Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria lanza unha operación contra as vendas en negro no sector cárnico a nivel nacional

Operación ‘Presunta’

  • Un total de 330 funcionarios da AEAT, co apoio de 45 efectivos policiais, rexistraron 73 sociedades de toda a cadea de produción e comercio por xunto do sector en 15 comunidades autónomas
  • As comparecencias, que contan coa asistencia de persoal de Auditoría Informática da Axencia, implican o inicio de inspeccións sobre todas as sociedades e sobre 25 persoas físicas vinculadas
  • As empresas inspeccionadas contan cun marxe de beneficios declarados sensiblemente inferior á media do sector e, nalgúns dos casos, as vendas en efectivo supoñen máis do 90 %do total
  • Nalgúns dos socios detectouse o ingreso de grandes cantidades de efectivo en contas, a posesión de bens no estranxeiro e o mantemento de altos niveis de vida non xustificados polos seus ingresos regulares

 

19 de febreiro de 2016.- A Axencia Tributaria iniciou unha gran operación contra as vendas en negro que afecta toda a cadea de produción e comercio comerciante por xunto do sector cárnico. A denominada operación ‘Presunta’ supón o inicio de actuacións inspectoras mediante entrada e rexistro sobre un total de 73 sociedades nas 15 Comunidades Autónomas de territorio común e tamén a apertura de inspeccións sobre 25 persoas físicas vinculadas con estas empresas.

O dispositivo de entrada e rexistro requiriu o despregamento dun total de 330 funcionarios da Axencia Tributaria, incluíndo persoal das Unidades de Auditoría Informática, co apoio de 45 efectivos policiais. Os rexistros comezaron o pasado martes e concluíron onte, dando paso agora á fase de inspección posterior.

As actuacións iniciáronse por comparecencia da Inspección Tributaria nas sedes dos obrigados tributarios co fin de acceder directamente á documentación e información contable ou auxiliar real, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información. O operativo, coordinado a nivel nacional, contou coa participación de todas as Dependencias Rexionais de Inspección da AEAT.

Serios desaxustes entre a actividade declarada e o real

A operación ‘Presunta’ ten a súa orixe na constante avaliación que leva a cabo a Axencia Tributaria en relación co comportamento fiscal dos sectores económicos españois. No caso concreto do sector cárnico, os prezos de venda ao público habitualmente chegan a cuadriplicar ou quintuplicar os xerados en orixe, o que implica beneficios moi relevantes para o negocio do sacrificio, despezamento e procesamento da carne.

A obtención de tales beneficios por parte dos maioristas, industriais e asentadores de carnes, non constitúe, en si mesmos, actividade ilícita algunha. Porén, a Inspección de Facenda detectou que, no caso dalgunhas sociedades do sector, formado por preto de 3.000 empresas, esas diferenzas de prezos non teñen o debido reflexo nos beneficios recoñecidos na declaración do Imposto sobre Sociedades.

​A esta primeira constatación uníronse posteriormente, nunha fase previa de investigación, outras evidencias, xa moito máis concretas, sobre a realidade dalgúns empresarios do negocio da carne: ingresos de grandes sumas en efectivo nas contas correntes de sociedades e dos propios empresarios, posesión de bens no estranxeiro, altos niveis de vida non xustificados cos ingresos regulares dos socios, etc.

Tales circunstancias víronse, pola súa parte, corroboradas por actuacións inspectoras desenvolvidas en diversos puntos do territorio nacional, que puxeron de manifesto a existencia de vendas non declaradas, especialmente no subsector do comercio cárnico ao por maior, onde se decidiu concentrar o groso das entradas e rexistros da operación ‘Presunto’.

Pola súa parte, o feito de que os destinatarios destas vendas sexan por veces empresarios que tributan no réxime simplificado de IVE (módulos), realizandose os pagamentos nun bo número de casos en efectivo, incrementa de maneira notable o risco fiscal, ante a posibilidade de ocultación destas operacións.

Análise previa

Ante a información e documentación dispoñible sobre o sector cárnico, e no marco do Plan de Control Tributario, desde o Departamento de Inspección da AEAT efectuáronse as pertinentes análises e cruces de selección en relación con sociedades dedicadas a compravenda de gañado, sacrificio e despezamento de gañado en xeral e comercio por xunto de carnes, produtos e derivados cárnicos elaborados, ovos, aves e caza.

O estudo incluíu unha análise das declaracións polo Imposto sobre Sociedades das marxes brutos sobre vendas, marxes netas, movementos en efectivo (principalmente imposicións efectuadas nas contas bancarias titularidade das sociedades) e outros indicios de capacidade económica observados nos administradores, autorizados en conta ou socios.

Ata un 94% das vendas en efectivo

Tras esta análise, a Axencia Tributaria constatou que no conxunto das empresas sobre as que agora se iniciou a actuación inspectora, que suman unha facturación anual próxima aos 650 millóns de euros, as marxes de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) eran de apenas o 1% de media, moi por debaixo da media do sector. Incluso, nove destas empresas viñan declarando perdas sistemáticas.

Pola súa parte, estas empresas manexaban un volume de efectivo que rondaba o 11% da súa facturación total, en varios casos a proporción de efectiva era superior ao 50 %e en dous casos concretos o efectivo incluso chegaba a representar o 85% e o 94%, respectivamente, da súa facturación, polo que se pode entender que practicamente só vendían en efectivo.

As actuacións de entrada e rexistro son de carácter administrativo e non implican detencións. Na operación ‘Presunta’ tomaron parte funcionarios da Inspección da AEAT, incluíndo as Unidades de Auditoría Informática coordinada pola Unidade Central de Auditoría Informática (dependente da ONIF do Departamento de Inspección), e reforzadas por técnicos da Área de Informática da Axencia Tributaria, así como persoal de Vixilancia Aduaneira da AEAT. No operativo colaboraron Mossos de Esquadra en Cataluña, e Policía e Garda Civil no resto do territorio nacional.