Saltar ao contido principal

Máis de 4,7 millóns de contribuíntes de IRPF xa presentaron a súa declaración antes do inicio da atención en oficinas

Campaña de Renda 2015

 • A Axencia Tributaria devolveu ata agora máis de 1.800 millóns de euros a máis de 2.950.000 contribuíntes
 • Do total de presentacións, máis de 3.560.000 efectuáronse mediante a nova plataforma ‘Renda WEB’
 • A asistencia en oficinas para a confección da declaración comeza hoxe e manterase ata o 30 de xuño, último día de campaña

 

10  de maio de 2016.- Máis de 4.760.000 contribuíntes presentaron a súa declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2015 (IRPF 2015) hoxe en día, cando a Axencia Tributaria inicia a atención en oficinas para os contribuíntes que requiran asistencia especializada. Cun incremento do 2,6 %con respecto ao ano pasado, consolídase a aceleración das presentacións previas ao comezo da campaña presencial que se produciu na anterior campaña con motivo da posibilidade de presentar a declaración desde o primeiro día mediante calquera dos programas de axuda dispoñible.

De forma paralela, a data de hoxe a Axencia devolveu xa 1.839 millóns de euros a 2.951.000 contribuíntes, de xeito que máis do 70 %dos contribuíntes que solicitaron a súa devolución, xa recibírona. O número de devolucións medra un 0,17% con respecto ao inicio de campaña presencial do ano pasado, en liña co aumento das propias solicitudes de devolución, mentres que en importe o aumento é de máis do 7,5 %.

Está previsto que a presente campaña conte con 19.708.000 declaracións, o que supón un novo incremento no número de declarantes de IRPF tras o rexistrado na anterior campaña. Dese total, 14.673.000 declaracións darán dereito a devolución, por un importe total de 10.858 millóns de euros, e 4.260.000 declaracións sairán con resultado a ingresar, por importe de 7.948 millóns de euros.

O servizo de atención con cita previa, que arrinca hoxe, manterase ata o 30 de xuño, último día da campaña, pero a vía de presentación por Internet (sede.agenciatributaria.gob.es ) segue a disposición dos contribuíntes que prefiran axilizar as súas xestións sen ter que desprazarse ata as oficinas da Axencia ou entidades colaboradoras.

 

A ampliación do borrador a máis contribuíntes

Dos 4.767.000 contribuíntes que presentaron xa a súa declaración, un 2,6% máis que o ano pasado, máis de 3.566.000, o 75% do total, utilizaron a nova plataforma ‘Renda WEB’, o que supón un incremento do 6,3 %con respecto ás presentacións de borradores por Internet que se realizaran o ano pasado.

Fronte a iso, as presentacións co programa ‘PAI’ rebaixáronse un 7%, debido á sensible redución do colectivo de contribuíntes que este ano seguen obrigados a presentar a súa declaración co tradicional programa de axuda que ofrece a Axencia Tributaria.

Destaca especialmente a evolución das declaracións a ingresar xa presentadas ata o momento, máis de 484.000, o que supón un incremento de case o 21% con respecto ás cifras da pasada campaña nas mesmas datas.

Son xa máis de 6.900.000 os contribuíntes que navegaron e xerado os seus borradores e datos fiscais a través de ‘Renda WEB’, a plataforma única habilitada para unha xestión máis simple e flexible por Internet de todas as declaracións de Renda que non inclúan rendementos de actividades económicas.

Renda WEB conta cun potencial de usuarios estimados en máis de 15.260.000 declaracións, case o 80% do total, incluíndo tanto a aqueles contribuíntes que o ano pasado podían utilizar o tradicional borrador de IRPF (uns 13,6 millóns), como a máis de 1.660.000 contribuíntes que o ano pasado aínda estaban obrigados a utilizar o ‘PAI’ ou programas de axuda equivalente.

 

Comeza o servizo de cita previa

Tanto a presentación de declaracións e borradores con Renda WEB, como a presentación telemática da declaración a partir do programa PAI ou equivalentes, acelera a devolución e evita o contribuínte os desprazamentos ás plataformas habilitadas pola Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras.

En todo caso, para unha asistencia máis personalizada, a Axencia Tributaria pon a disposición do contribuínte as súas oficinas e servizos telefónicos. Ata agora se concertaron máis de 942.000 citas previas para a confección de declaracións de Renda e atendéronse case 1.100.000 chamadas telefónicas a través dos diferentes servizos que ofrece a Axencia.

Como outros anos, e a pesar da crecente utilización de Internet como vía para axilizar os trámites da Renda, nas primeiras semanas de campaña pódese producir unha alta demanda no servizo de solicitude de cita previa. Cabe lembrar que o calendario de citas previo se vai abrindo progresivamente, de maneira que se recomenda aos contribuíntes unha utilización paulatina do servizo.

Pola súa parte, e  co obxecto de mitigar na medida do posible unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia Tributaria quere lembrar os cidadáns que poden modificar a hora e día asignado para a súa cita, ou comunicar, se é o caso á propia Axencia, que decidiron non facer uso da mesma. Noutras campañas, en máis do 25 %das citas concedidas con máis dunha semana de antelación o contribuínte finalmente non se presenta.

 

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), e tamén cando se perciban pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas, cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, este ano o límite amplíase desde os 11.200 ata os 12.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos:

- Dividendos, intereses e plusvalías sometidas a retención cun  tope conxunto de 1.600 euros.

- Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

 

Quen poden utilizar Renda WEB

Todos os contribuíntes do IRPF, agás aqueles que conten con rendementos de actividades económicas entre as súas fontes de renda, poderán tanto confirmar o seu borrador, como confeccionar e presentar a declaración coa plataforma Renda WEB.

Ademais do perfil de usuario do borrador de Renda existente na campaña anterior, este ano tamén poderán, polo tanto, utilizar Renda WEB, entre outros, aqueles contribuíntes que conten con rendementos do capital inmobiliario, teñan inmobles non arrendados con independencia do número e tamén quen conten con ganancias patrimoniais sen retención.

 

Como obter ‘Cl@ve PIN’ e o número de referencia (REN0)?

A obtención de Cl@ve PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por dúas vías:

- A través de Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Cl@ve PIN’. Neste caso, ademais do DNI, o número de móbil e o correo electrónico, o contribuínte debe achegar os díxitos do IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular como información de contraste.

- Presencialmente nas oficinas da Axencia Tributaria achegando o DNI, un correo electrónico e un número de teléfono móbil, sen necesidade de cita previa nin documentación algunha, agás a exhibición do propio documento de identificación.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, desde a ligazón dispoñible no propio trámite ou a través da icona ‘Cl@ve PIN’ poderá solicitaro. Para iso deberá consignar o NIF, a data de caducidade do DNI e un contrasinal de catro caracteres que definirá o contribuínte para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 solicitarase o NIF e primeiro apelido do contribuínte, o recadro 490 da Renda 2014 e un número de móbil ao que se enviará unha SMS co número de referencia. Aos non declarantes no exercicio anterior e aos novos declarantes, en lugar do recadro 490 se lles solicitará o código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte.

Como novidade, este ano, e ao obxecto de facilitar a súa utilización por parte do contribuínte, o número de referencia pasará a estar formado por só 6 caracteres, fronte aos 12 de anos anteriores. Ademais de mediante a icona específico na páxina da Axencia, e do certificado electrónico e Cl@ve PIN, na presente campaña tamén se poderá solicitar o número de referencia por teléfono, no 901 12 12 24.

Este ano, ademais, a través do servizo de alertas a móbiles e nos envíos por correo de borradores e datos fiscais remitirase o recadro 490, en lugar do propio número de referencia, dada a posibilidade de obter distintos números de referencia en función das necesidades do contribuínte.

 

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar a proposta de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. Se se obtén a través de Renda WEB, a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2015)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

 

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o  7 de novembro). 

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):
  VÍAS DE PRESENTACIÓN  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Por Internet

  sede.agenciatributaria.gob.es

  TODOS
  Por teléfono (operador) – limitado por perfil de rendas *–
  901 200 345 (L-V, de 9 a 21 horas)
  A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)
   Por banca electrónica e telefónica A devolver e ingresar
  (sen domiciliar)
   En caixeiros  automáticos de certas entidades A devolver e ingresar
  (sen domiciliar)

  (*) Fundamentalmente, rendementos do traballo, capital mobiliaria, imputacións de rendas inmobiliarias e vendas de fondos de investimento suxeito a retención.

 • Vías presenciais  ata o 30 de xuño (25 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):
  VÍAS DE PRESENTACIÓN  Casos en que se pode utilizar esta vía
  Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras A devolver e ingresar
  (sen domiciliar)
  Nas oficinas da AEAT ou CCAA A devolver e ingresar
  (domiciliando o pagamento)

 

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet:

  sede.agenciatributaria.gob.es

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono Asistencia: 901 200 345

  (para xestionar o borrador; de 9 a 21 horas, de luns a venres).

 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33.

  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, de luns a venres).

 

Evolución da campaña

(Datos a 10 de maio para IRPF 2015 e 11 de maio para IRPF 2014)