Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria potenciará a loita contra a economía mergullada e a investigación de patrimonios e rendas no exterior en 2016

Directrices do Plan Anual de Control Tributario

  • Reforzaranse as intervencións mediante comparecencia con unidades de auditoría informática en empresas de sectores económicos intensivos no manexo de efectivo
  • A investigación de bens e rendas ocultas no exterior verase apoiada por novas ferramentas que melloran o tratamento da información dispoñible sobre movementos financeiros e operacións de non residentes
  • Sobre os operadores de comercio electrónico faranse análise de risco específico e contarase con información adicional sobre o seu posicionamento no sector
  • A AEAT realizará actuacións inmediatas de verificación e análise da información que acheguen as empresas no marco do Código de Boas Prácticas Tributarias

 

22 de febreiro de 2016.- A potenciación da loita contra a economía mergullada e a investigación dos patrimonios e rendas que poidan estar ocultos no exterior serán piares básicos do Plan de Control Tributario 2016, cuxas directrices se publican mañá no Boletín Oficial do Estado.

Tamén serán liñas fundamentais do plan as actuacións de control no campo da planificación fiscal internacional e do comercio electrónico, ámbitos nos que a Axencia Tributaria contará cun reforzo das ferramentas de selección e control de contribuíntes. De igual forma, a loita contra a fraude na área de Recadación verase tamén reforzada cunha estratexia centrada na extensión das actuacións de xestión de cobramento da débeda pendente a un maior número de contribuíntes mediante a detección de supostos de responsabilidade e o aseguramento do cobramento efectivo das débedas.

Control sobre a economía mergullada

A Axencia Tributaria manterá en 2016 a execución dunha estratexia coordinada de loita contra a economía mergullada a través da potenciación das comparecencias con persoal das unidades de auditoría informática (UAI) nas sedes onde se realiza a actividade económica. O pasado ano, as cutas descubertas tras actuacións coas UAI sumaron 289 millóns de euros, un 51% máis que o ano anterior e 8,5 veces máis que en 2012.

En concreto, reforzaranse as actuacións selectivas coordinadas a nivel nacional para detectar actividade oculta mediante o denominado “software de ocultación”, ou “software de dobre uso”, especialmente en empresas intensivas en manexo de efectivo, tanto por realizar vendas a consumidor final, como por formar parte da cadea de distribución a outras empresas que venden ao público.

De igual forma, manteranse actuacións presenciais dirixidas á análise da facturación e os medios de pagamento ao obxecto de verificar a efectividade do cumprimento da limitación de pagamentos en efectivo establecido na Lei Antifraude de 2012. Tamén continuarán as actuacións sobre particulares que ceden de forma opaca vivendas por Internet ou outras vías, así como sobre empresas turísticas regulares que non cumpren debidamente as súas obrigas fiscais e sobre o ámbito da importación de bens.

Intensifícase a investigación de patrimonios no exterior

O Plan de Control de 2016 dedica un apartado específico ao control dos patrimonios e rendas que se poidan estar ocultando no exterior. A información para estes fins achegada polo modelo 720 de declaración de bens e dereitos no exterior seguirá sendo un piar básico para a busca de patrimonios deslocalizados, pero a partir deste ano sumarase tamén a información que comece a recibir a Axencia a través da iniciativa FATCA dos EUA sobre contas estranxeiras, xa en funcionamento, e posteriormente de terceiros países (acordo CRS de intercambio de información sobre contas financeiras subscrito por España e 78 xurisdicións fiscais, e grupos de traballo no seo da Unión Europea para o intercambio automático de información – AEOI).

En previsión desta información relevante para o control que irá estando dispoñible, a Axencia Tributaria creou novas ferramentas informáticas que permitirán unha reordenación e mellor tratamento e explotación da información sobre contas financeiras, movementos de divisas e tamén sobre operacións relacionadas con non residentes.

Neste contexto, unha das actuacións de especial relevancia será a explotación da información recibida de forma espontánea desde outros Estados membros da UE en relación con contribuíntes con residencia en España,  para a execución de comprobacións da renda mundial dos obrigados tributarios.

Paralelamente, seguen abertas as inspeccións relacionadas co modelo 720, tanto por non presentación e existencia de indicios de ocultación de bens, como por falta de consistencia dos bens e dereitos incluídos na declaración co resto de información dispoñible relativa á súa situación tributaria ou patrimonial.

Esquemas de tributación internacional

Pola súa parte, e no ámbito da fiscalidade internacional, mantéñense tradicionais liñas básicas de actuación como, por exemplo, a utilización de instrumentos ‘híbridos’ (con distinto trato tributario en España e nun país terceiro), a detección de establecementos permanentes ou a análise de prezos de transferencia.

Tamén cobrará especial importancia a información que acheguen as empresas no marco do Código de Boas Prácticas Tributarias en aspectos tales como o seu grao de presenza en paraísos fiscais ou o grao de congruencia das súas decisións fiscais cos principios do paquete BEPS (Erosión de Bases e Traslado de Beneficios) da OCDE.

En relación con esta e outras materias recollidas nas Conclusións relativas ao desenvolvemento e seguimento da aplicación do Código de Boas Prácticas aprobado no Pleno do Foro de Grandes Empresas en novembro pasado, unha vez recibida a información por parte das empresas, a área de Inspección da Axencia realizará actuacións inmediatas de verificación e análise para realizar as actividades de control que resulten oportunas.

A busca da fraude na internet

En relación coa economía dixital, realizaranse protocolos de actuación tanto en empresas que realizan comercio electrónico, como naquelas que aloxan os seus datos na nube, e efectuaranse comprobacións da tributación de negocios que operan a través da rede, así como dos beneficios obtidos polas empresas que publicitan bens e servizos na internet.

Entre outras actuacións, establecerase un análise de riscos específicos dos operadores de comercio electrónico e obterase información adicional sobre o seu posicionamento no sector en aspectos como o grao de conexión entre empresas ou a súa posición como intermediarias. Tamén se procederá á sistematización de información de operadores considerados de risco como, por exemplo, os nomes dos seus dominios e os indicadores da súa condición de anunciante.

Por outra banda, continuarán sendo obxecto de especial control, entre outros supostos, a utilización improcedente de empresas para canalizar rendas e reducir a tributación de persoas físicas, as actividades profesionais, os signos externos de riqueza aos efectos de detectar ingresos non declarados, a emisión de facturas irregulares e as tramas de fraude organizado no IVE. Igualmente, refórzase o control de rendas declaradas exentas que supoñen gasto fiscalmente deducible nos pagadores.

Extensión da xestión recadadora

Na área de Recadación, desenvolverase a xestión da débeda pendente de cobramento sobre un maior número de contribuíntes, impulsando as derivacións de responsabilidade e, se é o caso, as accións xudiciais oportunas para combater as operacións de baleirado patrimonial de especial calado e os supostos de insolvencia punible.

Ademais, axilizarase a xestión recadadora nos casos de existencia de indicios de delito fiscal e de contrabando, de acordo coas posibilidades que ofrece a reforma da Lei Xeral tributaria, e reforzaranse as medidas preventivas para afianzar o cobramento das débedas, as investigacións de movementos financeiros e a xestión, tanto das débedas en fase de embargo, como daquelas afectadas por procesos concursais, potenciando, ao mesmo tempo, a viabilidade das empresas.

En materia de control de Aduanas e Impostos Especiais, seguirán tendo especial relevancia as actuacións para a detección do contrabando de tabaco, destacando a represión de novas técnicas de produción e introdución en España, reforzaranse os controis nos recintos aduaneiros de viaxeiros e mercadorías procedentes de áreas de menor tributación, e desenvolveranse ferramentas para facilitar a investigación sobre grandes organizacións criminais en materia de branqueo de capitais.