Saltar ao contido principal

As multinacionais españolas pagan polo Imposto sobre Sociedades a nivel mundial o 17% do seu beneficio

Explotación estatística do ‘Informe CBC’ de 2017

  • A análise do segundo CBC recolle a información fornecida por 112 multinacionais con facturación anual superior a 750 millóns e que teñen matriz española
  • Mánténse unha gran dispersión de tipos efectivos e a metade do beneficio concéntrase en 57 multinacionais que, porén, unicamente achegan o 17,6% do imposto pago polo conxunto do colectivo
  • A información afecta a case 15.000 filiais, delas máis de 9.900 estranxeiras, cunha facturación global de máis de 806.000 millóns de euros, uns beneficios netos globais de 88.400 millóns e un Imposto sobre Sociedades pagas a nivel mundial de 15.000 millóns

25 de febreiro de 2021.- O pagamento do Imposto sobre Sociedades en todo o mundo supuxo 15.017 millóns de euros ás 112 multinacionais españolas que en 2017 contaban cunha facturación anual de máis de 750 millóns de euros. Esa contía total de imposto pago representou o 17% do seu beneficio global, que acadou os 88.398 millóns de euros. Medido en termos de devindicación, non de caixa, o imposto acadou un total de 14.786 millóns para estes grupos, un 16,7% do beneficio.

Os datos figuran na segunda edición da análise anual que elabora a Axencia Tributaria a partir da información fornecida polas empresas a través do modelo 231 de declaración de información ‘País por país’ (‘Country by country report’, CBC polas súas siglas en inglés), declaración que ten por obxecto recompilar datos agregados do colectivo para o intercambio de información entre administracións tributarias que se establece nos acordos ‘BEPS’ (‘Erosión de Bases e Traslado de Beneficios ’) da OCDE. O estudo encóntrase publicado na páxina web da Axencia, www.agenciatributaria.es.

A análise efectuada pola Axencia Tributaria, ofrece de forma agregada a información dos 112 maiores grupos de matriz española e seus 14.996 filiais, delas 9.939 estranxeiras. Estas multinacionais conxuntamente sumaron unha facturación mundial de 806.441 millóns de euros en 2017.

Con vocación de transparencia, preténdese así achegar información útil para os estudos e análise do público en xeral, e dos investigadores en particular, contribuíndo ao debate internacional sobre a tributación dos grandes grupos societarios, sobre como distribuíra entre os países en que operan e sobre o establecemento dun solo de tributación.

Distribución por tramos de tipo efectivo

A segunda edición desta estatística volve mostrar unha gran dispersión de tipos efectivos sobre beneficios. De acordo cos datos fornecidos polas propias empresas en seus CBC, as 57 empresas cos tipos efectivos de tributación máis baixos unicamente representaron o 17,6% do imposto pago polo conxunto do colectivo, a pesar de concentrar o 50% do beneficio.

A análise do CBC efectúase tamén en termos de imposto reportado. Os impostos reportados e os pagos non coinciden debido a que o criterio de cómputo é diferente.

En devindicación, o imposto será a cota líquida do exercicio fiscal 2017, formada pola suma dos pagamentos fraccionados e a cota diferencial do mesmo ano fiscal 2017. En cambio, o imposto "pago" é a combinación dos pagamentos fraccionados de 2017 e a cota diferencial de 2016. Esta diferenza fai que, por exemplo, os créditos fiscais aplicados que se inclúen nun ou outro concepto (reportado e pago), resulten diferentes. 

Obxectivo da análise e diferenzas coas estatísticas españolas

O estudo sobre o CBC complementa a información que vén publicando a Axencia sobre os datos declarados en Sociedades polas empresas individuais e os grupos consolidados españois.

A Axencia Tributaria vén publicando estatísticas baseadas nos datos declarados no Imposto sobre Sociedades en España, onde se ofrecen os tipos efectivos aos que tributan as empresas e grupos no noso país, calculando estes tipos tanto sobre as bases impoñibles do imposto como sobre os resultados contables declarados, incluíndo dentro destes últimos as rendas obtidas no exterior e susceptibles de tributar noutros países.

Polo tanto, no caso das empresas globalizadas a información presentada non era completa ao non disporse aínda de información sobre a súa tributación no resto dos países. Con esta análise do CBC se completa a información tendo en conta que se publican os impostos reportados e os que se consideran pagos polos grandes grupos españois en todo o mundo grazas á declaración ‘País por país’.

En todo caso, a información referida ao CBC non é comparable coa existente nas estatísticas publicadas pola AEAT sobre a tributación en España, ao existir grandes diferenzas metodolóxicas.

A principal diferenza estriba no concepto de ‘beneficio’ que recolle o CBC e o que figura nas Contas Anuais Consolidadas de Sociedades que publica a Axencia. No CBC faise referencia a un beneficio neto; é dicir, unha vez descontadas as perdas de todas as filiais dun grupo nunha mesma xurisdición fiscal.

En cambio, nas Contas Anuais tómase como referencia o beneficio bruto (non considera as perdas), que se entende como unha magnitude máis precisa e próxima á filosofía dun imposto que só pretende gravar os resultados positivos.

Ao tomarse no CBC os beneficios netos, descontando as perdas, os tipos impositivos resultantes son superiores aos que se obterían se o CBC incluíse o beneficio bruto. 

Que é o ‘CBC’?

O ‘Country by country’ (CBC), ou información ‘País por país’, é un modelo de declaración informativa que deben presentar, no seu domicilio fiscal de residencia, as matrices de multinacionais con cifra neta de negocios consolidados a nivel mundial superior a 750 millóns de euros. A información, que debe afectar o conxunto de entidades que formen parte do grupo fiscal, preséntase en España a través do modelo 231 de declaración e correspóndelle a presentación ás multinacionais de matriz española.

O obxectivo do CBC é recompilar datos agregados e anonimizados deste colectivo de grandes multinacionais para o intercambio de información establecida nas accións 11 e 13 dos ‘Acordos BEPS’, de maneira que se proporcione aos Estados unha perspectiva global da actividade intragrupo das súas maiores multinacionais.

A información remitida polas matrices de todas as súas filiais no estranxeiro para o exercicio fiscal iniciado a partir do 1 de xaneiro de 2017 inclúe o detalle das seguintes variables por cada unha das xurisdicións (países) en que operan:

  • Número de entidades (filiais) que forman parte do grupo
  • Cifra de negocios
  • Beneficios (perdas) antes de impostos
  • Imposto sobre Sociedades (pago e en devindicación)
  • Capital e reservas
  • Número de traballadores
  • Activos tanxibles (inmobilizado material)