Saltar ao contido principal

Autorización de uso de embarcacións de alta velocidade

Datos Xerais

Denominación

Autorización de uso de embarcacións de alta velocidade

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento para a autorización de uso das embarcacións pneumáticas e semiríxidas de alta velocidade, que deberá presentarse a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Iniciación: solicitude da autorización de autorización de uso e inscrición.

Tramitación: en período transitorio entenderase provisionalmente concedida, agás resolución expresa en contrario, sen que iso condicione a decisión final que se deba adoptar.

Terminación: inscrición ou autorización de uso.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Alzada: no prazo dun mes se o acto é expreso. Noutro caso, en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo. Pódese presentar ante o órgano que ditou o acto ou ante o competente para resolvero, e dirixirase ante o superior xerárquico do órgano que os ditou.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre,

    por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas (BOE 27-octubre-2018).

  • Real Decreto 807/2021, de 21 de septiembre,

    por el que se aprueba el Reglamento de control de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas a las que se refieren las letras f), g), h) e i) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación a las embarcaciones utilizadas, y por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (BOE 22-septiembre-2021).

  • Orden HFP/184/2022, de 8 de marzo,

    por la que se regula el contenido del Registro especial de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, el procedimiento para la inscripción de los operadores, el régimen para la utilización, circulación y tenencia de las mismas, y se aprueban los modelos de certificado de operador de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad y de autorización de uso de las mismas (BOE 15-marzo-2022).