Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria incorpora un novo servizo a seu 'app' para facer máis áxil a solicitude de adiamento, a consulta e o pagamento de débedas

Ampliación dos servizos de asistencia

  • Unha nova funcionalidade na aplicación móbil permitirá realizar os trámites máis habituais no ámbito recadador aforrando tempo e desprazamentos, sen limitación de horarios e de maneira sinxela e rápida
  • O contribuínte poderá solicitar adiamentos totais ou parciais, consultar o estado das súas débedas e obter un certificado de estar ao corrente se tiña débedas e realiza os ingresos correspondentes, todo iso de forma case instantánea
  • Tamén se beneficiará desta maior facilidade quen opte por realizar os trámites a través da web da Axencia
  • A nova utilidade da ‘app’ súmase a outros proxectos de ampliación de servizos complementarios da asistencia presencial que se puxeron en marcha nos últimos tempos, caso das Administracións Dixitais Integrais (ADI), as ferramentas de asistencia virtual e os servizos telefónicos reforzados

4 de xullo de 2022.- Desde hoxe está dispoñible na aplicación móbil da Axencia Tributaria un novo servizo para a solicitude de adiamentos, a consulta e o pagamento de débedas dunha forma rápida, sinxela e sen limitacións de horarios, de maneira que os contribuíntes se poderán aforrar tempo e desprazamentos á hora de realizar os trámites máis habituais do ámbito recadador. A modo de exemplo, cada ano máis de 233.000 persoas físicas solicitan adiamentos de pagamento nun momento distinto da presentación da declaración correspondente, dos que preto dun 42 %acoden ás oficinas para iso.

Con esta mellora, de que tamén se beneficiará quen opte por realizar os trámites a través da web da Axencia (sede.agenciatributaria.gob.es), o usuario poderá solicitar adiamentos totais ou parciais, consultar o estado das súas débedas e obter un certificado de estar ao corrente se tiña débedas e realiza os ingresos correspondentes, todo iso de forma case instantánea, coa conseguinte redución de custos indirectos.

No caso dos adiamentos, tamén a resposta da Axencia Tributaria á solicitude do contribuínte poderá chegar a ser inmediata. Na maior parte dos casos, poderá resolver o expediente en cuestión de segundos e, se o solicitante se subscribiu ao sistema de avisos da Axencia, se lle remitirá un aviso inmediato coa resolución da solicitude vía notificación ‘push’ na propia ‘app’, por correo electrónico ao enderezo facilitado, ou por sms ao número de teléfono móbil que o contribuínte proporcionase.

Cabe lembrar que os contribuíntes con declaracións de Renda con saldo a ingresar xa contan tradicionalmente coa posibilidade de fraccionar o pagamento en dúas veces desde o propio servizo de ‘Renda Web’, de xeito que, no ámbito dos adiamentos, a nova funcionalidade da ‘app’ está especialmente pensada para o resto de situacións en que se solicita un adiamento do pagamento (autoliquidacións de IVE; liquidacións da Administración por IRPF, IVE ou Imposto sobre Sociedades; débedas en executiva coa Axencia ou outros organismos …).

Trámites máis accesibles e cómodos

A navegación dentro da nova funcionalidade da ‘app’ deseñouse para resultar cómoda e intuitiva, ao tempo que se ofrece o contido de maneira concreta e sinxela. Para acceder ao servizo na ‘app’ requírese contar con ‘Clave Pin’, sistema de identificación habitual para os servizos personalizados.

O arranque do novo servizo vén acompañado de documentación de axuda (guías de uso e información adicional en cada unha das opcións que aparecen durante a navegación na ‘app’, así como diversos vídeos explicativos) de fácil lectura para todo perfil de contribuíntes.

Unha vez que o usuario elixe a opción que engloba todo o servizo (‘Pagar, aprazar e consultar débedas ’), nun primeiro nivel de navegación aparecen tres grandes accesos diferenciados que se corresponden cos tres grupos de trámites enunciados no acceso xeral ao servizo.

En cada un destes apartados encóntranse dispoñibles subapartados de navegación para que o usuario poida elixir a que mellor se adapte ás súas necesidades para o pagamento (‘Pagar todas as miñas débedas’, ‘Selección dalgunha débeda ’, ‘Pagamento parcial dunha débeda ’e ‘Pagamento de dilixencias de embargo’ cando non se é o debedor), o adiamento (‘Solicitar adiamento ou fraccionamento de débedas ’) e a consulta (‘Consultar débedas’ e ‘Os meus Pagamentos ’). Tamén nos apartados correspondentes, o usuario terá acceso directo ás calculadoras de intereses e adiamentos.

Tras elixir o trámite concreto que quere realizar, o usuario poderá completaro seguindo pasos sinxelos por pantallas encadeadas e recibirá de forma igual de instantánea o xustificante da Axencia correspondente ao trámite realizado.

Nesa mesma liña de simplificar ao máximo o proceso, nos trámites de adiamento e ingreso ofrécese, por defecto, a última conta utilizada polo contribuínte nalgún trámite coa Axencia. De igual forma, a alternativa do pagamento con tarxeta é accesible para máis entidades colaboradoras nunha listaxe que pode consultar o contribuínte na propia ‘app’.

Solución rápida ao certificado de estar ao corrente negativo

O novo servizo, tanto na ‘app’ como na web da Axencia soluciona tamén un problema co que se viñan encontrando por veces contribuíntes que solicitaban con urxencia un certificado de estar ao corrente para acceder a algunha subvención ou realizar algunha operación con terceiros, e encontrábanse cun resultado negativo por contar con débedas pendentes, xa practicamente sen marxe para poder realizar o ingreso e obter o certificado que necesitan.

Para estes casos en que existe un certificado previo negativo, tanto a ‘app’ como a web da Axencia permiten encadear o ingreso e a inmediata solicitude e obtención, se é o caso, do certificado positivo, apenas pulsando un botón, co conseguinte aforro de tempo e eliminación de problemas para o contribuínte.

Esta axilización foi posibles grazas ao proxecto denominado ‘NRC en liña’ posto en marcha pola Axencia Tributaria e as entidades colaboradoras, que permite aos sistemas informáticos da Axencia obter de forma inmediata das entidades a información dos ingresos efectuados, o que redunda na posibilidade de ofrecera da mesma maneira aos cidadáns.

Un paso máis na ampliación de servizos ao cidadán

A nova utilidade da ‘app’ súmase a outros proxectos de ampliación de servizos complementarios da asistencia presencial que se puxeron en marcha nos últimos tempos, caso das Administracións Dixitais Integrais (ADI), as ferramentas de asistencia virtual e os servizos telefónicos reforzados.

No caso concreto da Área de Recadación, os contribuíntes contan desde 2020 cun servizo telefónico especializado (91 553 68 01) dispoñible de luns a venres, de 9 a 14 horas, sen necesidade de cita previa. Actualmente, a metade dos cidadáns que solicitan un servizo personalizado en materia recadadora utiliza esta vía de asistencia, cuxa calidade se avalía por unha enquisa ao finalizar a atención, e que as persoas atendidas veñen avalando cunha puntuación media de oito sobre dez.

Nas seguintes ligazóns da web da Axencia encóntranse dispoñibles vídeos divulgativos da nova funcionalidade da ‘app’:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/gl_es/axuda/manuales-videos-folletos/vídeos/app-agencia-tributaria-visualice-navegacion-basica.html

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/gl_es/axuda/manuales-videos-folletos/vídeos/app-agencia-tributaria-visualice-demostracion.html