Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria aboou xa 1.430 millóns de euros a máis de 2.247.000 contribuíntes no primeiro mes de campaña da Renda

Campaña de Renda 2015

 • Presentaron a súa declaración 3.337.000 contribuíntes, un 2,9% máis que o ano pasado, dos que case 2.800.000 utilizaron a nova plataforma ‘RENDA WEB’
 • Máis de 15,2 millóns de contribuíntes poden utilizar ‘RENDA WEB’ para facer a declaración por Internet, e deles 5,7 millóns xa navegaron pola plataforma
 • ‘RENDA WEB’ non require descarga de programas, dá acceso aos datos fiscais máis actualizados e permite operar en diferentes sesións desde calquera dispositivo

 

3 de maio de 2016.- A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 1.430 millóns de euros a 2.247.000 contribuíntes. Así, tras o peche do primeiro mes de campaña telemática do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2015 (IRPF 2015), máis de tres de cada catro solicitudes efectuadas ata agora aboáronse xa aos contribuíntes. O número de devolucións medra case un 2% con respecto ao mesmo día do ano pasado, e en importe o aumento é de máis do 9 %.

Son máis de 3.337.000 contribuíntes os que, a data do 29 de abril, presentaran xa a súa declaración, un 2,9% máis que na campaña anterior a igualdade de datas. Dese total, máis de 2.792.000 contribuíntes, o 83% do total, utilizaron a nova plataforma ‘RENDA WEB’, o que supón un incremento de case o 5% con respecto ás presentacións de borradores por Internet que se realizaran o ano pasado.

Fronte a iso, as presentacións co programa ‘PAI’ rebaixáronse case un 6,8%, debido á sensible redución do colectivo de contribuíntes que este ano seguen obrigados a presentar a súa declaración co tradicional programa de axuda que ofrece a Axencia Tributaria.

Destaca especialmente a evolución das declaracións a ingresar xa presentadas ata o momento, máis de 280.000, o que supón un incremento de case o 32% con respecto ás cifras da pasada campaña nas mesmas datas.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.708.000 declaracións, o que supón un novo incremento no número de declarantes de IRPF tras o rexistrado na anterior campaña. Dese total, 14.673.000 declaracións darán dereito a devolución, por un importe total de 10.858 millóns de euros, e 4.260.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 7.948 millóns de euros.

O prazo de presentación finalizará o 30 de xuño, tanto para as declaracións a ingresar como a devolver. Non obstante, nas declaracións que hai que ingresar se se opta por realizar o pagamento mediante domiciliación bancaria o prazo de presentación abarcará ata o 25 de xuño. A campaña presencial comezará o 10 de maio, do mesmo xeito que a asistencia en oficinas.

 

RENDA WEB, un borrador para o 80% dos contribuíntes

Son xa máis de 5.740.000 os contribuíntes que navegaron e xerado os seus borradores e datos fiscais a través de ‘RENDA WEB’, a plataforma única habilitada para unha xestión máis simple e flexible por Internet de todas as declaracións de Renda que non inclúan rendementos de actividades económicas.

RENDA WEB conta cun potencial de usuarios estimados en máis de 15.260.000 declaracións, case o 80% do total, incluíndo tanto a aqueles contribuíntes que o ano pasado podían utilizar o tradicional borrador de IRPF (uns 13,6 millóns), como a máis de 1.660.000 contribuíntes que o ano pasado aínda estaban obrigados a utilizar o ‘PAI’ ou programas de axuda equivalente.

Na presente campaña unicamente algo máis de 4.100.000 declaracións deberanse seguir confeccionando co PAI por contar con rendementos de actividades económicas, sendo obxectivo da Axencia Tributaria que tamén estes contribuíntes poidan utilizar RENDA WEB en próximas campañas.

 

Como funciona RENDA WEB

A nova plataforma para a xestión das declaracións por Internet facilita a confección dun borrador universal, unha proposta de declaración para todos os contribuíntes que non contan con actividades económicas. RENDA WEB permite tanto modificar, tramitar e presentar os borradores xerados na propia plataforma, como confirmar ou modificar os borradores recibidos por correo, e todo iso directamente no servidor da Axencia Tributaria, de maneira que non require a descarga previa de ningún programa.

Ademais, permite que o contribuínte acceda, sempre que queira, aos datos fiscais máis actualizados que en cada momento poida ofrecer a Axencia, e ofrece a posibilidade de retomar unha proposta de declaración sobre a que se estivese traballando previamente, ou abrir novas sesións de traballo en calquera momento e desde calquera dispositivo, incluíndo tablets PC e teléfonos móbiles.

Unha vez que o contribuínte accede á plataforma e identifícase, prodúcese o traslado automático de todos os seus datos. Se non cómpre corrixiros ou achegar información adicional, desde o cadro de resultados pódese xa presentar a declaración ou imprimira para a súa presentación en papel. Desta forma, a navegación pódese ver reducida a apenas tres pantallas (aceptación de datos fiscais e persoais, resumo da declaración e presentación).

En caso de ser necesaria a modificación ou ampliación de datos, RENDA WEB irá guiando o contribuínte en función da información de que dispoña a Axencia Tributaria. Igualmente, a plataforma tamén avisará o contribuínte se, tras unha primeira sesión aberta previamente, conta con información nova, para que decida se quere xerar unha nova proposta de declaración, ou continuar coa sesión que iniciara. Ademais, RENDA WEB permite, a través do resumo da declaración, comparar nas unidades familiares cal é a opción máis vantaxosa (individual ou conxunta).

 

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, este ano o límite amplíase desde os 11.200 ata os 12.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

 • Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

 

Quen poden utilizar RENDA WEB

Todos os contribuíntes do IRPF, agás aqueles que conten con rendementos de actividades económicas entre as súas fontes de renda, poderán tanto confirmar o seu borrador, como confeccionar e presentar a declaración coa plataforma RENDA WEB.

Ademais do perfil de usuario do borrador de Renda existente na campaña anterior, este ano tamén poderán, polo tanto, utilizar RENDA WEB, entre outros, aqueles contribuíntes que conten con rendementos do capital inmobiliario, teñan inmobles non arrendados con independencia do número e tamén quen conten con ganancias patrimoniais sen retención.

 

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia (REN0)?

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

 • A través de Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, ademais do DNI, o número de móbil e o correo electrónico, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular como información de contraste.
 • Presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria achegando o DNI, un correo electrónico e un número de teléfono móbil, sen necesidade de cita previa nin documentación algunha, agás a exhibición do propio documento de identificación.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, desde a ligazón dispoñible no propio trámite ou a través da icona ‘Clave PIN’ poderá solicitaro. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e un contrasinal de catro caracteres que definirá o contribuínte para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, o recadro 490 da Renda 2014 e un número de móbil ao que se enviará unha SMS co número de referencia. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 490 se lles solicitará o código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte.

Como novidade, este ano, e ao obxecto de facilitar a súa utilización por parte do contribuínte, o número de referencia pasará a estar formado por só 6 caracteres, fronte aos 12 de anos anteriores. Ademais de mediante a icona específico na páxina da Axencia, e do certificado electrónico e Clave PIN, na presente campaña tamén se poderá solicitar o número de referencia por teléfono, no 901 12 12 24.

Este ano, ademais, a través do servizo de alertas a móbiles e nos envíos por correo de borradores e datos fiscais remitirase o recadro 490, en lugar do propio número de referencia, dada a posibilidade de obter distintos números de referencia en función das necesidades do contribuínte.

 

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar a proposta de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. Se se obtén a través de RENDA WEB, a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2015)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

 

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  7 de novembro).

 

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):
  VÍAS DE PRESENTACIÓN  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Por Internet

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TODOS
  Por teléfono (operador) – limitado por perfil de rendas *–
  901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)
  A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)
   Por banca electrónica e telefónica A devolver e ingresar
  (sen domiciliar)
   En caixeiros  automáticos de certas entidades A devolver e ingresar
  (sen domiciliar)

  (*) Fundamentalmente, rendementos do traballo, capital mobiliaria, imputacións de rendas inmobiliarias e vendas de fondos de investimento suxeito a retención.

 • Vías presenciais, do 10 de maio ao 30 de xuño (25 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):
  VÍAS DE PRESENTACIÓN  Casos en que se pode utilizar esta vía
  Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras A devolver e ingresar
  (sen domiciliar)
  Nas oficinas da AEAT ou CCAA A devolver e ingresar
  (domiciliando o pagamento)

 

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet:

  sede.agenciatributaria.gob.es

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono Asistencia: 901 200 345

  (para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33.

  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).

 

Evolución da campaña

(Datos a 29 de abril para IRPF 2014 e IRPF 2015)