Saltar ao contido principal

Declaración de depósito temporal.

Datos Xerais

Denominación

Declaración de depósito temporal.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento tributario de presentación de declaracións de depósito temporal. Esíxese como requisito previo para asignar destino aduaneiro á mercadoría introducida no territorio aduaneiro comunicatio e deberá ser presentada de forma xeral antes da chegada da mercadoría ao devandito territorio. No caso de mercadoría introducida por vía marítima, a declaración pode presentarse en papel ou por vía electrónica mediante mensaxe EDIFACT, a través de INTERNET, ben ás Autoridades portuarias ou á propia AEAT en virtude do acordo de portelo único entre a AEAT e Portos do Estado. En transporte aéreo a presentación realízase directamente á AEAT.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Deberán seguir o modelo incluído na normativa arriba indicada (Anexos).

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da declaración.

Tramitación. Se é o caso, revisión da mesma pola aduana.

Terminación. Contestación automatizada da Administración comunicando a admisión ou rexeitamento (por erros na formalización) da declaración.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica