 2014

 • A Axencia Tributaria devolveu 3.631 millóns de euros, un 15% máis que na mesma data da pasada campaña 

 • Crecen un 23% as declaracións por internet co programa PAI, que este ano se puideron presentar dende o primeiro día de campaña 

 • Máis do 77% das devolucións e o 66% dos importes solicitados xa foron aboados aos contribuíntes

 

28 de maio de 2015.- Máis de 5.700.000 contribuíntes obtiveron xa a súa devolución do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas na Campaña correspondente a 2014 (IRPF 2014).Desta forma, a día de hoxe son 900.000 máis que o ano pasado os contribuíntes que recibiron a devolución da Renda grazas a unha aceleración, tanto das devolucións coma da propia presentación de declaracións.En importe, a Axencia Tributaria devolveu ata agora 3.631 millóns de euros, un 15% máis que na mesma data de campaña do pasado ano.

A aceleración das devolucións en número e importe supera a das presentacións, que crecen sensiblemente, tamén un 10% en relación coa pasada campaña.A data do 28 de maio, 8,7 millóns de contribuíntes presentaron a súa declaración correspondente a 2014 (IRPF 2014).Nestes momentos, o 77% das devolucións solicitadas e o 66% dos importes correspondentes, xa foron aboados.

A Axencia Tributaria prevé que a presente campaña conte con 19.275.000 declaracións, das cales máis dun 45% xa se presentaron.14.255.000 declaracións darán dereito a devolución, por un importe total de 10.550 millóns de euros, e 4.280.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 7.350 millóns de euros.

O servizo de atención con cita previa manterase ata o 30 de xuño, último día da campaña, pero a vía de presentación por internet (sede.agenciatributaria.gob.es) segue a disposición dos contribuíntes que prefiran axilizar as súas xestións sen ter que desprazarse ata as oficinas da Axencia ou entidades colaboradoras.

Sumando os borradores confirmados e as declaracións presentadas co ‘PAI’ e servizos de axuda equivalentes, a data do 28 de maio máis do 86% do total de declaracións presentáronse por internet, fronte ao 60% de hai catro anos.

Crecen un 23% as declaracións co ‘PAI’ por internet

O incremento nas presentacións concéntrase nas declaracións confeccionadas co programa ‘PAI’ e servizos de axuda equivalentes e, destas declaracións, naquelas presentadas por internet, que crecen un 23% con respecto á mesma data da pasada campaña.Este incremento está directamente vinculado coa posibilidade, aberta por primeira vez este ano, de presentar dende o inicio da campaña declaracións confeccionadas co programa ‘PAI’ e outros servizos de axuda.

Deste xeito, os contribuíntes que deciden non optar polo borrador, ou non poden facer uso deste polo seu perfil de rendas, tamén están a adiantar a declaración e, no seu caso, a devolución que lles corresponde.Ademais, o incremento rexistrado nas presentacións alcanza tamén aquelas con resultado a ingresar, que aumentan un 16% en número e un 24% en importe con respecto ao ano pasado.

O PAI da presente campaña conta cun traslado automático de datos fiscais e persoais que resulta aplicable a todos os contribuíntes.A diferenza do que sucedía o ano pasado, cando determinados perfís de declarantes quedaban excluídos desta opción, agora só determinados datos deberán ser incorporados coa participación do contribuínte.Deste xeito ofrécese un produto para a presentación da Renda que conta coa versatilidade do tradicional programa de axuda e a sinxeleza do borrador de IRPF.

O PAI inclúe outras melloras que implican ofrecer máis información ao contribuínte para a confección da súa declaración.Entre elas, destaca a inclusión de avisos ao finalizar o proceso de descarga de datos fiscais para facilitar que os contribuíntes poidan exercer o seu dereito a reducir a súa carga fiscal compensando saldos negativos con rendas positivas xeradas en 2014.

Servizo de cita previa

Tanto a confirmación do borrador de Renda por internet, como a presentación telemática da declaración a partir do programa PAI ou equivalentes, acelera a devolución e evita ao contribuínte os desprazamentos ás plataformas habilitadas pola Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras.

En todo caso, para unha asistencia máis personalizada, a Axencia Tributaria pon a disposición do contribuínte as súas oficinas e servizos telefónicos.Ata agora concertáronse máis de 1.600.000 citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse case 2,8 millóns de chamadas telefónicas a través dos diferentes servizos que ofrece a Axencia.

Co obxecto de mitigar na medida do posible unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere recordar aos cidadáns que poden modificar a hora e día asignados para a súa cita, ou comunicar a propia Axencia que decidiron non facer uso desta.Cabe recordar, tamén, que o calendario de citas se vai abrindo progresivamente, polo que se recomenda un uso paulatino do servizo.

Quen non está obrigado a declarar

Mantense a mesma regulación que o ano anterior en canto aos obrigados a presentar a declaración do IRPF.En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais.

O límite anterior redúcese a 11.200 euros se os rendementos proceden de máis dun pagador (salvo excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

 • Dividendos, intereses e plusvalías sometidos a retención cun tope  conxunto de 1.600 euros.

 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, xunto con perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Modificación e confirmación do borrador de Renda

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de Renda, dado que no momento da súa confección a Axencia podería non dispoñer de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que quizais o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2014)
 • Achegas a plans de pensións
 • Achegas de cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Dedución por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Dedución por aluguer de vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Existen varias vías para confirmar o borrador, segundo sexa o resultado a devolver ou a ingresar, e se se domicilía ou non o pagamento.Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda ou confirmar o borrador calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda.A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  5 de novembro).

-       Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):


VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos nos que se pode utilizar esta vía

Por internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

Por teléfono (VRU), servizo automático
901 12 12 24 (as 24 horas)

A devolver

Por SMS, ao 638444147
Renta(espacio)número de xustificante de borrador(espacio)NIF
(Se é declaración conxunta engádese un (espacio)NIF do cónxuxe

A devolver

Por teléfono (operador)
901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Por banca electrónica e telefónica

A devolver e ingresar
(sen domiciliar)

En caixeiros  automáticos de certas entidades

A devolver e ingresar
(sen domiciliar)

Vías presenciais, ata o 30 de xuño (25 de xuño se se domicilía o pagamento, con cargo o 30 de xuño):


VÍAS DE CONFIRMACIÓN

Casos nos que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A devolver e ingresar
(sen domiciliar)

Nas oficinas da AEAT ou CCAA

A devolver e ingresar
(domiciliando o pagamento)


Principais servizos de asistencia e información

 • Internet:sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono Asistencia:901 200 345
  (para xestionar o borrador;de 9 a 21 horas, de luns a venres).

 • Teléfono Renda Información:901 33 55 33.
  (para resolver dúbidas;de 9 a 19 horas, de luns a venres).IRPF 2014 (Datos a 28 de maio)

Datos nacionais

IRPF 2013

IRPF 2014

2014/2013
(%)

(1) SOLICITUDES RENO TRAMITADAS

11.459.337

11.823.898

3,18%

(2) BORRADORES E DF VISUALIZADOS

13.282.657

13.710.485

3,22%

(3) DECLARACIÓNS PRESENTADAS

7.890.377

8.702.759

10,30%

    Borradores confirmados

4.783.119

4.937.056

3,22%

    Resto de Declaracións

3.107.258

3.765.703

21,19%

(4) DECLARACIÓNS POR INTERNET

6.695.233

7.498.772

12,00%

    Borradores confirmados

3.990.407

4.174.334

4,61%

    Resto de Declaracións

2.704.826

3.324.438

22,91%

(5) DECLARACIÓNS A INGRESAR

970.942

1.127.570

16,13%

Importe (millóns de €)

936,476

1.167,976

24,72%

(6) DEVOLUCIÓNS SOLICITADAS

6.709.580

7.325.513

9,18%

Importe (millóns de €)

5.088,130

5.446,236

7,04%

(7) DEVOLUCIÓNS PAGADAS

4.808.118

5.701.635

18,58%

Importe (millóns de €)

3.148,502

3.631,131

15,33%

Notas:

(5) y (6) A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución, que suman 249.676.

Devolucións solicitadas e pagadas (importes en millóns de euros)


DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2014

Pagadas (nº)
IRPF 2014

% Pag./sol.

Importe solicitado
IRPF 2014

Importe pagado
IRPF 2014

% Pag./Sol.

ALMERIA

116.645

92.034

78,90%

67,345

46,411

68,92%

CADIZ

161.639

130.484

80,73%

126,322

92,192

72,98%

CORDOBA

126.733

95.578

75,42%

77,902

52,941

67,96%

GRANADA

143.526

107.753

75,08%

98,329

64,698

65,80%

HUELVA

87.458

70.589

80,71%

51,829

37,405

72,17%

JAEN

107.817

81.110

75,23%

61,479

42,168

68,59%

MALAGA

231.524

175.381

75,75%

169,596

112,793

66,51%

SEVILLA

313.397

243.916

77,83%

224,118

153,053

68,29%

XEREZ

47.219

38.616

81,78%

32,944

24,110

73,19%

CEUTA

12.231

9.829

80,36%

8,576

6,474

75,49%

MELILLA

11.458

9.081

79,25%

8,084

5,877

72,69%

ANDALUCIA

1.359.647

1.054.371

77,55%

926,524

638,123

68,87%

HUESCA

35.567

27.282

76,71%

23,494

15,239

64,86%

TERUEL

22.504

16.902

75,11%

13,517

8,870

65,62%

ZARAGOZA

185.599

143.091

77,10%

134,331

88,667

66,01%

ARAGON

243.670

187.275

76,86%

171,342

112,776

65,82%

OVIEDO

132.808

105.159

79,18%

107,782

74,878

69,47%

GIJON

66.173

52.423

79,22%

51,770

35,573

68,71%

ASTURIAS

198.981

157.582

79,19%

159,552

110,451

69,23%

ILLES BALEARS

150.301

112.871

75,10%

108,865

69,013

63,39%

ILLAS BALEARES

150.301

112.871

75,10%

108,865

69,013

63,39%

LAS PALMAS

170.862

133.635

78,21%

120,580

82,440

68,37%

TENERIFE

145.852

117.270

80,40%

101,493

70,626

69,59%

CANARIAS

316.714

250.905

79,22%

222,073

153,066

68,93%

CANTABRIA

104.017

79.102

76,05%

83,071

53,799

64,76%

CANTABRIA

104.017

79.102

76,05%

83,071

53,799

64,76%

ALBACETE

66.247

51.247

77,36%

44,719

30,541

68,30%

CIDADE REAL

84.889

66.961

78,88%

57,737

40,704

70,50%

CUENCA

30.603

22.821

74,57%

19,439

12,644

65,04%

GUADALAJARA

51.294

40.807

79,56%

40,009

28,452

71,12%

TOLEDO

113.694

88.475

77,82%

80,111

55,846

69,71%

C.-A MANCHA

346.727

270.311

77,96%

242,015

168,187

69,49%

AVILA  

26.175

20.529

78,43%

16,842

11,601

68,88%

BURGOS

70.514

54.179

76,83%

53,921

35,619

66,06%

LEON

87.677

68.655

78,30%

62,755

42,523

67,76%

PALENCIA

30.585

24.091

78,77%

21,858

14,732

67,40%

SALAMANCA

61.125

48.016

78,55%

43,025

28,386

65,98%

SEGOVIA

25.948

19.826

76,41%

18,492

11,790

63,76%

SORIA

17.284

13.136

76,00%

11,493

7,339

63,86%

VALLADOLID

103.896

81.987

78,91%

81,692

54,791

67,07%

ZAMORA

27.813

21.389

76,90%

18,115

11,990

66,19%

C. E LEON

451.017

351.808

78,00%

328,193

218,770

66,66%

BARCELONA

951.914

745.132

78,28%

782,555

513,394

65,60%

GIRONA

108.733

81.736

75,17%

80,806

51,493

63,72%

LLEIDA

64.677

49.177

76,03%

43,809

28,165

64,29%

TARRAGONA

127.741

97.346

76,21%

96,845

62,480

64,52%

CATALUÑA

1.253.065

973.391

77,68%

1.004,015

655,534

65,29%

BADAXOZ

106.763

81.130

75,99%

58,967

40,217

68,20%

CACERES

68.173

52.315

76,74%

36,797

25,446

69,15%

ESTREMADURA

174.936

133.445

76,28%

95,764

65,663

68,57%

A CORUÑA

178.941

140.721

78,64%

122,939

83,038

67,54%

LUGO

50.812

39.317

77,38%

29,164

19,398

66,51%

OURENSE

45.720

34.798

76,11%

26,116

17,089

65,43%

PONTEVEDRA

81.233

62.228

76,60%

52,282

34,791

66,54%

VIGO

62.199

48.741

78,36%

45,992

30,610

66,56%

GALICIA

418.905

325.805

77,78%

276,493

184,925

66,88%

MADRID

1.240.532

986.743

79,54%

1.100,004

726,556

66,05%

MADRID

1.240.532

986.743

79,54%

1.100,004

726,556

66,05%

MURCIA

190.870

148.238

77,66%

127,379

84,872

66,63%

CARTAXENA

61.946

50.297

81,19%

43,431

31,317

72,11%

MURCIA

252.816

198.535

78,53%

170,810

116,189

68,02%

NAVARRA

617

327

53,00%

0,367

0,161

43,87%

NAVARRA

617

327

53,00%

0,367

0,161

43,87%

ALAVA

337

195

57,86%

0,153

0,068

44,29%

GUIPUZCOA

426

239

56,10%

0,234

0,091

38,88%

BISCAIA

706

424

60,06%

0,455

0,192

42,30%

PAIS VASCO

1.469

858

58,41%

0,842

0,351

41,71%

LA RIOJA

57.155

40.894

71,55%

41,408

24,689

59,62%

A RIOXA

57.155

40.894

71,55%

41,408

24,689

59,62%

ALICANTE

245.854

187.923

76,44%

162,080

105,727

65,23%

CASTELLON

93.273

71.027

76,15%

62,281

40,032

64,28%

VALENCIA

415.817

318.462

76,59%

290,537

187,119

64,40%

C. VALENCIANA

754.944

577.412

76,48%

514,898

332,878

64,65%

TOTAL NACIONAL

7.325.513

5.701.635

77,83%

5.446,236

3.631,131

66,67%

 

Devolucións pagadas número e importe 2014/2015 (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Pagadas (nº) IRPF 2013

Pagadas (nº)
IRPF 2014

Var.2014/
2013 (%)

Importe pagado
IRPF 2013

Importe pagado
IRPF 2014

Var.2014/
2013 (%)

ALMERIA

76.461

92.034

20,37%

41,229

46,411

12,57%

CADIZ

118.255

130.484

10,34%

86,266

92,192

6,87%

CORDOBA

81.082

95.578

17,88%

46,440

52,941

14,00%

GRANADA

93.095

107.753

15,75%

58,346

64,698

10,89%

HUELVA

60.513

70.589

16,65%

34,591

37,405

8,14%

JAEN

66.400

81.110

22,15%

35,025

42,168

20,39%

MALAGA

154.751

175.381

13,33%

103,134

112,793

9,37%

SEVILLA

210.869

243.916

15,67%

136,050

153,053

12,50%

XEREZ

33.414

38.616

15,57%

21,646

24,110

11,38%

CEUTA

8.060

9.829

21,95%

5,527

6,474

17,12%

MELILLA

7.596

9.081

19,55%

5,022

5,877

17,02%

ANDALUCIA

910.496

1.054.371

15,80%

573,278

638,123

11,31%

HUESCA

22.305

27.282

22,31%

13,402

15,239

13,71%

TERUEL

13.677

16.902

23,58%

7,874

8,870

12,65%

ZARAGOZA

123.217

143.091

16,13%

80,836

88,667

9,69%

ARAGON

159.199

187.275

17,64%

102,112

112,776

10,44%

OVIEDO

91.688

105.159

14,69%

66,419

74,878

12,74%

GIJON

44.641

52.423

17,43%

30,763

35,573

15,64%

ASTURIAS

136.329

157.582

15,59%

97,182

110,451

13,65%

ILLES BALEARS

99.774

112.871

13,13%

61,162

69,013

12,84%

ILLAS BALEARES

99.774

112.871

13,13%

61,162

69,013

12,84%

LAS PALMAS

116.101

133.635

15,10%

73,017

82,440

12,90%

TENERIFE

103.191

117.270

13,64%

63,653

70,626

10,96%

CANARIAS

219.292

250.905

14,42%

136,670

153,066

12,00%

CANTABRIA

64.608

79.102

22,43%

45,971

53,799

17,03%

CANTABRIA

64.608

79.102

22,43%

45,971

53,799

17,03%

ALBACETE

38.362

51.247

33,59%

24,240

30,541

25,99%

CIDADE REAL

52.532

66.961

27,47%

33,785

40,704

20,48%

CUENCA

17.336

22.821

31,64%

10,411

12,644

21,44%

GUADALAJARA

32.955

40.807

23,83%

23,974

28,452

18,68%

TOLEDO

70.695

88.475

25,15%

46,687

55,846

19,62%

C.-A MANCHA

211.880

270.311

27,58%

139,097

168,187

20,91%

AVILA  

18.327

20.529

12,02%

11,159

11,601

3,96%

BURGOS

46.329

54.179

16,94%

32,429

35,619

9,84%

LEON

59.807

68.655

14,79%

38,993

42,523

9,05%

PALENCIA

20.575

24.091

17,09%

13,231

14,732

11,35%

SALAMANCA

41.710

48.016

15,12%

26,547

28,386

6,93%

SEGOVIA

16.983

19.826

16,74%

11,097

11,790

6,25%

SORIA

10.996

13.136

19,46%

6,578

7,339

11,57%

VALLADOLID

71.856

81.987

14,10%

51,398

54,791

6,60%

ZAMORA

18.823

21.389

13,63%

11,363

11,990

5,51%

C. E LEON

305.406

351.808

15,19%

202,794

218,770

7,88%

BARCELONA

620.373

745.132

20,11%

432,976

513,394

18,57%

GIRONA

67.976

81.736

20,24%

43,143

51,493

19,36%

LLEIDA

39.278

49.177

25,20%

23,234

28,165

21,23%

TARRAGONA

80.164

97.346

21,43%

52,461

62,480

19,10%

CATALUÑA

807.791

973.391

20,50%

551,813

655,534

18,80%

BADAXOZ

68.523

81.130

18,40%

36,878

40,217

9,06%

CACERES

43.231

52.315

21,01%

23,082

25,446

10,24%

ESTREMADURA

111.754

133.445

19,41%

59,960

65,663

9,51%

A CORUÑA

119.728

140.721

17,53%

76,631

83,038

8,36%

LUGO

32.636

39.317

20,47%

17,503

19,398

10,83%

OURENSE

27.761

34.798

25,35%

15,140

17,089

12,87%

PONTEVEDRA

51.826

62.228

20,07%

31,103

34,791

11,86%

VIGO

40.105

48.741

21,53%

27,082

30,610

13,03%

GALICIA

272.056

325.805

19,76%

167,458

184,925

10,43%

MADRID

814.685

986.743

21,12%

595,519

726,556

22,00%

MADRID

814.685

986.743

21,12%

595,519

726,556

22,00%

MURCIA

127.655

148.238

16,12%

76,158

84,872

11,44%

CARTAXENA

44.083

50.297

14,10%

28,354

31,317

10,45%

MURCIA

171.738

198.535

15,60%

104,511

116,189

11,17%

NAVARRA

274

327

19,34%

0,142

0,161

13,73%

NAVARRA

274

327

19,34%

0,142

0,161

13,73%

ALAVA

156

195

25,00%

0,074

0,068

-7,86%

GUIPUZCOA

154

239

55,19%

0,064

0,091

41,83%

BISCAIA

306

424

38,56%

0,143

0,192

35,05%

PAIS VASCO

616

858

39,29%

0,280

0,351

25,34%

LA RIOJA

34.611

40.894

18,15%

22,304

24,689

10,69%

A RIOXA

34.611

40.894

18,15%

22,304

24,689

10,69%

ALICANTE

159.781

187.923

17,61%

92,052

105,727

14,86%

CASTELLON

58.256

71.027

21,92%

33,776

40,032

18,52%

VALENCIA

269.572

318.462

18,14%

162,422

187,119

15,21%

C. VALENCIANA

487.609

577.412

18,42%

288,250

332,878

15,48%

TOTAL NACIONAL

4.808.118

5.701.635

18,58%

3.148,502

3.631,131

15,33%Devolucións pagadas IRPF 2013 - 2014
(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS
ESPECIAIS

Pagadas (nº) IRPF 2013

Pagadas (nº)
IRPF 2014

Var.2014/
2013 (%)

Importe pagado
IRPF 2013

Importe pagado
IRPF 2014

Var.2014/
2013 (%)

ANDALUCIA

910.496

1.054.371

15,80%

573,278

638,123

11,31%

ARAGON

159.199

187.275

17,64%

102,112

112,776

10,44%

ASTURIAS

136.329

157.582

15,59%

97,182

110,451

13,65%

ILLES BALEARS

99.774

112.871

13,13%

61,162

69,013

12,84%

CANARIAS

219.292

250.905

14,42%

136,670

153,066

12,00%

CANTABRIA

64.608

79.102

22,43%

45,971

53,799

17,03%

C.- A MANCHA

211.880

270.311

27,58%

139,097

168,187

20,91%

C. E LEON

305.406

351.808

15,19%

202,794

218,770

7,88%

CATALUÑA

807.791

973.391

20,50%

551,813

655,534

18,80%

EXTREMADURA

111.754

133.445

19,41%

59,960

65,663

9,51%

GALICIA

272.056

325.805

19,76%

167,458

184,925

10,43%

MADRID

814.685

986.743

21,12%

595,519

726,556

22,00%

MURCIA

171.738

198.535

15,60%

104,511

116,189

11,17%

NAVARRA

274

327

19,34%

0,142

0,161

13,73%

PAIS VASCO

616

858

39,29%

0,280

0,351

25,34%

LA RIOJA

34.611

40.894

18,15%

22,304

24,689

10,69%

C. VALENCIANA

487.609

577.412

18,42%

288,250

332,878

15,48%

TOTAL NACIONAL

4.808.118

5.701.635

18,58%

3.148,502

3.631,131

15,33%

 

Borradores confirmados

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Total declarac.presentadas (*)
IRPF 2014

Borradores confirmados
IRPF 2014

% Borradores /
Declaracións

ALMERIA

133.926

81.093

60,55%

CADIZ

185.309

126.840

68,45%

CORDOBA

149.655

80.183

53,58%

GRANADA

169.607

83.146

49,02%

HUELVA

98.385

69.306

70,44%

JAEN

125.095

55.608

44,45%

MALAGA

273.525

152.831

55,87%

SEVILLA

366.419

231.443

63,16%

XEREZ

53.812

35.034

65,10%

CEUTA

14.158

9.670

68,30%

MELILLA

13.425

7.811

58,18%

ANDALUCIA

1.583.316

932.965

58,92%

HUESCA

43.102

24.587

57,04%

TERUEL

27.652

15.074

54,51%

ZARAGOZA

227.790

137.006

60,15%

ARAGON

298.544

176.667

59,18%

OVIEDO

156.596

104.822

66,94%

GIJON

80.824

49.633

61,41%

ASTURIAS

237.420

154.455

65,06%

ILLES BALEARS

187.833

85.112

45,31%

ILLAS BALEARES

187.833

85.112

45,31%

LAS PALMAS

198.611

117.575

59,20%

STA.CRUZ DE TENERIFE

171.084

100.618

58,81%

CANARIAS

369.695

218.193

59,02%

CANTABRIA

121.785

71.240

58,50%

CANTABRIA

121.785

71.240

58,50%

ALBACETE

76.191

40.132

52,67%

CIDADE REAL

97.202

52.923

54,45%

CUENCA

35.272

17.479

49,55%

GUADALAJARA

58.628

38.442

65,57%

TOLEDO

129.107

77.385

59,94%

CASTELA-A MANCHA

396.400

226.361

57,10%

AVILA  

31.450

17.160

54,56%

BURGOS

86.490

51.939

60,05%

LEON

105.523

58.601

55,53%

PALENCIA

36.593

21.934

59,94%

SALAMANCA

72.961

40.981

56,17%

SEGOVIA

31.179

15.281

49,01%

SORIA

20.706

11.522

55,65%

VALLADOLID

122.606

73.203

59,71%

ZAMORA

33.022

17.482

52,94%

CASTELA E LEON

540.530

308.103

57,00%

BARCELONA

1.160.311

632.032

54,47%

GIRONA

135.159

56.997

42,17%

LLEIDA

77.655

35.752

46,04%

TARRAGONA

154.601

73.509

47,55%

CATALUÑA

1.527.726

798.290

52,25%

BADAXOZ

125.767

69.789

55,49%

CACERES

81.874

47.789

58,37%

ESTREMADURA

207.641

117.578

56,63%

A CORUÑA

218.519

115.131

52,69%

LUGO

62.346

28.902

46,36%

OURENSE

58.790

28.090

47,78%

PONTEVEDRA

99.539

47.803

48,02%

VIGO

75.073

43.840

58,40%

GALICIA

514.267

263.766

51,29%

MADRID

1.447.090

915.499

63,26%

MADRID

1.447.090

915.499

63,26%

MURCIA

221.952

120.978

54,51%

CARTAXENA

71.833

45.324

63,10%

MURCIA

293.785

166.302

56,61%

NAVARRA

791

344

43,49%

NAVARRA

791

344

43,49%

ALAVA

408

205

50,25%

GUIPUZCOA

547

278

50,82%

BISCAIA

870

390

44,83%

PAIS VASCO

1.825

873

47,84%

LA RIOJA

69.698

38.798

55,67%

A RIOXA

69.698

38.798

55,67%

ALICANTE

298.942

150.266

50,27%

CASTELLON

112.187

58.078

51,77%

VALENCIA

493.284

254.166

51,53%

C. VALENCIANA

904.413

462.510

51,14%

TOTAL NACIONAL

8.702.759

4.937.056

56,73%

(*) Declaracións presentadas inclúe os borradores.


Presentacións por internet

DELEGACIÓNS
PROVINCIAIS

Total declaracións
presentadas
IRPF 2014 (**)

Declaracións
presentadas por internet IRPF 2014 (*)

% internet /
Total presentacións

ALMERIA

133.926

116.451

86,95%

CADIZ

185.309

160.424

86,57%

CORDOBA

149.655

126.819

84,74%

GRANADA

169.607

148.026

87,28%

HUELVA

98.385

84.187

85,57%

JAEN

125.095

107.202

85,70%

MALAGA

273.525

234.066

85,57%

SEVILLA

366.419

324.039

88,43%

XEREZ

53.812

48.225

89,62%

CEUTA

14.158

10.659

75,29%

MELILLA

13.425

11.069

82,45%

ANDALUCIA

1.583.316

1.371.167

86,60%

HUESCA

43.102

36.946

85,72%

TERUEL

27.652

24.209

87,55%

ZARAGOZA

227.790

198.066

86,95%

ARAGON

298.544

259.221

86,83%

OVIEDO

156.596

128.633

82,14%

GIJON

80.824

64.988

80,41%

ASTURIAS

237.420

193.621

81,55%

ILLES BALEARS

187.833

162.187

86,35%

ILLAS BALEARES

187.833

162.187

86,35%

LAS PALMAS

198.611

171.028

86,11%

STA.CRUZ DE TENERIFE

171.084

145.104

84,81%

CANARIAS

369.695

316.132

85,51%

CANTABRIA

121.785

103.767

85,21%

CANTABRIA

121.785

103.767

85,21%

ALBACETE

76.191

67.087

88,05%

CIDADE REAL

97.202

86.701

89,20%

CUENCA

35.272

30.170

85,54%

GUADALAJARA

58.628

50.531

86,19%

TOLEDO

129.107

111.808

86,60%

CASTELA-A MANCHA

396.400

346.297

87,36%

AVILA  

31.450

26.831

85,31%

BURGOS

86.490

72.617

83,96%

LEON

105.523

88.180

83,56%

PALENCIA

36.593

29.883

81,66%

SALAMANCA

72.961

60.558

83,00%

SEGOVIA

31.179

26.944

86,42%

SORIA

20.706

17.020

82,20%

VALLADOLID

122.606

102.442

83,55%

ZAMORA

33.022

27.087

82,03%

CASTELA E LEON

540.530

451.562

83,54%

BARCELONA

1.160.311

1.000.322

86,21%

GIRONA

135.159

118.799

87,90%

LLEIDA

77.655

67.735

87,23%

TARRAGONA

154.601

137.385

88,86%

CATALUÑA

1.527.726

1.324.241

86,68%

BADAXOZ

125.767

106.013

84,29%

CACERES

81.874

64.990

79,38%

ESTREMADURA

207.641

171.003

82,36%

A CORUÑA

218.519

184.769

84,56%

LUGO

62.346

52.744

84,60%

OURENSE

58.790

48.035

81,71%

PONTEVEDRA

99.539

84.301

84,69%

VIGO

75.073

61.030

81,29%

GALICIA

514.267

430.879

83,79%

MADRID

1.447.090

1.252.316

86,54%

MADRID

1.447.090

1.252.316

86,54%

MURCIA

221.952

201.787

90,91%

CARTAXENA

71.833

64.882

90,32%

MURCIA

293.785

266.669

90,77%

NAVARRA

791

584

73,83%

NAVARRA

791

584

73,83%

ALAVA

408

288

70,59%

GUIPUZCOA

547

339

61,97%

BISCAIA

870

664

76,32%

PAIS VASCO

1.825

1.291

70,74%

LA RIOJA

69.698

56.940

81,70%

A RIOXA

69.698

56.940

81,70%

ALICANTE

298.942

259.109

86,68%

CASTELLON

112.187

97.436

86,85%

VALENCIA

493.284

434.350

88,05%

VALENCIA

904.413

790.895

87,45%

TOTAL NACIONAL

8.702.759

7.498.772

86,17%

(*) Declaracións presentadas por internet inclúe borradores confirmados por internet.
(**) Declaracións presentadas inclúe borradores.