Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria ampliará a súa información sobre titularidades reais de sociedades co acceso aos datos dos rexistros mercantís

Convenio entre a Axencia Tributaria e o Colexio de Rexistradores

  • O Rexistro de Titularidades Reais, nado ao abeiro da normativa europea sobre prevención do branqueo de capitais, recolle a información sobre a titularidade real por parte de persoas físicas, de forma directa ou indirecta, de máis do 25 %do capital social dunha entidade
  • O novo convenio cos Rexistradores contempla tamén a transmisión electrónica diaria da información contida no BORME , incluíndo o NIF das persoas xurídicas e físicas
  • Establécense procedementos avanzados de comunicación electrónica para as solicitudes de inscrición rexistral que a Axencia remite aos Rexistros

30 de setembro de 2021.- A Axencia Tributaria e o Colexio de Rexistradores asinaron un novo convenio que permitirá á Axencia acceder ao Rexistro de Titularidades Reais, ampliando así a información de que dispón nesta materia para combater aquelas modalidades de fraude fiscal nas que se utilizan estruturas societarias opacos con fins fraudulentos.

En virtude do convenio, a Axencia poderá consultar e obter información sobre titularidades reais de participacións e accións das sociedades que figura no Rexistro Mercantil. Esta información contida no Rexistro de Titularidades Reais considérase de relevancia para o exercicio das funcións que a Axencia Tributaria ten encomendadas en relación coa loita contra a fraude fiscal realizado a través de estruturas societarias de entidades supostamente independentes.

O Rexistro de Titularidades Reais, nado ao abeiro da normativa europea sobre prevención do branqueo de capitais, recolle a información sobre a titularidade real de persoas físicas, de forma directa ou indirecta, de máis do 25 %do capital social dunha entidade, así como, se é o caso, información sobre os denominados ‘titulares reais asimilados’ (os administradores).

O acceso a estes datos por parte da Axencia Tributaria facilitará a detección de condutas fraudulentas de entidades aparentemente non vinculadas entre si, tales como a facturación recíproca para eliminar beneficios do grupo, o desprazamento ilícito de rendas cara a entidades sen tributación efectiva, a obtención de devolucións improcedentes ou o ocultación de bens.

Reforzo das comunicacións electrónicas mutuas

Tamén como novidade, e ao obxecto de favorecer o desenvolvemento dos procedementos tributarios, o convenio avanza na remisión de información rexistral sobre entidades, establecendose a transmisión electrónica diaria da información contida no Boletín Oficial do Rexistro Mercantil, de maneira que o Colexio de Rexistradores trasladará a información do BORME (Sección Primeira e Sección Segunda) á Axencia, incluíndo a identificación mediante NIF das persoas xurídicas e, en caso de estar dispoñible, tamén das persoas físicas.

Pola súa parte, e grazas ao desenvolvemento das novas tecnoloxías, o convenio pode establecer procedementos máis avanzados de comunicación electrónica entre as dúas partes. Así, se articula a remisión da comunicación pola Axencia Tributaria aos Rexistros Mercantís dos acordos de baixa provisional e as correspondentes rehabilitacións no Índice de Entidades, ou o procedemento electrónico para a presentación no Rexistro Mercantil da declaración de falido de entidades inscritas.

Esta mellora da comunicación electrónica acadará tamén á comunicación ao Rexistro Mercantil da revogación ou rehabilitación do NIF asignado a persoas xurídicas ou entidades e á presentación dos documentos relativos a embargos practicados pola Axencia. Tamén se establece a utilización da canle electrónica rexistral para o envío de requirimentos de información aos Rexistradores.