Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria devolveu xa máis de 4.900 millóns de euros a 7.400.000 contribuíntes nos dous primeiros meses de campaña

Campaña de Renda 2020

 • Presentaron a súa declaración 12.825.000 contribuíntes, 433.000 máis que no mesmo período da pasada campaña e 1.079.000 máis que fai dous anos
 • Xa se aboaron o 79,8% das devolucións e o 72,4% dos importes solicitados ata agora
 • A Axencia Tributaria comezará a prestar a partir de mañá, 2 de xuño, o servizo de asistencia en oficinas que complementará a confección telefónica de declaracións (plan ‘Chamámoslle ’), co que presentaron a súa Renda 778.000 contribuíntes, un 34% máis que o pasado ano nas mesmas datas
 • Antes do inicio da atención en oficinas, xa se presentaron 1.932.000 declaracións por parte de perceptores de prestacións por ERTE e 229.000 beneficiarios do Ingreso Mínimo Vital cumpriron tamén coa obriga de presentar declaración

1 de xuño de 2021.- A Axencia Tributaria devolveu 4.912 millóns de euros a 7.427.000 contribuíntes nos dous primeiros meses de campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2020 (IRPF 2020), de xeito que o 79,8% das devolucións solicitadas e o 72,4% dos importes correspondentes a devolver foron xa aboados, debido ao bo ritmo que se mantén no número de devolucións pagas (+2,7%) e de importes pagos (+3,8%).

Cando vai comezar a atención presencial en oficinas, xa presentaron a súa declaración 12.825.000 contribuíntes, o que supón 433.000 máis que o pasado ano (malia ­que a campaña actual comezou seis días máis tarde) e 1.079.000 máis que fai dous anos.

Desde o punto de vista do saldo da declaración, aquelas con solicitude de devolución descenden lixeiramente (un 1,9 %), segundo o previsto para o conxunto da campaña, mentres o crecemento das presentacións concéntrase naquelas con saldo a ingresar (+13%), continuando coa aceleración que se vén producindo nos últimos anos. Cabe lembrar que estes contribuíntes non teñen que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña, con independencia do momento en que presenten a declaración, e que, ademais, en particular os afectados por regulacións temporais de emprego (ERTE) con declaracións a ingresar contan este ano cunha vía adicional de facilitación de liquidez ao poder optar por un fraccionamento do pagamento en seis meses sen xuros.

No referente ás vías de presentación, ademais da canle telemática principal, que é a páxina web da AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es ), destacan as presentacións a través da aplicación móbil da Axencia. Por esta vía presentáronse máis de 359.000 declaracións ata hoxe, das que máis de 242.000 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da Axencia para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación.

Está previsto que en toda a campaña preséntense 21.570.000 declaracións, un 2,1% máis que o ano anterior. Dese total, prévése que 14.330.000 dean dereito a devolución, dous terzos do total e un 1% menos que o ano anterior, por un importe de 10.857 millóns de euros. Pola súa parte, espéranse 5.960.000 declaracións a ingresar, un 5,7% máis, por importe de 12.976 millóns.

Máis de 778.000 declaracións por teléfono

A aceleración de declaracións nos dous primeiros meses de campaña vén apoiada pola forte implantación que está mostrando o plan ‘Chamámoslle’ de confección telefónica de declaracións.

Así, en menos dun mes de funcionamento do plan ‘Chamámoslle’, presentáronse 778.000 declaracións por esta vía de asistencia personalizada ao contribuínte, que mantén o reforzo da súa capacidade disposta o ano pasado pola pandemia. Este ritmo de presentacións a través do ‘Chamámoslle’ supón un crecemento do 34 %con respecto ás mesmas datas do ano pasado, en que xa se estaba producindo un intenso incremento do uso desta vía de presentación por parte dos contribuíntes.

O plan ‘Chamámoslle’ conta cun deseño que permite atender desde o primeiro día ao mesmo perfil de contribuíntes que na atención presencial nas oficinas, así como a novos colectivos que o necesiten, caso, especialmente, dos perceptores do Ingreso Mínimo Vital (IMV), e todo iso sen necesidade de desprazamentos ás oficinas.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 901 12 12 24 e no 91 535 73 26) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada do funcionario da Axencia.

Comeza a asistencia en oficinas

A partir de agora, a Axencia Tributaria complementa a asistencia personalizada por teléfono co tradicional servizo de confección en oficinas con cita previa, que prestará en colaboración con CCAA e concellos do mesmo xeito que no caso do plan ‘Chamámoslle’.

A atención en oficinas este ano, loxicamente, segue afectada polas medidas sanitarias de redución de aforamentos e mantemento de distancias de seguridade en zonas comúns e entre postos de atención.

Por estes mesmos motivos, a cita para a asistencia en oficinas abrirase periodicamente e por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir outros días de cita, e así sucesivamente ata o final da campaña. Desta maneira conséguese ir axustando a capacidade de absorción que teñan os distintos centros de atención.

Polo tanto, se nun momento dado o contribuínte non encontra citas dispoñibles, iso non significará que non queden citas, senón que se volverán a abrir máis citas uns días despois, pero a Axencia recomenda non esperar a esa nova apertura, senón optar polo servizo ‘Chamámoslle’ que seguirá contando con capacidade de absorción de demanda suficiente.

Como todos os anos, e nesta campaña moi especialmente, ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a axencia lembra os cidadáns que poden anular a cita por calquera das vías habilitadas para a súa obtención se decidiron non facer uso dela . En anos pasados, en máis do 25 %das citas concertadas con máis dunha semana de antelación, o contribuínte finalmente non se presentaba.

Asistencia para afectados por ERTE e perceptores do IMV

A principal característica da campaña deste ano é o reforzo previsto na asistencia personalizada para facilitar a presentación aos afectados por ERTE e os perceptores do IMV .

No caso dos contribuíntes con prestacións por ERTE que teñen un expediente de reintegro por cantidades cobradas en exceso, a Axencia ofrécelles a información máis actualizada dispoñible, a partir dos datos do Servizo Público de Emprego sobre os expedientes de reintegro. Ademais, dentro da ferramenta ‘Informadora’ de Renda da web da Axencia, tanto afectados por ERTE como perceptores de IMV contan coa posibilidade de contactar directamente con asistencia personalizada para resolver dúbidas mediante un chat establecido ad hoc para estes colectivos.

Nestes momentos, xa se presentaron 1.932.000 declaracións por parte de perceptores de prestacións por ERTE e 229.000 beneficiarios do IMV cumpriron ata agora tamén coa obriga de presentar declaración.

Tanto para estes colectivos como para o conxunto dos contribuíntes, desde o primeiro día de campaña mánténse aberto a tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, nos teléfonos 91 554 87 70 e 901 33 55 33, de 9 a 19 horas, de luns a venres. Esta vía de asistencia, igualmente reforzada este ano, atendeu nos dous primeiros meses de campaña máis de 1.320.000 chamadas de distinto perfil de contribuíntes.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2020)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2019 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2019 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán determinados díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Para esta campaña tamén é posible a obtención de referencia por videochamada. Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Principais servizos de asistencia e información

-          Internet: sede.agenciatributaria.gob.es  e ‘app’ (ofrece información e xestións sen horarios).

-          Teléfono solicitude ‘Chamámoslle ’:

901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)

901  22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

-          Teléfono solicitude cita Renda para atención en oficinas:

901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

-          Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70

(para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2020 (Datos a 1 de xuño)

Concepto

IRPF 2019

IRPF 2020

% 2020/2019

% 2020/2018

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

13.836.910

14.070.095

1,69%

9,42%

Declaracións presentadas

12.391.720

12.825.479

3,50%

9,19%

Declaracións a ingresar

2.407.320

2.719.946

12,99%

20,41%

Importe (millóns de €)

2.714,691

3.190,929

17,54%

20,17%

Declaracións con solicitude de devolución

9.488.954

9.305.665

1,93%-

2,45%

Importe (millóns de €)

7.230,701

6.783,715

-6,18%

0,10%

Devolucións Pagas

7.233.277

7.427.806

2,69%

8,62%

Importe (millóns de €)

4.731,876

4.912,338

3,81%

17,31%

A suma das declaracións a ingresar e as devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2019

Total,

 declaracións presentadas

IRPF 2020

% Variación

Presentadas 2020/2019

% Variación

Presentadas 2020/2018

ALMERÍA

209.529

221.201

5,57%

15,61%

CÁDIZ

260.903

276.624

6,03%

15,22%

CÓRDOBA

211.385

223.604

5,78%

13,56%

GRANADA

243.814

260.042

6,66%

15,96%

HUELVA

164.850

172.415

4,59%

17,33%

XAÉN

183.437

188.998

3,03%

10,87%

MÁLAGA

419.165

432.084

3,08%

12,28%

SEVILLA

542.993

559.436

3,03%

14,29%

XEREZ

80.498

84.098

4,47%

17,75%

CEUTA

20.086

21.555

7,31%

10,17%

MELILLA

21.012

23.029

9,60%

19,80%

ANDALUCÍA

2.357.672

2.463.086

4,47%

14,32%

HUESCA

58.427

63.073

7,95%

10,77%

TERUEL

35.403

38.353

8,33%

8,00%

ZARAGOZA

306.566

313.970

2,42%

5,01%

ARAGÓN

400.396

415.396

3,75%

6,12%

OVIEDO

201.253

210.086

4,39%

3,04%

XIXÓN

102.888

109.926

6,84%

5,43%

ASTURIAS

304.141

320.012

5,22%

3,85%

ILLAS BALEARES

279.477

288.774

3,33%

8,99%

ILLAS BALEARES

279.477

288.774

3,33%

8,99%

AS PALMAS

296.184

312.816

5,62%

13,32%

STA. CRUZ DE TENERIFE

256.926

273.874

6,60%

15,41%

CANARIAS

553.110

586.690

6,07%

14,29%

CANTABRIA

159.096

166.638

4,74%

3,21%

CANTABRIA

159.096

166.638

4,74%

3,21%

ALBACETE

103.581

113.071

9,16%

9,13%

CIDADE REAL

132.782

138.535

4,33%

7,72%

CUENCA

50.468

53.330

5,67%

11,98%

GUADALAXARA

80.149

82.108

2,44%

8,79%

TOLEDO

192.589

198.529

3,08%

9,20%

CASTELA-A MANCHA

559.569

585.573

4,65%

9,02%

ÁVILA  

42.781

46.377

8,41%

8,37%

BURGOS

111.314

116.968

5,08%

0,82%

LEÓN

134.181

142.230

6,00%

4,87%

PALENCIA

49.395

51.968

5,21%

5,53%

SALAMANCA

95.627

100.792

5,40%

6,69%

SEGOVIA

44.978

46.999

4,49%

6,36%

SORIA

27.696

28.208

1,85%

3,47%

VALLADOLID

173.569

175.883

1,33%

5,52%

ZAMORA

45.454

48.110

5,84%

2,71%

CASTELA E LEÓN

724.995

757.535

4,49%

4,76%

BARCELONA

1.597.618

1.596.447

-0,07%

4,91%

XIRONA

189.053

196.767

4,08%

10,61%

LLEIDA

109.718

111.970

2,05%

5,56%

TARRAGONA

217.402

222.075

2,15%

7,68%

CATALUÑA

2.113.791

2.127.259

0,64%

5,73%

BADAXOZ

172.479

179.678

4,17%

10,05%

CÁCERES

107.177

112.492

4,96%

5,68%

ESTREMADURA

279.656

292.170

4,47%

8,32%

A CORUÑA

294.808

302.618

2,65%

4,63%

LUGO

80.349

82.129

2,22%

2,68%

OURENSE

73.904

79.135

7,08%

3,98%

PONTEVEDRA

139.812

146.393

4,71%

6,70%

VIGO

105.605

105.555

-0,05%

5,19%

GALICIA

694.478

715.830

3,07%

4,83%

MADRID

2.135.565

2.181.464

2,15%

9,30%

MADRID

2.135.565

2.181.464

2,15%

9,30%

MURCIA

305.975

329.395

7,65%

13,19%

CARTAXENA

94.908

101.328

6,76%

11,58%

MURCIA

400.883

430.723

7,44%

12,81%

NAVARRA

942

1.078

14,44%

-10,84%

NAVARRA

942

1.078

14,44%

-10,84%

ÁRABA

338

346

2,37%

-40,85%

GUIPÚSCOA

419

468

11,69%

-33,80%

BISCAIA

848

909

7,19%

-26,04%

PAÍS VASCO

1.605

1.723

7,35%

-31,65%

A RIOXA

94.161

100.108

6,32%

6,03%

A RIOXA

94.161

100.108

6,32%

6,03%

ALACANTE

443.503

468.353

5,60%

11,29%

CASTELLÓN

168.031

174.451

3,82%

11,14%

VALENCIA

720.649

748.616

3,88%

11,01%

C. VALENCIANA

1.332.183

1.391.420

4,45%

11,12%

TOTAL NACIONAL

12.391.720

12.825.479

3,50%

9,19%

Devolucións solicitadas e pagas

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2020

Pagas (nº)

IRPF 2020

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2020

Importe pago

IRPF 2020

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

173.260

145.798

84,15%

93,349

70,518

75,54%

CÁDIZ

209.919

173.761

82,78%

159,910

121,244

75,82%

CÓRDOBA

166.394

135.142

81,22%

101,019

74,207

73,46%

GRANADA

188.519

149.123

79,10%

126,098

91,136

72,27%

HUELVA

138.617

116.279

83,89%

79,687

60,556

75,99%

XAÉN

145.908

117.978

80,86%

83,402

61,770

74,06%

MÁLAGA

313.122

245.838

78,51%

219,178

154,715

70,59%

SEVILLA

420.920

342.700

81,42%

296,634

218,129

73,53%

XEREZ

64.690

54.136

83,69%

45,361

34,594

76,26%

CEUTA

16.476

13.757

83,50%

12,004

9,335

77,76%

MELILLA

17.750

14.595

82,23%

13,021

9,918

76,17%

ANDALUCÍA

1.855.575

1.509.107

81,33%

1.229,664

906,121

73,69%

HUESCA

43.946

33.843

77,01%

29,809

20,861

69,98%

TERUEL

26.396

19.962

75,63%

16,386

11,310

69,02%

ZARAGOZA

212.347

167.013

78,65%

152,033

110,113

72,43%

ARAGÓN

282.689

220.818

78,11%

198,228

142,284

71,78%

OVIEDO

152.376

124.632

81,79%

130,061

99,489

76,49%

XIXÓN

77.070

62.683

81,33%

61,036

46,119

75,56%

ASTURIAS

229.446

187.315

81,64%

191,098

145,608

76,20%

ILLAS BALEARES

194.194

146.723

75,55%

136,624

91,498

66,97%

ILLAS BALEARES

194.194

146.723

75,55%

136,624

91,498

66,97%

AS PALMAS

248.238

203.331

81,91%

163,295

120,658

73,89%

TENERIFE

215.451

174.176

80,84%

139,429

101,615

72,88%

CANARIAS

463.689

377.507

81,41%

302,724

222,274

73,42%

CANTABRIA

123.351

95.718

77,60%

97,226

69,302

71,28%

CANTABRIA

123.351

95.718

77,60%

97,226

69,302

71,28%

ALBACETE

83.070

67.340

81,06%

58,533

43,055

73,56%

CIDADE REAL

104.469

85.844

82,17%

70,575

53,739

76,14%

CUENCA

39.789

32.034

80,51%

27,192

19,915

73,24%

GUADALAXARA

61.010

50.328

82,49%

46,383

35,518

76,58%

TOLEDO

148.330

119.567

80,61%

102,351

75,543

73,81%

C.-A MANCHA

436.668

355.113

81,32%

305,034

227,769

74,67%

ÁVILA  

34.346

27.021

78,67%

23,204

16,444

70,87%

BURGOS

85.243

67.799

79,54%

66,405

48,160

72,52%

LEÓN

105.176

84.962

80,78%

76,169

56,729

74,48%

PALENCIA

38.159

30.810

80,74%

26,508

19,743

74,48%

SALAMANCA

73.265

58.853

80,33%

49,562

35,979

72,59%

SEGOVIA

34.805

27.396

78,71%

24,105

17,322

71,86%

SORIA

20.570

16.262

79,06%

13,701

9,733

71,03%

VALLADOLID

131.021

105.847

80,79%

98,232

72,679

73,99%

ZAMORA

35.523

27.957

78,70%

22,394

16,043

71,64%

C. Y LEÓN

558.108

446.907

80,08%

400,281

292,831

73,16%

BARCELONA

1.032.865

796.761

77,14%

864,299

610,024

70,58%

XIRONA

130.012

96.835

74,48%

98,644

66,984

67,90%

LLEIDA

76.827

59.126

76,96%

52,841

36,695

69,44%

TARRAGONA

151.855

117.854

77,61%

117,556

83,671

71,18%

CATALUÑA

1.391.559

1.070.576

76,93%

1.133,340

797,373

70,36%

BADAXOZ

131.134

105.729

80,63%

72,322

52,653

72,80%

CÁCERES

79.925

64.679

80,92%

44,223

32,664

73,86%

ESTREMADURA

211.059

170.408

80,74%

116,545

85,317

73,21%

A CORUÑA

212.801

168.543

79,20%

151,161

108,863

72,02%

LUGO

58.299

45.403

77,88%

37,819

26,276

69,48%

OURENSE

51.236

40.409

78,87%

31,313

22,313

71,26%

PONTEVEDRA

105.663

83.011

78,56%

73,786

52,744

71,48%

VIGO

74.793

59.908

80,10%

55,738

40,438

72,55%

GALICIA

502.792

397.274

79,01%

349,817

250,635

71,65%

MADRID

1.659.108

1.342.589

80,92%

1.376,488

1.005,099

73,02%

MADRID

1.659.108

1.342.589

80,92%

1.376,488

1.005,099

73,02%

MURCIA

251.571

202.231

80,39%

179,313

129,446

72,19%

CARTAXENA

77.370

63.037

81,47%

56,729

41,882

73,83%

MURCIA

328.941

265.268

80,64%

236,041

171,328

72,58%

NAVARRA

760

579

76,18%

0,412

0,257

62,39%

NAVARRA

760

579

76,18%

0,412

0,257

62,39%

ÁRABA

250

193

77,20%

0,105

0,064

61,12%

GUIPÚSCOA

327

230

70,34%

0,184

0,091

49,46%

BISCAIA

636

471

74,06%

0,329

0,195

59,22%

PAÍS VASCO

1.213

894

73,70%

0,618

0,350

56,64%

A RIOXA

74.233

57.878

77,97%

51,222

35,737

69,77%

A RIOXA

74.233

57.878

77,97%

51,222

35,737

69,77%

ALACANTE

326.559

256.466

78,54%

201,793

142,075

70,41%

CASTELLÓN

126.461

99.539

78,71%

83,494

59,553

71,33%

VALENCIA

539.260

427.127

79,21%

373,067

266,927

71,55%

C. VALENCIANA

992.280

783.132

78,92%

658,353

468,555

71,17%

TOTAL NACIONAL

9.305.665

7.427.806

79,82%

6.783,715

4.912,338

72,41%

Devolucións pagas 2019/2020 (importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2019

Pagas (nº) IRPF 2020

% Var.2020/  2019

% Var.2020/  2018

Importe Pago

IRPF 2019

Importe pago

IRPF 2020

% Var.2020 / 2019

% Var.2020 / 2018

ALMERÍA

137.770

145.798

5,83%

16,86%

69,351

70,518

1,68%

18,99%

CÁDIZ

166.335

173.761

4,46%

15,40%

118,931

121,244

1,94%

17,65%

CÓRDOBA

127.898

135.142

5,66%

18,32%

71,674

74,207

3,53%

20,53%

GRANADA

141.499

149.123

5,39%

19,40%

88,622

91,136

2,84%

26,24%

HUELVA

110.607

116.279

5,13%

23,33%

58,443

60,556

3,61%

30,17%

XAÉN

113.094

117.978

4,32%

19,09%

60,593

61,770

1,94%

29,56%

MÁLAGA

245.928

245.838

0,04%-

12,01%

158,051

154,715

-2,11%

15,80%

SEVILLA

336.667

342.700

1,79%

16,88%

214,803

218,129

1,55%

21,02%

XEREZ

53.259

54.136

1,65%

16,77%

34,815

34,594

0,64%-

19,73%

CEUTA

12.640

13.757

8,84%

19,67%

8,492

9,335

9,92%

27,96%

MELILLA

12.732

14.595

14,63%

29,40%

8,583

9,918

15,56%

35,02%

ANDALUCÍA

1.458.429

1.509.107

3,47%

17,02%

892,358

906,121

1,54%

21,19%

HUESCA

31.028

33.843

9,07%

7,82%

18,347

20,861

13,70%

22,89%

TERUEL

18.490

19.962

7,96%

2,19%

10,009

11,310

13,00%

18,31%

ZARAGOZA

168.818

167.013

1,07%-

0,38%

108,297

110,113

1,68%

10,89%

ARAGÓN

218.336

220.818

1,14%

1,61%

136,653

142,284

4,12%

13,07%

OVIEDO

120.262

124.632

3,63%

1,25%

91,854

99,489

8,31%

17,36%

XIXÓN

59.494

62.683

5,36%

4,06%

42,558

46,119

8,37%

16,03%

ASTURIAS

179.756

187.315

4,21%

2,18%

134,411

145,608

8,33%

16,94%

ILLAS BALEARES

137.499

146.723

6,71%

12,86%

90,757

91,498

0,82%

14,76%

ILLAS BALEARES

137.499

146.723

6,71%

12,86%

90,757

91,498

0,82%

14,76%

AS PALMAS

196.569

203.331

3,44%

14,34%

120,690

120,658

-0,03%

13,44%

TENERIFE

166.528

174.176

4,59%

14,03%

100,482

101,615

1,13%

14,59%

CANARIAS

363.097

377.507

3,97%

14,20%

221,172

222,274

0,50%

13,96%

CANTABRIA

93.723

95.718

2,13%

2,40%

64,195

69,302

7,96%

17,08%

CANTABRIA

93.723

95.718

2,13%

2,40%

64,195

69,302

7,96%

17,08%

ALBACETE

60.517

67.340

11,27%

8,52%

37,491

43,055

14,84%

23,42%

CIDADE REAL

80.355

85.844

6,83%

7,72%

49,717

53,739

8,09%

18,14%

CUENCA

29.258

32.034

9,49%

12,23%

17,370

19,915

14,65%

34,13%

GUADALAXARA

48.124

50.328

4,58%

9,46%

33,453

35,518

6,17%

17,42%

TOLEDO

114.789

119.567

4,16%

6,95%

71,999

75,543

4,92%

13,39%

C.-A MANCHA

333.043

355.113

6,63%

8,25%

210,030

227,769

8,45%

18,58%

ÁVILA  

25.371

27.021

6,50%

2,39%

15,004

16,444

9,60%

17,76%

BURGOS

64.961

67.799

4,37%

1,70%

44,418

48,160

8,43%

13,23%

LEÓN

80.102

84.962

6,07%

2,96%

51,740

56,729

9,64%

15,97%

PALENCIA

29.646

30.810

3,93%

2,44%

18,446

19,743

7,03%

13,67%

SALAMANCA

56.816

58.853

3,59%

2,66%

34,525

35,979

4,21%

11,08%

SEGOVIA

26.358

27.396

3,94%

2,19%

15,808

17,322

9,58%

15,25%

SORIA

16.264

16.262

-0,01%

0,77%-

9,410

9,733

3,43%

12,01%

VALLADOLID

108.643

105.847

-2,57%

1,28%

73,402

72,679

-0,99%

9,55%

ZAMORA

26.897

27.957

3,94%

1,54%-

15,169

16,043

5,76%

9,46%

C. Y LEÓN

435.058

446.907

2,72%

1,78%

277,922

292,831

5,36%

12,67%

BARCELONA

800.085

796.761

0,42%-

3,96%

603,526

610,024

1,08%

14,75%

XIRONA

93.470

96.835

3,60%

9,51%

63,709

66,984

5,14%

20,07%

LLEIDA

57.479

59.126

2,87%

4,49%

35,528

36,695

3,28%

15,60%

TARRAGONA

114.538

117.854

2,90%

9,02%

79,496

83,671

5,25%

20,10%

CATALUÑA

1.065.572

1.070.576

0,47%

5,01%

782,259

797,373

1,93%

15,76%

BADAXOZ

101.227

105.729

4,45%

10,48%

50,029

52,653

5,25%

17,07%

CÁCERES

62.255

64.679

3,89%

4,31%

30,992

32,664

5,40%

14,52%

ESTREMADURA

163.482

170.408

4,24%

8,06%

81,021

85,317

5,30%

16,08%

A CORUÑA

163.360

168.543

3,17%

-0,34%

100,359

108,863

8,47%

10,14%

LUGO

43.410

45.403

4,59%

-2,05%

23,623

26,276

11,23%

14,57%

OURENSE

38.256

40.409

5,63%

-3,89%

20,175

22,313

10,60%

11,02%

PONTEVEDRA

78.325

83.011

5,98%

3,66%

46,340

52,744

13,82%

17,63%

VIGO

60.266

59.908

0,59%-

0,74%

38,210

40,438

5,83%

10,89%

GALICIA

383.617

397.274

3,56%

0,05%

228,705

250,635

9,59%

12,30%

MADRID

1.335.856

1.342.589

0,50%

7,83%

977,259

1.005,099

2,85%

17,53%

MADRID

1.335.856

1.342.589

0,50%

7,83%

977,259

1.005,099

2,85%

17,53%

MURCIA

184.855

202.231

9,40%

17,43%

115,148

129,446

12,42%

33,54%

CARTAXENA

58.717

63.037

7,36%

15,16%

38,364

41,882

9,17%

25,85%

MURCIA

243.572

265.268

8,91%

16,88%

153,512

171,328

11,61%

31,58%

NAVARRA

486

579

19,14%

28,38%

0,215

0,257

19,79%

44,48%

NAVARRA

486

579

19,14%

28,38%

0,215

0,257

19,79%

44,48%

ÁRABA

205

193

-5,85%

-23,11%

0,085

0,064

-24,63%

-36,25%

GUIPÚSCOA

220

230

4,55%

-25,81%

0,106

0,091

-14,26%

-21,05%

BISCAIA

483

471

-2,48%

-10,29%

0,206

0,195

-5,16%

-1,72%

PAÍS VASCO

908

894

1,54%-

-17,68%

0,397

0,350

-11,76%

-15,48%

A RIOXA

54.636

57.878

5,93%

12,09%

33,218

35,737

7,58%

23,40%

A RIOXA

54.636

57.878

5,93%

12,09%

33,218

35,737

7,58%

23,40%

ALACANTE

252.407

256.466

1,61%

4,12%

136,356

142,075

4,19%

7,88%

CASTELLÓN

95.616

99.539

4,10%

10,57%

55,362

59,553

7,57%

22,58%

VALENCIA

418.184

427.127

2,14%

9,16%

256,075

266,927

4,24%

19,76%

C.VALENCIANA

766.207

783.132

2,21%

7,63%

447,793

468,555

4,64%

16,22%

TOTAL NACIONAL

7.233.277

7.427.806

2,69%

8,62%

4.731,876

4.912,338

3,81%

17,31%