Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria ampliará o control sobre operadores estranxeiros que venden a través de plataformas de comercio electrónico

Directrices do Plan Anual de Control Tributario

  • O cidadán situarase no centro dun modelo integrado de información e asistencia, con posibilidade de elixir a canle de atención a partir dun catálogo de servizos sinxelo e visual, e con horario estendido ás tardes para a atención telefónica
  • Facilitarase a navegación por Renda Web para corrixir incidencias nas declaracións de Renda antes dunha eventual actuación da Axencia
  • O modelo unificado de prevención e control terá o foco posto no cumprimento voluntario, evitando as contribuíntes cargas indirectas
  • Darase un novo impulso ao Plan de Seguridade Portuaria no contexto de iniciativas europeas enfocadas a loitar contra a utilización dos terminais de colectores para o tráfico de estupefacientes por vía marítima
  • O análise de risco recadador anticiparase e reforzará coa coordinación entre áreas e a partir de ferramentas avanzadas de tratamento da información

29 de febreiro de 2024.- A Axencia Tributaria estenderá este ano o control sobre os operadores estranxeiros que venden os seus produtos en España a través de plataformas de comercio electrónico, unha iniciativa que se recolle nas directrices xerais do Plan de Control Tributario 2024 publicadas hoxe no Boletín Oficial do Estado (BOE).

O operador obxecto deste reforzo do control rexístranse formalmente en España e son suxeitos pasivos de IVE polas vendas que realizan a consumidores finais no noso país, pero non están establecidos en territorio español, de maneira que son eles nestes casos, e non as plataformas, quen deben declarar e ingresar o imposto. Porén, a súa non localización efectiva en España dificulta a comprobación da correcta tributación das súas vendas.

Para ampliar este control, e ademais da nova obriga informativa das propias plataformas dixitais, resultará de especial utilidade o fluxo de información sobre pagamentos transfronteirizos a través de provedores de servizos de pagamento. Pero mentres se concreta o intercambio internacional de toda esta información, a Axencia porá en práctica un plan que inclúe a revisión censual dos vendedores estranxeiros para comprobar o cumprimento formal das súas obrigas, contrastes entre os volumes importados e as cifras declaradas en Aduana por paquetaría, requirimentos internacionais específicos e selección de operadores concretos para comprobacións inspectoras.

Economía dixital e ‘neobancos’

Pola súa parte, a Axencia reforzará as súas accións de control relacionadas co ámbito da economía dixital e os novos modelos de negocio. As maiores empresas do mundo explotan a tecnoloxía e a dixitalización nas súas distintas vertentes. Iso fai que a problemática fiscal derivada da dixitalización encóntrese actualmente no centro do debate das Administracións tributarias e esixe a remodelación de estruturas de traballo, unha planificación adaptada e unha maior proactividade para saír dos procedementos administrativos habituais en relación coa economía convencional.

Neste mesmo contexto, intensificaranse os controis sobre os denominados ‘neobancos’, entidades de pagamento electrónico e demais sistemas de pagamento virtual que habitualmente están rexistradas correctamente na UE, pero que poden realizar servizos financeiros dixitais en España, sen ter presenza física algunha e á marxe das obrigas de subministración de información de pagamentos por medio de tarxeta de débito e crédito, o que podería implicar esquemas de elusión ou fraude por parte de quen utilizan os seus servizos de cobramento.

O modelo integrado de asistencia

Baixo a premisa de que o primeiro obxectivo da Axencia é o cumprimento voluntario do contribuínte a partir da asistencia e a prevención, as directrices do Plan de Control apuntan os avances previstos na implantación do modelo integrado de información e asistencia, onde se sitúa ao cidadán no centro do propio modelo, con posibilidade de decidir como quere ser atendido para cada necesidade, dentro das posibilidades que en cada caso e momento estean dispoñibles.

A maioría dos servizos de información e asistencia prestaranse de forma tanto presencial coma non presencial – que incluirá un servizo único de atención telefónica a nivel nacional con horario ampliado polas tardes –. Pola súa parte, un catálogo de servizos presentará, de forma sinxela e visual para o cidadán, toda a oferta de información e asistencia, así como as correspondentes canles que se ofrecen.

Por outra banda, este ano farase efectivo o compromiso adquirido pola Axencia no marco do Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios de establecer unha cita especializada para os profesionais adheridos ao código.

Igualmente, como novidades, ampliarase ao ámbito do IRPF o servizo ‘Informa+’ de resolución de dúbidas complexas, acábase de crear un novo ‘informador’ para o Imposto sobre a Renda de Non Residentes e melloraranse os servizos de atención telefónica para este colectivo, ao tempo que se crean tamén novas ferramentas de asistencia virtual para o ámbito aduaneiro e impúlsanse os controis de risco censual na entrada de novos contribuíntes baixo o principio OCDE ‘right from the start’ (atención ao contribuínte desde o seu primeiro rexistro).

Avisos para evitar erros e incumprimentos

Con igual obxectivo de fomentar o cumprimento voluntario ampliaranse as campañas de avisos en IRPF para facilitar a corrección de incidencias nas declaracións antes dunha eventual actuación da Axencia. Ademais, facilitarase especialmente a navegación por Renda Web para presentar a declaración complementaria da maneira máis áxil posible.

Igualmente, ampliarase a campaña de avisos a posibles obrigados a presentar Renda que se considere potenciais non declarantes e estenderase ao ámbito das declaracións informativas.

Simplificación da linguaxe

Tras impulsar en 2023 a simplificación da linguaxe dos documentos utilizados con maior frecuencia na súa relación co contribuínte, a Axencia vai continuar nesa liña con outros documentos, caso dos acordos de adiamento e as providencias de constrinximento.

Pola súa parte, no caso das dilixencias de embargo, estas melloras tamén irán unidas á posta en marcha de esquemas de axuda mediante solicitude de cita telefónica e mediante un novo servizo de chat, redundando así na redución das cargas administrativas que soportan os cidadáns.

Modelo unificado de prevención e control

As directrices destacan tamén o inicio en 2024 dun modelo unificado de prevención e control co foco posto no cumprimento voluntario, incrementando a coordinación das actuacións dos órganos de control intensivo e extensivo, evitando as contribuíntes cargas indirectas excesivas mediante un sistema de segmentación do censo e enfocando en todo momento a comprobación das actividades económicas cara aos contribuíntes que maior risco presenten.

Grandes empresas e patrimonios

No ámbito da fiscalidade internacional, este ano darase un impulso á figura das inspeccións conxuntas (‘joint audits’) e seguirá sendo destacado o control de prezos de transferencia (intragrupo) a partir dun sistema automatizado e integral de análise de riscos. Ademais, en materia de grupos fiscais priorizaranse as actuacións de control sobre as deducións, especialmente as de innovación tecnolóxica e as xeradas no marco das agrupacións de interese económico.

Pola súa parte, e canda o control xa habitual da tributación dos grandes patrimonios, incluíndo a posible simulación de residencia fóra de España ou nunhas CCAA distintas da real, avanzarase na busca de novas fontes de información que poidan ser obxecto dunha explotación masiva mediante técnicas de explotación de datos e reforzaranse as análises patrimoniais globais para evitar divisións artificiais de actividade, do mesmo xeito que o uso abusivo de formas xurídicas para canalizar rendas persoais.

Ocultación de rendas

No terreo da economía mergullada e a ocultación de actividade manteranse as entradas en domicilios sociais de empresas coa correspondente autorización administrativa ou xudicial e incidirase en contribuíntes que non admitan pagamentos por medios bancarios, con vendas a consumidor final ou con signos externos de riqueza, patrimonio, rendibilidade ou información financeira incoherente co declarado.

Tamén se incidirá sobre as entidades artificialmente creadas para xerar facturas falsas e sobre os bens ocultos detrás da actividade propia de fundacións. En relación con posibles conexións entre a utilización de criptomonedas e os negocios ilícitos ou a fraude fiscal, manterase a estratexia de captación de información a través das empresas intermediarias do investimento e o pagamento, ao tempo que comezará a recibirse este ano a información derivada das novas obrigas informativas sobre moedas virtuais. Pola súa parte, impulsaranse accións para identificar novos posibles métodos e tendencias nos movementos non declarados de efectivo.

Delincuencia organizada

Seguirase impulsando, paralelamente, a loita contra as tramas de fraude organizada no IVE, e especialmente na comercialización de hidrocarburos, onde espérase que o Rexistro de Extractores de Depósito fiscal e o seu control coordinado entre as distintas áreas da Axencia expulsen do sector ás organizacións dedicadas á defraudación neste ámbito.

No referente á actividade do Servizo de Vixilancia Aduaneira, en 2024 darase un novo impulso ao Plan de Seguridade Portuaria coa colaboración das empresas concesionarias no contexto de iniciativas europeas enfocadas a loitar contra a utilización dos terminais de colectores para o tráfico de estupefacientes por vía marítima, e especialmente de cocaína. Tamén a Axencia liderará e coordinará a nivel europeo unha acción operativa impulsada por Europol en relación co tráfico de drogas.

Por outra banda, e ademais do habitual control sobre o contrabando de haxix e tabaco, Vixilancia Aduaneira reforzará os labores de intelixencia e a cooperación internacional para detectar a eventual entrada en España de fentanilo e outros opiáceos sintéticos similares.

Anticipación do control recadador

Na área de Recadación destacará en 2024 a estratexia de coordinación coas áreas de control para anticipar e reforzar o análise de risco recadador a partir de ferramentas avanzadas de tratamento da información. Desta forma impulsarase o afianzamento de débedas en ámbitos como o dos grandes debedores, a actuación temperá para asegurar débedas e evitar a súa acumulación, e a detección de sociedades refuxio deseñado para a ocultación de bens, entre outras áreas de actuación.

Pola súa parte, impulsaranse melloras na obtención de información para o embargo de créditos derivados de cobramentos mediante TPV e tamén as comparecencias en locais de debedores que continúan coa súa actividade económica sen minorar as súas débedas.