Saltar ao contido principal

Comeza a Campaña de Renda con reforzo da asistencia para afectados por ERTE e perceptores do IMV , e con máis facilidades para autónomos, arrendadores e investidores

Campaña de Renda 2020

 • As presentacións por Internet comezan hoxe e en 48 horas recibiranse as primeiras devolucións dunha campaña en que se prevén 21.570.000 declaracións, delas dous terzos a devolver por importe de 10.857 millóns
 • Os afectados por ERTE e perceptores do Ingreso Mínimo Vital (IMV) están recibindo cartas informativas e terán asistencia personalizada para a presentación, ao tempo que se establece unha opción de fraccionamento en seis meses sen xuros para contribuíntes en ERTE con resultado da declaración a ingresar
 • Os contribuíntes con actividades económicas en estimación directa que leven os seus libros de acordo co formato proposto pola Axencia poderán envorcar o contido automaticamente a ‘RENDA WEB’ e axilizar a presentación da súa declaración
 • O plan ‘Chamámoslle’ de confección telefónica de declaracións arrincará o 6 de maio, con solicitude de cita a partir do 4 de maio, mantendo o reforzo da súa capacidade disposta o pasado ano pola pandemia

7 de abril de 2021.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para confirmar ou modificar e presentar por Internet a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2020 (IRPF 2020). As devolucións iniciaranse en 48 horas, o vindeiro venres. A Axencia deseñou a campaña que arrinca agora cun reforzo da asistencia personalizada para dous colectivos que poden requirir unha axuda singular nestes momentos: os afectados por regulacións temporais de emprego (ERTE) e os perceptores do Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pola súa parte, e como vía de facilitación de liquidez, establécese unha opción de fraccionamento en seis meses sen xuros para contribuíntes en ERTE con resultado da declaración a ingresar.

A campaña tamén conta con melloras que facilitan a presentación da declaración a contribuíntes con actividades económicas en réxime de estimación directa e obxectiva, arrendadores e investidores.

Está previsto que se presenten 21.570.000 declaracións, un 2,1% máis que o ano anterior. Dese total, prévése que 14.330.000 dean dereito a devolución, dous terzos do total e un 1% menos que o ano anterior, por un importe estimado de 10.857 millóns de euros. Aqueles contribuíntes que conten con declaracións a ingresar (preto de 5.960.000, un 5,7% máis, por importe de 12.976 millóns), non realizarán os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

O prazo de presentación finaliza o 30 de xuño para declaracións tanto a ingresar como a devolver, aínda que o prazo nas declaracións que hai que ingresar con domiciliación bancaria concluirá o 25 de xuño. A atención telefónica para a confección e presentación de declaracións (plan ‘Chamámoslle ’) comeza o 6 de maio, con solicitude de cita a partir do 4 de maio, e a atención presencial en oficinas iníciase o 2 de xuño (seis días antes que o ano pasado), con solicitude de cita a partir do 27 de maio. A atención personalizada, por teléfono e en oficinas, seguirá contando co apoio de CCAA e concellos.

Anticipación de servizos

De novo nesta campaña os contribuíntes contaron con carácter anticipado cos principais servizos de asistencia en campaña, caso da descarga e visualización dos datos fiscais, a obtención do número de referencia para a presentación e a ‘App’, que contará con novas melloras para facilitar a navegación e a usabilidade, como a incorporación do mesmo acceso directo (‘clic to call’) ao teléfono de información tributaria existente na web da Axencia.

Grazas a esa anticipación de servizos, máis dun millón de contribuíntes accederon xa aos seus datos fiscais para a xestión e presentación da súa declaración, de maneira que tiveron a oportunidade de prepararse con tempo para poder, se o desexan, presentar a declaración desde o primeiro día a través de RENDA WEB, axilizando así tamén as devolucións que, se é o caso, correspóndanlles.

Asistencia para afectados por ERTE e perceptores do IMV

As previsións de campaña veñen claramente condicionadas polo aumento de obrigados a declarar como consecuencia dos ERTE (máis declaracións previsiblemente a ingresar) e pola obrigatoriedade de presentar declaración para todos os perceptores do Ingreso Mínimo Vital (un 26,9% máis de declaracións con resultado cero – nin a ingresar, nin a devolver –, xa que o IMV é renda exenta e trátase de perceptores con rendas baixas).

Sen o efecto de ambos os dous colectivos, o número de declaracións descendería lixeiramente con respecto ao ano anterior, do mesmo xeito que as declaracións con saldo a ingresar, debido ao efecto que tivo a paralización de actividade pola pandemia nas rendas derivadas de actividades económicas, as do capital e as ganancias patrimoniais derivadas de transmisións de inmobles.

Pensando especialmente na necesidade de axuda que poidan ter ambos os dous colectivos, a Axencia deseñou un reforzo da asistencia personalizada nesta campaña, tanto para a resolución de dúbidas, como para a confección, se é o caso, da declaración. Adicionalmente, éstánse enviando cartas informativas a perceptores de prestacións por ERTE que pasen a ser novos declarantes e a solicitantes do IMV , con instrucións para a presentación da declaración. Previamente, e con motivo da posta a disposición dos datos fiscais, o pasado 24 de marzo, a Axencia Tributaria xa ofreceu na súa páxina web unha serie de recomendacións para estes contribuíntes.

Especificamente para os perceptores de prestacións por ERTE pendentes dun posible reintegro de excesos por parte do Servizo Público de Emprego, a Axencia Tributaria recomenda atrasar a presentación se o contribuínte non ten confirmación da cantidade que se debe reintegrar. Desta forma, dá máis tempo ao SEPE para poder comunicar a actualización dos seus datos á Axencia, de maneira que os datos fiscais e o borrador poidan recoller a información correcta.

Neste sentido, cabe lembrar que RENDA WEB (a ferramenta universal para a xestión de todas as declaracións con independencia da canle de confección e presentación) cada vez que o contribuínte inicia sesión, ou retoma unha anterior, ofrece os datos máis actualizados posibles en disposición da Axencia Tributaria. Paralelamente, a Axencia deseñou este ano o servizo de xeito que o traslado da información dispoñible no caso dos ERTE será automático e modificable, en todo caso, polo contribuínte.

Melloras para autónomos en módulos

Adicionalmente, RENDA WEB facilitará a declaración aos autónomos en módulos (estimación obxectiva) que se beneficiaron o pasado ano de medidas de apoio aos sectores máis afectados pola pandemia mediante reducións no rendemento neto suxeito a tributación (o sistema incorporará automaticamente as porcentaxes incrementadas do 20 %e o 35% nas actividades correspondentes) e mediante a eliminación dos días de actividade afectada polo estado de alarma e por suspensións de actividade decidida posteriormente polas CCAA.

No caso da eliminación de días de actividade, RENDA WEB non permitirá reducir do cómputo menos días que os 99 do estado de alarma no primeiro semestre, e lembrará a posibilidade de eliminar tamén os días en que a actividade estivo suspendida por unhas ou outras CCAA no segundo semestre do ano.

Tampouco se computará como período traballado as horas correspondentes a eses días, nin se computará nos módulos correspondentes a parte proporcional a eses días de distancias percorridas e consumos enerxéticos. Desta maneira, facilítase aos autónomos o máximo aproveitamento posible destas medidas de apoio introducido o pasado ano.

Máis facilidades para actividades económicas, alugamentos e accións

Por outra banda, introdúcense en RENDA WEB unha serie de melloras para facilitar a declaración especialmente a tres colectivos, como son os contribuíntes que declaran rendementos de actividades económicas en estimación directa, os arrendadores e os investidores en xeral.

No caso de actividades económicas, a presente campaña é a primeira en que os contribuíntes en réxime de estimación directa poderán axilizar a presentación mediante o emborcado automático a RENDA WEB da información dos seus libros rexistro necesaria para a declaración, desde que o formato de libros que utilicen sexa o que ofrece a Axencia a través da súa páxina web. En tal caso, a exportación será inmediata e facilitarase sensiblemente a declaración.

En relación cos arrendadores, este ano RENDA WEB xa permitirá determinar automaticamente a amortización (principal gasto deducible en materia de alugamentos) á que o contribuínte ten dereito polos seus inmobles alugados, formalización automática que será posible naqueles casos en que o ano pasado xa cumprimentase a información necesaria.

Pola súa parte, a ferramenta ‘carteira de valores’ posta en marcha fai dous anos, permite a partir de agora un emborcado automático das operacións con accións cotizadas realizadas no exercicio e ofrece un resultado neto para os efectos de declaración, tamén para supostos complexos de operacións societarias que poden implicar adiamento de tributación, ou de operacións de ‘split’ e ‘contrasplit’ que afectan a futuros cálculos de ganancias derivadas das vendas posteriores de accións.

Esta mellora supón un importante avance na facilitación da declaración aos pequenos investidores, que coa carteira de valores xa podían visualizar en RENDA WEB a composición da carteira a 1 de xaneiro do ano de devindicación do imposto (para esta campaña, 2020) e as operacións do exercicio, e tamén envorcar todas as rendas xeradas pola venda de accións cotizadas, pero aínda tiñan que completar datos en operacións complexas. Máis de 92.000 contribuíntes utilizaron esta ferramenta o ano pasado na Campaña de Renda. A partir deste ano, o cálculo das plusvalías e minusvalías é automático para a gran maioría de supostos.

Predición de erros na declaración

Como xa se anticipara nas Directrices de Control da Axencia para 2021, esta Campaña de Renda contará cunha nova ferramenta que facilitará aos contribuíntes evitar erros recorrentes na declaración e, con iso, o risco dunha posterior regularización por parte da administración.

Con técnicas de aprendizaxe automática a partir de regularizacións de anos anteriores, a nova ferramenta fará unha selección de contribuíntes que poden cometer equivocacións en determinados recadros do apartado de rendementos do traballo (retribucións monetarias e en especie, ingresos a conta, cotizacións e retencións, entre outras). Se o contribuínte modifica algúns destes recadros, se lle lembrará que modificou os importes que figuran nos datos fiscais para que confirme que está modificando correctamente os datos.

Melloras na ‘app’

Para a presente campaña a aplicación móbil conta con certas melloras para seguir reforzando a súa accesibilidade, usabilidade e experiencia de usuario. Por outra banda, e como todos os anos, ademais de presentar a declaración, a ‘app’ permite modificar a asignación tributaria e o código IBAN, consultar os datos fiscais de campañas anteriores ou anular unha cita previamente concertada.

No referente ao funcionamento xeral da ‘app’, é o mesmo do pasado ano. Aqueles contribuíntes con declaracións máis sinxelas poderán presentar a súa Renda ‘nun só clic’, ou, se requiren completar algún dato, serán redirixidos automaticamente a RENDA WEB, pero o resto de declarantes contan igualmente con esta potente ferramenta de asistencia que lles facilita a obtención e renovación do número de referencia, a visualización dos datos fiscais e a recepción de mensaxes ‘push’ con información de interese, como o momento da emisión da devolución.

A ‘app’ pódese utilizar en dispositivos diferentes (móbiles e tablets PC) e admite ata 20 usuarios identificados, cada un co seu número de referencia, o que permite a confección e presentación de declaracións de familiares e achegados, así como o cálculo da opción máis favorable entre declaracións individuais e conxuntas. 

Plan ‘Chamámoslle’

Ademais da presentación por Internet a través da páxina da axencia (sede.agenciatributaria.gob.es ) e da aplicación móbil, os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran asistencia personalizada volverán ter no plan ‘Chamámoslle’ de confección telefónica de declaracións unha potente alternativa á asistencia presencial en oficinas.

O plan ‘Chamámoslle’ mantén o reforzo da súa capacidade deseñada o pasado ano pola pandemia, arrincando o 6 de maio (solicitude de cita a partir do 4 de maio) e con servizo ata o final da campaña.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada do funcionario da Axencia Tributaria. En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia.

Quen non están obrigados a declarar 

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.

 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

  Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

  Revisión de datos persoais e económicos 

  Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

  Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Percepción de prestacións por ERTE

 • Inmobles e as súas referencias catastrais

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2020)

 • Arrendamentos de inmobles

 • Transmisións

 • Achegas a plans de pensións

 • Cotas sindicais

 • Percepcións por subvencións

 • Deducións familiares e por maternidade

 • Dedución por investimento en vivenda habitual

 • Deducións autonómicas

  Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

  O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

  A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

  Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

  Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2019 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2019 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán determinados díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

  Vías de presentación da declaración

  Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 25 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o 5 de novembro).

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 7 de abril ao 30 de xuño (25 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Portal de Renda 2020

sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

APP (móbiles e tablets PC)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Plan ‘Chamámoslle’ (solicitude desde o 4 de maio)

  

 • Vías presenciais, do 2 de xuño ao 30 de xuño (25 de xuño se se domicilia o pagamento, con cargo o 30 de xuño):

   

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas da AEAT, CCAA e entes locais

A devolver e ingresar

(domiciliando o pagamento)

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A ingresar

(sen domiciliar)

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros. A declaración preséntase por vía electrónica a través de Internet.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante Clave PIN, número de referencia, ou ben utilizando o DNI electrónico, ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza mañá e esténdese ata o 30 de xuño (25 de xuño para pagamentos con domiciliación). No suposto de declaracións a ingresar sen domiciliación cómpre realizar, previamente, o ingreso (mediante cargo en conta ou en efectivo) nunha entidade financeira e obter o número de xustificante de pagamento que achega a propia entidade (Número de Referencia Completa, NRC).

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: sede.agenciatributaria.gob.es  e ‘app’

  (ofrece información e xestións sen horarios). 

 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle’ (a partir do 4 de maio):

  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V) 

 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70

  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)