Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria intensificará o control de residentes en España que rebaixan artificialmente a súa factura fiscal ao declarar polo Imposto sobre a Renda de Non Residentes

Directrices do Plan Anual de Control Tributario

  • Implantarase o novo modelo de información e asistencia, cunha carta completa dos servizos dispoñibles e as canles dispoñibles para cada un, canda a nova aplicación de cita previa que mellora a súa usabilidade
  • Os ‘peiteados’ para detectar economía mergullada impulsaranse, en especial no sector da rehabilitación e as reformas de inmobles, así como para a identificación de software de ocultación de vendas
  • Reforzarase o control sobre cobramentos virtuais a través de entidades ou aplicacións radicadas no estranxeiro
  • A investigación sobre criptomonedas potenciarase para localizar activos susceptibles de embargo e descubrir vínculos con redes criminais
  • Introducirase nova tecnoloxía para monitorizar embarcacións dedicadas ao tráfico marítimo ilícito e detectar contrabando na paquetaría postal

27 de febreiro de 2023.- A Axencia Tributaria impulsará este ano o control sobre cidadáns residentes en España que declaran as súas rendas a través do Imposto sobre a Renda de Non Residentes, o IRNR, para rebaixar artificialmente a súa factura fiscal, xa que ademais de contar con tipos impositivos máis baixos que en IRPF, deste xeito unicamente tributan no noso país pola renda xerada nel , en lugar de ter que declarar toda a súa renda mundial.

A iniciativa de reforzar o control desta variante da fraude dos falsos non residentes figura nas directrices xerais do Plan de Control Tributario 2023 publicadas hoxe no Boletín Oficial do Estado, onde tamén se incide na necesidade de manter a actividade de control nos supostos de simulación de residencia en CCAA diferentes da real, así como na explotación da información dispoñible sobre titulares reais de sociedades opacas con inmobles residenciais de alto nivel. De igual forma, executaranse plans específicos en relación coa titularidade indirecta de inmobles por parte de non residentes, para os efectos da súa correcta imposición patrimonial.

Fomento do cumprimento voluntario

Xunto ao habitual desenvolvemento das prioridades que terá a Axencia Tributaria no novo ano en materia de control tributario, as directrices do Plan de Control sinalan como unha das principais novidades para 2023 a implantación dun novo modelo de información e asistencia no que a maioría dos servizos préstense en todos as canles e o cidadán decida como quere ser atendido, segundo o tipo de servizo e os recursos dispoñibles.

Para iso, definirase unha carta completa dos servizos que presta a Axencia e os canles de asistencia dispoñibles para cada un deles . A carta de servizos virá acompañada dunha nova aplicación de cita previa en sede electrónica que utilizará unha linguaxe máis comprensible e que mellora a súa usabilidade.

Tamén se traballará na potenciación e mellora da atención presencial ás persoas maiores ou persoas que poidan verse afectadas pola fenda dixital.

Dentro do ámbito da prevención da fraude destaca a intención de seguir reducindo o número de non declarantes do IRPF mediante campañas de avisos durante o período de declaración, ou a realización dun control temperán á entrada de novos contribuíntes no censo tributario e, en particular, cando se trate de entidades controladas de maneira efectiva por contribuíntes con condutas tributarias reprochables no pasado, sobre os que se pretende realizar un seguimento para previr posibles incumprimentos tributarios futuros.

Outra das novidades proxectadas para 2023 é a revisión de procedementos sancionadores, especialmente naqueles casos de presentación de autoliquidacións sen ingresos fóra de prazo, que non ocasionan prexuízo económico á Administración tributaria

Pagamentos electrónicos e economía dixital

Entre as prioridades en materia de control tributario que recollen as Directrices de 2023, encóntrase o reforzo de actuacións en relación con titulares de actividades económicas que fan uso dos denominados ‘pagamentos virtuais’, e especificamente co emprego de métodos electrónicos de pagamento radicado no estranxeiro a través de entidades que non participan das obrigas nacionais de subministración de información financeira.

Nesta liña, tratarase de obter información, no marco da normativa da UE, sobre pagamentos dixitais realizados a través de entidades ou aplicacións cuxa sede social e servidora estean radicados no estranxeiro.

As directrices tamén fan unha especial referencia á investigación do uso das moedas virtuais, xa que, canda as habituais mencións á necesidade de comprobar a súa correcta tributación, este ano sublíñase a intención da Área de Recadación de potenciar as actuacións de localización de criptoactivos susceptibles de embargo.

Pola súa parte, o Servizo de Vixilancia Aduaneira desenvolverá un plan de investigación asociado ao emprego de criptomonedas no ámbito da economía dixital coa finalidade de detectar elementos patrimoniais cuxo orixe poida estar vinculado a actividades criminais.

Fiscalidade internacional

O labor da Delegación Central de Grandes Contribuíntes e as distintas delegacións territoriais, co apoio da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional e o seu deseño dunha ‘estratexia 360’ en materia de prezos de transferencia, permitiu intensificar nos últimos anos o control sobre os riscos fiscais que se derivan da incorrecta fixación dos prezos das operacións vinculadas nas multinacionais.

O número crecente de actuacións inspectoras neste ámbito verase reforzado co impulso previsto das inspeccións conxuntas con outras administracións tributarias e complementadas cunha busca do cumprimento a longo prazo mediante a sinatura de acordos previos de valoración.

Así mesmo, manterase o foco na identificación de estruturas e pautas de comportamento que se beneficien indebidamente de baíxaa fiscalidade de determinados territorios, réximes fiscais ou estruturas, e que sexan ou poidan ser replicadas ou estandarizadas para o seu uso por parte dunha pluralidade de contribuíntes.

Loita contra a economía mergullada

A Axencia Tributaria reforzará ao longo de 2023 o control sobre sectores e modelos de negocio en que se aprecie alto risco de existencia de economía mergullada. Así, impulsaranse as tradicionais visitas ou ‘peiteados’ fiscais en relación con múltiples sectores, aínda que cun enfoque especial ás actividades relacionadas coa construción, rehabilitación e reformas de inmobles.

No marco da nova normativa sobre prohibición do software de ocultación de vendas, tamén se despregarán plans específicos enfocados á identificación das ferramentas de software de xestión e contabilidade utilizada por comercios e empresas, así como a verificar a consistencia dos programas informáticos coa normativa de aplicación.

Aproveitamento indebido de créditos fiscais

Canda outras actuacións de atención preferente que veñen figurando nas Directrices de anos anteriores, como aquelas dirixidas a evitar o uso abusivo da personalidade xurídica para canalizar rendas e desviar gastos de persoas físicas, ou as referidas á comprobación de entidades instrumentais para a emisión de facturas irregulares a utilizar por sociedades operativas, a Axencia incidirá novamente na comprobación de bases impoñibles negativas, créditos fiscais en base ou cota pendente de compensar ou de aplicar.

Destaca a análise de estruturas como as Agrupacións de Interese Económico naqueles supostos en que servisen como vehículos para trasladar e comercializar beneficios fiscais a terceiros investidores. Esta análise e comprobación estenderase aos partícipes ou socios das entidades interpostas e especialmente atenderase á venda en serie destas estruturas de aproveitamento de beneficios fiscais, cando se aparten da lei, sexan claramente abusivas ou baséense en orzamentos de feito simulado ou artificialmente inflados.

En todo caso, a Axencia velará por que a aplicación das deducións previstas no Imposto sobre Sociedades estean ligadas ao desenvolvemento de actividades reais dirixidas aos fins previstos na norma, así como por que os importes que se aplicasen como bases da dedución correspóndanse cos gastos efectivamente incorridos na súa execución, evitando o abuso no posible traslado de beneficios fiscais aos financiadores das actividades que a normativa pretende fomentar.

Novas figuras

As directrices tamén subliñan que a Axencia Tributaria será o órgano encargado de poñer en marcha este ano os dous novos gravames temporais enerxéticos e de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito, así como o imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas. A Axencia asumirá, polo tanto, as competencias de exacción, xestión, comprobación e recadación respecto deses dous gravames temporais, a pesar de tratarse dunha prestación patrimonial de carácter público non tributario, e exercerá as competencias que lle son propias respecto do imposto temporal de grandes fortunas.

Investigacións conxuntas e Fiscalía Europea

Tanto para a área de tramas de IVE da Oficina Nacional de Investigación e Fraude, a ONIF, como para as investigacións das fraudes máis graves en materia aduaneira, impulsaranse todas as posibilidades que ofrece a creación da Fiscalía Europea, órgano supranacional penal que está supondo un auténtico avance na realización de investigacións conxuntas con outros países da Unión Europea.

Represión do contrabando e o narcotráfico

En relación coa prevención e represión do contrabando, o narcotráfico e o branqueo de capitais, durante o ano 2023 o Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria desenvolverá actuacións encamiñadas á neutralización das actividades de delincuencia organizada, actuando de maneira integral contra as estruturas loxísticas, financeiras e patrimoniais das redes criminais.

No ámbito da loita contra o contrabando e o narcotráfico, traballarase na implantación de novas tecnoloxías que permitan monitorizar e detectar os comportamentos anómalos das embarcacións dedicadas aos tráficos ilícitos por vía marítima. Pola súa parte, continuarase coa actividade operativa en relación coa cadea de subministración das ‘narcolanchas’ e, no caso do comercio irregular de tabaco, espéranse avances no ámbito da prevención a partir do desenvolvemento das normas de control sobre o tabaco cru e o seu réxime sancionador.

Pola súa parte, no relativo á protección fronte ao comercio desleal ou ilícito, exploraranse as posibilidades de aplicación de ferramentas avanzadas de análise de datos ao mundo da detección do contrabando na paquetaría postal.

Control da fraude en fase recadadora

Canda a extensión da análise de riscos recadadores a novas manifestacións patrimoniais, as Directrices de 2023 subliñan a importancia do reforzo da cooperación internacional para o cobramento de créditos tributarios mediante unha maior explotación dos intercambios de información con outras administracións e o perfeccionamento de ferramentas que permitan realizar unha selección de debedores con signos de riqueza no exterior, especialmente no ámbito da UE.

Ao mesmo tempo, mantéñense prioridades permanentes no ámbito de Recadación, como a toma de medidas preventivos para evitar baleirados patrimoniais, a adopción de derivacións de responsabilidade para afianzar o cobramento efectivo das débedas, ou a vixilancia dos debedores condenados por delito, e tamén se potenciará, especialmente no ámbito dos grandes debedores, a utilización de ferramentas avanzadas de tratamento e análise de datos para detectar de forma áxil e eficientes patróns de fraude recadadora complexo sobre os que enfocar e dirixir as actuacións.