Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria poñerá en marcha a partir de maio un plan especial de asistencia para maiores de 65 anos en pequenos municipios

Campaña de Renda 2023

 • O período de declaración comeza hoxe para as presentacións por Internet e en 48 horas aboaranse as primeiras devolucións dunha campaña en que se esperan 23.281.000 declaracións, delas case un 63% a devolver por importe de 11.650 millóns de euros

 • Os avisos preventivos en datos fiscais amplíanse con información sobre operacións de xogo en liña

 • Ao longo da campaña a Axencia remitirá cartas a contribuíntes en determinados supostos de posibles erros ou omisións na presentación para que poidan rectificaros antes dunha eventual comprobación

 • O plan ‘Chamámoslle’ arrincará o 7 de maio, con solicitude de cita a partir do 29 de abril, mantendo unha capacidade que o pasado ano permitiu a presentación de máis de 1.070.000 declaracións con este sistema de asistencia telefónica personalizada

3 de abril de 2024.- A Axencia Tributaria abre hoxe o prazo para presentar por Internet a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas correspondente a 2023 (IRPF 2023). As devolucións, como é habitual, iniciaranse en tan só 48 horas, o vindeiro venres. A Campaña de Renda que agora arrinca ten como principal novidade a posta en marcha, a partir de maio, dun plan especial de asistencia na confección e presentación da declaración especificamente destinado a persoas maiores de 65 anos que residen en pequenos municipios da xeografía española.

Este ano prévése a presentación de 23.281.000 declaracións, un 1,2% máis, das que espérase que 14.614.000, case un 63%, dean dereito a devolución por un importe global estimado de 11.650 millóns de euros. Pola súa banda, os contribuíntes con declaracións a ingresar (segundo o previsto, 7.092.000 declaracións por importe de 18.908 millóns de euros) de igual forma que en anos anteriores non terán que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

Calendario da campaña

O prazo de presentación finalizará o 1 de xullo para declaracións tanto a ingresar como a devolver, aínda que o prazo nas declaracións que hai que ingresar con domiciliación bancaria concluirá o 26 de xuño.

A atención telefónica para a confección e presentación de declaracións (plan ‘Chamámoslle ’) comezará o 7 de maio, con solicitude de cita a partir do 29 de abril, e a atención presencial en oficinas iniciarase o 3 de xuño, con solicitude de cita a partir do 29 de maio. O plan especial para maiores de 65 anos en pequenos municipios arrincará coas mesmas datas do plan ‘Chamámoslle’. A atención personalizada, por teléfono e en oficinas, seguirá contando co apoio de CCAA e concellos.

Este ano mantivose a dispoñibilidade anticipada dos principais servizos de asistencia (a obtención do número de referencia para a presentación desde o 12 de marzo, e desde o 19 de marzo tanto a descarga e visualización dos datos fiscais, como a actualización da ‘app’ para a campaña e os primeiros contidos informativos de campaña, tanto na Sede electrónica coma na propia ‘app’.

Entre estes contidos adicionais incluíronse apartados específicos para explicar de maneira sinxela os supostos ampliados de dedución por maternidade e gastos de gardarías, as novas deducións por vehículos eléctricos e puntos de recarga, e o sistema de devolución para mutualistas previas presentación do formulario de solicitude.

Grazas a esta anticipación de servizos, máis de 1,6 millóns de contribuíntes accederon xa aos seus datos fiscais, e unha cifra similar obtivo o número de referencia para a xestión e presentación da súa declaración, de xeito que tiveron a oportunidade de prepararse con tempo para poder presentar a declaración, se o desexan, desde o primeiro día a través de ‘Renda Web’, axilizando así tamén as devolucións que, se é o caso, correspóndanlles.

Plan de asistencia a maiores en pequenos municipios

A principal novidade desta campaña é a posta en marcha dun plan especial para a confección e presentación de declaracións de Renda de persoas maiores de 65 anos que teñan o seu domicilio fiscal en pequenos municipios. O plan comezará o 7 de maio, con solicitude de cita a partir do 29 de abril, e acadará a maiores residentes en máis de 500 municipios das 46 provincias do territorio común.

Para a selección destes municipios (a listaxe de localidades estará accesible na Sede electrónica da Axencia) tomouse como referencia que, en xeral, trátese de poboacións de menos de 3.000 habitantes que non dispoñan dun centro da AEAT, CCAA ou concello que preste servizo de asistencia en campaña.

Nestes municipios, e grazas á colaboración e medios técnicos dispostos polos concellos, os maiores de 65 anos que reserven cita serán atendidos por persoal da Axencia Tributaria mediante videoasistencia, de maneira que recibirán a mesma atención personalizada que calquera outro contribuínte, pero nas instalacións postas a disposición polo seu concello e, polo tanto, sen a necesidade de realizar desprazamentos ata o punto de atención habitual máis próximo.

Con este plan especial, de que se dará difusión mediante carteis e folletos nos municipios incluídos no plan, a Axencia Tributaria pretende avanzar nun modelo de asistencia ao cidadán que combine todas as modalidades de atención ao público en función de cada servizo e da dispoñibilidade de cada momento, mantendo cara ao colectivo de persoas maiores unha especial sensibilidade en liña co protocolo asinado coa Plataforma de Maiores e Pensionistas.

Nese mesmo sentido, actualizouse para a presente campaña o apartado da Sede electrónica para persoas maiores, que inclúe o folleto de servizos de axuda, o folleto breve de información e o manual máis amplo coa normativa de IRPF que pode resultar de maior interese para este colectivo.

Melloras en ‘Renda Web’, ‘app’ e ‘asistente virtual’

Por outra banda, tras as sensibles melloras de navegación incorporada na pasada campaña, este ano realizáronse adaptacións para facilitar a incorporación de información en supostos específicos, caso dos garaxes e rochos (inmobles accesorios), ou as novas deducións para vehículos eléctricos e puntos de recarga.

Da mesma maneira, a ‘app’ incorpora melloras concretas para seguir facilitando a presentación da declaración tamén por esta vía. Como todos os anos, ademais de permitir a presentación da declaración, de maneira directa ou a través de Renda Web, esta potente ferramenta de asistencia facilita a obtención e renovación do número de referencia, a visualización dos datos fiscais e a recepción de mensaxes ‘push’ con información de interese, modificar a asignación tributaria e o código IBAN, consultar os datos fiscais de campañas anteriores, anular unha cita previamente concertada e consultar o estado da eventual devolución.

A ‘app’ pódese utilizar en dispositivos diferentes (móbiles e tablets PC) sen limitación, e admite ata 20 usuarios identificados, cada un co seu número de referencia, o que permite a confección e presentación de declaracións de familiares e achegados, así como o cálculo da opción máis favorable entre declaracións individuais e conxuntas, e a visualización dos distintos resultados de declaración nunha mesma pantalla. Cabe lembrar que, para acceder a servizos personalizados como a presentación de declaracións, por seguridade requirirase que o terminal conte cun sistema de bloqueo de pantalla activada.

Pola súa parte, os contribuíntes contarán este ano cunha versión ampliada en contidos do ‘asistente virtual’ de Renda que se puxo en marcha na campaña anterior para resolver as dúbidas dos contribuíntes, que van realizando preguntas con linguaxe natural para chegar ás respostas que necesitan. Se as respostas do ‘asistente virtual’ non conteñen toda a información requirida, o contribuínte pode acceder ao ‘Informador’ de Renda, con toda a información estruturada por bloques de contido, ou conectarse por chat con especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) – en horario de nove da mañá a sete da tarde –, obtendo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver.

Plan ‘Chamámoslle’

Nesta campaña o plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións por teléfono manterá a capacidade e calendario dos últimos anos ante os bos resultados desta fórmula que o pasado exercicio permitiu confeccionar 1.070.000 declaracións e seguiu sendo a vía principal de asistencia personalizada ao contribuínte.

Por esta vía, os contribuíntes que requiran asistencia personalizada volven contar cunha potente alternativa á asistencia presencial en oficinas, podendo acelerar a presentación e, con iso, a eventual devolución que corresponda.

Unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria. En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia.

Avisos preventivos para evitar erros

A campaña deste ano pretende tamén avanzar no cumprimento voluntario pola vía dos avisos preventivos ao contribuínte para evitar erros e omisións que poidan posteriormente comportar unha eventual regularización da Axencia. Neste sentido, por un lado, canda os habituais avisos nos documentos de datos fiscais para lembrar a necesidade de declarar inmobles, rendas do exterior ou moedas virtuais, este ano engádese información para aqueles contribuíntes que no ano 2023 realizasen operacións de xogo ‘en liña ’, para os efectos de lembrar que deben declarar esas operacións.

Pola súa parte, ao longo da campaña trasladaranse outro tipo de avisos, nesta ocasión por carta, (ademais de en Renda Web e na ‘app’ no apartado de estado de tramitación da declaración), a contribuíntes que presentasen a súa declaración modificando a información achegada pola Axencia, para os efectos de que valoren se deben ou non presentar unha declaración complementaria adaptandose á información que consta nas bases de datos da AEAT.

Se o contribuínte entende que a súa declaración era correcta, loxicamente non ten que modificara, pero se considera que cometeu algún tipo de erro ou omisión, preventivamente se lle dá a opción de corrixira mediante a correspondente declaración complementaria, evitando así unha eventual comprobación posterior da Axencia, a xeración de intereses e a imposición de eventuais sancións.

En conexión porén iso, este ano simplificouse a navegación por Renda Web para rectificar unha declaración ou presentar unha complementaria, de xeito que o contribuínte simplemente terá que modificar os importes que correspondan e o sistema realizará de maneira automática o resto de accións necesarias. No caso dos contribuíntes que recibisen o aviso de discrepancias, ademais do anterior o propio sistema en Renda Web ofrecerá a modificación cos datos xa incorporados.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite elevouse a 15.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.

 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Por outra banda, lémbrase que os beneficiarios do   Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV, do mesmo xeito que os traballadores por conta propia con alta no RETA ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar, de acordo coa normativa que aproba o novo réxime de cotización dos autónomos.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de ‘Renda Web’ a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais

 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2023)

 • Arrendamentos de inmobles

 • Transmisións

 • Achegas a plans de pensións

 • Cotas sindicais

 • Percepcións por subvencións e outras axudas

 • Deducións familiares e por maternidade

 • Dedución por investimento en vivenda habitual

 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a ‘Renda Web’ e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de ‘Clave’ require dous pasos, un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado da páxina web da AEAT ‘Rexistrarse en Clave’. Tamén é posible efectuar o rexistro previo por videochamada, ou nas oficinas da Axencia. Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’.

Pola súa parte, para a obtención do número de referencia solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2022 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2022 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte.

Vías de presentación da declaración

Existen varias vías para presentar a declaración, segundo sexa o resultado que hai que devolver ou a ingresar, e se se domicilia ou non o pagamento. Domiciliar o pagamento significa que se pode presentar a declaración da Renda calquera día, ata o 26 de xuño, pero o pagamento non se fará efectivo ata o 1 de xullo, último día da Campaña de Renda. A domiciliación non impide fraccionar o pagamento en dous prazos (o segundo, o 5 de novembro).

Tamén para as declaracións a ingresar, se se desexa, poderase presentar a declaración con solicitude de adiamento, marcando a opción de ‘Recoñecemento de débeda con solicitude de adiamento’, dentro doutras modalidades de pagamento, e solicitandoo a través da ligazón de ‘Tramitar débeda’ que aparecerá na xanela en que se visualiza a declaración presentada.

 • Vías non presenciais (sen desprazamento a oficinas), ata o 1 de xullo (26 de xuño se se trata de pagamentos con domiciliación):

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Sede da AEAT, apartado ‘Campaña de Renda 2023’

https://sede.agenciatributaria.gob.es

TODOS

‘App’ (móbiles e tablets PC)

A devolver e ingresar (domiciliando o pagamento)

Plan ‘Chamámoslle’ (solicitude desde o 29 de abril)

 • Vías presenciais, do 3 de xuño – 7 de maio para o caso do plan de maiores de 65 en pequenos municipios – ao 1 de xullo (26 de xuño se se domicilia o pagamento):

 

VÍAS DE PRESENTACIÓN

Casos en que se pode utilizar esta vía

Nas oficinas da AEAT

En oficinas de CCAA e entes locais que colaboran

A devolver e ingresar

(domiciliando o pagamento)

Nas oficinas das entidades financeiras colaboradoras

A ingresar

(sen domiciliar)

Declaración de Patrimonio

Na presente campaña mantense a obriga de declarar o imposto sobre o patrimonio para os contribuíntes con cota a ingresar (despois de aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén para aqueles sen cota a ingresar, pero que conten con bens e dereitos cun valor superior aos dous millóns de euros. A declaración preséntase por vía electrónica a través de Internet.

Por norma estatal, o mínimo exento sitúase nos 700.000 euros e a vivenda habitual está exenta tamén ata os 300.000 euros, aínda que ambos os dous límites poden variar, segundo as CCAA. Todos os contribuíntes aos que corresponda declarar Patrimonio deberán facero exclusivamente por Internet, mediante Clave PIN, número de referencia, ou ben utilizando o DNI electrónico, ou o certificado electrónico.

O prazo para a presentación comeza hoxe e esténdese ata o 1 de xullo (26 de xuño para pagamentos con domiciliación). No suposto de declaracións a ingresar sen domiciliación cómpre realizar, previamente, o ingreso (mediante cargo en conta) nunha entidade financeira e obter o número de xustificante de pagamento que achega a propia entidade (Número de Referencia Completa, NRC).

Principais servizos de asistencia e información

 • Internet: https://sede.agenciatributaria.gob.es e ‘app’

  (ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle’ (a partir do 29 de abril):

  91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas)

  91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 • Teléfono solicitude Plan especial de asistencia a maiores de 65 en pequenos municipios (a partir do 29 de abril):

  91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 • Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33

  (para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)