Saltar ao contido principal

Máis de 7.800.000 contribuíntes xa recibiron a súa devolución nos dous primeiros meses de campaña, por importe de 5.390 millóns de euros

Campaña de renda 2022

 • Ata o momento presentaron a súa declaración 13.800.000 contribuíntes, e daqueles con solicitude de devolución xa recibiron o reintegro un 77,2%, ao tempo que se aboaron o 68,8% dos importes solicitados
 • A Axencia comeza hoxe a prestar o servizo de asistencia en oficinas mentres continúa o plan ‘Chamámoslle’, que permitiu xa a confección telefónica de 796.000 declaracións de contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiren asistencia personalizada
 • O ‘asistente virtual’ de Renda xa acumula, canda o tradicional ‘Informador’, 333.000 respostas a contribuíntes que utilizaron estas ferramentas deseñadas para facilitar a confección da declaración

1 de xuño de 2023.- Máis de 7.800.000 contribuíntes recibiron xa a devolución de 5.390 millóns de euros cando se cumpren dous meses da campaña de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2022 (IRPF 2022). Nestes momentos, xa se aboaron o 77,2% das solicitudes de devolución realizada ata agora e o 68,8% dos importes a devolver que se solicitaron.

Mánténse así unha aceleración das devolucións (+5,5% en número e máis 10,1% en importe) paralela á axilización das presentacións e solicitudes de devolución. Ata agora presentaron a súa declaración 13.822.000 contribuíntes, un 6,4% máis que o pasado ano nas mesmas datas. Desas declaracións, 10.109.000 presentáronse con resultado a devolver. Ao mesmo tempo, presentáronse máis de 2.867.000 declaracións con resultado a ingresar por parte de contribuíntes que tamén optaron por axilizar a presentación, xa que non teñen que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

Máis de 1.253.000 declaracións presentadas por teléfono e ‘app’

Por vías de presentación, ademais da páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) como canle telemática principal, incrementouse sensiblemente a presentación a través da aplicación móbil da Axencia, con máis de 457.000 declaracións (+25,3%), das que máis de 350.000 (+32,8%), correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a ‘app’ derivou á web da AEAT para realizar algunha modificación e volveron á aplicación para concluír a presentación.

Pola súa parte, volve medrar o número de contribuíntes que optan polo plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións por teléfono como vía de presentación. Para este servizo de atención personalizada, que permanecerá activo o mes restante de campaña, ata o momento solicitaron cita máis dun millón de contribuíntes, dos que xa contan coa súa declaración presentada 796.000, un 7,6% máis que o ano pasado nas mesmas datas.

Grazas a esta vía de presentación, os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran asistencia personalizada contan cunha potente alternativa á asistencia presencial en oficinas, podendo acelerar a presentación e, con iso, a eventual devolución que corresponda. O ano pasado a campaña concluíu con máis de 1.076.000 declaracións presentadas por esta vía.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria.

Comeza a asistencia en oficinas

Desde hoxe, toda esta asistencia personalizada por teléfono compleméntase co servizo tradicional de confección de declaracións nas oficinas previas cita que a Axencia, do mesmo xeito que no caso do plan ‘Chamámoslle’, presta en colaboración con CCAA e concellos.

A asistencia en oficinas ofrécese cun esquema de apertura progresiva adaptado á capacidade de absorción dos centros de atención. Polo tanto, e como en anos anteriores, se nun momento dado o contribuínte non encontra citas dispoñibles, iso non significa que non queden citas, senón que se volverán a abrir máis citas en datas seguintes. En todo caso, a Axencia recomenda non esperar a esa nova apertura, senón en tal caso optar polo servizo ‘Chamámoslle’, que seguirá contando con capacidade   suficiente de absorción da demanda.

En relación cos dous servizos, e como todos os anos, ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, os cidadáns que decidan non facer uso da súa cita, deben anulara por calquera das vías habilitadas. En anos pasados, das citas concertadas con máis dunha semana de antelación o contribuínte non se presentaba en máis dun 25 %dos casos.

En favor da propia axilidade do servizo, do mesmo xeito que acontece co plan ‘Chamámoslle’, resulta moi conveniente que, no momento da confección por parte da Axencia, o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración.

O ‘Asistente virtual’ e outro canles de asistencia

A principal novidade desta campaña, o ‘Asistente virtual de Renda’, xa ofreceu ata agora máis de 183.000 respostas a contribuíntes para resolver as súas dúbidas, complementando e reforzando así o servizo completo de aclaración de consultas que desde a pasada campaña presta o ‘Informador’ de Renda, e que, pola súa parte, ofreceu ata agora máis de 150.000 respostas aos contribuíntes.

Conxuntamente, ambas as dúas ferramentas, que contan con acceso directo no apartado de Campaña de Renda da web da Axencia e estarán accesibles todo o ano xunto ao resto de ferramentas de asistencia virtual, ofreceron 3,7 veces máis respostas a contribuíntes que o pasado ano nas mesmas datas.

O ‘Asistente virtual’ supón un paso máis na flexibilidade do sistema de axuda, xa que o contribuínte pode realizarlle preguntas con linguaxe natural para chegar á resposta que necesita. Se as súas respostas e as do ‘Informador’ non conteñen toda a información que o contribuínte require, pode conectarse por chat con especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) – en horario de nove da mañá a sete da tarde –, obtendo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver.

Por outra banda, desde o primeiro día de campaña mánténse aberto a tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, nos teléfonos 91 554 87 70 e 901 33 55 33, de 9 a 19 horas, de luns a venres. Esta vía de asistencia atendeu nos dous primeiros meses de campaña máis de 1.229.000 chamadas de distinto perfil de contribuíntes.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros. 
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Por outra banda, lémbrase que os beneficiarios do   Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de ‘Renda Web’ a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2022)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Percepcións por subvencións e outras axudas
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a ‘Renda Web’ e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de ‘Clave PIN’ require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado da páxina web da AEAT ‘Clave PIN’. Neste caso, deberá proporcionar o DNI, a súa data de validez e o número de móbil. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de teléfono móbil, sen necesidade de documentación adicional.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres caracteres que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2021 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro de Renda 2021 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar o seu uso, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Principais servizos de asistencia e información

(ofrece información e xestións sen horarios).

 

 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle ’:

91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas)

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 

 • Teléfono solicitude cita Renda para atención en oficinas:

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 

 • Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33

(para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

 IRPF 2022 (Datos a 1 de xuño)

Concepto

IRPF 2021

IRPF 2022

% 2022/2021

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

14.826.270

14.972.133

0,98%

Declaracións presentadas

12.990.105

13.822.325

6,41%

Declaracións a ingresar

2.966.660

2.867.396

3,35%-

Importe (millóns de €)

3.790,036

4.074,222

7,50%

Declaracións con solicitude de devolución

9.160.121

10.109.255

10,36%

Importe (millóns de €)

6.669,033

7.837,006

17,51%

Devolucións Pagas

7.399.100

7.803.750

5,47%

Importe (millóns de €)

4.895,272

5.390,360

10,11%

Nota:

A suma de declaracións a ingresar e devolucións non coincide coas declaracións presentadas, xa que non se inclúen as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2021

Total, declaracións presentadas

IRPF 2022

% Variación

Presentadas 2022/2021

ALMERÍA

228.403

245.074

7,30%

CÁDIZ

278.000

299.009

7,56%

CÓRDOBA

220.500

235.956

7,01%

GRANADA

261.324

280.837

7,47%

HUELVA

174.506

183.425

5,11%

XAÉN

189.031

198.122

4,81%

MÁLAGA

447.366

486.721

8,80%

SEVILLA

557.030

606.724

8,92%

XEREZ

83.859

89.758

7,03%

CEUTA

22.496

23.399

4,01%

MELILLA

24.110

25.115

4,17%

ANDALUCÍA

2.486.625

2.674.140

7,54%

HUESCA

63.327

66.297

4,69%

TERUEL

37.703

38.726

2,71%

ZARAGOZA

319.175

333.309

4,43%

ARAGÓN

420.205

438.332

4,31%

OVIEDO

213.590

215.203

0,76%

XIXÓN

110.660

112.390

1,56%

ASTURIAS

324.250

327.593

1,03%

ILLAS BALEARES

291.791

306.353

4,99%

ILLAS BALEARES

291.791

306.353

4,99%

AS PALMAS

310.993

345.355

11,05%

STA. CRUZ DE TENERIFE

273.586

309.825

13,25%

CANARIAS

584.579

655.180

12,08%

CANTABRIA

171.564

180.047

4,94%

CANTABRIA

171.564

180.047

4,94%

ALBACETE

113.057

117.820

4,21%

CIDADE REAL

137.781

141.481

2,69%

CUENCA

53.878

54.021

0,27%

GUADALAXARA

83.776

89.430

6,75%

TOLEDO

200.577

208.657

4,03%

CASTELA-A MANCHA

589.069

611.409

3,79%

ÁVILA  

46.245

48.009

3,81%

BURGOS

117.118

120.853

3,19%

LEÓN

141.995

146.571

3,22%

PALENCIA

51.901

52.885

1,90%

SALAMANCA

100.482

103.973

3,47%

SEGOVIA

46.630

48.908

4,89%

SORIA

27.980

28.802

2,94%

VALLADOLID

175.386

181.143

3,28%

ZAMORA

48.090

47.537

1,15%-

CASTELA E LEÓN

755.827

778.681

3,02%

BARCELONA

1.649.832

1.723.928

4,49%

XIRONA

204.546

212.807

4,04%

LLEIDA

117.969

121.581

3,06%

TARRAGONA

229.614

238.667

3,94%

CATALUÑA

2.201.961

2.296.983

4,32%

BADAXOZ

183.037

186.348

1,81%

CÁCERES

114.653

114.966

0,27%

ESTREMADURA

297.690

301.314

1,22%

A CORUÑA

309.870

328.887

6,14%

LUGO

85.960

87.888

2,24%

OURENSE

80.926

84.163

4,00%

PONTEVEDRA

152.280

160.030

5,09%

VIGO

109.538

115.092

5,07%

GALICIA

738.574

776.060

5,08%

MADRID

2.161.707

2.364.879

9,40%

MADRID

2.161.707

2.364.879

9,40%

MURCIA

337.127

357.725

6,11%

CARTAXENA

103.777

108.894

4,93%

MURCIA

440.904

466.619

5,83%

NAVARRA

1.180

1.446

22,54%

NAVARRA

1.180

1.446

22,54%

ÁRABA

396

460

16,16%

GUIPÚSCOA

506

653

29,05%

BISCAIA

830

1.036

24,82%

PAÍS VASCO

1.732

2.149

24,08%

A RIOXA

100.422

105.501

5,06%

A RIOXA

100.422

105.501

5,06%

ALACANTE

483.545

525.503

8,68%

CASTELLÓN

177.798

189.912

6,81%

VALENCIA

760.682

820.224

7,83%

C. VALENCIANA

1.422.025

1.535.639

7,99%

TOTAL NACIONAL

12.990.105

13.822.325

6,41%

 Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)                                                  

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2022

Pagas (nº)

IRPF 2022

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2022

Importe pago

IRPF 2022

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

193.531

154.963

80,07%

108,365

74,327

68,59%

CÁDIZ

228.321

178.776

78,30%

180,480

127,556

70,68%

CÓRDOBA

176.717

137.615

77,87%

113,170

77,110

68,14%

GRANADA

204.838

156.743

76,52%

142,628

96,491

67,65%

HUELVA

148.270

119.409

80,53%

88,441

63,017

71,25%

XAÉN

154.897

120.126

77,55%

97,340

66,576

68,40%

MÁLAGA

358.178

274.823

76,73%

260,223

175,181

67,32%

SEVILLA

466.151

362.135

77,69%

338,133

229,097

67,75%

XEREZ

69.534

56.072

80,64%

50,884

36,693

72,11%

CEUTA

17.598

14.132

80,30%

12,756

9,443

74,03%

MELILLA

18.732

14.790

78,96%

14,015

10,113

72,16%

ANDALUCÍA

2.036.767

1.589.584

78,04%

1.406,435

965,604

68,66%

HUESCA

46.094

33.227

72,09%

32,608

20,515

62,91%

TERUEL

26.305

18.784

71,41%

17,561

11,225

63,92%

ZARAGOZA

227.980

165.075

72,41%

162,856

105,605

64,85%

ARAGÓN

300.379

217.086

72,27%

213,025

137,345

64,47%

OVIEDO

152.258

110.068

72,29%

134,104

87,931

65,57%

XIXÓN

76.943

55.449

72,07%

64,054

40,910

63,87%

ASTURIAS

229.201

165.517

72,21%

198,157

128,840

65,02%

ILLAS BALEARES

181.115

130.697

72,16%

147,864

94,055

63,61%

ILLAS BALEARES

181.115

130.697

72,16%

147,864

94,055

63,61%

AS PALMAS

284.967

224.443

78,76%

218,302

155,409

71,19%

TENERIFE

253.680

199.351

78,58%

220,013

153,584

69,81%

CANARIAS

538.647

423.794

78,68%

438,315

308,993

70,50%

CANTABRIA

134.248

100.457

74,83%

109,183

74,185

67,95%

CANTABRIA

134.248

100.457

74,83%

109,183

74,185

67,95%

ALBACETE

89.301

64.262

71,96%

66,662

41,519

62,28%

CIDADE REAL

108.423

81.191

74,88%

77,932

51,692

66,33%

CUENCA

42.405

28.147

66,38%

31,451

17,200

54,69%

GUADALAXARA

67.310

48.062

71,40%

55,084

34,691

62,98%

TOLEDO

157.173

117.158

74,54%

116,733

77,799

66,65%

C.-A MANCHA

464.612

338.820

72,93%

347,862

222,901

64,08%

ÁVILA  

34.613

26.563

76,74%

24,622

16,691

67,79%

BURGOS

87.409

67.516

77,24%

68,954

47,752

69,25%

LEÓN

106.706

84.155

78,87%

79,545

55,905

70,28%

PALENCIA

38.296

30.193

78,84%

27,570

19,498

70,72%

SALAMANCA

74.770

59.191

79,16%

51,291

36,200

70,58%

SEGOVIA

35.758

27.520

76,96%

25,520

17,334

67,93%

SORIA

21.203

16.261

76,69%

14,530

9,850

67,79%

VALLADOLID

135.770

107.564

79,23%

100,922

72,188

71,53%

ZAMORA

34.701

27.052

77,96%

22,387

15,347

68,56%

C. Y LEÓN

569.226

446.015

78,35%

415,342

290,765

70,01%

BARCELONA

1.055.728

795.059

75,31%

914,996

625,849

68,40%

XIRONA

132.080

96.222

72,85%

108,896

71,520

65,68%

LLEIDA

78.884

59.409

75,31%

58,889

39,646

67,32%

TARRAGONA

154.200

115.163

74,68%

128,482

86,231

67,12%

CATALUÑA

1.420.892

1.065.853

75,01%

1.211,263

823,245

67,97%

BADAXOZ

129.302

101.087

78,18%

75,857

52,442

69,13%

CÁCERES

77.563

60.835

78,43%

46,179

32,699

70,81%

ESTREMADURA

206.865

161.922

78,27%

122,036

85,140

69,77%

A CORUÑA

242.960

187.750

77,28%

176,980

121,895

68,87%

LUGO

63.905

49.322

77,18%

43,160

29,695

68,80%

OURENSE

57.035

44.119

77,35%

37,146

25,110

67,60%

PONTEVEDRA

120.269

92.521

76,93%

88,331

60,172

68,12%

VIGO

87.968

69.182

78,64%

67,044

46,872

69,91%

GALICIA

572.137

442.894

77,41%

412,660

283,743

68,76%

MADRID

1.883.402

1.503.220

79,81%

1.698,733

1.213,918

71,46%

MADRID

1.883.402

1.503.220

79,81%

1.698,733

1.213,918

71,46%

MURCIA

279.794

214.934

76,82%

208,734

140,314

67,22%

CARTAXENA

84.681

67.450

79,65%

66,574

47,102

70,75%

MURCIA

364.475

282.384

77,48%

275,308

187,416

68,07%

NAVARRA

1.030

778

75,53%

0,540

0,373

69,05%

NAVARRA

1.030

778

75,53%

0,540

0,373

69,05%

ÁRABA

334

235

70,36%

0,160

0,095

59,26%

GUIPÚSCOA

435

323

74,25%

0,235

0,151

64,40%

BISCAIA

715

500

69,93%

0,440

0,217

49,47%

PAÍS VASCO

1.484

1.058

71,29%

0,834

0,464

55,55%

A RIOXA

75.082

57.511

76,60%

51,794

34,925

67,43%

A RIOXA

75.082

57.511

76,60%

51,794

34,925

67,43%

ALACANTE

374.263

292.111

78,05%

244,147

167,009

68,41%

CASTELLÓN

143.107

111.259

77,75%

100,931

69,702

69,06%

VALENCIA

612.323

472.790

77,21%

442,576

301,736

68,18%

C. VALENCIANA

1.129.693

876.160

77,56%

787,654

538,447

68,36%

TOTAL NACIONAL

10.109.255

7.803.750

77,19%

7.837,006

5.390,360

68,78%

Devolucións pagas número e importe 2021/2022  (importes en millóns de euros)                                                                             

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Pagas (nº) IRPF 2021

Pagas (nº)

IRPF 2022

% Var.2022/  2021

Importe Pago

IRPF 2021

Importe pago

IRPF 2022

% Var.2022 / 2021

ALMERÍA

144.931

154.963

6,92%

70,192

74,327

5,89%

CÁDIZ

167.231

178.776

6,90%

121,335

127,556

5,13%

CÓRDOBA

129.393

137.615

6,35%

72,824

77,110

5,89%

GRANADA

142.918

156.743

9,67%

89,498

96,491

7,81%

HUELVA

115.600

119.409

3,29%

61,120

63,017

3,10%

XAÉN

113.056

120.126

6,25%

60,477

66,576

10,09%

MÁLAGA

244.517

274.823

12,39%

158,444

175,181

10,56%

SEVILLA

330.036

362.135

9,73%

212,566

229,097

7,78%

XEREZ

52.202

56.072

7,41%

34,385

36,693

6,71%

CEUTA

13.683

14.132

3,28%

9,044

9,443

4,41%

MELILLA

14.532

14.790

1,78%

9,851

10,113

2,66%

ANDALUCÍA

1.468.099

1.589.584

8,27%

899,736

965,604

7,32%

HUESCA

33.441

33.227

0,64%-

20,100

20,515

2,06%

TERUEL

19.535

18.784

-3,84%

11,311

11,225

0,76%-

ZARAGOZA

163.383

165.075

1,04%

105,433

105,605

0,16%

ARAGÓN

216.359

217.086

0,34%

136,844

137,345

0,37%

OVIEDO

120.534

110.068

-8,68%

94,860

87,931

-7,30%

XIXÓN

60.303

55.449

-8,05%

43,577

40,910

-6,12%

ASTURIAS

180.837

165.517

-8,47%

138,436

128,840

-6,93%

ILLAS BALEARES

137.305

130.697

-4,81%

90,933

94,055

3,43%

ILLAS BALEARES

137.305

130.697

-4,81%

90,933

94,055

3,43%

AS PALMAS

196.643

224.443

14,14%

119,234

155,409

30,34%

TENERIFE

170.544

199.351

16,89%

102,135

153,584

50,37%

CANARIAS

367.187

423.794

15,42%

221,369

308,993

39,58%

CANTABRIA

99.814

100.457

0,64%

71,406

74,185

3,89%

CANTABRIA

99.814

100.457

0,64%

71,406

74,185

3,89%

ALBACETE

68.979

64.262

-6,84%

45,019

41,519

7,77%-

CIDADE REAL

86.672

81.191

-6,32%

55,304

51,692

-6,53%

CUENCA

33.634

28.147

-16,31%

21,274

17,200

-19,15%

GUADALAXARA

51.276

48.062

6,27%-

36,774

34,691

-5,66%

TOLEDO

120.824

117.158

3,03%-

78,703

77,799

1,15%-

C.-A MANCHA

361.385

338.820

6,24%-

237,074

222,901

-5,98%

ÁVILA  

26.763

26.563

0,75%-

16,623

16,691

0,41%

BURGOS

67.703

67.516

-0,28%

46,794

47,752

2,05%

LEÓN

84.136

84.155

0,02%

55,923

55,905

-0,03%

PALENCIA

30.300

30.193

-0,35%

19,223

19,498

1,43%

SALAMANCA

58.381

59.191

1,39%

35,640

36,200

1,57%

SEGOVIA

27.333

27.520

0,68%

17,072

17,334

1,54%

SORIA

16.360

16.261

0,61%-

9,456

9,850

4,17%

VALLADOLID

107.396

107.564

0,16%

72,438

72,188

-0,35%

ZAMORA

28.110

27.052

-3,76%

15,994

15,347

-4,05%

C. Y LEÓN

446.482

446.015

-0,10%

289,164

290,765

0,55%

BARCELONA

796.385

795.059

-0,17%

609,941

625,849

2,61%

XIRONA

97.963

96.222

1,78%-

68,656

71,520

4,17%

LLEIDA

60.984

59.409

2,58%-

38,365

39,646

3,34%

TARRAGONA

117.439

115.163

1,94%-

84,020

86,231

2,63%

CATALUÑA

1.072.771

1.065.853

0,64%-

800,981

823,245

2,78%

BADAXOZ

105.716

101.087

4,38%-

53,215

52,442

-1,45%

CÁCERES

64.226

60.835

5,28%-

32,850

32,699

-0,46%

ESTREMADURA

169.942

161.922

-4,72%

86,065

85,140

1,07%-

A CORUÑA

174.141

187.750

7,81%

112,359

121,895

8,49%

LUGO

48.021

49.322

2,71%

28,752

29,695

3,28%

OURENSE

40.731

44.119

8,32%

22,989

25,110

9,22%

PONTEVEDRA

87.053

92.521

6,28%

55,667

60,172

8,09%

VIGO

63.120

69.182

9,60%

42,189

46,872

11,10%

GALICIA

413.066

442.894

7,22%

261,955

283,743

8,32%

MADRID

1.340.160

1.503.220

12,17%

970,287

1.213,918

25,11%

MADRID

1.340.160

1.503.220

12,17%

970,287

1.213,918

25,11%

MURCIA

211.270

214.934

1,73%

136,158

140,314

3,05%

CARTAXENA

66.653

67.450

1,20%

45,322

47,102

3,93%

MURCIA

277.923

282.384

1,61%

181,480

187,416

3,27%

NAVARRA

618

778

25,89%

0,259

0,373

44,08%

NAVARRA

618

778

25,89%

0,259

0,373

44,08%

ÁRABA

218

235

7,80%

0,083

0,095

14,03%

GUIPÚSCOA

245

323

31,84%

0,103

0,151

46,63%

BISCAIA

456

500

9,65%

0,209

0,217

4,09%

PAÍS VASCO

919

1.058

15,13%

0,395

0,464

17,29%

A RIOXA

58.363

57.511

-1,46%

35,080

34,925

0,44%-

A RIOXA

58.363

57.511

-1,46%

35,080

34,925

0,44%-

ALACANTE

262.429

292.111

11,31%

147,004

167,009

13,61%

CASTELLÓN

100.720

111.259

10,46%

60,735

69,702

14,76%

VALENCIA

424.721

472.790

11,32%

266,068

301,736

13,41%

C.VALENCIANA

787.870

876.160

11,21%

473,807

538,447

13,64%

TOTAL NACIONAL

7.399.100

7.803.750

5,47%

4.895,272

5.390,360

10,11%