Saltar ao contido principal

Solicitude de intervención de marcas

Datos Xerais

Denominación

Solicitude de intervención de marcas

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento de autorización de solicitudes de intervención das autoridades aduaneiras en casos de posible vulneración de dereitos de propiedade industrial e intelectual.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Documentación

Deberán seguir o modelo aprobado na normativa comunitaria (Anexo II do Regulamento CE (CE) nº 1891/2004, da Comisión).

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación da solicitude

Tramitación: comprobación de que se cumpren os requisitos tanto formais coma materiais para poder conceder a autorización.

Terminación: concesión ou denegación da intervención

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

30 Día/s hábil/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica