Saltar ao contido principal

Operador Económico Autorizado

Datos Xerais

Denominación

Operador Económico Autorizado

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento tributario de autorización do Operador Económico Autorizado (OEA).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Deberán seguir o modelo aprobado na normativa comunitaria (Anexo 1 Quater del Reglamento (CEE) 2454/1993.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:presentación da solicitude

Tramitación:auditoria da empresa para verificar que cumpre os requisitos esixidos pola normativa.

Terminación:concesión ou denegación do certificado solicitado.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

120 Día/s natural/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica