Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria publica o 'Informe País por país' correspondente a 2019

Explotación estatística do "Informe CBC"

 • O 18% das multinacionais españolas declaran pagar polo Imposto sobre Sociedades no mundo unha media do 2,6 %do seu beneficio
 • As multinacionais españolas teñen en España o 55% da súa facturación global e case dous terzos dos seus activos materiais, pero sitúan en España unicamente o 43% do seu beneficio e o 33% do imposto que pagan
 • O conxunto das 124 multinacionais con facturación anual superior a 750 millóns e matriz española declaran un tipo efectivo global do 16,7 %e do 13 %para España, 8,5 puntos por debaixo de que aplican en xurisdicións de fóra da UE
 • O 54% do beneficio declarado concéntrase en 74 grupos que, porén, só achegan o 30% do imposto declarado como pago polo conxunto do colectivo
 • A información inclúe a algo máis de 14.700 filiais, das que 9.800 estranxeiras, cunha facturación global de 933.800 millóns, beneficios netos globais de 89.700 millóns e un Imposto sobre Sociedades pagas a nivel mundial de 15.000 millóns

20 de abril de 2022.- A Axencia Tributaria publica hoxe a cuarta edición, referida ao ano 2019, da análise que elabora a partir da información fornecida polas empresas a través do modelo 231 de declaración de información ‘País por país’ (‘Country by country report’ – ‘CBC’–), declaración que ten por obxecto recompilar datos agregados do colectivo para o intercambio de información entre administracións tributarias que se establece nos acordos ‘BEPS’ (‘Erosión de Bases e Traslado de Beneficios ’) da OCDE.

O colectivo total de empresas que figuran na estatística do CBC 2019 está formado por 124 multinacionais (MNCs) españolas, que pagaron a nivel global polo Imposto sobre Sociedades 14.965 millóns de euros. A contía representa o 16,7% do seu beneficio (89.701 millóns de euros). Se se mide en termos de devindicación, non de caixa, o imposto acadou un total de 16.525 millóns para estes grupos, un 18,4% do beneficio.

O estudo, que se publica na páxina web da Axencia (Estatística País por país 2019 ), ofrece información dos maiores grupos de matriz española e seus 14.753 filiais, delas 9.810 (o 66,5 %) estranxeiras. Estas multinacionais conxuntamente sumaron, de acordo coa información declarada por elas no CBC , unha facturación mundial de 933.842 millóns de euros en 2019.

Dispersión de tipos efectivos

Nesta edición, a estatística volve mostrar unha gran dispersión dos tipos efectivos sobre beneficios. De acordo cos datos fornecidos polas propias empresas en seus CBC, as 74 empresas cos tipos efectivos de tributación máis baixos unicamente representaron o 30% do imposto pago positivo polo conxunto do colectivo, a pesar de concentrar o 54% da facturación e o beneficio, e o 51% dos empregados.

No caso concreto dos 23 grupos cun tipo efectivo declarado máis baixo (inferior ao 5 %), esta diferenza entre o pagamento do imposto e as magnitudes operativas acentúase, xa que representan o 2,6% do imposto pago polas 124 MNCs pero contan cun peso sensiblemente maior en termos de vendas (20,8 %), beneficio (17,2 %), traballadores (22,2 %) e capital (14,7 %).

Estes 23 grupos, o 18,5% das multinacionais españolas que en 2019 contaban cunha facturación anual de máis de 750 millóns de euros declararon pagar ese ano en todo o mundo unha media do 2,6 %do seu beneficio global.

As 23 MNCs pagaron en concepto de Imposto sobre Sociedades 386 millóns sobre un beneficio de 15.411 millóns de euros, de acordo co declarado por elas no CBC de 2019. Este colectivo con menor imposición global conta cun tipo efectivo 6,7 veces inferior ao global das MNCs españolas, a pesar de ter unha rendibilidade do activo e do capital, e unhas ratios de facturación sobre activos e sobre o capital, superiores ás do conxunto das grandes multinacionais españolas.

Comparativa de España con outros territorios

Na estatística tamén se pode apreciar como, de acordo co declarado polas empresas no CBC , o tipo efectivo pago en España polas 124 MNCs situouse no 13 %en 2019, o que supón case 8,5 puntos menos que o pagado polo mesmo colectivo en países non membros da UE (21,4 %).

Pola súa parte, as multinacionais españolas declaran no CBC concentrar en España en 2019 o 55% da súa facturación global, fronte ao 29% aglutinado en países de fóra da Unión, contan en territorio nacional cunha produtividade por empregado un 63,5% maior que en países non UE e sitúan en España o 64,5% dos seus activos totais. Fronte a iso, o peso de España cae sensiblemente en termos de beneficio (42,9% do total) e de imposto pago positivo (33,3 %).

Imposto ‘reportado’ e ‘pago’

A análise de tributación efectúase en termos de imposto ‘pago’ e ‘reportado’, que non son coincidentes debido a que o criterio de cómputo é diferente. En devindicación, o imposto débese corresponder coa cota líquida do exercicio fiscal 2019, formada pola suma dos pagamentos fraccionados e a cota diferencial do mesmo ano fiscal 2019. En cambio, o imposto ‘pago’ é a combinación dos pagamentos fraccionados de 2019 e a cota diferencial de 2018. Esta diferenza fai que, por exemplo, os créditos fiscais aplicados que se inclúen nun ou outro concepto (reportado e pago), resulten diferentes.

Diferenzas coas estatísticas españolas

O estudo sobre o CBC complementa a información que vén publicando a Axencia sobre os datos declarados en Sociedades polas empresas individuais e os grupos consolidados españois.

A Axencia Tributaria publica estatísticas baseadas nos datos declarados no Imposto sobre Sociedades en España, onde se ofrecen os tipos efectivos aos que tributan as empresas e grupos no noso país, calculando estes tipos tanto sobre as bases impoñibles do imposto como sobre os resultados contables declarados, incluíndo dentro destes últimos as rendas obtidas no exterior e susceptibles de tributar noutros países.

Polo tanto, no caso das empresas globalizadas a información presentada non era completa ao non disporse aínda de información sobre a súa tributación no resto dos países. Con esta análise do CBC compleméntase a información, tendo en conta que se publican os impostos reportados e os que se consideran pagos polos grandes grupos españois en todo o mundo segundo o informado polas empresas na súa declaración ‘País por país’.

De calquera forma, a información referida ao CBC non é comparable coa existente nas estatísticas publicadas pola AEAT sobre a tributación en España, ao existir grandes diferenzas metodolóxicas.

A principal diferenza estriba no concepto de ‘beneficio’ que recolle o CBC e o que figura nas Contas Anuais Consolidadas de Sociedades que publica a Axencia. No CBC faise referencia a un beneficio neto; é dicir, unha vez descontadas as perdas de todas as filiais dun grupo nunha mesma xurisdición fiscal.

En cambio, nas Contas Anuais tómase como referencia o beneficio bruto (non considera as perdas), que se entende como unha magnitude máis precisa e próxima á filosofía dun imposto que só pretende gravar os resultados positivos.

Ao tomarse no CBC os beneficios netos, descontando as perdas, os tipos impositivos resultantes son superiores aos que se obterían se o CBC incluíse o beneficio bruto.

Adicionalmente, o concepto de imposto pago do CBC inclúe pagamentos realizados como consecuencia de actuacións de comprobación e resolucións xudiciais de exercicios anteriores, mentres que na estatística de Contas Anuais Consolidadas evítase esa distorsión ao tomar en consideración só a cota líquida de cada exercicio fiscal.

Que é o ‘CBC’?

O ‘Country by country’ (CBC), ou información ‘País por país’, é un modelo de declaración informativa que deben presentar, no seu domicilio fiscal de residencia, as matrices de multinacionais con cifra neta de negocios consolidados a nivel mundial superior a 750 millóns de euros. A información, que debe afectar o conxunto de entidades que formen parte do grupo fiscal, preséntase en España a través do modelo 231 de declaración e correspóndelle a presentación ás multinacionais de matriz española.

O obxectivo do CBC é recompilar datos agregados e anonimizados deste colectivo de grandes multinacionais para o intercambio de información establecida nas accións 11 e 13 dos ‘Acordos BEPS’, de maneira que se proporcione aos Estados unha perspectiva global da actividade intragrupo das súas maiores multinacionais.

A información remitida polas matrices de todas as súas filiais no estranxeiro para o exercicio fiscal iniciado a partir do 1 de xaneiro de 2018 inclúe o detalle das seguintes variables por cada unha das xurisdicións (países) en que operan:

 • Número de entidades (filiais) que forman parte do grupo

 • Cifra de negocios

 • Beneficios (perdas) antes de impostos

 • Imposto sobre Sociedades (pago e en devindicación)

 • Capital e reservas

 • Número de traballadores

 • Activos tanxibles (inmobilizado material)