Saltar ao contido principal

Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD)

Datos Xerais

Denominación

Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD)

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

No documento de transporte electrónico (ETD) figuran as mercadorías que se cargan nun buque ou aeronave. Este procedemento permite empregar un documento de transporte electrónico como declaración en aduana para a inclusión das mercadorías no réxime de tránsito. Trátase dunha das simplificacións previstas para o réxime de tránsito polo Código Aduaneiro e a súa normativa de desenvolvemento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática en Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Documento de transporte electrónico (ETD) cos requisitos establecidos na normativa aplicable e sempre que a compañía marítima ou aérea dispoña dunha autorización concedida polas autoridades aduaneiras competentes.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación de documento electrónico de transporte como declaración de tránsito.

Tramitación: comprobacións de acordo cun sistema de xestión de riscos aplicables.

Finalización: admisión ou rexeitamento da declaración aduaneira presentada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa de tramitación

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)