Saltar ao contido principal

Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable

Datos Xerais

Denominación

Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento tributario iniciado mediante declaración do transportista da mercadoría comunicando que a mesma cumpre as condicións para a aplicación da franquía arancelaria e a exención de IVE por “envío sen valor estimable” ou “envío entre particulares”. A declaración baséase nos datos que obran en poder do transportista.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Presentación da correspondente declaración

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da declaración de baixo valor.

Tramitación. Comprobación da declaración mediante o sistema informatizado de análise de riscos.

Terminación. Admisión/rexeitamento da declaración.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Normativa de tramitación

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)