Saltar ao contido principal

Os declarantes de bens no exterior elevaron un 78% a súa base impoñible no Imposto sobre o Patrimonio tras o proceso de afloramento de activos

Evolución do patrimonio neto a partir do ‘modelo 720’

  • Os declarantes do ‘720’ xa representan en 2015 o 31% da base impoñible de Patrimonio, fronte a un 12% antes de que dese comezo o proceso de afloramento de activos e de regularización de rendas
  • Esta evolución reflicte que o afloramento de bens ocultos no estranxeiro xerou un forte incremento de bases e de declarantes nos tramos máis altos do Imposto sobre o Patrimonio

 

20  de  setembro de 2016.- Os contribuíntes que afloraron patrimonios ocultos no exterior no marco do proceso aberto coa posta en marcha do modelo ‘720’ de declaración de bens e dereitos no estranxeiro e a presentación da Declaración Tributaria Especial (modelo ‘750 ’) incrementaron moi sensiblemente as súas bases impoñibles declaradas no Imposto sobre o Patrimonio como consecuencia deste proceso de afloramento de activos.

De acordo co resultado dunha análise realizada pola Axencia Tributaria sobre o comportamento dos declarantes do Imposto sobre o Patrimonio, o colectivo de presentadores deste imposto que tamén son declarantes do ‘720’ incrementaron un 78% a súa base impoñible declarada en Patrimonio entre 2007 e 2015 (entendidos como exercicios de devindicación; non de presentación). Nese mesmo período, a base declarada polo conxunto dos contribuíntes que presentaron Patrimonio caeu case un 32%.

O motivo de tomar en consideración 2007 como ano de referencia para a análise débese a que foi o último exercicio de devindicación do imposto antes de que dese comezo o proceso de afloramento de activos e de regularización de rendas iniciadas en 2012. Neste sentido, tras a eliminación do imposto durante o período 2008-2010, a seguinte declaración de Patrimonio, referida a 2011, presentouse en 2012, cando xa era pública a intención de poñer en marcha unha nova lei antifraude que incluiría a obriga de declarar bens e dereitos no estranxeiro, e tamén cando se efectuaron as primeiras regularizacións de rendas asociadas á presentación da Declaración Tributaria Especial.

De feito, unha parte moi importante deste incremento de bases impoñibles declaradas en Patrimonio por declarantes do ‘720’ prodúcese xa en relación con Patrimonio 2011, de máis do 29 %en relación coas bases que estes contribuíntes declaraban no imposto en 2007. O resto, ata completar ese incremento global de bases declaradas no período 2007-2015, prodúcese en relación con Patrimonio 2012; é dicir, xustamente no marco tamén do proceso de afloramento de patrimonios no exterior e de regularización de rendas.

O mesmo comportamento, incluso máis acentuado, pódese apreciar no caso do colectivo de presentadores da DTE . Neste caso, no período 2007-2011 as súas bases impoñibles declaradas en Patrimonio medran máis dun 40 %, e no período 2007-2015 aumentan xa máis dun 82 %. Todo iso a pesar de que as bases do conxunto de declarantes do imposto caían ostensiblemente, en parte como consecuencia das modificacións legais introducidas polas distintas comunidades autónomas no exercicio da súa capacidade normativa.

 

Medra o peso dos declarantes do ‘720’ en Patrimonio

No caso dos presentadores do modelo ‘720’, este forte aumento da súa base declarada en Patrimonio provocou un sensible incremento da relevancia que teñen en relación co conxunto de presentadores do imposto.

Así, mentres que en Patrimonio 2007 os contribuíntes que posteriormente resultaron ser presentadores do ‘720’ declaraban o 12% da base impoñible do conxunto de contribuíntes de Patrimonio, en 2015 a proporción pasou a ser o 31% da base impoñible global do imposto.

A evolución das bases impoñibles de Patrimonio mostra así o efecto do proceso de declaración de bens ocultos no estranxeiro, especialmente nos tramos máis altos do tributo, onde, máis que un incremento de patrimonios, o que se produciu é un afloramento de activos que se encontraban ocultos no estranxeiro, e que se foron declarando a partir do ano 2012.

Esta mellora no cumprimento voluntario discorre en paralelo ao reforzo do control de patrimonios que vén acometendo a Axencia Tributaria, tanto a través dunha análise da información obtida sobre patrimonios no exterior a partir do ‘720’, determinando variacións patrimoniais e feitas impoñibles a regularizar, como das propias regularizacións xa efectuadas e aquelas que se encontran en curso.