Saltar ao contido principal

Comeza a segunda fase do borrador de IVE con máis facilidades que chegan a todos os contribuíntes

Asistencia no cumprimento tributario

  • Pemes, autónomos e, en xeral, os 3,5 millóns de declarantes de IVE, contarán con boa parte da información censual e algúns datos económicos incorporados automaticamente á liquidación
  • Os contribuíntes e os profesionais tributarios terán así unha maior certeza á hora de declarar un imposto complexo e poderán reducir o tempo dedicado á súa xestión e liquidación
  • Adicionalmente, o número de potenciais beneficiarios do ‘Pre303 Total’, ou borrador de IVE totalmente cuberto, esténdese a 41.000 contribuíntes SII coa ampliación a grandes empresas, e tamén a uns 600.000 declarantes que son exclusivamente arrendadores

12 de febreiro de 2021.- A Axencia Tributaria puxo en funcionamento a segunda fase do borrador de IVE, en que pasará a ofrecer máis facilidades para a declaración do imposto a todos os contribuíntes coa incorporación automática á declaración de boa parte da información censual e algúns datos económicos que pode ofrecer ao declarante xa cumprimentado. Toda a información relevante sobre o servizo encóntrase na páxina web da Axencia (sede.agenciatributaria.gob.es ) nun espazo específico denominado ‘Pre303’.

Polo tanto, na segunda fase do proxecto, recollido no Plan Estratéxico da Axencia Tributaria 2020-2023, as melloras no ‘Pre303’ acadan moi especialmente a pemes, a autónomos e, en xeral, aos preto de 3,5 millóns de declarantes de IVE, así como aos profesionais tributarios que, se é o caso, realicen no seu nome as liquidacións, xa que todos eles poderán contar cunha maior certeza á hora de declarar un imposto complexo e poderán tamén reducir o tempo dedicado á súa xestión e liquidación.

Estas melloras chegarán en abril ao conxunto de contribuíntes, cando comece o período de liquidación do primeiro trimestre, pero antes, xa na declaración mensual de xaneiro que se presenta este mes de febreiro, as melloras acadarán ás grandes empresas acollidas á Subministración Inmediata de Información (SII).

Ata agora o chamado ‘Pre303 Total’, ou borrador de IVE totalmente cuberto, facilitábase, con carácter xeral, aos declarantes acollidos ao SII con volume de vendas anuais inferior aos 6 millóns de euros. Coa ampliación, o número de potenciais beneficiarios do ‘Pre303 Total’ subirá de 17.000 a 41.000.

Pola súa parte, preto de 600.000 declarantes que son exclusivamente arrendadores, estean ou non acollidos ao SII , tamén poderán utilizar este borrador de IVE totalmente cuberto.

As melloras para todos os declarantes de IVE

As melloras censuais que agora xa se ofrecen a todos os declarantes de IVE para a presentación do modelo 303 de autoliquidación comezan antes, incluso, de que o presentador acceda ao contido específico do modelo, coa posta á súa disposición da ‘Xanela Censual IVE’, que mostrará a información censual máis relevante para os efectos do imposto no período de liquidación correspondente – por exemplo, a información do mes de febreiro, ou do primeiro trimestre, para as próximas liquidacións mensuais e trimestrais, respectivamente –.

Así, aparecerán campos como os epígrafes de IAE, os réximes especiais, os datos de pro ratas, etc, pero unicamente aqueles que teñan transcendencia e os que afecten o contribuínte, obviando o resto para facilitar a lectura.

Coñecer e manter actualizada a información censual é un proceso laborioso para o contribuínte e non sempre exento de complicacións, que pode implicar ter que dedicar un tempo elevado a estas tarefas. A partir de agora, nun primeiro instante e de maneira áxil, ofrécese ao contribuínte a posibilidade de coñecer os aspectos máis relevantes da súa situación censual para os efectos de detectar posibles incoherencias ou datos desactualizados e, se é o caso, proceder á súa emenda para evitar posibles actuacións administrativas.

Tras a ‘Xanela Censual IVE’, o contribuínte xa accede á primeira sección do modelo 303, que é a de identificación. Ata agora, esta sección constaba de certas preguntas censuais que os contribuíntes debían contestar. O ‘Pre303’ elimina este formato de preguntas e ofrece xa precumprimentada a situación censual no momento da liquidación.

Con carácter xeral, o contribuínte unicamente deberá encher aqueles recadros que implican unha opción a manifestar necesariamente por el, como por exemplo o acollemento ou renuncia á pro rata especial. De todos os campos que hai que cubrir na sección de identificación, entre o 85 e o 90% pasarán a estar precumprimentados pola Axencia, co conseguinte aforro de tempo e comodidade para o declarante ou profesional tributario que realice a presentación.

Pola súa parte, na nova sección ‘Os meus datos censuais IVE’, introdúcese como principal novidade a posibilidade de modificar desde o propio modelo 303 os datos censuais xerais – os que xa se corresponden co momento presente do declarante, actualizados –, con accesos directos ao apartado concreto da declaración ou modelo censual correspondente.

As cotas que hai que compensar e outras facilidades xerais

Aínda que o conxunto dos contribuíntes non pode obter un borrador con resultado final ao non coñecer a Axencia os datos suficientes para iso, si que as melloras para todos os declarantes acadan a algúns recadros da sección de resultado, a que inclúe xa os datos económicos da declaración.

Especialmente destacada é a incorporación de melloras no apartado de cotas a compensar de períodos previos e a creación da ‘Carteira de cotas a compensar’, dando resposta a unha demanda histórica dos contribuíntes para que se simplifique e facilite o seguimento, contabilización, control e declaración destas cotas pendentes. Hai que ter en conta que o contribuínte pode chegar a ter que realizar un seguimento e auditoría de ata 48 autoliquidacións dos exercicios anteriores.

A partir de agora, ademais dun maior desagregación de recadros que facilita o seguimento (cotas pendentes de anos anteriores, cotas aplicadas na declaración presente e cotas pendentes a futuro), a ‘Carteira de cotas a compensar’ ofrecerá precumprimentada o recadro das cotas pendentes de exercicios anteriores. O contribuínte unicamente terá que decidir o importe que quere aplicar na declaración presente e a Axencia mostrará tamén as cotas pendentes para o futuro. A ferramenta ofrece, ademais, unha táboa para consultar o período de xeración de todas as cotas pendentes para evitar posibles caducidades.

Existen outros campos que se ofrecerán precumprimentados a todos os declarantes cando dispoña a Axencia da información correspondente – todos eles con posibilidade de modificación polo contribuínte –, caso do número de conta corrente a partir das declaracións previas, o IVE á importación pendente de ingreso (recadro 77), ou no caso de presentación de declaracións complementarias, o número de xustificante e o importe da liquidación obxecto da complementaria (recadro 70).

Novos declarantes con opción ao borrador completo

Máis alá das melloras universais no ‘Pre303’, desde o pasado ano xa un colectivo potencial de 17.000 contribuíntes viña contando coa posibilidade de acceder a un borrador totalmente cuberto, o denominado ‘Pre303 Total’. Eran aqueles contribuíntes acollidos ao SII que, por ese motivo, manteñen os seus libros na propia sede electrónica da Axencia, e que, ademais, non superaban en volume de vendas anuais os 6 millóns de euros e non tributaban por algún réxime especial, nin aplicaban pro ratas, nin contaban con sectores diferenciados de actividade.

Dous son os principais avances neste sentido. Por un lado, elimínase o límite dos 6 millóns, de maneira que calquera empresa acollida ao SII que non teña as especialidades mencionadas poderá contar cun borrador completo e poderá tamén acceder e revisar o contido dos denominados ‘Libros Agregados’, que contan xa co tratamento dos importes para os efectos de incorporación ao borrador.

Doutra banda, todos aqueles arrendadores de locais e vivendas urbanas que non leven a cabo outro actividade poderán contar tamén co borrador completo, aínda que non estean no SII , xa que a partir de abril poderán trasladar automaticamente o modelo 303, nun só clic, os importes calculados co servizo específico de axuda a arrendadores, que funcionaba de maneira separada da declaración, mentres que agora será accesible desde o propio modelo.

Esta segunda fase do ‘Pre303’ non se propón como definitiva, senón como un paso máis no camiño marcado polo Plan Estratéxico da Axencia de seguir traballando na ampliación progresiva de potenciais beneficiarios do borrador de IVE.