Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria eleva un 27% os seus resultados de loita contra a fraude ata acadar os 15.664 millóns

Balance anual de resultados de control tributario

  • A Área de Inspección liquidou débeda por importe de 7.129 millóns de euros, un 43% máis, da que un 44% correspóndese con actuacións da Delegación Central de Grandes Contribuíntes
  • Realizáronse 107.580 actuacións inspectoras, un 8% máis que o ano anterior e un 46% máis que en 2011
  • Entre as 21.810 visitas presenciais realizadas, destaca o incremento do 28,7 %nas efectuadas no marco do plan contra a economía mergullada e tamén as destinadas a aflorar alugamentos opacos
  • Aumentaron un 28% as investigacións de movementos financeiros para detectar insolvencias ficticias e adoptáronse 3.785 medidas preventivas para evitar baleirados patrimoniais

 

22 de febreiro de 2016.- A Axencia Tributaria obtivo 15.664 millóns de euros en 2015 como resultado do seu labor na prevención e loita contra a fraude, o que supón unha cifra marca na súa historia que supera nun 27,2 %a conseguida o ano anterior. A consecución destes resultados prodúcese nun contexto no que, aínda que se está consolidando a recuperación económica, aínda os exercicios suxeitos a comprobación son, en parte, anos con bases impoñibles agregadas en diminución.

Os resultados de control inclúen expedientes singulares de minoración de devolucións por un importe conxunto de 2.700 millóns de euros que, polas súas características, resultan de difícil repetición no tempo. Non obstante, incluso sen ter en conta estes expedientes, os resultados aínda serían superiores en máis de 600 millóns de euros aos obtidos o ano previo.

Da cifra global de resultados, 15.188 millóns de euros correspóndense co ‘indicador 3’ de obxectivos, os resultados directos obtidos pola Axencia no exercicio das súas funcións de prevención e loita contra a fraude, que aumentan un 32,2% con respecto ao ano anterior. Esta recadación analízase, pola súa parte, en ingresos procedentes de actuacións de control (‘indicador 3.1 ’), que aumentan un 11,6% ata acadar os 9.687 millóns de euros, e a minoración de devolucións solicitadas polos contribuíntes (‘indicador 3.2 ’), onde se rexistra un forte incremento do 96,2 %motivado polos expedientes mencionados, ata acadar os 5.501 millóns de euros. Os ingresos da Axencia Tributaria por loita contra a fraude complétanse con 475,5 millóns procedentes de declaracións extemporáneas (fóra do prazo voluntario) sen requirimento previo por parte da Axencia.

Do conxunto dos resultados da Axencia Tributaria en 2015 destacan especialmente os que figuran dentro do ‘indicador 3.1.1’ e recollen os ingresos procedentes de liquidacións e actos de xestión recadadora. Estes ingresos, que historicamente reflicten o núcleo fundamental dos resultados económicos da loita contra a fraude, aumentan un 7,6% ata situarse nos 8.346 millóns de euros, a cifra máis alta acadada nunca neste indicador.

Dispárase a débeda liquidada

O pasado ano, o importe total liquidado polos órganos de inspección medrou moi sensiblemente, case un 43%, ata acadar os 7.129,2 millóns de euros. Neste resultado ten gran relevancia a débeda liquidada pola Delegación Central de Grandes Contribuíntes, 3.142,3 millóns de euros, que representa un 44% do importe total liquidado.

Paralelamente, en 2015 a Axencia Tributaria seguiu reforzando a súa actividade inspectora, impulsando un total de 107.580 actuacións nominais de comprobación e investigación, un 8% máis que no exercicio anterior e un 46% máis que en 2011.

Atendendo aos distintos ámbitos de control, destacan polo seu incremento as actuacións inspectoras de control de devolucións (+11%) e as de requirimentos e actuacións de información (+16%), que se suman a outras áreas que xa se veñen impulsando en anos anteriores e que se seguiron reforzando en 2015, como o sector de profesionais, cun incremento de inspeccións do 16 %, e o de  sociedades e socios (+10%).

A loita contra a economía mergullada

Ao longo do pasado ano seguíronse impulsando as actuacións tendentes ao control e redución da economía mergullada facendo uso de todos os instrumentos dispoñibles, incluídos aqueles derivados da Lei Antifraude de 2012. Neste sentido, as actuacións para a verificación do cumprimento da limitación de pagamentos en efectivo traducíronse no inicio en 2015 de 6.087 expedientes de análise de denuncias en relación co incumprimento desta limitación legal, o que supón un 27,8% máis que os iniciados o ano anterior. Ademais, a peche de ano iniciáranse 1.313 expedientes sancionadores, un 36,7% máis.

Especial relevancia tiveron novamente as actuacións de entrada e rexistro realizado pola Área de Inspección co apoio de persoal das Unidades de Auditoría Informática. As UAI participaron en 1.630 actuacións destas características. Desde 2012 aumentaron máis dun 80 %estas actuacións das UAI , que resultaron de gran eficiencia para a detección do ‘software de ocultación’, a obtención de probas en xeral, e a redución do tempo de duración das comprobacións inspectoras.

Ao mesmo tempo, no cuarto ano do plan especial contra a economía mergullada implementada pola Axencia Tributaria, volvéronse a incrementar as actuacións presenciais (‘peiteados ’) destinadas ao control in situ de obrigas formais e rexistrais en sectores de risco fiscal.

Das 21.810 actuacións presenciais de verificación formal realizadas destacan as 14.449 visitas efectuadas no marco do programa específico sobre economía mergullada, cun incremento do 28,7 %motivado polo reforzo de actuacións e a inclusión de áreas de visitas novas. Adicionalmente ás visitas do programa específico de economía mergullada, destacan as 5.469 destinadas a detectar alugamentos opacos.

Detección de falsos insolventes

Como en anos anteriores, en 2015 a Axencia Tributaria seguiu impulsando as actuacións máis cualificadas da Área de Recadación para lograr o cobramento efectivo das débedas tributarias, chegando a obter ingresos en executiva por importe de 6.759 millóns de euros. Neste sentido, e co obxectivo de detectar posibles insolvencias ficticias, efectuáronse 22.471 investigacións de movementos financeiros, un 28,2% máis que o ano anterior, quintuplicando as actuacións efectuadas neste sentido no ano 2012.

Igualmente, e ao obxecto de evitar baleirados patrimoniais, adoptáronse 3.785 medidas preventivas, das que practicamente a metade desenvolvéronse no marco das novas ferramentas que ofrece a Lei Antifraude de 2012. Ademais, e co mesmo obxectivo de ampliar as posibilidades de cobramento efectivo das débedas liquidadas, incrementáronse un 8,7% os acordos de derivación de responsabilidade (derivación a terceiros distintos do debedor principal), ata acadar as 16.719 actuacións.