Saltar ao contido principal

A AEAT amplía o seu catálogo de publicacións estatísticas elaboradas a partir da información tributaria

Reforzo da transparencia

  • Dende hoxe pódese consultar a Estatística de Datos Consolidados de Sociedades, que ofrece os tipos efectivos de tributación permitindo desagregacións por tramos de facturación, sectores de actividade e cifra de empregados
  • En 2019 incorporaranse publicacións como a estatística de IRPF por códigos postais en grandes cidades, ou a de rendementos de empresarios e profesionais

18 de decembro de 2018.- A Axencia Tributaria inicia hoxe unha ampliación do catálogo de publicacións que tradicionalmente vén confeccionando mediante a explotación estatística da información tributaria.

Ao obxecto de reforzar a transparencia e fomentar o debate sobre cuestións de índole socioeconómica a partir dos datos que ofrece a estatística tributaria, a Axencia incorporará, entre outras, novas publicacións no ámbito do IRPF e o Imposto sobre Sociedades, así como novas utilidades informáticas para unha xestión máis áxil da información por parte de investigadores e público especializado.

A primeira destas publicacións incorpórase hoxe mesmo ao catálogo.Trátase da Estatística de Datos Consolidados de Sociedades.Inicialmente ofrecerá datos do ano 2016, o último difundido ata a data na publicación á que complementa, a de Contas Anuais de Sociedades, e terá carácter tamén anual.

A diferenza desta última publicación, a de Datos Consolidados recolle o efecto da consolidación fiscal nos distintos tipos de empresas.

Coa nova estatística será posible, por exemplo, obter o tipo efectivo de tributación das entidades distinguindo por tamaño (tramos de facturación e número de empregados) e por sectores de actividad,exceptuando da estatística as entidades que, polas súas características, tributan ao tipo nominal do 0-1% previsto na norma, ao obxecto de non distorsionar o cálculo dos tipos efectivos.

A Renda, por códigos postais

No ámbito do Imposto sobre a Renda, a Axencia publicará un novo produto que complementa a Estatística dos Declarantes do IRPF por municipios ao obxecto de ofrecer unha desagregación de datos inframunicipal para o caso dos municipios máis grandes en termos de poboación.Así, ofrecerase un detalle da renda bruta media e das magnitudes declaradas a nivel de distrito postal.

Adicionalmente, ofrecerase un modo de visualización dos datos de renda bruta media en formato de mapa cromático, de maneira que se poderá achegar o visor a unha área xeográfica concreta e advertir as diferenzas de rendas medias existentes nos diferentes códigos postais observados.A estatística publicarase cada ano, estando dispoñibles os primeiros datos (2013-2016) o 17 de xaneiro de 2019.

Máis información sobre profesionais e empresarios

Tamén en relación co IRPF, publicarase a Estatística de Rendementos de Actividades Económicas dos Empresarios Persoas Físicas, permitindo unha análise dos ingresos e tributación destes contribuíntes por actividade e ámbito xeográfico, entre outras variables.

A estatística tradicional do IRPF non permite illar o conxunto de rendementos dos empresarios e profesionais.Dado que se trata dunha publicación baseada en tipoloxía de rendas, e non en perfís de contribuíntes, unicamente se poden vincular con estes colectivos concretos os rendementos de actividades económicas, non sendo posible determinar que parte das cifras globais relativas aos outros rendementos (traballo, capital, imputacións) e ganancias patrimoniais son obtidas polos que exercen unha actividade económica.

A nova estatística soluciona ese déficit e, ademais, ofrecerá información sobre a rendibilidade e tipo efectivo da actividade empresarial e profesional, a taxa de fracaso por actividade e as características demográficas dos empresarios, ademais de permitir a clasificación dos colectivos en función da súa fonte de renda principal, tramos de base impoñible e CCAA, entre outros criterios.A publicación terá carácter anual e os primeiros datos dispoñibles, correspondentes ao período 2012-2016, difundiranse o 20 de febreiro de 2019.

Indicadores de desigualdade e progresividade

Xa avanzado o ano 2019, e con data pendente de determinar, publicarase unha análise da distribución da renda e a presión fiscal dos declarantes de IRPF, publicación que permitirá aos usuarios o estudo de indicadores de desigualdade e progresividade, así como do efecto redistributivo do imposto na renda dispoñible dos contribuíntes.

A información principal que se incluirá nesta publicación será a correspondente á renda bruta (aínda que neste caso non incluíndo as rendas exentas) e á carga fiscal asociada, datos que se ofrecerán agregados e distribuídos en centilas e decilas de renda para facilitar a análise.

Ampliación da estatística sobre o tecido empresarial

Ao obxecto de facilitar unha análise máis completa da evolución do tecido empresarial, tamén está prevista unha nova publicación que ampliará o contido do actual Informe sobre Vendas, Emprego e Salarios das Grandes Empresas, de maneira que pase a incluír tamén a información procedente das pemes.

Esta incorporación dos datos da pequena e mediana empresa, ademais de ofrecer unha imaxe máis fiel da evolución da actividade empresarial, acabará coa necesidade actual de ofrecer a información global en termos de poboación constante, criterio que se seguía para evitar distorsións polas permanentes entradas e saídas do censo de grandes empresas.  A nova publicación terá periodicidade trimestral e incorporarase ao catálogo ao longo de 2019.

Adicionalmente, durante o próximo ano engadiranse ao catálogo de publicacións diversos contidos deseñados moi especialmente para facilitar o labor do persoal investigador, caso das mostras anuais de microdatos de IRPF e Patrimonio, ou do Anuario Estatístico, que permitirá consultas combinadas de distintos impostos e exercicios.