Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria crea un "asistente virtual" de Renda para reforzar a asistencia ao contribuínte na confección da declaración

Campaña de renda 2022

 • O período de declaración comeza hoxe para as presentacións por Internet e en 48 horas aboaranse as primeiras devolucións dunha campaña en que se esperan 22.899.000 declaracións, delas un 60% a devolver por importe de 9.946 millóns de euros
 • Incorpóranse este ano toda unha batería de melloras en ‘Renda Web’ para facer máis cómoda e áxil a navegación
 • As persoas maiores contan con material divulgativo específico sobre os servizos de axuda en Campaña de Renda e normativa de IRPF que lles afecta, en cumprimento do protocolo de colaboración en materia de asistencia asinada coa Plataforma de Maiores e Pensionistas
 • O plan ‘Chamámoslle’ arrincará o 5 de maio, con solicitude de cita a partir do 3 de maio, mantendo unha capacidade que o pasado ano permitiu a presentación de máis dun millón de declaracións con este sistema de asistencia telefónica personalizada

11 de abril de 2023.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para confirmar ou modificar e presentar por Internet a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2022 (IRPF 2022) e, como é habitual, as devolucións iniciaranse en tan só 48 horas, o vindeiro xoves.

As principais novidades desta campaña son a incorporación do ‘Asistente virtual de Renda’, que complementará o actual ‘Informador’ de Renda para a resolución das principais dúbidas dos contribuíntes á hora de confeccionar a súa declaración, e a posta en marcha de toda unha serie de melloras en ‘Renda Web’ para facer máis cómoda e áxil a navegación.

Está previsto que na campaña que agora comeza preséntense 22.899.000 declaracións, un 3,4% máis que o ano anterior. Dese total, espérase que 13.600.000 dean dereito a devolución, un 60% do total, por un importe estimado de 9.946 millóns de euros. Os contribuíntes que conten con declaracións a ingresar (prévénse 7.649.000, por importe de 16.448 millóns), do mesmo xeito que todos os anos non realizarán os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

Calendario de campaña

O prazo de presentación finalizará o 30 de xuño para declaracións tanto a ingresar como a devolver, aínda que o prazo nas declaracións que hai que ingresar con domiciliación bancaria concluirá o 27 de xuño.

A atención telefónica para a confección e presentación de declaracións (plan ‘Chamámoslle ’) comeza o 5 de maio, con solicitude de cita a partir do 3 de maio, e a atención presencial en oficinas iníciase o 1 de xuño, con solicitude de cita a partir do 25 de maio. A atención personalizada, por teléfono e en oficinas, seguirá contando co apoio de CCAA e concellos.

Este ano mánténse a dispoñibilidade anticipada dos principais servizos de asistencia (a obtención do número de referencia para a presentación desde o 8 de marzo e desde o 15 de marzo tanto a descarga e visualización dos datos fiscais, como a actualización da ‘app’ para a campaña).

Grazas a esta anticipación de servizos, máis de 1.300.000 contribuíntes accederon xa aos seus datos fiscais, e máis de 1.200.000 obtiveron o número de referencia para a xestión e presentación da súa declaración, de xeito que tiveron a oportunidade de prepararse con tempo para poder, se o desexan, presentar a declaración desde o primeiro día a través de ‘Renda Web’, axilizando así tamén as devolucións que, se é o caso, correspóndanlles.

O ‘Asistente virtual de Renda’

A primeira das dúas principais novidades nesta campaña é a incorporación dun asistente virtual para a resolución de dúbidas dos contribuíntes en materia de IRPF e Campaña de Renda, complementando e reforzando así o servizo que desde a pasada campaña presta o denominado ‘Informador’ de Renda. Ambos os dous servizos teñen un acceso directo no apartado de Campaña de Renda da web da Axencia e estarán accesibles todo o ano xunto ao resto de ferramentas de asistencia virtual.

Mentres o ‘Informador’ ofrece os bloques de información estruturados nunha serie de apartados a partir de preguntas sinxelas que realiza a propia ferramenta, o ‘Asistente virtual’ supón un paso máis na flexibilidade do sistema de axuda, xa que o contribuínte pode realizarlle preguntas con linguaxe natural para chegar á resposta que necesita.

Nesta primeira fase de posta en marcha, o ‘Asistente’ ofrecerá especialmente información en materia de inmobles e resolverá as dúbidas máis habituais de Campaña de Renda, como a obriga de declarar, servizos de axuda e novidades de campaña.

Se as súas respostas non conteñen toda a información que o contribuínte necesita, se lle ofrece a posibilidade de acceder ao ‘Informador’ e, cando a información de calquera das dúas ferramentas non resolva todas as súas dúbidas, o contribuínte pode conectarse por chat con especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) – en horario de nove da mañá a sete da tarde –, obtendo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver.

Melloras de navegación e usabilidade en ‘Renda Web’

Por outra banda, na presente campaña introducíronse toda unha serie de melloras no programa ‘Renda Web’ para facer máis cómodo e áxil o proceso de confección da declaración. Neste sentido, a tradicional ‘botonera’ de navegación simplifícase, ofrecendo nun primeiro nivel unicamente as opcións máis relevantes en cada fase de navegación, con opción de despregar un segundo nivel para o resto de opcións.

De igual forma, a lista de apartados, a guía para navegar polos campos (paneis) da declaración, mellórase grazas a unha nova estrutura de contidos cunha linguaxe máis claro, sintético e sinxelo para facilitar unha busca efectiva e rápida do apartado que quere localizar o contribuínte. Esa lista de apartados agora se pode visualizar completamente, e non como en anos anteriores, onde a orde dos apartados e o tamaño da xanela de visualización facían menos cómoda a busca.

Xa nos propios paneis da declaración, onde se encontran os tradicionais recadros a cubrir, tamén se introducen unha serie de melloras para reforzar esa visualización máis sinxela e intuitiva. Por exemplo, nos campos de vendas de inmobles ou accións, e de anualidades por alimentos, móstrase directamente a información de cada materia, sen recadros de formalización conxunta.

Co mesmo sentido de facilitar a confección da declaración, as deducións familiares de distinta índole agora se recollen separadamente, de maneira que o contribuínte localiza e cobre facilmente o campo concreto, sen encontrarse con información doutros campos que non require para o seu caso.

O programa ‘Renda Web’ inclúe este ano tamén outras melloras, como o redeseño da ferramenta ‘Carteira de valores’ para que resulte máis fácil de manexar en dispositivos móbiles e tablets PC, a incorporación dun único ‘pop up ’cos avisos informativos máis relevantes e unha ligazón ao buscador de actividades económicas para facilitar a formalización dos recadros relativos á actividade e o epígrafe no panel de rendementos da actividade económica en estimación directa.

Plan ‘Chamámoslle’

Nesta campaña o plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións por teléfono manterá a capacidade reforzada dos últimos anos. Ante os bos resultados desta fórmula que na pasada campaña permitiu confeccionar máis de 1.076.000 declaracións e seguiu sendo a vía principal de asistencia personalizada ao contribuínte, na presente campaña mánténse o seu calendario de funcionamento. O plan ‘Chamámoslle’ arrincará o 5 de maio, con solicitude de cita a partir do 3 de maio e servizo ata o final da campaña, de maneira que os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran asistencia personalizada volverán contar cunha potente alternativa á asistencia presencial en oficinas, podendo acelerar a presentación e, con iso, a eventual devolución que corresponda.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria. En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia.

Melloras na ‘app’

A campaña deste ano conta tamén con melloras na aplicación móbil da Axencia para seguir avanzando na accesibilidade, usabilidade e experiencia de usuario, destacando os novos accesos directos a ‘Carteira de valores’ e as ferramentas de asistencia virtual, así como a nova opción de acceso con certificado electrónico e a opción de presentar coa ‘app’ incluso cando non existía unha conta bancaria previamente incorporada nunha declaración anterior.

Por outra banda, e como todos os anos, ademais de presentar a declaración, a ‘app’ permite modificar a asignación tributaria e o código IBAN, consultar os datos fiscais de campañas anteriores ou anular unha cita previamente concertada.

No referente ao funcionamento xeral da ‘app’, é o mesmo de anos anteriores. Aqueles contribuíntes con declaracións máis sinxelas poderán presentar a súa Renda ‘nun só clic’, ou, se requiren completar algún dato, serán redirixidos automaticamente a ‘Renda Web’, pero o resto de declarantes contan igualmente con esta potente ferramenta de asistencia que lles facilita a obtención e renovación do número de referencia, a visualización dos datos fiscais e a recepción de mensaxes ‘push’ con información de interese, como o momento da emisión da devolución.

A ‘app’ pódese utilizar en dispositivos diferentes (móbiles e tablets PC) sen limitación, e admite ata 20 usuarios identificados, cada un co seu número de referencia, o que permite a confección e presentación de declaracións de familiares e achegados, así como o cálculo da opción máis favorable entre declaracións individuais e conxuntas, e a visualización dos distintos resultados de declaración nunha mesma pantalla.

Cabe lembrar que, para acceder aos servizos personalizados, caso da presentación de declaracións, por razóns de seguridade requirirase que o

Módulos informativos para colectivos específicos

O espazo de Campaña de Renda da web inclúe dous novos apartados con contidos informativos para colectivos específicos. Por un lado, e en cumprimento do protocolo asinado coa Plataforma de Maiores e Pensionistas, incorporouse un apartado pensado para persoas maiores de 65 anos que inclúe un folleto de servizos de axuda e, ademais, un folleto breve e un manual máis amplo coa normativa de IRPF que pode resultar de maior interese para este colectivo.

Tamén se incorpora un apartado cunha guía práctica para a aplicación en Renda Web da dedución por maternidade de 2020, 2021 e 2022 nos novos supostos recollidos pola norma.

No caso de 2022, o contribuínte marcará tanto os meses en que se cumpran os criterios tradicionais, como aqueles en que se cumpran as novas circunstancias que dan dereito por suspensión de emprego. Para os dous anos anteriores, cando a Axencia conte con información suficiente os recadros xa aparecerán cumprimentadas, e cando non sexa así, a Axencia enviará cartas informativas e avisará en datos fiscais e en Renda Web para que o contribuínte incorpore os importes correspondentes aos novos supostos.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Por outra banda, lémbrase que os beneficiarios do Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de ‘Renda Web’ a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:
Inmobles e as súas referencias catastrais

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2022)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Percepcións por subvencións e outras axudas
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a ‘Renda Web’ e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de ‘Clave PIN’ require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres caracteres que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2021 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2021 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar a súa utilización, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 27 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 30 de xuño, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o 6 de novembro).

Tamén para as declaracións a ingresar, se se desexa, poderase presentar a declaración con solicitude de adiamento, marcando a opción de ‘Recoñecemento de débeda con solicitude de adiamento’, dentro doutras modalidades de pagamento, e solicitandoo a través da ligazón de ‘Tramitar débeda’ que aparecerá na xanela en que se visualiza a declaración presentada.

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), do 11 de abril ao 30 de xuño (27 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

  VÍAS DE PRESENTACIÓN

  Casos en que se pode utilizar esta vía

  Sede da AEAT, apartado ‘Campaña de Renda 2022’

  https://sede.agenciatributaria.gob.es

  TODOS

  ‘App’ (móbiles e tablets PC)

  A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

  Plan ‘Chamámoslle’ (solicitude desde o 3 de maio)

 • Vías presenciais, do 1 de xuño ao 30 de xuño (27 de xuño se se domicilia o pagamento):

  VÍAS DE PRESENTACIÓN

  Casos en que se pode utilizar esta vía

  - Nas oficinas da AEAT

  - En oficinas de CCAA e entes locais que colaboran na campaña

  A devolver e ingresar

  (domiciliando o pagamento)

  Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

  A ingresar

  (sen domiciliar)

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros. A declaración preséntase por vía electrónica a través de Internet.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante Clave PIN, número de referencia, ou ben utilizando o DNI electrónico, ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza hoxe e esténdese ata o 30 de xuño (27 de xuño para pagamentos con domiciliación). No suposto de declaracións a ingresar sen domiciliación cómpre realizar, previamente, o ingreso (mediante cargo en conta) nunha entidade financeira e obter o número de xustificante de pagamento que achega a propia entidade (Número de Referencia Completa, NRC).

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: https://sede.agenciatributaria.gob.es e ‘app’(ofrece información e xestións sen horarios).
 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle’ (a partir do 3 de maio):
 • 91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas) 91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)
 • Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33 (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)