Saltar ao contido principal

Arrinca a confección de declaracións de renda por teléfono mediante un plan 'Chamámoslle' con capacidade reforzada

Campaña de Renda 2020

 • Acadado o primeiro terzo da campaña, presentaron a súa declaración 6,6 millóns de contribuíntes e 3,8 millóns recibiron xa a súa devolución por importe de máis de 2.540 millóns, de xeito que se aboaron o 72,5% das devolucións e o 66,7% dos importes solicitados
 • O plan ‘Chamámoslle’ mantén o reforzo da súa capacidade disposta o pasado ano pola pandemia para atender ao mesmo perfil de contribuíntes que en oficinas e a novos colectivos que o requiran, especialmente os perceptores do Ingreso Mínimo Vital (IMV)
 • Xa se presentaron 1.037.000 declaracións por parte de perceptores de prestacións por ERTE e máis de 100.000 beneficiarios do IMV cumpriron ata agora tamén coa obriga de presentar declaración
 • Máis de 44.000 contribuíntes utilizaron xa a aplicación ‘carteira de valores’ que permite un cálculo automático de plusvalías e minusvalías por operacións con accións, e máis de 150.000 arrendadores puidéronse beneficiar do cálculo automático da amortización, o principal gasto deducible en materia de alugamentos

6 de maio de 2021.- A Axencia Tributaria inicia hoxe a confección telefónica de declaracións a través do plan ‘Chamámoslle’, que mantén o reforzo da súa capacidade disposta o ano pasado pola pandemia, este ano cun deseño que permite atender desde o primeiro día ao mesmo perfil de contribuíntes que na atención presencial nas oficinas, e tamén a novos colectivos que o necesiten, caso, especialmente, dos perceptores do Ingreso Mínimo Vital (IMV), e todo iso sen necesidade de desprazamentos.

Ata agora, a Axencia devolveu xa, hoxe en día, 2.542 millóns de euros a 3.790.000 contribuíntes, de maneira que o 72,5% das solicitudes de devolución realizada polo momento, e o 66,7% dos importes a devolver que se solicitaron, xa foron abonados. Mánténse, en paralelo, un crecemento das presentacións superadas o primeiro terzo da campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2020 (IRPF 2020), en liña coa proxección á alza prevista. Así, presentaron xa a súa declaración 6.591.000 contribuíntes, un 6,5% máis que o ano pasado no mesmo número de días de campaña (a campaña deste ano arrincou seis días despois de que a anterior).

Especialmente notable está resultando o crecemento das declaracións con resultado a ingresar (+25% ata agora), continuando coa aceleración destas presentacións que se vén producindo nos últimos anos. Cabe lembrar, nese sentido, que estes contribuíntes non teñen que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña, con independencia do momento en que presenten a declaración, e que, ademais, en particular os afectados por regulacións temporais de emprego (ERTE) con declaracións a ingresar contan este ano cunha vía adicional de facilitación de liquidez ao poder optar por un fraccionamento do pagamento en seis meses sen xuros.

No referente ás vías de presentación, ademais da canle telemática principal, que é a páxina web da AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es ), tamén destacan as presentacións a través da aplicación móbil da Axencia. Por esta vía presentáronse máis de 64.000 declaracións ata hoxe, das que máis de 42.000 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a aplicación derivou á web da Axencia para realizar algunha modificación e volveron á ‘app’ para concluír a presentación.

Está previsto que en toda a campaña preséntense 21.570.000 declaracións, un 2,1% máis que o ano anterior. Dese total, prévése que 14.330.000 dean dereito a devolución, dous terzos do total e un 1% menos que o ano anterior, por un importe de 10.857 millóns de euros. Pola súa parte, espéranse 5.960.000 declaracións a ingresar, un 5,7% máis, por importe de 12.976 millóns.

Comeza a confección de declaracións por teléfono

Ademais da presentación por Internet a través da páxina da axencia e da aplicación móbil, desde hoxe os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran asistencia personalizada volverán ter no plan ‘Chamámoslle’ de confección telefónica de declaracións unha potente alternativa á tradicional asistencia presencial en oficinas, que este ano arrinca o 2 de xuño.

O plan ‘Chamámoslle’ mantén o reforzo da súa capacidade que se estableceu o pasado ano pola pandemia, novamente coa colaboración de CCAA e concellos. Cunha calidade de servizo na atención personalizada igual ao da asistencia en oficinas, desde este primeiro día e ata o final da campaña o plan ‘Chamámoslle’ está deseñado para poder atender ao mesmo perfil de contribuíntes que nas oficinas e a novos colectivos que o requiran, especialmente aos perceptores do IMV , e todo iso evitando desprazamentos e esperas os cidadáns.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 901 12 12 24 e no 91 535 73 26) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada do funcionario da Axencia.

En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia. Pola súa parte, e ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, solicítase aos cidadáns que anulen a cita pola mesma vía pola que obtivérona se decidiron non facer uso dela . 

Asistencia para afectados por ERTE e perceptores do IMV

A principal característica da campaña deste ano é o reforzo previsto na asistencia personalizada para os afectados por ERTE e os perceptores do IMV . Ademais das cartas informativas remitidas a ambos os dous colectivos e ás recomendacións para estes contribuíntes que a Axencia Tributaria ofreceu antes do inicio da campaña na súa páxina web, no caso dos perceptores de prestacións por ERTE mellórase a información dispoñible nos datos fiscais a medida que a Axencia recibe os datos actualizados do Servizo Público de Emprego sobre expedientes de reintegro.

Resulta de interese resaltar que o relevante, para os efectos da declaración, é a constancia de que se está incorporando o dato que o SEPE considera correcto, con independencia de que o perceptor recibise ou non a notificación de reintegro por parte do Servizo Público de Emprego.

Por outra banda, nos últimos días a Axencia incorporou unha nova vía de asistencia, tanto para afectados por ERTE como para perceptores de IMV, a través do ‘Informador’ de Renda. Esta ferramenta, accesible na web dentro do apartado dedicado á campaña, inclúe todos os bloques informativos tradicionais de Renda, aínda que reestruturados e sistematizados para poder ir ofrecendo a información que require cada contribuínte a partir de preguntas sinxelas que realiza a propia ferramenta.

A novidade ao respecto dos ERTE e o IMV é que, nestes casos, se o contribuínte que utiliza o ‘Informador’ non ve resolta a súa dúbida, se lle ofrece a posibilidade de contactar directamente cun funcionario da Axencia mediante un chat establecido ad hoc para estes colectivos que está habilitado en horario de mañá, de luns a venres.

Nestes momentos, xa se presentaron 1.037.000 declaracións por parte de perceptores de prestacións por ERTE e máis de 100.000 beneficiarios do IMV cumpriron ata agora tamén coa obriga de presentar declaración.

Tanto para estes colectivos como para o conxunto dos contribuíntes, desde o primeiro día de campaña mánténse aberto a tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, nos teléfonos 91 554 87 70 e 901 33 55 33, de 9 a 19 horas, de luns a venres. Esta vía de asistencia, igualmente reforzada este ano, atendeu no primeiro mes de campaña máis de 660.000 chamadas de distinto perfil de contribuíntes.

Máis facilidades en RENDA WEB

A presente campaña conta, por outra banda, con melloras específicas para facilitan a presentación da declaración a contribuíntes con certos perfís (actividades económicas en réxime de estimación directa e obxectiva, arrendadores e investidores) que xa están facendo un uso intensivo das ferramentas que axilizan a presentación.

Así, máis de 44.000 contribuíntes utilizaron xa a aplicación ‘carteira de valores’ que permite un cálculo automático das plusvalías e minusvalías por operacións con accións cotizadas na gran maioría de supostos, e máis de 150.000 arrendadores puidéronse beneficiar ata agora do cálculo automático da amortización, o principal gasto deducible en materia de alugamentos.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Percepción de prestacións por ERTE

 • Inmobles e as súas referencias catastrais

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2020)

 • Arrendamentos de inmobles

 • Transmisións

 • Achegas a plans de pensións

 • Cotas sindicais

 • Percepcións por subvencións

 • Deducións familiares e por maternidade

 • Dedución por investimento en vivenda habitual

 • Deducións autonómicas 

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida na icona da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres díxitos que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2019 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2019 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán determinados díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Para esta campaña tamén é posible a obtención de referencia por videochamada. Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: sede.agenciatributaria.gob.es  e ‘app’ (ofrece información e xestións sen horarios).
 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle ’:

  901 12 12 24 ou 91 535 73 26 (servizo automático, 24 horas)

  901 22 33 44 ou 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V) 

 • Teléfono Renda Información: 901 33 55 33 e 91 554 87 70 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2020 (Datos a 30º día de campaña)

IRPF 2019

IRPF 2020

% 2020/2019

% 2020/2018

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

8.848.471

9.551.461

7,94%

33,85%

Declaracións presentadas

6.186.182

6.591.570

6,55%

40,21%

Declaracións a ingresar

818.573

1.025.818

25,32%

78,54%

Importe (millóns de €)

604,839

867,018

43,35%

95,57%

Declaracións con solicitude de devolución

5.165.401

5.225.874

1,17%

30,42%

Importe (millóns de €)

3.923,656

3.812,406

2,84%-

26,15%

Devolucións Pagas

3.879.135

3.790.112

-2,29%

27,56%

Importe (millóns de €)

2.254,043

2.542,399

12,79%

37,42%

A suma das declaracións a ingresar ylas devolucións non coincide coas declaracións presentadas porque faltan por incluír as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2019

Total,

declaracións presentadas

IRPF 2020

% Variación

Presentadas 2020/2019

% Variación

Presentadas 2020/2018

ALMERÍA

119.933

134.997

12,56%

46,70%

CÁDIZ

156.629

171.739

9,65%

37,54%

CÓRDOBA

99.909

110.698

10,80%

50,04%

GRANADA

115.176

128.125

11,24%

53,82%

HUELVA

97.525

108.082

10,82%

47,24%

XAÉN

78.719

85.591

8,73%

54,75%

MÁLAGA

213.218

218.766

2,60%

43,43%

SEVILLA

314.769

329.805

4,78%

41,10%

XEREZ

49.797

53.483

7,40%

40,66%

CEUTA

11.738

13.670

16,46%

56,18%

MELILLA

11.766

14.160

20,35%

67,38%

ANDALUCÍA

1.269.179

1.369.116

7,87%

45,01%

HUESCA

23.621

27.259

15,40%

51,41%

TERUEL

11.393

14.019

23,05%

54,19%

ZARAGOZA

146.959

154.375

5,05%

34,58%

ARAGÓN

181.973

195.653

7,52%

37,97%

OVIEDO

102.755

112.271

9,26%

32,30%

XIXÓN

51.078

56.378

10,38%

33,43%

ASTURIAS

153.833

168.649

9,63%

32,68%

ILLAS BALEARES

118.460

129.660

9,45%

53,82%

ILLAS BALEARES

118.460

129.660

9,45%

53,82%

AS PALMAS

175.483

181.798

3,60%

39,97%

STA. CRUZ DE TENERIFE

142.753

150.310

5,29%

46,09%

CANARIAS

318.236

332.108

4,36%

42,67%

CANTABRIA

76.327

80.083

4,92%

32,91%

CANTABRIA

76.327

80.083

4,92%

32,91%

ALBACETE

45.306

54.447

20,18%

57,81%

CIDADE REAL

61.694

70.672

14,55%

47,54%

CUENCA

19.953

24.422

22,40%

71,97%

GUADALAXARA

43.423

45.541

4,88%

38,46%

TOLEDO

96.364

103.648

7,56%

43,14%

CASTELA-A MANCHA

266.740

298.730

11,99%

47,95%

ÁVILA  

19.087

21.631

13,33%

47,11%

BURGOS

50.325

53.827

6,96%

34,05%

LEÓN

62.669

68.906

9,95%

38,84%

PALENCIA

22.326

24.390

9,24%

37,35%

SALAMANCA

45.050

48.815

8,36%

39,05%

SEGOVIA

19.555

22.269

13,88%

45,69%

SORIA

11.032

12.293

11,43%

45,43%

VALLADOLID

90.552

92.850

2,54%

30,62%

ZAMORA

18.008

20.937

16,26%

49,08%

CASTELA E LEÓN

338.604

365.918

8,07%

37,45%

BARCELONA

746.825

790.985

5,91%

36,96%

XIRONA

77.477

86.415

11,54%

52,21%

LLEIDA

45.333

49.729

9,70%

42,80%

TARRAGONA

99.003

106.496

7,57%

42,49%

CATALUÑA

968.638

1.033.625

6,71%

38,96%

BADAXOZ

78.081

85.549

9,56%

50,77%

CÁCERES

47.183

53.211

12,78%

52,77%

ESTREMADURA

125.264

138.760

10,77%

51,53%

A CORUÑA

129.380

136.935

5,84%

32,84%

LUGO

27.970

31.747

13,50%

42,63%

OURENSE

28.281

33.485

18,40%

42,81%

PONTEVEDRA

57.542

63.761

10,81%

42,50%

VIGO

50.893

51.007

0,22%

32,63%

GALICIA

294.066

316.935

7,78%

36,61%

MADRID

1.213.752

1.225.821

0,99%

29,61%

MADRID

1.213.752

1.225.821

0,99%

29,61%

MURCIA

150.060

170.593

13,68%

50,82%

CARTAXENA

52.629

59.190

12,47%

34,87%

MURCIA

202.689

229.783

13,37%

46,36%

NAVARRA

440

652

48,18%

34,16%

NAVARRA

440

652

48,18%

34,16%

ÁRABA

200

219

9,50%

6,83%

GUIPÚSCOA

233

254

9,01%

14,93%

BISCAIA

425

508

19,53%

13,14%

PAÍS VASCO

858

981

14,34%

12,11%

A RIOXA

41.091

46.965

14,30%

51,35%

A RIOXA

41.091

46.965

14,30%

51,35%

ALACANTE

206.593

220.572

6,77%

49,83%

CASTELLÓN

72.400

78.879

8,95%

52,87%

VALENCIA

337.039

358.680

6,42%

48,57%

C. VALENCIANA

616.032

658.131

6,83%

49,49%

TOTAL NACIONAL

6.186.182

6.591.570

6,55%

40,21%

Devolucións solicitadas e pagas

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2020

Pagas (nº)

IRPF 2020

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2020

Importe pago

IRPF 2020

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

113.619

88.727

78,09%

57,577

40,419

70,20%

CÁDIZ

140.503

108.021

76,88%

108,945

78,156

71,74%

CÓRDOBA

88.470

66.553

75,23%

55,027

38,236

69,49%

GRANADA

100.722

71.659

71,15%

69,134

45,322

65,56%

HUELVA

92.657

72.639

78,40%

51,337

36,911

71,90%

XAÉN

69.859

51.171

73,25%

41,497

27,920

67,28%

MÁLAGA

173.072

120.241

69,47%

121,548

77,862

64,06%

SEVILLA

267.188

197.256

73,83%

189,521

128,410

67,75%

XEREZ

44.034

33.787

76,73%

30,943

21,801

70,46%

CEUTA

11.064

8.541

77,20%

8,177

5,792

70,83%

MELILLA

11.504

8.398

73,00%

8,351

5,652

67,68%

ANDALUCÍA

1.112.692

826.993

74,32%

742,057

506,481

68,25%

HUESCA

20.998

14.940

71,15%

13,947

9,008

64,59%

TERUEL

10.534

7.395

70,20%

6,621

4,269

64,48%

ZARAGOZA

114.924

78.437

68,25%

82,760

52,199

63,07%

ARAGÓN

146.456

100.772

68,81%

103,328

65,476

63,37%

OVIEDO

88.009

65.171

74,05%

77,081

54,452

70,64%

XIXÓN

43.134

31.170

72,26%

34,890

23,738

68,04%

ASTURIAS

131.143

96.341

73,46%

111,970

78,190

69,83%

ILLAS BALEARES

96.815

65.664

67,82%

66,694

41,175

61,74%

ILLAS BALEARES

96.815

65.664

67,82%

66,694

41,175

61,74%

AS PALMAS

153.765

111.656

72,61%

98,451

65,529

66,56%

TENERIFE

126.003

91.271

72,44%

79,320

52,877

66,66%

CANARIAS

279.768

202.927

72,53%

177,771

118,406

66,61%

CANTABRIA

64.189

45.938

71,57%

51,199

34,329

67,05%

CANTABRIA

64.189

45.938

71,57%

51,199

34,329

67,05%

ALBACETE

43.143

31.066

72,01%

30,959

20,366

65,78%

CIDADE REAL

56.761

42.446

74,78%

39,613

27,928

70,50%

CUENCA

19.314

13.835

71,63%

13,470

8,828

65,54%

GUADALAXARA

36.435

27.081

74,33%

28,196

19,685

69,81%

TOLEDO

83.209

60.607

72,84%

58,745

40,073

68,22%

C.-A MANCHA

238.862

175.035

73,28%

170,983

116,880

68,36%

ÁVILA  

17.111

12.575

73,49%

11,545

7,814

67,68%

BURGOS

42.553

30.756

72,28%

33,375

22,386

67,07%

LEÓN

55.290

40.299

72,89%

40,509

27,295

67,38%

PALENCIA

19.455

14.349

73,75%

13,490

9,232

68,43%

SALAMANCA

38.824

28.378

73,09%

26,734

17,978

67,25%

SEGOVIA

17.967

12.778

71,12%

12,335

8,111

65,76%

SORIA

9.760

6.932

71,02%

6,385

4,132

64,72%

VALLADOLID

74.884

54.074

72,21%

56,488

37,706

66,75%

ZAMORA

16.713

11.979

71,67%

10,717

7,132

66,55%

C. Y LEÓN

292.557

212.120

72,51%

211,578

141,785

67,01%

BARCELONA

567.552

393.526

69,34%

474,925

304,617

64,14%

XIRONA

64.005

43.028

67,23%

47,978

29,545

61,58%

LLEIDA

37.954

26.896

70,86%

24,835

15,882

63,95%

TARRAGONA

80.290

56.875

70,84%

62,221

40,861

65,67%

CATALUÑA

749.801

520.325

69,40%

609,959

390,906

64,09%

BADAXOZ

67.549

51.040

75,56%

37,202

26,004

69,90%

CÁCERES

40.742

30.238

74,22%

22,719

15,568

68,52%

ESTREMADURA

108.291

81.278

75,06%

59,922

41,572

69,38%

A CORUÑA

106.948

77.171

72,16%

76,692

50,943

66,43%

LUGO

24.546

17.510

71,34%

15,441

9,914

64,20%

OURENSE

24.425

17.586

72,00%

14,969

9,861

65,87%

PONTEVEDRA

50.477

35.992

71,30%

34,928

22,901

65,57%

VIGO

39.811

29.044

72,95%

29,166

19,661

67,41%

GALICIA

246.207

177.303

72,01%

171,197

113,280

66,17%

MADRID

1.016.338

752.433

74,03%

839,819

571,759

68,08%

MADRID

1.016.338

752.433

74,03%

839,819

571,759

68,08%

MURCIA

140.564

101.692

72,35%

97,273

62,720

64,48%

CARTAXENA

48.865

35.892

73,45%

35,397

23,755

67,11%

MURCIA

189.429

137.584

72,63%

132,670

86,475

65,18%

NAVARRA

496

333

67,14%

0,253

0,138

54,65%

NAVARRA

496

333

67,14%

0,253

0,138

54,65%

ÁRABA

165

110

66,67%

0,059

0,030

50,64%

GUIPÚSCOA

190

126

66,32%

0,085

0,049

58,21%

BISCAIA

378

258

68,25%

0,192

0,095

49,48%

PAÍS VASCO

733

494

67,39%

0,336

0,174

51,89%

A RIOXA

37.687

27.075

71,84%

25,532

16,709

65,45%

A RIOXA

37.687

27.075

71,84%

25,532

16,709

65,45%

ALACANTE

170.636

121.531

71,22%

103,497

67,312

65,04%

CASTELLÓN

61.937

45.207

72,99%

40,152

26,777

66,69%

VALENCIA

281.837

200.759

71,23%

193,490

124,574

64,38%

C. VALENCIANA

514.410

367.497

71,44%

337,139

218,663

64,86%

TOTAL NACIONAL

5.225.874

3.790.112

72,53%

3.812,406

2.542,399

66,69%

Devolucións pagas número e importe 2019/2020

(importes en millóns de euros)

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2019

Pagas (nº) IRPF 2020

% Var.2020 / 2019

% Var.2020 / 2018

Importe Pago

IRPF 2019

Importe pago

IRPF 2020

% Var.2020 / 2019

% Var.2020 / 2018

ALMERÍA

82.712

88.727

7,27%

41,56%

35,559

40,419

13,67%

46,40%

CÁDIZ

104.761

108.021

3,11%

32,01%

67,321

78,156

16,09%

40,71%

CÓRDOBA

65.023

66.553

2,35%

43,50%

33,670

38,236

13,56%

45,10%

GRANADA

68.539

71.659

4,55%

44,40%

38,663

45,322

17,22%

53,64%

HUELVA

66.690

72.639

8,92%

44,13%

31,140

36,911

18,53%

55,78%

XAÉN

49.760

51.171

2,84%

48,83%

24,351

27,920

14,66%

51,81%

MÁLAGA

134.388

120.241

-10,53%

26,33%

76,113

77,862

2,30%

32,95%

SEVILLA

202.676

197.256

-2,67%

31,79%

114,670

128,410

11,98%

38,40%

XEREZ

33.919

33.787

0,39%-

32,78%

19,815

21,801

10,02%

38,12%

CEUTA

7.391

8.541

15,56%

52,44%

3,764

5,792

53,86%

58,09%

MELILLA

6.938

8.398

21,04%

57,53%

3,698

5,652

52,83%

59,13%

ANDALUCÍA

822.797

826.993

0,51%

36,35%

448,765

506,481

12,86%

42,49%

HUESCA

14.151

14.940

5,58%

36,45%

7,585

9,008

18,77%

49,42%

TERUEL

6.678

7.395

10,74%

36,14%

3,354

4,269

27,29%

43,00%

ZARAGOZA

86.658

78.437

-9,49%

12,49%

50,447

52,199

3,47%

22,04%

ARAGÓN

107.487

100.772

-6,25%

17,03%

61,385

65,476

6,66%

26,43%

OVIEDO

65.147

65.171

0,04%

17,85%

43,537

54,452

25,07%

41,97%

XIXÓN

32.139

31.170

-3,02%

16,97%

20,367

23,738

16,55%

33,59%

ASTURIAS

97.286

96.341

0,97%-

17,57%

63,904

78,190

22,36%

39,32%

ILLAS BALEARES

65.664

65.664

0,00%

38,35%

39,219

41,175

4,99%

36,98%

ILLAS BALEARES

65.664

65.664

0,00%

38,35%

39,219

41,175

4,99%

36,98%

AS PALMAS

119.709

111.656

-6,73%

32,55%

65,496

65,529

0,05%

31,76%

TENERIFE

95.083

91.271

-4,01%

36,02%

50,659

52,877

4,38%

36,15%

CANARIAS

214.792

202.927

-5,52%

34,09%

116,155

118,406

1,94%

33,69%

CANTABRIA

48.015

45.938

-4,33%

23,80%

29,245

34,329

17,39%

45,18%

CANTABRIA

48.015

45.938

-4,33%

23,80%

29,245

34,329

17,39%

45,18%

ALBACETE

28.197

31.066

10,17%

44,57%

15,618

20,366

30,40%

62,05%

CIDADE REAL

39.035

42.446

8,74%

38,05%

22,263

27,928

25,45%

50,71%

CUENCA

11.926

13.835

16,01%

60,37%

6,155

8,828

43,42%

85,27%

GUADALAXARA

27.592

27.081

-1,85%

28,86%

17,176

19,685

14,61%

37,88%

TOLEDO

60.889

60.607

-0,46%

29,31%

35,129

40,073

14,07%

36,32%

C.-A MANCHA

167.639

175.035

4,41%

35,95%

96,341

116,880

21,32%

46,95%

ÁVILA  

12.098

12.575

3,94%

32,20%

6,389

7,814

22,29%

46,24%

BURGOS

31.629

30.756

-2,76%

26,50%

19,359

22,386

15,64%

39,65%

LEÓN

40.042

40.299

0,64%

25,93%

22,916

27,295

19,11%

40,27%

PALENCIA

14.585

14.349

1,62%-

26,30%

8,118

9,232

13,71%

40,04%

SALAMANCA

29.206

28.378

2,84%-

23,51%

15,866

17,978

13,31%

34,38%

SEGOVIA

12.331

12.778

3,63%

31,45%

6,626

8,111

22,41%

46,82%

SORIA

6.972

6.932

-0,57%

28,28%

3,603

4,132

14,69%

39,98%

VALLADOLID

59.581

54.074

-9,24%

17,10%

35,516

37,706

6,17%

26,52%

ZAMORA

11.720

11.979

2,21%

31,42%

6,138

7,132

16,18%

46,20%

C. Y LEÓN

218.164

212.120

-2,77%

24,35%

124,531

141,785

13,85%

36,39%

BARCELONA

411.143

393.526

-4,28%

22,06%

272,973

304,617

11,59%

35,58%

XIRONA

42.643

43.028

0,90%

36,74%

25,776

29,545

14,62%

48,07%

LLEIDA

26.026

26.896

3,34%

33,03%

14,011

15,882

13,36%

44,30%

TARRAGONA

56.435

56.875

0,78%

31,63%

34,591

40,861

18,13%

45,47%

CATALUÑA

536.247

520.325

-2,97%

24,69%

347,352

390,906

12,54%

37,78%

BADAXOZ

50.095

51.040

1,89%

40,63%

22,717

26,004

14,47%

46,19%

CÁCERES

29.616

30.238

2,10%

36,89%

13,751

15,568

13,22%

43,64%

ESTREMADURA

79.711

81.278

1,97%

39,22%

36,468

41,572

14,00%

45,22%

A CORUÑA

80.070

77.171

-3,62%

15,32%

44,563

50,943

14,32%

30,44%

LUGO

17.222

17.510

1,67%

22,68%

8,312

9,914

19,28%

38,33%

OURENSE

16.979

17.586

3,58%

19,90%

8,124

9,861

21,38%

36,51%

PONTEVEDRA

35.735

35.992

0,72%

24,01%

19,006

22,901

20,49%

41,79%

VIGO

32.000

29.044

-9,24%

14,99%

18,028

19,661

9,06%

29,49%

GALICIA

182.006

177.303

2,58%-

18,09%

98,033

113,280

15,55%

33,62%

MADRID

800.565

752.433

-6,01%

18,91%

509,859

571,759

12,14%

30,80%

MADRID

800.565

752.433

-6,01%

18,91%

509,859

571,759

12,14%

30,80%

MURCIA

93.993

101.692

8,19%

42,88%

50,139

62,720

25,09%

62,16%

CARTAXENA

33.447

35.892

7,31%

31,23%

19,426

23,755

22,28%

46,38%

MURCIA

127.440

137.584

7,96%

39,64%

69,565

86,475

24,31%

57,50%

NAVARRA

252

333

32,14%

48,00%

0,096

0,138

44,40%

76,78%

NAVARRA

252

333

32,14%

48,00%

0,096

0,138

44,40%

76,78%

ÁRABA

129

110

-14,73%

4,35%-

0,052

0,030

-42,24%

-21,05%

GUIPÚSCOA

122

126

3,28%

11,50%

0,049

0,049

0,84%

20,40%

BISCAIA

269

258

4,09%-

16,74%

0,090

0,095

5,12%

18,94%

PAÍS VASCO

520

494

-5,00%

10,02%

0,191

0,174

-8,79%

9,79%

A RIOXA

26.139

27.075

3,58%

42,45%

14,635

16,709

14,18%

49,46%

A RIOXA

26.139

27.075

3,58%

42,45%

14,635

16,709

14,18%

49,46%

ALACANTE

130.783

121.531

-7,07%

26,11%

63,761

67,312

5,57%

29,20%

CASTELLÓN

44.538

45.207

1,50%

40,07%

22,539

26,777

18,80%

51,81%

VALENCIA

209.090

200.759

-3,98%

28,71%

111,999

124,574

11,23%

37,44%

C.VALENCIANA

384.411

367.497

-4,40%

29,12%

198,299

218,663

10,27%

36,34%

TOTAL NACIONAL

3.879.135

3.790.112

-2,29%

27,56%

2.254,043

2.542,399

12,79%

37,42%