Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria e a Plataforma de Maiores e Pensionistas asinan un protocolo de colaboración en materia de información e asistencia

Cooperación e asesoramento aos maiores

  • A AEAT elaborará un plan anual de asistencia ás persoas maiores tendo en conta as achegas da Plataforma, así como folletos divulgativos específicos con ocasión da Campaña de Renda
  • Garántese a asistencia presencial para os maiores con cita previa, así como a atención sen cita cando a capacidade do servizo permítao, e reforzarase a axuda telefónica co apoio das ADI
  • A Axencia revisará os modelos e formularios de uso máis frecuente para simplificar e clarificar os textos e instrucións de funcionamento
  • Impulsaranse acordos coas entidades locais para a prestación de servizos de información e asistencia no ámbito dos municipios

19 de decembro de 2022.- A Axencia Tributaria e a Plataforma de Maiores e Pensionistas (PMP) subscribiron hoxe un protocolo que establece as pautas básicas da asistencia que a Axencia ofrece aos maiores en materia tributaria e instaura un marco xeral de colaboración en que se inscriban futuras actuacións das dúas partes asinantes nesta materia.

O protocolo subliña a vontade da Axencia Tributaria de continuar e avanzar na súa atención aos problemas das persoas maiores, mediante o impulso de actuacións que lles aseguren unha información tributaria completa e actualizada.

De igual forma, o protocolo recolle tamén o recoñecemento dos representantes da PMP aos esforzos que vén realizando a Axencia para levar a cabo os seus labores de información e asistencia de maneira que resulten máis accesibles para todos os cidadáns.

Actuacións concretas

O documento asinado hoxe contempla a creación dunha Comisión Mixta de Colaboración, de carácter paritario, que se encargará de identificar e analizar os problemas específicos das persoas maiores, propor medidas e actuacións, e avaliar os seus resultados.

Entre estas actuacións a acordar pola Comisión Mixta, o protocolo inclúe a elaboración, por parte da Axencia Tributaria, dun plan de asistencia ás persoas maiores, que actualizará antes do 31 de xaneiro de cada ano e que terá en conta a información sobre os problemas e necesidades das persoas maiores que facilite a PMP.

Tamén se establece no protocolo que en calquera oficina da Axencia Tributaria poida prestarse ás persoas maiores unha asistencia con cita previa, así como a atención sen cita cando a capacidade do servizo permítao. E, se non é posible a atención sen cita nese momento, se lles ofrecerá unha cita presencial ou telefónica, á súa elección, para a data máis próxima. Igualmente, incrementarase a información e asistencia telefónica para a confección de declaracións e outros trámites co apoio das Administracións de asistencia Dixital Integral (ADI).

Por outra banda, a Axencia levará a cabo unha revisión dos modelos e formularios de uso máis frecuente e, en particular, dos correspondentes aos trámites por vía electrónica, a fin de simplificar e clarificar os textos e instrucións de funcionamento.

Con ocasión da campaña de Renda, a Axencia elaborará un folleto divulgativo, en soporte papel e electrónico, con información destinada ás persoas maiores sobre os principais servizos de información e asistencia. A Axencia Tributaria distribuirá os folletos a través das súas delegacións especiais, delegacións e administracións, e a PMP colaborará na súa difusión entre os seus asociados. Esta difusión adicional a través da PMP estenderase a toda aquela información que poida ser de interese para este colectivo, especialmente o calendario do contribuínte e os teléfonos de asistencia.

Ademais, a Axencia Tributaria traballará no desenvolvemento de acordos con entidades locais para a posta en marcha de actuacións dirixidas á prestación de servizos de información e asistencia no ámbito dos municipios.

Pola súa banda, a Plataforma de Maiores e Pensionistas comprométese a informar, asistir e asesorar a Axencia Tributaria, entre outras cuestións, sobre os desenvolvementos técnicos, ferramentas e definición de estándares existentes ou de nova aparición, que poidan influír no mellor servizo que a Axencia Tributaria presta ás persoas maiores.